Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Buakabuluibua buleja Yone 17:1-18

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Dilumbuluisha “Babilona Munene” (1-18)

    • Ndumba munene pa nyama mukunze (1-3)

    • Nyama ‘uvuaku, kenaku, kadi neapatuke mu dijimba dile menemene’ (8)

    • Nsengu 10 bua kuluangana ne Muana wa mukoko (12-14)

    • Nsengu 10 bua kukina ndumba (16, 17)

17  Umue wa ku banjelu muanda mutekete bavua ne bibakudi muanda mutekete+ wakalua, kungambilaye ne: “Luaku, nenkuleje dilumbuluisha dia ndumba munene udi musombe pa mâyi a bungi,+  uvua bakalenge ba pa buloba bende nende masandi,*+ ne bantu badi basombele pa buloba bakuatshike ne mvinyo wa masandi* ende.”+  Wakaya nanyi ku bukole bua nyuma mu tshipela. Ngakamona mukaji mukuabu musombe pa nyama wa luonji mukunze uvua muwule tente ne mêna a kupenda nawu Nzambi ne uvua ne mitu muanda mutekete ne nsengu dikumi.  Mukaji au uvua muvuale bilamba bikunzubile+ ne bikunze, uvua mudilengeje ne or ne mabue a mushinga mukole ne mabue a busanga,+ ne uvua ne dikopo dia or mu tshianza tshiende divua diuwule ne bintu bia muendi ne bintu bia bukoya bia masandi* ende.  Pa mpala pende pavua pafunda dîna, bualu busokoka: “Babilona Munene, mamuende wa bandumba+ ne wa bintu bia muendi bia pa buloba.”+  Ngakamona ne: mukaji au uvua mukuatshike ne mashi a bansantu ne mashi a bantemu ba Yezu.+ Kadi, pangakamumona, ngakakema bikole.  Ke muanjelu au kungambila ne: “Bua tshinyi uvua mukeme? Nenkuambile bualu busokoka bua mukaji au+ ne bua nyama wa luonji udi mumuambule ne udi ne mitu muanda mutekete ne nsengu dikumi:+  Nyama wa luonji uuvua mumone uvuaku, kadi kenaku, tshidibi ukadi pa kupatuka mu dijimba dile menemene,+ kadi mbua kuya too ne ku dibutuka. Ne bantu badi basombele pa buloba (badi mêna abu kaayi mafunda mu muvungu wa muoyo+ katshia ku mbangilu wa ba pa buloba) nebakeme padibu bamona muvua nyama wa luonji muikalaku, kadi kenaku, tshidibi neikalaku.  “Bualu ebu budi bulomba lungenyi* ludi ne meji: Mitu muanda mutekete+ idi ileja mikuna muanda mutekete, idi mukaji musombe pa nsongo payi. 10  Kudi bakalenge muanda mutekete: Batanu bakadi bakuluke, umue udiku, ne mukuabu ki mmuanji kufika to; kadi padiye ufika, udi ne bua kushala bua tshitupa tshîpi. 11  Nyama wa luonji uvuaku au, kadi kenaku,+ udi pende mukalenge wa muanda mukulu, kadi udi upatukila ku bakalenge muanda mutekete abu, ne udi uya too ne ku dibutuka. 12  “Nsengu dikumi iuvua mumone ayi idi ileja bakalenge dikumi badi kabayi banji kupeta bukalenge, kadi badi bapeta bukokeshi bu bakalenge bua dîba dimue pamue ne nyama wa luonji. 13  Bobu aba badi ne meji amue, nunku badi bapesha nyama wa luonji bukole ne bukokeshi buabu. 14  Bobu aba nebaluangane ne Muana wa mukoko,+ kadi bu mudiye Mukalenge wa bakalenge ne Mfumu wa bamfumu,+ Muana wa mukoko neabatshimune.+ Kabidi, bantu badi nende badi babikidibue ne basungula ne bena lulamatu, nebatshimune pabu.”+ 15  Wakangambila ne: “Mâyi auvua mumone, avua ndumba musombapu, adi aleja bukua bantu ne misumba ya bantu ne bisamba ne miakulu.+ 16  Nsengu dikumi+ iuvua mumone ne nyama wa luonji,+ biobi nebikine ndumba eu,+ nebimupawule, nebimushiye butaka, nebidie mubidi wende ne nebimubutule butubutu ne kapia.+ 17  Bualu Nzambi wakateka bualu ebu mu mioyo yabu bua kukumbajabu lungenyi luende,+ eyowa, bua kukumbajabu lungenyi luabu lumue padibu bafila bukalenge buabu kudi nyama wa luonji,+ too ne padi mêyi a Nzambi akumbana. 18  Ne mukaji+ uuvua mumone udi uleja tshimenga tshinene tshidi ne bukalenge ku mutu kua bakalenge ba pa buloba.”

Note

Tang. Diumv.
Mu tshiena Greke: porneia. Tang. Diumv.
Mu tshiena Greke: porneia. Tang. Diumv.
Anyi “mutu.”