Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Bienzedi bia bapostolo 9:1-43

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Shaula mutangile ku Damaseke (1-9)

  • Anania mutuma bua kuambuluisha Shaula (10-19a)

  • Shaula uyisha bua Yezu ku Damaseke (19b-25)

  • Shaula ku Yelushalema (26-31)

  • Petelo udi ondopa Ainea (32-35)

  • Dibisha Dôka mupeshanganyi wa bintu (36-43)

9  Kadi bu muvua Shaula anu ufunyina bayidi ba Mukalenge ne ujinga kubashipa,+ wakaya kudi muakuidi munene,  kumulombaye mikanda ya kuya nayi mu nsunagoga ya ku Damaseke bua kusuika bantu bonso ba mu Njila+ bavuaye upeta ne kulua nabu ku Yelushalema, balume ne bakaji.  Mpindieu pavuaye mu njila ne wenda usemena pabuipi ne Damaseke, diakamue bukenke bua mu diulu buakakenkesha muaba uvuaye,+  yeye kudishinda panshi, kumvuaye dîyi dimuambila ne: “Shaula, Shaula, bua tshinyi udi unkengesha?”  Wakebeja ne: “Wewe udi nganyi, Mukalenge?” Yeye kuamba ne: “Meme ndi Yezu+ uudi ukengesha.+  Kadi juka, ndaku mu tshimenga, ne nebakuambile tshiudi ne bua kuenza.”  Kadi bantu bavua benza nende luendu bakimana bapange tshia kuamba, bumvua tshiona tshia dîyi bushuwa, kadi kabayi bamona muntu.+  Nunku Shaula wakajuka panshi, ne nansha muvua mêsu ende mabulula, kavua umona tshintu to. Ke bobu kumukuata ku tshianza, kuyabu nende ku Damaseke.  Wakenza matuku asatu kayi umona tshintu,+ kayi udia, kayi unua. 10  Mu Damaseke muvua muyidi mukuabu, dîna diende Anania,+ ne Mukalenge wakamuambila mu tshikena kumona ne: “Anania!” Yeye kuamba ne: “Mmeme eu, Mukalenge.” 11  Mukalenge wakamuambila ne: “Juka, ndaku mu njila udibu babikila ne: Mululame, ukebe muntu udibu babikila ne: Shaula, wa ku Tâso,+ ku nzubu kua Yudasa. Bualu tangila, yeye udi usambila, 12  ne mmumone mu tshikena kumona muntu udibu babikila ne: Anania ubuela, umutentekela bianza bua apetulule lumonu.”+ 13  Kadi Anania wakamba ne: “Mukalenge, ndi mumvue malu a muntu eu kudi bantu ba bungi, ne malu mabi onso avuaye muenzele bansantu bebe mu Yelushalema. 14  Munemu kabidi udi ne bukokeshi bua kudi bamfumu ba bakuidi bua kukuata* bantu bonso badi babila dîna diebe.”+ 15  Kadi Mukalenge wakamuambila ne: “Ndaku, bualu muntu au udi tshivuadi tshindi musungule+ bua kuya ne dîna dianyi kudi bisamba bikuabu,+ kabidi ne kudi bakalenge+ ne bana ba Isalele. 16  Bualu nemmuleje patoke bungi bua malu adiye ne bua kukenga bua dîna dianyi.”+ 17  Nunku Anania wakaya, kubuelaye mu nzubu, kumutentekelaye bianza, kuambaye ne: “Shaula, muanetu, Mukalenge Yezu uvua mukumuenekele mu njila muuvua ulua mmuntume bua upetulule lumonu ne uwujibue tente ne nyuma muimpe.”*+ 18  Diakamue bintu bienze bu mabamba biakamata bipatuka mu mêsu ende, yeye kupetulula lumonu. Pashishe wakajuka, kubatijibuaye, 19  kudiaye ndambu wa biakudia ne kupetululaye bukole. Wakashala ndambu wa matuku pamue ne bayidi mu Damaseke,+ 20  ne wakatuadija diakamue kuyisha bualu bua Yezu mu nsunagoga ne: yeye eu mmuana wa Nzambi. 21  Kadi bantu bonso bavua bamuteleja bavua bakema bamba ne: “Muntu eu ki nguvua ukengesha bantu bavua babila dîna edi mu Yelushalema muikale ne tshikisu anyi?+ Kavua mulue munemu ne kipatshila ka kubakuata ne kuya nabu* kudi bamfumu ba bakuidi anyi?”+ 22  Kadi Shaula uvua anu wenda upeta bukole bua bungi ne utuisha bena Yuda ba mu Damaseke bapanga tshia kuamba, pavuaye ujadika malu malondangane bimpe ne: eu udi Kristo.+ 23  Nunku pakapita matuku a bungi, bena Yuda bakela tshifufu pamue bua kumushipa.+ 24  Kadi Shaula wakalua kumvua bua tshifufu tshiabu etshi. Bavua kabidi batentekela ku biibi bimpe menemene butuku ne munya bua kumushipa. 25  Nunku bayidi bende bakamuangata, kumutuluilabu pa disoso dia tshimanu butuku butuku, kumupuekeshilabu mu tshitunga.+ 26  Pakafikaye ku Yelushalema,+ wakadienzeja bua kudisangisha ne bayidi, kadi bonso bavua bamutshina, bualu kabavua bitaba ne: uvua muyidi to. 27  Nunku Bânaba+ wakalua kumuambuluisha, kuyaye nende kudi bapostolo, kubalondelaye malu onso, muvuaye mumone Mukalenge mu njila,+ muvuaye muakule nende ne muvuaye muakule ne dikima mu dîna dia Yezu ku Damaseke.+ 28  Nunku wakashala nabu, wendakana mudilekelele* mu Yelushalema, wakula ne dikima mu dîna dia Mukalenge. 29  Uvua wakula ne bena Yuda bavua bakula tshiena Greke ne welangana nabu mpata, kadi bobu bavua bakeba anu kumushipa.+ 30  Pakumvua bana betu bualu ebu, bakapueka nende ku Kaisalia, kumutumabu ku Tâso.+ 31  Nunku, bushuwa, tshisumbu tshiakabuela mu tshikondo tshia ditalala mu Yudaya mujima, mu Galela, ne mu Samalea,+ tshienda tshikoleshibua; ne bu muvuatshi tshienda mu ditshina dia Yehowa* ne mu busambi bua nyuma muimpe,*+ tshivua tshienda anu tshivulangana. 32  Mpindieu bu muvua Petelo unyunguluka mu tshitupa tshia buloba tshionso atshi, wakapueka kabidi kudi bansantu bavua basombele mu Luda.+ 33  Wakasanganamu muntu mukuabu, dîna diende Ainea uvua mulale muololoke pa kalalu kende bidimu muanda mukulu, bualu uvua mutekete mubidi. 34  Petelo wakamuambila ne: “Ainea, Yezu Kristo udi ukuondopa.+ Juka, longolola bulalu buebe.”+ Kujukaye musangu umue. 35  Pavua bantu bonso bavua basombele mu Luda ne mu Mpata wa Shalona bamumone, bakitabuja Mukalenge. 36  Kadi mu Yopa muvua muyidi mukuabu dîna diende Tabita, padibu bakudimuna dîna edi didi diumvuija ne: “Dôka.”* Mukaji eu uvua wenza malu mimpe a bungi ne uvua upeshangana bintu bia luse. 37  Kadi wakasama mu matuku au, kufuaye. Nunku bakamuowesha mâyi, kumutekabu mu nzubu wa kuulu. 38  Pakumvua bayidi ne: Petelo uvua mu Luda, ne bu muvua Luda pabuipi ne Yopa, bakamutumina bantu babidi bua kumusengelela ne: “Luaku koku kutudi kuyi ujingakana.” 39  Nunku Petelo wakajuka, kuyaye nabu. Pakafikaye, bakabanda nende mu nzubu wa kuulu; ne bakaji bakamba bonso bakalua kudiye benda badila, bamuleja bilamba bia bungi ne mizabi* bivua Dôka muenze patshivuaye nabu. 40  Kadi Petelo wakapatula bantu bonso pambelu,+ kutuaye binu, kusambilaye. Pashishe wakatangila tshitalu, kuambaye ne: “Tabita, juka!” Yeye kubulula mêsu, ne pakamonaye Petelo, wakasomba.+ 41  Petelo wakamukuata ku tshianza, kumujulaye, ne kubikilaye bansantu ne bakaji bakamba, kubalejaye nende muikale ne muoyo.+ 42  Bualu ebu buakamanyika mu Yopa mujima, ne bantu ba bungi bakalua bena kuitabuja mu Mukalenge.+ 43  Wakashala mu Yopa ndambu wa matuku kua Simona muenji wa biseba.+

Note

Ku mua.: “kusuika; kuela mu nkanu.”
Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Ku mua.: “ne kuya nabu basuika.”
Ku mua.: “wendakana ubuela, upatuka.”
Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Dîna dia mu tshiena Greke dia Dôka ne dia mu tshiena Alama dia Tabita, adi umvuija onso abidi “kabuluku.”
Anyi “bilamba bia pa mutu.”