Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Bienzedi bia bapostolo 8:1-40

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Shaula mukengeshanganyi (1-3)

  • Mudimu wa Filipo wenda bimpe mu Samalea (4-13)

  • Petelo ne Yone batuma ku Samalea (14-17)

  • Simona ukeba kusumba nyuma muimpe (18-25)

  • Muntu mutungu muena Etshiopi (26-40)

8  Kadi bua Shaula yeye, uvua muanyishe lufu luende.+ Dituku adi bakabanga kukengesha tshisumbu tshivua mu Yelushalema bikole; bantu bonso, pa kumbusha bapostolo, bakatangalaka mu bitupa bia buloba bionso bia Yudaya ne Samalea.+  Kadi bantu bavua batshina Nzambi bakaya ne Stefano bua kumujiika, ne bakamudila bikole.  Kadi Shaula yeye wakatuadija kukengesha tshisumbu bibi menemene. Uvua ubuela mu nzubu ne mu nzubu, upulumunamu balume ne bakaji pambelu ne ubelesha mu buloko.+  Kadi bayidi bavuabu batangalaje bakaya mu buloba bujima benda bambila bantu lumu luimpe lua dîyi.+  Filipo yeye wakapueka mu tshimenga tshia* Samalea,+ kutuadijaye kubayisha bualu bua Kristo.  Misumba ya bantu yakateya ntema mu buobumue ku malu avua Filipo wamba pavuabu eku bateleja ne batangila bimanyinu bivuaye wenza.  Bualu bantu ba bungi bavua ne nyuma ya makoya, ne yoyi eyi ivua yela mbila ne dîyi dikole ne ipatuka.+ Bualu bukuabu, bantu ba bungi bavua batekete mubidi ne balema bakondopibua.  Nunku disanka divule diakabuela mu tshimenga atshi.  Mpindieu mu tshimenga amu muvua muntu mukuabu dîna diende Simona; kumpala uvua muena majimbu ne uvua ukemesha tshisamba tshia Samalea bikole, udiamba muvuaye muntu munene. 10  Bantu bonso, kubangila ku udi mutambe bukese too ne ku udi mutambe bunene, bavua bamuteleja bamba ne: “Muntu eu udi Bukole bua Nzambi budibu babikila ne: Bunene.” 11  Nunku bavua bamuteleja bualu uvua mubakemeshe bikole ne malu ende a majimbu matuku a bungi. 12  Kadi pakitabujabu Filipo uvua ubambila lumu luimpe lua Bukalenge bua Nzambi+ ne lua dîna dia Yezu Kristo, bavua benda babatijibua, balume ne bakaji.+ 13  Simona wakalua yeye pende muena kuitabuja, ne yeye mumane kubatijibua, wakalamata Filipo;+ ne uvua ukema bikole pavuaye umona bimanyinu ne midimu minene ya kukema bivua bienzeka. 14  Pakumvua bapostolo bavua mu Yelushalema ne: bena Samalea mbitabuje dîyi dia Nzambi,+ bakabatumina Petelo ne Yone; 15  ne bobu aba bakapueka ne bakabalombela Nzambi bua bapete nyuma muimpe.*+ 16  Bualu kavua muanji kupuekela muntu nansha umue wa kudibu, kadi bavua anu babatijibue mu dîna dia Mukalenge Yezu.+ 17  Pashishe bakabatentekela bianza,+ bobu kubanga kupeta nyuma muimpe.* 18  Kadi pakamona Simona ne: bantu bavua bapeta nyuma muimpe* pavua bapostolo babatentekela bianza, wakabapesha makuta, 19  wamba ne: “Mpeshayi panyi bukokeshi ebu bua muntu yonso undi ntentekela bianza apete nyuma muimpe.”* 20  Kadi Petelo wakamuambila ne: “Fuaku ne makuta ebe, bualu uvua muele meji ne: udi mua kupeta dipa dia Nzambi didiye ufila tshianana ku makuta.+ 21  Kuena ne tshitupa anyi tshiudi mua kuenza netu mu bualu ebu to, bualu muoyo webe kawena mululame ku mêsu kua Nzambi nansha. 22  Nunku nyingalala bua mpekatu bua bualu buebe bubi ebu, ne sengelela Yehowa* bua, bikalaku mushindu, akufuile luse bua lungenyi lubi ludi mu muoyo webe; 23  bualu ndi mumone ne: udi mulungu wa bululu* ne mupika wa malu adi kaayi makane.” 24  Simona wakabandamuna ne: “Ndombelayi kudi Yehowa* bua bualu nansha bumue bua ku malu anudi bambe au kabumfikidi to.” 25  Nunku, pakajikijabu kufila bumanyishi bua menemene ne kuamba dîyi dia Yehowa,* bakasa luendu bua kupingana ku Yelushalema, ne bavua benda bambila bantu lumu luimpe mu misoko ya bungi ya bena Samalea.+ 26  Kadi muanjelu wa Yehowa*+ wakakula ne Filipo wamba ne: “Juka uye ku sud ku njila udi mufume ku Yelushalema upueka ku Gaza.” (Njila eu nnjila wa mu tshipela.) 27  Ke yeye kujuka, kuyaye, ne tangilayi, kuvua muntu mutungu* muena Etshiopi uvua ne bukokeshi muinshi mua Kandake, mukalenge mukaji wa bena Etshiopi, uvua ku mutu kua tshibutshilu tshiende tshionso. Uvua muye ku Yelushalema bua kutendelela,+ 28  kadi ukavua upingana musombe mu ditempu diende wenda ubala mukanda wa muprofete Yeshaya ne dîyi dikole. 29  Nunku nyuma wakambila Filipo ne: “Ndaku usemene ku ditempu diadia.” 30  Filipo wakaya wenda unyema ku luseke lua ditempu, kumumvuaye ubala mukanda wa muprofete Yeshaya ne dîyi dikole, ke kumukonkaye ne: “Udi mumanye* bushuwa bualu buudi ubala abu anyi?” 31  Wakamba ne: “Bulelela, mmunyi mundi mua kubumanya bikala muntu kayi mundudike?” Nunku wakasengelela Filipo bua kubanda ne kusomba nende mu ditempu. 32  Mpindieu tshitupa tshia mu Mifundu tshivuaye wenda ubala tshivua tshiamba ne: “Bakaya nende ku tshishipelu bu mukoko, ne bu muana wa mukoko udi mupuwe kumpala kua mukoshi wa miosa, nunku yeye kena ubulula mukana muende.+ 33  Mu dipuekeshibua diende dia milongo, buakane buakumbushibua kudiye.+ Nnganyi walonda malu onso a mu tshipungu tshiende? Bualu muoyo wende mmumbushibue pa buloba.”+ 34  Ke muntu mutungu kuebeja Filipo ne: “Ngambila koku, muprofete udi wakula nunku bua nganyi? Mbuende yeye anyi mbua muntu mukuabu?” 35  Filipo wakabanga kuakula, utuadija ne tshitupa tshia mu Mifundu etshi, kumuambilaye lumu luimpe lua bualu bua Yezu. 36  Mpindieu, pavuabu benda baya mu njila, bakafika muaba uvua dijiba dia mâyi, ke muntu mutungu kuamba ne: “Tangila! Ke mâyi aa; ntshinyi tshidi tshimpangisha bua meme kubatijibua?” 37 * —— 38  Nunku wakatuma dîyi bua kuimanyikabu ditempu, ne bubidi buabu, Filipo ne muntu mutungu, bakapueka mu mâyi; yeye kumubatiza. 39  Pakapatukabu mu mâyi, nyuma wa Yehowa* wakaya ne Filipo lukasa, ne muntu mutungu kakamumona kabidi to, kadi yeye wakatungunuka ne njila, wenda usanka. 40  Kadi Filipo wakadimona ukadi ku Ashedodo,* ne wakapitshila mu tshitupa tshionso atshi wenda wambila bantu lumu luimpe mu bimenga bionso too ne pakafikaye ku Kaisalia.+

Note

Anyi pamuapa: “tshimenga kampanda tshia mu.”
Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Ku mua.: “kanyonga ka bululu.”
Anyi “muena mudimu wa mu lubanza lua mukalenge.”
Anyi “mumvue.”
Anyi “Azoto.”