Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Bienzedi bia bapostolo 20:1-38

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Paulo ku Makedonia ne ku Grese (1-6)

  • Badi babisha Eutuko ku lufu ku Toa (7-12)

  • Diumbuka ku Toa batangile ku Mileto (13-16)

  • Paulo udi utuilangana ne bakulu ba ku Efeso (17-38)

    • Dilongesha ku nzubu ne ku nzubu (20)

    • “Disanka dia kufila ndipite” (35)

20  Pavua tshimvundu tshijike, Paulo wakabikidisha bayidi; yeye mumane kubakankamija ne mulayangane nabu, wakatuadija luendu mutangile ku Makedonia.  Yeye mumane kupitshila mu bitupa bionso bia buloba abi ne mukankamije bantu bavuamu ne mêyi a bungi, wakafika mu Grese.  Wakenzamu ngondo isatu, kadi bu muvua bena Yuda bamuelele tshifufu+ pakavuaye ukeba kuangata mazuwa bua kuya ku Sulia, wakangata dipangadika dia kupinganyina ku Makedonia.  Bakaya kumufila kudi Sopato muana wa Pulo wa ku Beloya, Alistâko+ ne Sekundo ba mu bena Tesalonike, Gayo wa ku Dêbe, Timote,+ ne kudi Tukiko+ ne Tofimo+ ba mu provense wa Asia.  Bantu aba bakadianjila, kutuindilabu ku Toa;  kadi tuakangatshila mazuwa ku Filipoyi matuku a Mampa kaayi mela luevene+ mamane kupita, tuetu kuya kudibu ku Toa mu matuku atanu, ne kushalaku matuku muanda mutekete.  Dituku dia kumpala dia lumingu, patuvua badisangishe pamue bua kudia, Paulo wakatuadija kuakula nabu bualu uvua ne bua kuya dituku divua dilonda; wakalepesha muyuki wende too ne mundankulu.  Nunku kuvua ndambu wa miendu mu nzubu wa kuulu mutuvua badisangishile.  Nsongalume mukuabu, diende Eutuko, uvua musombe pa dididishi wakalala tulu tukole pavua Paulo utungunuka ne kuakula. Bua bukole bua tulu, wakakuluka kumbukila ku tshisasa tshisatu tshia nzubu, kumuambulabu mufue. 10  Kadi Paulo wakatuluka, kudielaye pambidi pende, kumuelaye mu maboko,+ kuambaye ne: “Lekelayi mutoyi, bualu udi ne muoyo.”*+ 11  Pashishe wakabanda kabidi, kuangataye biakudia,* kudiaye. Wakatungunuka ne kuyukila mutantshi mule, too ne patshiatshia, pashishe wakaya. 12  Nunku bakaya ne nsongalume muikale ne muoyo, ne bualu ebu buakabakolesha bikole menemene. 13  Kadi tuakadianjila ku mazuwa, tuetu kuya batangile ku Aso kutuvua basue kuambula Paulo, bualu, yeye mumane kutuambila bua kuenza nunku, uvua usua kuyaku lua makasa. 14  Nunku pakatupetaye ku Aso, tuakamuambula mu mazuwa, kuya ku Mitulene. 15  Patuakumbuka kuntu aku dituku diakalonda, tuakafika pabuipi ne Kio, kadi dituku diakalonda tuakafika ku Samo, ne dituku dikuabu diakalonda tuakafika ku Mileto. 16  Paulo uvua muangate dipangadika dia kupita kayi utuluka mu Efeso+ bua kubenga kupitshisha dîba mu provense wa Asia, bualu uvua uya lukasa lukasa bua kufika ku Yelushalema+ dituku dia Tshibilu tshia Pentekoste bu yeye ne mushindu wa kuenza nanku. 17  Kadi pavuaye ku Mileto, wakatuma mukenji ku Efeso, kubikidishaye bakulu ba tshisumbu. 18  Pakafikabu kudiye, wakabambila ne: “Nudi bamanye bimpe mumvua ngenza malu munkatshi muenu misangu yonso katshia ku dituku dia kumpala dimvua mufike mu provense wa Asia,+ 19  nkuatshila Mukalenge mudimu bu mupika ne budipuekeshi*+ buonso ne binsonji ku mêsu ne mateta avua amfikila bua bifufu bia bena Yuda, 20  pamvua eku tshiyi ndikanda bua kunuambila malu onso avua mua kunukuatshisha* ne bua kunulongesha miaba ya bantu ba bungi+ ne ku nzubu ne ku nzubu.+ 21  Kadi mvua mufile bumanyishi bua menemene kudi bena Yuda ne bena Greke bua dinyingalala bua mpekatu+ kumpala kua Nzambi ne bua ditabuja Mukalenge wetu Yezu.+ 22  Kadi mpindieu tangilayi, ndi nya ku Yelushalema musuika* kudi nyuma, nansha mundi tshiyi mumanye malu angenzekelaku, 23  kadi ndi mumanye anu ne: nyuma muimpe* udi utungunuka ne kunjadikila mu tshimenga ne mu tshimenga wamba ne: buloko ne makenga mbingindile.+ 24  Nansha nanku, tshiena ngangata muoyo* wanyi meme bu udi ne mushinga kundi nansha, tshikole njikije lubilu luanyi+ ne mudimu umvua mupete kudi Mukalenge Yezu wa kufila bumanyishi buonso menemene bua lumu luimpe lua ngasa wa Nzambi. 25  “Kadi mpindieu, tangilayi! Ndi mumanye ne: muntu nansha umue wa munkatshi muenu nuenu bamvua muyishe Bukalenge kakumona kabidi mpala wanyi to. 26  Ke bualu kayi lelu eu ndi nnuangata bu bantemu ne: tshiena ne dibanza dia mashi a muntu nansha umue,+ 27  bualu tshiena mudikande bua kunuambila malu onso adi Nzambi mupangadije.*+ 28  Nudilame nuenu bine+ ne tshisumbu tshionso tshia mikoko tshidi nyuma muimpe* munuteke batangidi+ munda muatshi, bua kulama tshisumbu tshia Nzambi+ tshivuaye musumbe ku mashi a Muanende yeye.+ 29  Ndi mumanye ne: pandi ngumbuka, mbua ya ditu idi ne luonji neyibuele munkatshi muenu+ ne kayakuenzela mikoko malu ne dinanga to, 30  ne munkatshi muenu nuenu bine nemujuke bantu bikala ne bua kuakula malu makonyangale bua kukoka bayidi mu nyima muabu.+ 31  “Ke bualu kayi nushale batabale, nuvuluke ne: munkatshi mua bidimu bisatu,+ butuku ne munya, tshivua mulekele musangu nansha umue bua kubela yonso wa kunudi ne binsonji ku mêsu. 32  Nunku mpindieu ndi nnushiya mu bianza bia Nzambi ne mu dîyi dia ngasa wende didi mua kunukolesha ne kunupesha bumpianyi munkatshi mua bantu bonso badibu bajidile.+ 33  Tshiena mualakane arjan anyi or anyi bilamba bia muntu nansha.+ 34  Nuenu nkayenu nudi bamanye ne: bianza ebi mbikumbaje majinga anyi+ ne majinga a bamvua nabu. 35  Ndi munuleje mu malu onso ne: mu dienza mudimu mukole mushindu eu+ ke munudi ne bua kuambuluisha badi batekete ne munudi ne bua kuvuluka mêyi a Mukalenge Yezu pavuaye yeye nkayende muambe ne: ‘Disanka dia kufila+ ndipite dia kuangata.’” 36  Nunku pakajikijaye kuamba malu aa, wakatua nabu bonso binu panshi, kusambilaye. 37  Bulelela, bonso bakadila bikole, kuelabu Paulo mu tshitupa,* kumutuabu mishiku ne dinanga dionso,* 38  bualu bavua bumvue bibi nangananga bua dîyi divuaye muambe dia ne: kabakumona kabidi mpala wende to.+ Pashishe bakamushindikija too ne ku mazuwa.

Note

Anyi “bualu anyima wende udi munda muende.”
Ku mua.: “kutshibulaye diampa.”
Anyi “bupuekele bua mu lungenyi.”
Anyi “bua diakalenga dienu.”
Anyi “muenzeja.”
Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Anyi “anyima.”
Anyi “mulongolole bua kuenza.”
Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Ku mua.: “kudielabu ku nshingu kua Paulo.”
Anyi “ne bulenga buonso.”