Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Bienzedi bia bapostolo 2:1-47

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Ditshikija dia nyuma muimpe mu dia Pentekoste (1-13)

  • Muyuki wa Petelo (14-36)

  • Muyuki wa Petelo udi ukudimuisha bantu (37-41)

    • Bantu 3 000 babatijibue (41)

  • Buwetu bua bena Kristo (42-47)

2  Mpindieu mu dituku divua Tshibilu tshia Pentekoste+ tshienda tshienzeka, bavua bonso muaba umue.  Diakamue mutoyi wakafuma mu diulu, muenze anu bu wa tshipepele tshikole tshituta, ne wakuwula mu nzubu muonso muvuabu basombe.+  Ndimi bu ya kapia yakamueneka kudibu ne yakadiabanya, kuyayi kuikila pa mutu pa yonso wa kudibu lumue lumue,  ne buonso buabu bakuwujibua tente ne nyuma muimpe,*+ kutuadijabu kuakula mu miakulu mishilashilangane, anu muvua nyuma ubapesha mushindu wa kuakula.+  Dîba adi bena Yuda bavua batshina Nzambi ba mu bisamba bionso bia muinshi mua diulu bavua balue mu Yelushalema.+  Nunku pavua mutoyi au muenzeke, musumba wa bantu wakadisangisha ne biakabapitshila, bualu yonso wa kudibu uvua ubumvua bakula mu muakulu wende.  Bushuwa, bakakema bikole, kuambabu ne: “Tangilayi, bantu bonso badi bakula aba si mbena Galela,+ ki mmuomu anyi?  Kadi mmunyi mudi yonso wa kutudi umvua bakula mu muakulu wende wa ku dibele?*  Bena Pâtia, bena Madayi,+ ne bena Elama,+ bantu ba ku Mezopotamia, ba mu Yudaya ne ku Kapadokia, ba ku Ponto ne mu provense wa Asia,+ 10  ba ku Fugia ne ku Pampulia, ku Ejipitu ne mu bitupa bia buloba bia mu Libi bidi pabuipi ne Kulene; bantu badi bafumine ku Lomo, bonso bena Yuda ne bantu badi bitabuje buena Yuda,+ 11  bena Kulete, ne bena Arabe, tudi tubumvua bakula malu mimpe menemene a Nzambi mu miakulu yetu.” 12  Eyowa, bonso bavua bakema ne kabayi bumvua tshivua tshienzeka, bebejangana ne: “Bualu ebu budi bumvuija tshinyi?” 13  Kadi bakuabu bakabaseka, kuambabu ne: “Mbakuatshike mvinyo mushême.”* 14  Kadi Petelo wakimana ne bapostolo 11,+ ne wakabambila ne dîyi dikole ne: “Nuenu bantu ba mu Yudaya ne nuenu bena mu Yelushalema bonso, numanye bualu ebu ne nuteleje mêyi anyi bimpe menemene. 15  Mu bulelela, bantu aba ki mbakuatshike munudi nuela meji to, bualu tutshidi dîba disatu* dia munda munya. 16  Kadi bualu ebu mbuvuabu bambe ku butuangaji bua muprofete Yoele ne: 17  ‘Nzambi udi wamba ne: “Mu matuku a ku nshikidilu, nengitshikijile bantu ba mishindu yonso ndambu wa nyuma wanyi, ne bana benu ba balume ne bana benu ba bakaji nebambe mêyi a buprofete, ne bansongalume benu nebamone bikena kumona, bakulakaje benu nebalote bilota;+ 18  nansha bapika banyi balume ne bapika banyi bakaji nembitshikijile ndambu wa nyuma wanyi mu matuku au, ne nebambe mêyi a buprofete.+ 19  Nendeje malu a kukema* muulu mu diulu ne bimanyinu panshi pa buloba: mashi ne kapia ne mabungi a muishi. 20  Dîba nedikudimuke mîdima ne ngondo neakudimuke mashi kumpala kua dilua dia dituku dinene dia pa buadi dia Yehowa.* 21  Kadi muntu yonso udi ubila dîna dia Yehowa* neapandishibue.”’+ 22  “Nuenu bantu ba mu Isalele, umvuayi mêyi aa: Yezu muena Nazaleta uvua muntu uvua Nzambi munuleje patoke ku diambuluisha dia midimu ya bukole ne malu a kukema* ne bimanyinu bivua Nzambi muenze ku butuangaji buende munkatshi muenu,+ anu bu munudi nuenu bine bamanye. 23  Muntu eu, uvuabu bafile bilondeshile mukavua Nzambi musue* ne mudianjile kumanya,+ nuvua bamupopele ku mutshi ku bianza bia bashipi ba mikenji, nuenu kumushipa.+ 24  Kadi Nzambi wakamubisha ku lufu+ pakamumbushaye ku tunyinganyinga* tua lufu, bualu kakuvua mushindu wa luolu kushalalu lumukuate to.+ 25  Bualu Davidi udi wamba bua bualu buende ne: ‘Ndi muteke Yehowa* kumpala kuanyi* misangu yonso, bualu udi ku tshianza tshianyi tshia balume bua meme tshinyungishibu nansha kakese. 26  Bua bualu ebu muoyo wanyi wakasangala ne ludimi luanyi luakasanka bikole. Bualu bukuabu, meme* nensombe mu ditekemena; 27  bualu wewe kuakundekela* mu Lukita* anyi kuakuitaba bua muena lulamatu webe abole to.+ 28  Udi mummanyishe njila ya muoyo; neunguwuje tente ne disanka dia bungi kumpala kuebe.’*+ 29  “Balumiana, bana betu, mbianyishibue bua kunuleja patoke malu a Davidi mfumu wa dîku ne: wakafua, kumujiikabu,+ ne lukita luende lutshidi munkatshi muetu too ne lelu. 30  Bu muvuaye muprofete ne mumanye ne: Nzambi uvua muditshipe kudiye ne mutshipu ne: neasombeshe umue wa ku bana bende* mu nkuasa wende wa bukalenge,+ 31  wakadianjila kumona ne wakakula bua dibishibua dia Kristo ku lufu ne: kabavua bamulekele mu Lukita,* ne mubidi wende kawuvua mubole* to.+ 32  Nzambi wakabisha Yezu eu ku lufu, ne tuetu bonso tudi bantemu ba bualu ebu.+ 33  Nunku bu muvuaye mubandishibue ku tshianza tshia balume tshia Nzambi+ ne mupete nyuma muimpe* uvua Tatu mulaye,+ mmuitshikije tshinudi numona ne numvua etshi. 34  Bualu Davidi kavua mubande mu diulu to, kadi yeye muine udi wamba ne: ‘Yehowa* wakambila Mukalenge wanyi ne: “Somba ku tshianza tshianyi tshia balume 35  too ne pangateka bena lukuna bebe bu kabasa ka kutekela makasa ebe.”’+ 36  Nunku, nzubu mujima wa Isalele amanye bushuwa ne: Nzambi uvua muvuije Yezu eu unuvua bashipele ku mutshi+ Mukalenge+ ne Kristo.” 37  Nunku pakumvuabu malu aa, akabalenga ku muoyo; bakakonka Petelo ne bapostolo bakuabu ne: “Balumiana, bana betu, tuenze tshinyi?” 38  Petelo wakabambila ne: “Nyingalalayi bua mpekatu,+ ne yonso wa kunudi abatijibue+ mu dîna dia Yezu Kristo bua dibuikidibua dia mpekatu yenu+ ne nenupete dipa dia nyuma muimpe* didi difidibua tshianana. 39  Bualu mulayi eu+ mmunulaya nuenu ne bana benu balela, ne bantu bonso badi kule, bonso badi Yehowa* Nzambi wetu mua kubikila kudiye.”+ 40  Wakabambila kabidi malu a bungi, kufilaye bumanyishi buonso menemene, ne wakatungunuka ne kubadimuija, ubalomba wamba ne: “Dipandishayi kudi bantu ba mu tshipungu tshikonyangale etshi.”+ 41  Nunku bantu bakitabuja dîyi diende ne disanka bakabatijibua,+ ne dituku adi bantu* batue ku 3 000 bakakumbajibua.+ 42  Bakatungunuka ne kudifila ku malongesha a bapostolo, ku didisangisha pamue,* ku didia+ ne ku masambila.+ 43  Bushuwa, muntu* yonso wakabanga kutshina, ne bapostolo bakatuadija kuenza malu a kukema* a bungi ne bimanyinu.+ 44  Bantu bonso bakalua bena kuitabuja bavua muaba umue ne benza malu onso pamue; 45  bavua bapana bintu biabu+ ne maloba abu ne babanyina bantu bonso bivuabu bapeta bilondeshile muvua muntu nabi dijinga.+ 46  Ku dituku ne ku dituku, bavua batungunuka ne kuya ku ntempelo ne tshipatshila tshimue, badia biakudia biabu mu nzubu mishilashilangane ne babanyinangana biakudia biabu ne disanka dia bungi ne muoyo mujima, 47  batumbisha Nzambi, ne bantu bonso babanyisha. Dituku dionso, Yehowa* pende uvua utungunuka ne kubakumbajila bantu bavua basungidibua.+

Note

Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Anyi “muakulu wende wa ku tshilelelu?”
Anyi “mvinyo mupiamupia.”
Mmumue ne: dîba 9 wa mu dinda.
Anyi “bintu bidi bileja bualu buenzeka matuku atshilualua.”
Anyi “bintu bidi bileja bualu buenzeka matuku atshilualua.”
Anyi “mupangadije.”
Anyi pamuapa: “mionji.”
Anyi “ku mêsu kuanyi.”
Ku mua.: “mubidi wanyi.”
Anyi “kuakushiya anyima wanyi.”
Anyi “Hadese,” mmumue ne: lukita lua bukua bantu buonso. Tang. Diumv.
Anyi “ku mêsu kuebe.”
Ku mua.: “umue wa ku mamuma a mu tshifuka tshiende.”
Anyi “Hadese,” mmumue ne: lukita lua bukua bantu buonso. Tang. Diumv.
Anyi “munyanguke.”
Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Anyi “anyima.”
Anyi “diabanyinangana.”
Anyi “anyima.”
Anyi “bintu bidi bileja bualu buenzeka matuku atshilualua.”