Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Balumbuluishi 6:1-40

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Midiyana udi ukengesha Isalele (1-10)

  • Muanjelu ushindikila mulumbuluishi Gideona bua diambuluisha (11-24)

  • Gideona udi upula tshioshelu tshia Bâla (25-32)

  • Nyuma wa Nzambi utulukila Gideona (33-35)

  • Diteta dia miosa ya mikoko (36-40)

6  Kadi bena Isalele bakenza kabidi malu mabi ku mêsu kua Yehowa,+ nunku Yehowa wakabafila mu tshianza tshia Midiyana bua bidimu muanda mutekete.+  Tshianza tshia Midiyana tshiakakokesha Isalele.+ Bua bualu bua Midiyana, bena Isalele bakenza miaba ya bobu kusokomena* mu mikuna, mu nyongolo, ne mu miaba mikole bua kufika.+  Pavua Isalele ukuna mamiinu, Midiyana ne Amaleka+ ne bena ku Est+ bavua balua kubaluisha.  Bavua basa tshitudilu bua kubaluisha, banyanga bia pa madimi bia mu buloba buabu miaba yonso too ne ku Gaza, ne kabavua bashila Isalele tshintu nansha tshimue tshia kudia, nansha mukoko, nansha ngombe, nansha mpunda.+  Bualu bavua babanda ne bimuna biabu ne ntenta yabu bikale bungi bu mpasu,+ ne kabavua mua kubala bungi buabu bobu ne tumelu tuabu,+ ne bavua babuela mu buloba bua kububutula.  Nunku Isalele wakabuela mu bupele bukole bualu bua Midiyana; ne bena Isalele bakabikila Yehowa bua abambuluishe.+  Pavua bena Isalele babikile Yehowa bua abambuluishe bualu bua Midiyana,+  Yehowa wakatumina bena Isalele muprofete uvua mubambile ne: “Yehowa Nzambi wa Isalele udi wamba nunku: ‘Mvua munupatule mu Ejipitu ne nunku munupatule mu nzubu wa bupika.+  Nunku mvua munusungile mu tshianza tshia Ejipitu ne kudi bantu bonso bavua banukengesha, meme kubipata kumpala kuenu ne kunupesha buloba buabu.+ 10  Meme kunuambila ne: “Ndi Yehowa Nzambi wenu.+ Kanuena ne bua kutshina nzambi ya bena Amole bena buloba bunudi basombele.”+ Kadi kanuvua bantumikile to.’”*+ 11  Pashishe muanjelu wa Yehowa wakalua,+ kusombaye muinshi mua mutshi munene uvua mu Ofela, mutshi wa Yoasha muena Abiezê.+ Muanende Gideona+ uvua ushipula ntete ya blé mu tshikaminu tshia mvinyo bua kuyisokoka bena Midiyana. 12  Muanjelu wa Yehowa wakamumuenekela, kumuambilaye ne: “Yehowa udi nebe,+ wewe tshilobo tshia mvita.” 13  Ke Gideona kumuambila ne: “Mfuilaku luse, mukalenge wanyi, kadi bikala Yehowa netu, bua tshinyi malu onso aa mmatufikile?+ Bienzedi biende bionso bia dikema bivua batatuetu batulondele+ bamba ne: ‘Yehowa uvua mutupatule mu Ejipitu’ bidi penyi?+ Mpindieu Yehowa mmutulekele+ ne mmutufile mu tshianza tshia Midiyana.” 14  Yehowa wakakudimuka kumutangila, kuambaye ne: “Ndaku ne bukole buudi nabu, ne neupandishe Isalele mu tshianza tshia Midiyana.+ Ki mmeme udi ukutuma anyi?” 15  Gideona wakamuandamuna ne: “Mfuilaku luse, Yehowa. Ndi mua kupandisha Isalele mushindu kayi? Tangila! Tshiota* tshietu ntshikese menemene mu Manashe, ne meme ndi ne mushinga mutambe bukese mu nzubu wa tatuanyi.” 16  Kadi Yehowa wakamuambila ne: “Neushipe bena Midiyana bienze anu bu ne: bavua muntu umue, bualu nengikale nebe.”+ 17  Pashishe wakamuambila ne: “Mpindieu, meme muanyishibue ku mêsu kuebe, ndeja tshimanyinu tshidi tshileja ne: wewe ke udi wakula nanyi. 18  Ndi nkulomba bua kumbuki koku muaba eu too ne pandi ngalukila ne dipa dianyi ne pandi nditeka kumpala kuebe.”+ Nunku wakamba ne: “Nenshale muaba eu too ne paudi walukila.” 19  Nunku Gideona wakabuela, kulambaye muana wa mbuji ne kuenzaye mampa kaayi mela luevene ne tshipiminu tshimue tshia efa* wa bukula.+ Wakateka munyinyi mu tshianda,* yeye kuela nsupu mu tshiesu; pashishe wakapatuka, kuyaye nabi kudiye, yeye kumutekelabi muinshi mua mutshi munene au. 20  Nunku muanjelu wa Nzambi mulelela wakamuambila ne: “Angata munyinyi ne mampa kaayi mela luevene, ubiteke pa dibue dinene diadia, ne upongoluelapu nsupu.” Yeye kuenza nanku. 21  Pashishe muanjelu wa Yehowa wakolola tshianza, kutuaye lusongo lua dikombo divua mu tshianza tshiende ku munyinyi ne mampa kaayi mela luevene, kapia kukutukaku kafuma mu dibue, kuoshaku munyinyi ne mampa kaayi mela luevene.+ Pashishe muanjelu wa Yehowa wakajimina ku mêsu kuende. 22  Mpindieu Gideona wakajingulula ne: muntu au uvua muanjelu wa Yehowa.+ Diakamue Gideona kuamba ne: “Aka, Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa, bualu ndi mumone muanjelu wa Yehowa mpala ne mpala!”+ 23  Kadi Yehowa wakamuambila ne: “Ditalala dikale nebe. Kutshinyi to;+ kuakufua nansha.” 24  Nunku Gideona wakashila Yehowa tshioshelu muaba au ne badi batshibikila too ne lelu ne: Yehowa-shaloma.*+ Tshitshidi mu Ofela wa bena Abiezê. 25  Butuku abu Yehowa wakamuambila ne: “Angata muana mulume wa ngombe wa tatuebe, muana mulume muibidi wa ngombe udi ne bidimu muanda mutekete au, upule tshioshelu tshia Bâla tshia tatuebe ne ukose mutshi wa tshijila* udi kumpenga kuatshi.+ 26  Wewe mumane kuashila Yehowa Nzambi webe tshioshelu pa mutu pa tshisokomenu etshi ne mabue mateka mu mulongo, wangate muana mulume muibidi wa ngombe au, umulambule bu mulambu wa kuosha pa bipese bia nkunyi bia ku mutshi wa tshijila* uuvua mukose.” 27  Nunku Gideona wakangata bantu dikumi mu bena mudimu bende, yeye kuenza anu muvua Yehowa mumuambile bua kuenza. Kadi uvua utshina ba mu nzubu wa tatuende ne bantu ba mu tshimenga bikole bua kuenza bualu abu mu munya, ke yeye kubuenza butuku. 28  Pavua bantu ba mu tshimenga babike patshiatshia dinda diakalonda, bakamona tshioshelu tshia Bâla tshiupula, mutshi wa tshijila* uvua ku luseke kuatshi mukosa, ne muana mulume muibidi wa ngombe mulambula pa tshioshelu tshivuabu base. 29  Bakebejangana ne: “Udi muenze bualu ebu nnganyi?” Bobu bamane kulondolola, bakamba ne: “Gideona muana wa Yoasha ke udi muenze bualu ebu.” 30  Nunku bantu ba mu tshimenga bakambila Yoasha ne: “Patula muanebe bua afue, bualu mmupule tshioshelu tshia Bâla ne mmukose mutshi wa tshijila* uvua kumpenga kuatshi.” 31  Pashishe Yoasha+ wakambila bantu bonso bavua bamuimanyine ne: “Nuenu ke badi ne bua kuakuila Bâla anyi? Nuenu ke badi ne bua kumupandisha anyi? Muntu udi umuakuila neafue mu dinda emu.+ Bikalaye udi nzambi, yeye nkayende adiakuile+ bu mudibu bupule tshioshelu tshiende.” 32  Nunku dituku adi wakinyika Gideona ne: Yelubâla,* wamba ne: “Bâla adiakuile yeye nkayende, bualu mbupule tshioshelu tshiende.” 33  Midiyana mujima,+ ne Amaleka,+ ne bena ku Est bakasanga biluilu biabu;+ bakasabuka,* kubuelabu mu Tshibandabanda* tshia Yizelele, kuasabu tshitudilu. 34  Pashishe nyuma wa Yehowa wakatulukila* Gideona,+ yeye kuela mpungi,+ ne bena Abiezê+ kumutuabu mu nyima. 35  Yeye wakatuma bantu ne mukenji mu Manashe mujima, bobu pabu kumutuabu mu nyima. Yeye kutuma kabidi bantu ne mukenji mu Ashê, mu Zebulona, ne mu Nafatale, bobu kubanda bua kusambakena nende. 36  Ke Gideona kuambila Nzambi mulelela ne: “Biwikala upandisha Isalele ku diambuluisha dianyi, anu muudi mulaye,+ 37  mona ndi nteka miosa ya mukoko muaba wa dishipuila. Lumuma luolu lukuate anu ku miosa nkayayi kadi buloba buonso budi kumpenga bushale bume, dîba adi nemmanye ne: neupandishe Isalele ku diambuluisha dianyi anu muudi mulaye.” 38  Ke muvuabi bienzeke nanku. Pavuaye mujuke mu dinda menemene dituku diakalonda ne munyenguvule miosa ayi, wakakama lumuma ku miosa ayi lukumbana kuwula tshibakudi tshinene ne mâyi. 39  Kadi Gideona wakambila Nzambi mulelela ne: “Tshiji tshiebe katshintemenyi to, kadi lekela nkulombe kabidi bua musangu wa ndekelu. Lekelaku ngenze diteta dikuabu kabidi ne miosa ya mukoko. Enzaku bua miosa nkayayi ikale miume, kadi lumuma luikale panshi ponso.” 40  Ke tshivua Nzambi muenze butuku abu; anu miosa ke yivua miume, kadi lumuma luvua panshi ponso.

Note

Anyi pamuapa: “miaba ya kulamina bintu ya muinshi mua buloba.”
Ku mua.: “bateleje dîyi dianyi.”
Ku mua.: “tshinunu.”
Litre mitue ku 22. Tang. Tshis. B14.
Anyi “tshibata, lubenji.”
Diumvuija: “Yehowa udi ditalala.”
Tang. Diumv.
Tang. Diumv.
Tang. Diumv.
Tang. Diumv.
Diumvuija: “Bâla alumbulule (aluangane).”
Anyi “bakasabuka musulu.”
Anyi “Tshibatabata.”
Ku mua.: “wakajingila.”