Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Mâko 9:1-50

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Diandamuka mpala dia Yezu (1-13)

  • Muana wa balume mukuata kudi demon udi wondopibua (14-29)

    • Malu onso adi mua kuenzeka bua muntu udi ne ditabuja (23)

  • Didianjila kumanyisha kabidi lufu lua Yezu (30-32)

  • Bayidi badi bakokangana bua udi munene (33-37)

  • Muntu udi kayi utuluisha udi ku tshietu (38-41)

  • Bilenduishi (42-48)

  • “Ikalayi ne mukele munda muenu” (49, 50)

9  Wakabambila kabidi ne: “Bulelela ndi nnuambila ne: kudi bamue ba ku badi bimane muaba eu bikala kabayi mua kulabula lufu nansha, too ne padibu banji kumona Bukalenge bua Nzambi bumane kulua ne bukole.”+  Matuku asambombo pashishe, Yezu wakangata Petelo ne Yakobo ne Yone, kubandaye nabu ku mukuna mule bobu nkayabu. Wakandamuka kumpala kuabu;+  bilamba biende bia pa mutu biakatuadija kubalakana, kuluabi bitoke zezeze kupita muvua musukudi wa bilamba kayi yonso pa buloba mua kubitokesha.  Kabidi, Eliya ne Mose bakabamuenekela, ne bavua bayukila ne Yezu.  Ke Petelo kuambila Yezu ne: “Labi, mbitambe buimpe mutudi muaba eu. Nanku tuase ntenta isatu: umue webe, umue wa Mose, ne umue wa Eliya.”  Mu bulelela, kavua mumanye tshia yeye kuamba to, bualu bavua ne buôwa.  Ditutu diakenzeka, kubabuikiladi, dîyi+ diakapatuka mu ditutu ne: “Eu udi Muananyi, munanga.+ Mutelejayi.”+  Nunku, diakamue bakakenzakana, kumonabu ne: muntu mukuabu kavua nabu kabidi to, anu Yezu.  Pavuabu benda bapueka ku mukuna, wakabakandika ne muoyo umue bua kabalondedi muntu mukuabu tshivuabu bamone atshi+ too ne pavua Muana wa muntu ujuka ku lufu.+ 10  Bakalama dîyi edi ku muoyo,* kadi bavua bayukila munkatshi muabu bua kumanya tshivua dijuka ku lufu edi diumvuija. 11  Nunku, bakatuadija kumukonka, bamba ne: “Bua tshinyi bafundi badi bamba ne: Eliya+ udi ne bua kuanji kulua kumpala?”+ 12  Wakabambila ne: “Eliya udi wanji kulua ne wakajilula malu onso;+ kadi mmunyi mudibu bafunde bua Muana wa muntu ne: udi ne bua kukenga makenga a bungi+ ne badi ne bua kumuenzela malu ne dipetu?+ 13  Kadi ndi nnuambila ne: mu bulelela, Eliya+ ukadi mulue ne bakamuenzela tshionso tshivuabu basue, anu bu mudibu bafunde bua bualu buende.”+ 14  Pakafikabu kudi bayidi bakuabu, bakamona musumba munene wa bantu mubunguile ne kuvua bafundi bavua bakokangana nabu.+ 15  Kadi diakamue pavua musumba wonso wa bantu mumumone, bakakema, bakaya lubilu kudiye bua kumuela muoyo. 16  Ke yeye kubakonka ne: “Nudi nukokangana nabu bua tshinyi?” 17  Muntu umue wa mu musumba wa bantu abu wakamuandamuna ne: “Mulongeshi, mvua mulue ne muananyi wa balume kuudi, bualu udi ne nyuma wa kamama.+ 18  Muaba wonso udiye umukuatshila, udi umukulula panshi, ne udi upatula ntutu mukana, usumakaja mênu ne ujimija bukole. Mvua mulombe bayidi bebe bua kumuipata, kadi kabavua bakokeshe bua kuenza nanku to.” 19  Wakabandamuna ne: “Nuenu tshipungu tshia bantu badi kabayi ne ditabuja,+ ndi ne bua kutungunuka ne kuikala nenu too ne dîba kayi? Ndi ne bua kutungunuka ne kunuleja lutulu too ne dîba kayi? Luayi nende kundi.”+ 20  Nunku, bakalua ne muana kudiye, kadi pakamumonaye, musangu umue nyuma au wakapaluisha muana. Yeye mumane kukuluka panshi, wakatungunuka ne kubunguluka, upatula ntutu mukana. 21  Ke Yezu kuebeja tatuende wa muana ne: “Mbibange kumuenzekela nunku katshia ku dîba kayi?” Wakamba ne: “Katshia ku buana buende 22  ne uvua umukulula misangu ne misangu mu kapia ne mu mâyi kabidi bua kumubutula. Kadi wewe mua kuenza bualu kampanda, tumvuila koku luse, utuambuluishe.” 23  Yezu wakamuambila ne: “Dîyi dia ne: ‘Wewe mua!’ Mona, malu onso adi mua kukumbana bua muntu udi ne ditabuja.”+ 24  Diakamue tatuende wa muana wakela dîyi, kuambaye ne: “Ndi ne ditabuja! Ngambuluisha muaba undi dijinga ne ditabuja!”+ 25  Kadi pakamona Yezu ne: musumba wa bantu uvua ulua lubilu mutangile kudibu, wakakanyina nyuma wa bukoya au, umuambila ne: “Wewe nyuma wa kamama ne mapapa, ndi nkutumina dîyi ne: patuka munda muende ne kubuedi munda muende kabidi to!”+ 26  Yeye mumane kuela dîyi ne mumupaluishe bikole menemene, wakapatuka munda muende ne muana kulua bu mufue, nunku bantu ba bungi bavua bamba ne: “Mmufue!” 27  Kadi Yezu wakamukuata ku tshianza, kumujula, yeye kuimana kuulu. 28  Nunku, pakabuelayi mu nzubu, bayidi bende bakamuebeja pa nkayabu ne: “Bua tshinyi katuvua bakokeshe bua kumuipata?”+ 29  Yeye wakabambila ne: “Wa mushindu eu udi mua kupatuka anu ku disambila.” 30  Bakumbuka muaba au, kupitshilabu mu Galela, kadi kavua musue bua muntu amanye bualu ebu to. 31  Bualu uvua ulongesha bayidi bende, ubambila ne: “Nebafile Muana wa muntu mu bianza bia bantu ne nebamushipe,+ kadi nansha muashipibuaye, neajuke panyima pa matuku asatu.”+ 32  Kadi kabavua bumvue tshivuaye muambe to, bavua batshina bua kumukonka. 33  Bakafika ku Kapênuma. Kadi pavuaye mu nzubu, wakabakonka ne: “Nuvua nukokangana bua bualu kayi mu njila?”+ 34  Bakashala bapuwe, bualu pavuabu mu njila bavua bakokangana munkatshi muabu bua kumanya uvua munene mupite bakuabu. 35  Nunku wakasomba, kubikilaye bapostolo 12, kubambilaye ne: “Muntu yeye musue kuikala wa kumpala, udi ne bua kuikala wa ndekelu ku bonso ne muena mudimu wa bonso.”+ 36  Pashishe wakangata muana mukese, kumuimanyikaye munkatshi muabu; wakamuela mu maboko, kubambilaye ne: 37  “Muntu yonso udi wakidila umue wa ku bana bakese ba nunku+ bua dîna dianyi, udi ungakidila meme kabidi; muntu yonso udi ungakidila, kena ungakidila anu meme, kadi udi wakidila kabidi Yeye uvua muntume.”+ 38  Yone wakamuambila ne: “Mulongeshi, tuvua bamone muntu mukuabu wipata bademon mu dîna diebe, tuetu kuteta bua kumukandika, bualu kavua utulonda to.”+ 39  Kadi Yezu wakamba ne: “Kanutetshi bua kumukandika to, bualu kakuena muntu wenza mudimu wa bukole mu dîna dianyi wakokesha ne lukasa luonso bua kungamba bualu bubi to. 40  Bualu muntu udi kayi utuluisha udi ku tshietu.+ 41  Nunku muntu yonso udi unupesha dikopo dia mâyi a kunua bualu nudi bantu ba Kristo,+ ndi nnuambila bulelela ne: kakupangila difutu diende nansha kakese.+ 42  Kadi muntu yonso udi ulenduisha umue wa ku bana bakese badi bitabuje aba, bidi mua kuikala bitambe buimpe buende yeye bobu bamuele dibue dia mpelu mu nshingu ditu mpunda unyunguluja ne bamukupe mu mbuu.+ 43  “Bikala tshianza tshiebe tshikulenduisha, utshikose. Mbitambe buimpe bua wewe kubuela mu muoyo ne bulema pamutu pa kubuela ne bianza bibidi mu Ngena,* mu kapia kadibu kabayi mua kujima.+ 44  * —— 45  Bikala dikasa diebe dikulenduisha, udikose. Mbitambe buimpe bua wewe kubuela mu muoyo ne bulema pamutu pa kuedibua mu Ngena* ne makasa abidi.+ 46  * —— 47  Bikala dîsu diebe dikulenduisha, udimanshe.+ Mbitambe buimpe bua wewe kubuela mu Bukalenge bua Nzambi ne dîsu dimue pamutu pa kuedibua mu Ngena* ne mêsu abidi,+ 48  mudi tshikusu katshiyi tshifua ne kapia kakayi kajima.+ 49  “Bualu badi ne bua kuela muntu yonso mukele muikale kapia.+ 50  Mukele mmuimpe; kadi mukele wowu mujimije ditua diawu, nenuwutuishe ne tshinyi?+ Ikalayi ne mukele munda muenu,+ ne sombayi ne ditalala munkatshi muenu.”+

Note

Anyi pamuapa: “Bakadilamina bualu ebu.”
Tang. Diumv.
Tang. Diumv.
Tang. Diumv.