Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Mâko 5:1-43

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Yezu udi utuma bademon mu ngulube (1-20)

  • Muana wa bakaji wa Yailo; mukaji ulenga bilamba bia pa mutu bia Yezu (21-43)

5  Pashishe bakafika dishiya dia mbuu, mu buloba bua bena Gelasa.+  Diakamue pavua Yezu mutuluke mu buatu, muntu mukuabu uvua ku bukokeshi bua nyuma wa bukoya wakasambakena nende, ufumina mu nkita.*  Tshisombedi tshiende tshivua mu nkita, too ne tshikondo atshi, muntu nansha umue kavua mukokeshe bua kumusuika bimpe, nansha ne shene to.  Bavua bamusuika ne nkanu ne shene misangu ne misangu, kadi uvua utulakaja shene ne ukosa nkanu; kakuvua muntu uvua ne bukole bua kumutekesha to.  Butuku ne munya, uvua utungunuka ne kuela mbila mu nkita ne ku mikuna, uditapa ne mabue.  Kadi pakamonaye Yezu ku bule, wakaya lubilu kudiye, wakamutuila binu.+  Pashishe wakela lubila ne dîyi dikole ne: “Ndi nebe tshilumbu kayi, Yezu, Muana wa Nzambi Mutambe Bunene? Ndi nkutshipisha mu dîna dia Nzambi bua kunkengeshi to.”+  Bualu Yezu uvua umuambila ne: “Patuka munda mua muntu eu, wewe nyuma wa bukoya.”+  Kadi Yezu wakamuebeja ne: “Dîna diebe nnganyi?” Yeye kumuandamuna ne: “Dîna dianyi ndi Musumba,* bualu tudi ba bungi.” 10  Nunku, wakatungunuka ne kusengelela Yezu bua kipatshi nyuma ayi mu ditunga adi to.+ 11  Kadi tshisumbu tshinene tshia ngulube+ tshivua tshidia ku mukuna muaba au.+ 12  Nunku nyuma ayi yakamusengelela ne: “Ututumaku mu ngulube bua tubuele munda muayi.” 13  Yeye wakayanyishila. Nanku nyuma ya bukoya yakapatuka, kubuelayi mu ngulube, ne tshisumbu tshia ngulube tshiakaya lubilu ku tshibungubungu* kudielatshi mu mbuu, ivua mitue ku 2 000, kudinayi mu mbuu. 14  Kadi balami ba ngulube bakaya lubilu, kulondabu bualu ebu mu tshimenga ne mu misoko ya pa mpenga, ne bantu bakalua bua kumona tshivua tshienzeke.+ 15  Nunku bakalua kudi Yezu, kumonabu muntu uvuabu bakuate kudi bademon au, muntu uvua kumpala ne Musumba,* musombe muvuale bilamba, muikale ne lungenyi luende luonso, ne bakumvua buôwa. 16  Kabidi, bantu bavua bamone bualu ebu bakabalondela muvuabu buenzekele muntu uvuabu bakuate kudi bademon au ne muvuabu buenzekele ngulube. 17  Nunku bakatuadija kusengelela Yezu bua umbuke mu buloba buabu.+ 18  Mpindieu, pakavua Yezu ubuela mu buatu, muntu uvuabu bakuate kudi bademon wakamusengelela bua baye nende.+ 19  Kadi kakamuanyishila to, wakamuambila ne: “Ndaku kuenu kudi balela bebe, ubalondele malu onso adi Yehowa* mukuenzele ne luse ludiye mukuleje.” 20  Muntu eu wakaya, kutuadijaye kumanyisha mu Dekapoli* malu onso avua Yezu mumuenzele, ne bantu bonso bakakema bikole. 21  Yezu mumane kusabuka kabidi ne buatu dishiya, musumba munene wa bantu wakamunguila; yeye uvua ku muelelu wa mbuu.+ 22  Umue wa ku batangidi ba nsunagoga, dîna diende Yailo, wakalua, pakamonaye Yezu, wakadiela ku makasa ende.+ 23  Wakamusengelela misangu ya bungi, wamba ne: “Muananyi mutekete wa bakaji udi usama bikole menemene.* Luaku koku, umutentekele bianza+ bua umvue bimpe, ikale ne muoyo.” 24  Nunku Yezu wakaya nende, ne musumba munene wa bantu uvua umulonda, benda bamufinakaja. 25  Mpindieu, kuvua mukaji mukuabu uvua ne disama dia mashi apueka+ munkatshi mua bidimu 12.+ 26  Uvua mukenge bikole* ku bianza bia baminganga ba bungi, ne mutule bionso bivuaye nabi, kavua mumvue bimpe to, kadi disama divua anu dienda dikola. 27  Pakumvuaye malu avuabu bamba bua Yezu, wakaluila panyima pende mu musumba wa bantu, kulengaye tshilamba tshiende tshia pa mutu,+ 28  bualu uvua anu wamba ne: “Meme mulenge anu bilamba biende bia pa mutu, nengumvue bimpe.”+ 29  Diakamue mashi ende avua apueka akakama, wakumvua mu mubidi wende ne: uvua muondopibue ku disama dikole divuaye nadi. 30  Diakamue Yezu wakadiumvua ne: bukole+ buvua bupatuke munda muende, kukudimukaye kudi musumba wa bantu, kukonka ne: “Nnganyi udi mulenge ku bilamba bianyi bia pa mutu?”+ 31  Kadi bayidi bende bakamuambila ne: “Udi mumone mudi musumba wa bantu ukufinakaja emu, kadi udi webeja ne: ‘Nnganyi udi mundenge?’” 32  Kadi yeye uvua ukenzakana bua kumona muntu uvua muenze bualu ebu. 33  Mukaji au, muikale ne buôwa ne uzakala, mumanye tshivua tshimuenzekele, wakalua, kudielaye panshi kumpala kuende, ne kumuambilaye bulelela buonso. 34  Yeye wakamuambila ne: “Muananyi wa bakaji, ditabuja diebe ndikuondope. Ndaku mu ditalala,+ umvue bimpe ku disama diebe dikole.”+ 35  Patshivuaye wakula, bantu bakuabu bavua bafumina kua mutangidi wa nsunagoga bakalua, kumuambilabu ne: “Muanebe wa bakaji ukadi mufue! Bua tshinyi kutatshisha kabidi Mulongeshi?”+ 36  Kadi Yezu wakumvua mêyi abu, kuambilaye mutangidi wa nsunagoga ne: “Kutshinyi to,* leja anu ditabuja.”+ 37  Nunku kakitaba bua muntu mukuabu kumulonda, anu Petelo, Yakobo ne Yone muanabu ne Yakobo.+ 38  Nunku bakafika ku nzubu kua mutangidi wa nsunagoga, kumonaye bantu benza mutoyi wa bungi ne aba bavua badila ne bela kabobo ka muadi ne dîyi dikole.+ 39  Yeye mumane kubuela mu nzubu, wakabambila ne: “Bua tshinyi nudi nudila, nuenza mutoyi wa bungi nunku? Muana ki mmufue to, kadi mmulale.”+ 40  Bua bualu abu, bakatuadija kumuseka ne kapeja. Kadi yeye mumane kupatula bantu bonso pambelu, wakangata tatuende wa muana ne mamuende ne bavuaye nabu, kubuelaye nabu muaba uvua muana. 41  Pashishe, wakakuata ku tshianza tshia muana, kumuambilaye ne: “Talita kumi,” padibu bakudimuna miaku eyi, idi yumvuija ne: “Muana wa bakaji, ndi nkuambila ne: ‘juka!’”+ 42  Diakamue muana wa bakaji wakajuka, kutuadijaye kuenda. (Uvua ne bidimu 12.) Musangu umue biakabapitshila, kumvuabu disanka dia dikema. 43  Kadi wakabatumina dîyi njila ne njila* bua kabambidi muntu bualu ebu,+ kuambaye bua bamupeshe tshiakudia.

Note

Anyi “nkita ya tshivulukilu.”
Anyi “Legona.”
Anyi “mpulumuku wa ku mâyi.”
Anyi “Legona.”
Anyi “Tshitupa tshia buloba tshia Bimenga Dikumi.”
Anyi “udi pabuipi ne nshikidilu wende.”
Anyi “mupete bisama bia bungi.”
Anyi “Lekela kuikala ne buôwa.”
Anyi “wakabatumina dîyi ne bukole.”