Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Mâko 11:1-33

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Dibuela dia Yezu dia butumbi (1-11)

  • Mutshi wa mfigi muela mulawu (12-14)

  • Yezu udi ukezula ntempelo (15-18)

  • Dilongesha dipetela ku mutshi wa mfigi mufuba (19-26)

  • Badi babenga bukokeshi bua Yezu (27-33)

11  Kadi pavuabu benda basemena pabuipi ne Yelushalema, ku Betefaje ne Betania+ ku Mukuna wa Olive, wakatuma bayidi bende babidi,+  kubambilaye ne: “Ndayi mu musoko udi umueneka wawa, diakamue panudi nubuelamu, nenusangane muana wa mpunda musuika udi muntu kayi muanji kubanda too ne mpindieu. Numusulule, nulue nende muaba eu.  Muntu yeye munukonke ne: ‘Nudi nuenza nunku bua tshinyi?’ nuambe ne: ‘Mukalenge udi nende dijinga ne neamupingaje muaba eu ne lukasa.’”  Nunku bakaya, kupetabu muana wa mpunda musuika ku tshiibi, pambelu kumpenga kua njila, kumusululabu.+  Kadi bamue ba ku bavua bimane muaba au bakabebeja ne: “Tshinudi nusuluila muana wa mpunda au ntshinyi?”  Bakabambila amu tshivua Yezu muambe, bobu kubalekela bua baye.  Bakatuadila Yezu muana wa mpunda,+ kutekabu bilamba biabu bia pa mutu pa nyima pende, Yezu kusombapu.+  Kabidi, bantu ba bungi bakadija bilamba biabu bia pa mutu mu njila, kadi bakuabu bakakosa bisalasala bia mitshi mu mpata.+  Bantu bavua baya kumpala kuende ne bavua bamulonda panyima bavua batungunuka ne kuela mbila bamba ne: “Tudi tulomba, pandisha!*+ Eu udi ulua mu dîna dia Yehowa* mmubeneshibue!+ 10  Bukalenge bua tatu wetu Davidi budi bulua mbubeneshibue!+ Tudi tulomba, pandisha, muulu mutumbuke amu!” 11  Wakabuela mu Yelushalema, ne kubuelaye mu ntempelo, wakatangila bintu bionso; kadi bu mukavua dîba diye, wakapatuka kuyaye ku Betania ne bapostolo 12.+ 12  Dituku diakalonda, pavuabu bumbuka mu Betania, wakumvua nzala.+ 13  Kumonaye ku bule mutshi wa mfigi muikale ne mabeji, kuyaye bua kutangila ni uvua mua kupetaku tshintu. Kadi pavuaye mufikaku, kakasangana tshintu anu mabeji, bualu katshivua tshikondo tshia mfigi to. 14  Ke yeye kuwambila ne: “Muntu kadi kabidi tumuma tuebe nansha.”+ Bayidi bende bavua bumvue. 15  Nunku, bakalua ku Yelushalema. Kuoku aku wakabuela mu ntempelo, kutuadijaye kuela bantu bavua basumbisha ne basumba bintu mu ntempelo pambelu, kutonkolaye mêsa a bashintudi ba makuta ne bibasa bia bavua basumbisha nyunyi ya nkutshi,+ 16  kavua ulekela muntu nansha umue upitshila mu ntempelo ne tshintu to. 17  Uvua ulongesha, ubambila ne: “Ki mbafunde ne: ‘Nebabikile nzubu wanyi ne: nzubu wa disambila bua bantu ba bisamba bionso anyi’?+ Kadi nuenu nudi bamuvuije tshisokomenu tshia banyengianganyi ba bintu.”+ 18  Nanku, pakumvua bamfumu ba bakuidi ne bafundi bualu ebu, bakatuadija kukeba mushindu wa kumushipa;+ kadi bavua bamutshina, bualu musumba wonso wa bantu uvua ukema bua dilongesha diende.+ 19  Pavua dilolo dikumbane, bakapatuka tshimenga. 20  Kadi pavuabu bapita mu dinda menemene, bakamona mutshi wa mfigi au mumane kufuba kubangila anu ku miji yawu.+ 21  Pakavuluka Petelo bualu abu, wakamuambila ne: “Labi, tangila! mutshi wa mfigi uuvua muele mulawu au mmufube.”+ 22  Yezu wakabandamuna ne: “Itabujayi Nzambi. 23  Bulelela ndi nnuambila ne: muntu yonso udi wambila mukuna eu ne: ‘Juka, diela mu mbuu,’ kayi welakana mu muoyo wende, kadi muikale ne ditabuja ne: tshidiye wamba netshienzeke, netshimuenzekele.+ 24  Ke bualu kayi ndi nnuambila ne: bintu bionso binudi nulomba mu disambila, ikalayi ne ditabuja ne: nukadi babipete, ne nenubipete.+ 25  Panudi bimane nusambila, nubuikidile muntu kayi yonso tshilumbu tshionso tshinudi natshi nende, bua Tatu wenu udi mu diulu anubuikidile penu bilema bienu.”+ 26  * —— 27  Bakalua kabidi mu Yelushalema. Pavuaye wendakana mu ntempelo, bamfumu ba bakuidi ne bafundi ne bakulu bakalua, 28  kumukonkabu ne: “Mbukokeshi kayi buudi wenza nabu malu aa? Anyi nnganyi udi mukupeshe bukokeshi ebu bua kuenza nabu malu aa?”+ 29  Yezu wakabandamuna ne: “Nennuele lukonko lumue. Ngandamunayi, ne meme nennuambile bukokeshi bundi ngenza nabu malu aa. 30  Dibatiza dia Yone+ divua difume mu diulu anyi kudi bantu?* Ngandamunayi.”+ 31  Ke bobu kutuadija kuelangana meji munkatshi muabu, bamba ne: “Tuetu bambe ne: ‘Mmu diulu,’ neambe ne: ‘Kadi, bua tshinyi kanuvua bamuitabuje?’ 32  Kadi tutete kuamba ne: ‘Kudi bantu’ anyi?” Bavua batshina musumba wa bantu, bualu bantu bonso aba bavua bangata Yone ne: uvua bushuwa muprofete.+ 33  Ke bobu kuandamuna Yezu ne: “Katuena bamanye to.” Yezu kubambila ne: “Meme panyi tshiena nnuambila bukokeshi bundi ngenza nabu malu aa to.”

Note

Ku mua.: “Hosana,” biumvuija ne: “tudi tulomba, pandisha.”
Anyi “ndia kudi bantu?”