Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Lumu luimpe lufunda kudi Mâko 1:1-45

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Yone Mubatiji udi uyisha (1-8)

  • Batismo wa Yezu (9-11)

  • Satana udi uteta Yezu (12, 13)

  • Yezu udi utuadija kuyisha mu Galela (14, 15)

  • Dibikila bayidi ba kumpala (16-20)

  • Dipata nyuma wa bukoya (21-28)

  • Yezu udi wondopa bantu ba bungi mu Kapênuma (29-34)

  • Disambila mu muaba wa nkayende (35-39)

  • Muena nsudi udi wondopibua (40-45)

1  Ntuadijilu wa lumu luimpe lua Yezu Kristo, Muana wa Nzambi:  Anu bu mudibu bafunde mu mukanda wa muprofete Yeshaya ne: “(Monayi! Ndi ntuma mutuadi wanyi wa mukenji kumpala kuebe,* walongolola njila webe.)+  Dîyi dia muntu udi wela lubila mu tshipela ne: ‘Longololayi njila wa Yehowa!* Lulamijayi njila yende.’”+  Yone Mubatiji uvua mu tshipela, uyisha dibatiza didi dileja dinyingalala bua mpekatu bua dibuikidibua dia mpekatu.+  Nunku, bantu ba mu buloba buonso bua Yudaya ne bantu bonso ba mu Yelushalema bavua bapatuka baya kudiye, ne wakababatiza* mu Musulu wa Yadene, batonda mpekatu yabu patoke.+  Kadi Yone uvua muvuale tshilamba tshia miosa ya kamelu ne mukaba wa tshiseba mu tshimono tshiende,+ uvua udia mpasu ne buitshi bua muitu.+  Nunku uvua uyisha ne: “Muntu udi ne bukole kumpita meme udi ulua panyima panyi, tshiena mukumbane bua kuinama ne kusulula nshinga ya sandala yende to.+  Ndi nnubatiza ne mâyi, kadi yeye neanubatize ne nyuma muimpe.”*+  Mu matuku au, Yezu wakafuma ku Nazaleta wa Galela, ne bakamubatiza kudi Yone mu musulu wa Yadene.+ 10  Diakamue pakapatukaye mu mâyi, wakamona diulu dibululuka, nyuma umupuekela bu nyunyi wa nkutshi.+ 11  Nunku dîyi diakafuma mu diulu ne: “Wewe udi Muananyi, munanga; ndi mukuanyishe.”+ 12  Diakamue nyuma wakamusaka bua kuya mu tshipela. 13  Wakashala mu tshipela matuku 40, bamuteta kudi Satana.+ Uvua pamue ne nyama ya mu tshisuku, kadi banjelu bavua bamukuatshisha.+ 14  Nunku, panyima pa bamane kukuata Yone, Yezu wakaya mu Galela,+ uyisha lumu luimpe lua Nzambi,+ 15  wamba ne: “Tshikondo tshisungula tshikadi tshikumbane, Bukalenge bua Nzambi mbusemene pabuipi. Nyingalalayi bua mpekatu yenu,+ ne nuitabuje lumu luimpe.” 16  Pavuaye wendakana ku muelelu kua mbuu wa Galela, wakamona Simona, ne Andele+ muanabu ne Simona bela tupamba* tuabu mu mbuu,+ bualu bavua balobi.+ 17  Nunku Yezu wakabambila ne: “Ndondayi, nennuvuije balobi ba bantu.”+ 18  Diakamue, bakalekela tupamba tuabu, kumulondabu.+ 19  Pakasemenaye kumpala ndambu, wakamona Yakobo muana wa Zebedayi ne muanabu Yone, pavuabu mu buatu balongolola tupamba tuabu,+ 20  diakamue yeye kubabikila. Nunku bakashiya tatuabu Zebedayi mu buatu ne bena mudimu, kumulondabu. 21  Bakaya mu Kapênuma. Diakamue pakatuadija Nsabatu, wakabuela mu nsunagoga ne kutuadijaye kulongesha.+ 22  Nunku bantu bakakema bua mushindu uvuaye ulongesha, bualu uvua ubalongesha bu muntu uvua ne bukokeshi, kadi ki mbu bafundi to.+ 23  Anu dîba adi, kuvua muntu mukuabu mu nsunagoga wabu uvua ku bukokeshi bua nyuma wa bukoya, wakela mbila ne: 24  “Tudi nebe tshilumbu kayi wewe Yezu muena Nazaleta?+ Udi mulue bua kutubutula anyi? Ndi mukumanye bimpe, udi Wa Tshijila wa Nzambi!”+ 25  Kadi Yezu wakamutandisha, wamba ne: “Puwa, patuka munda muende!” 26  Nunku nyuma wa bukoya au, yeye mumane kupaluisha muntu au ne kuela lubila ne dîyi diende dionso, wakapatuka munda muende. 27  Kadi, bantu bonso bakakema bikole, kutuadijabu kuyukila bualu ebu munkatshi muabu, bamba ne: “Mbualu kayi ebu? Dilongesha dipiadipia! Udi utumina too ne nyuma ya bukoya dîyi ne bukokeshi, ne idi imutumikila!” 28  Nunku lumu lua bualu buende luakatangalaka lukasa mu nseke yonso ya buloba buonso bua Galela. 29  Nunku bakumbuka mu nsunagoga, kuyabu ne Yakobo ne Yone ku nzubu kua Simona ne Andele.+ 30  Kadi mamuende muenu wa Simona+ uvua mulale usama mubidi kapia, diakamue bakambila Yezu bualu buende. 31  Wakaya kudiye, kumukuata ku tshianza, kumujulaye. Mubidi kapia wakamushila muaba, ne kutuadijaye kubakuatshila mudimu. 32  Pakavua mêba a dilolo mafike, dîba dimane kubuela, bantu bakatuadija kumutuadila bonso bavua basama ne bavua bakuatshibue kudi bademon;+ 33  tshimenga tshijima tshivua tshikunguile kumpala kua tshiibi. 34  Nunku wakondopa bantu ba bungi bavua basama mabedi mashilashilangane,+ wakipata bademon ba bungi, kadi kavua ulekela bademon bakula to, bualu bavua bamanye ne: udi Kristo.* 35  Patshiatshia, patshivua panshi pafiike, wakajuka, wakapatuka, kuyaye muaba uvua kawuyi bantu, ne kuoku aku wakatuadija kusambila.+ 36  Kadi, Simona ne bavua nende bakamulonda benda bamukeba, 37  bakamupeta, kumuambilabu ne: “Bantu bonso badi bakukeba.” 38  Kadi yeye wakabambila ne: “Tuyayi muaba mukuabu, mu bimenga bidi pabuipi apa, bua mmone mua kuyishamu kabidi, bualu ke tshindi muluile.”+ 39  Nunku wakaya, wenda uyisha mu nsunagoga yabu, mu Galela mujima, ne wipata bademon.+ 40  Kuakalua kabidi muena nsudi mukuabu, umusengelela mutue ne binu, umuambila ne: “Wewe musue udi mua kundengejaku.”+ 41  Nunku Yezu wakumvua luse, wakolola tshianza, kumulengaye ne kumuambila ne: “Ndi musue! Lengejibua.”+ 42  Diakamue nsudi yende yakajimina, kulengejibuaye. 43  Pashishe wakamukandika bikole, kumupingajaye diakamue, 44  umuambila ne: “Wamanya kuambidi muntu bualu ebu to, kadi ndaku, udileje kudi muakuidi, ne bua dilengejibua diebe ufile bintu bivua Mose muambe,+ bua tshikale bujadiki kudibu.”+ 45  Kadi muntu au mumane kuya, wakatuadija kumanyisha bualu abu bikole ne kutangalaja lumu elu bikole, nunku Yezu kavua kabidi ne mushindu wa kubuela mu tshimenga patoke, kadi uvua usomba pambelu miaba ivua kayiyi bantu. Nansha nanku bantu bavua anu balua kudiye bafumina ku nseke yonso.+

Note

Ku mua.: “kumpala kua mpala webe.”
Anyi “wakabatua; wakabiina.”
Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Anyi “makondo.”
Anyi pamuapa: “bavua bamumanye.”