Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Mukanda muibidi wa Samuele 19:1-43

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Davidi udi ubuela mu madilu bua Abashaloma (1-4)

  • Yoaba udi utandisha Davidi (5-8a)

  • Davidi udi upingana ku Yelushalema (8b-15)

  • Shimei udi ulomba luse (16-23)

  • Mefibosheta udi ubinga (24-30)

  • Badi batua Bâzilai mushinga (31-40)

  • Bisa bidi bikokangana (41-43)

19  Bakalua kuambila Yoaba ne: “Mukalenge udi udila, ujinga Abashaloma.”+  Nunku ditshimuna dia* dituku adi diakandamuka madilu bua bantu bonso, bualu bavua bumvue ne: mukalenge uvua unyingalala bua muanende.  Bantu bakapingana mu tshimenga+ dituku adi mu tshimuma anu bu bantu badi bumvue bundu bualu mbanyeme ku mvita.  Mukalenge uvua mudibuikile ku mêsu ne uvua udila ne dîyi dikole wamba ne: “Muananyi Abashaloma! Abashaloma muananyi, muananyi!”+  Pashishe Yoaba wakabuela mu nzubu kudi mukalenge, kuambaye ne: “Lelu udi mufuishe bena mudimu bebe bonso bundu, bobu bavua bapandishe muoyo* webe lelu, mioyo* ya bana bebe ba balume,+ ya bana bebe ba bakaji,+ ya bakaji bebe, ne ya bakaji baudi mubanjije.+  Udi munange badi bakukine ne udi mukine badi bakunange, bualu udi muleje patoke lelu ne: bamfumu bebe ne bena mudimu bebe kabena ne mushinga kuudi to, bualu ndi mutuishibue ne: bu Abashaloma muikale ne muoyo lelu kadi tuetu bonso aba bafue, bivua mua kuikala bimpe buebe wewe.  Mpindieu juka, upatuke ne ukankamije* bena mudimu bebe, bualu ndi nditshipa mu dîna dia Yehowa ne: wewe kuyi mupatuke, muntu nansha umue kakushala nebe butuku ebu to. Bualu ebu nebuikale bubi butambe kuudi wewe kupita malu mabi onso akadi makufikile katshia ku buana buebe too ne mpindieu.”  Nunku mukalenge wakajuka, kusombaye mu tshiibi tshia tshimenga, ne bakambila bantu bonso ne: “Mukalenge mmusombe mu tshiibi mpindieu.” Nunku bantu bonso bakalua kumpala kua mukalenge. Kadi Isalele uvua munyeme, muntu yonso muye kuende.+  Bantu bonso ba mu bisa bionso bia Isalele bavua bakokangana, bamba ne: “Mukalenge uvua mutupandishe kudi bena lukuna betu,+ ne mutusungile kudi bena Peleshete; kadi mpindieu mmunyeme buloba bua bualu bua Abashaloma.+ 10  Abashaloma muine utuvua bele manyi bua ikale ku mutu kuetu+ mmufue mu mvita.+ Nunku mpindieu, bua tshinyi kanuena nuenza tshintu nansha tshimue bua kupingaja mukalenge?” 11  Mukalenge Davidi wakatumina muakuidi Sadoka+ ne muakuidi Ebeyatâ+ mukenji eu ne: “Akulayi ne bakulu ba mu Yuda,+ nuambe ne: ‘Bua tshinyi nuenu nudi ne bua kuikala ba ndekelu bua kupingaja mukalenge ku nzubu kuende, pakadi dîyi dia Isalele mujima difike kudi mukalenge ku nzubu kuende? 12  Nudi bana betu; nudi mufuba wanyi ne musunyi wanyi menemene.* Bua tshinyi nuenu nudi ne bua kuikala ba ndekelu bua kupingaja mukalenge?’ 13  Nuambile kabidi Amasa ne:+ ‘Wewe kuena mufuba wanyi ne musunyi wanyi menemene anyi? Nunku Nzambi angenzele nunku ne apitshishe apu wewe kuyi mulue mfumu wa tshiluilu tshianyi kubangila ku mpindieu pa muaba wa Yoaba.’”+ 14  Nunku wakalenga* mioyo ya bantu bonso ba mu Yuda anu bu muntu umue; bobu kutumina mukalenge mukenji ne: “Pingana, wewe ne bena mudimu bebe bonso.” 15  Mukalenge wakatuadija kupingana, yeye kufika ku Yadene, ne bantu ba mu Yuda bakalua ku Gilegala+ bua kusambakena ne mukalenge ne kumusabuisha Yadene. 16  Nunku Shimei+ muana wa Gela, muena Benyamina wa ku Bahulima, wakapueka lukasa ne bantu ba mu Yuda bua kusambakena ne mukalenge Davidi, 17  ne uvua ne bantu tshinunu ba mu Benyamina. Siba+ muambuluishi wa nzubu wa Shaula wakapueka pende lukasa ku Yadene kumpala kua mukalenge, muikale ne bana bende ba balume 15 ne bena mudimu bende 20. 18  Wakasabukila* ku tshisabu bua kusabuisha ba mu nzubu wa mukalenge ne kuenza tshionso tshivua mukalenge ujinga. Kadi Shimei muana wa Gela wakadiela kumpala kua mukalenge pakavua mukalenge ukeba kusabuka Yadene. 19  Wakambila mukalenge ne: “Mukalenge kambadidi bubi, ne kavuluki bubi buvua muena mudimu webe muenze+ dituku divua mfumu mukalenge wanyi mupatuke Yelushalema to. Mukalenge kabulami ku muoyo to, 20  bualu muena mudimu webe mmumanye bimpe ne: ndi muenze mpekatu; nunku lelu ndi wa kumpala ku dipueka bua nzubu mujima wa Jozefe bua kulua kusambakena ne mfumu mukalenge wanyi.” 21  Diakamue Abishai+ muana wa Seluya+ wakamba ne: “Shimei kena ne bua kushipibua bua bualu ebu, bu muvuaye muele muela manyi wa Yehowa mulawu anyi?”+ 22  Kadi Davidi wakamba ne: “Nudi ne tshilumbu kayi mu bualu ebu, nuenu bana ba Seluya,+ bua nuenu kunduisha lelu? Badi ne bua kushipa muntu mu Isalele lelu anyi? Meme tshiena mumanye ne: ndi mukalenge ku mutu kua Isalele lelu anyi?” 23  Ke mukalenge kuambila Shimei ne: “Kuakufua to.” Pashishe mukalenge wakaditshipa kudiye.+ 24  Mefibosheta,+ muikulu wa Shaula, wakapueka pende bua kusambakena ne mukalenge. Kavua mutabalele makasa ende anyi mukose muedi wende wa pa mushiku anyi musukule bilamba biende kumbukila ku dituku divua mukalenge mumbuke too ne ku dituku divuaye mupingane mu ditalala. 25  Pakaluaye* ku Yelushalema bua kusambakena ne mukalenge, mukalenge wakamuebeja ne: “Mefibosheta, kuvua muye nanyi bua tshinyi?” 26  Yeye kuamba ne: “Mfumu mukalenge wanyi, muena mudimu wanyi+ uvua mundingakaje. Bualu muena mudimu webe uvua muambe ne: ‘Nsuikishe tshiseba pa mpunda wanyi bua mbandapu, nye ne mukalenge,’ bualu muena mudimu webe mmulema.+ 27  Kadi yeye uvua mushiminyine muena mudimu webe malu kudi mfumu mukalenge wanyi.+ Kadi mfumu mukalenge wanyi udi anu bu muanjelu wa Nzambi mulelela, nunku enza tshionso tshidi tshimueneka tshimpe ku mêsu kuebe. 28  Mfumu mukalenge wanyi uvua mua kuikala mushipeshe ba mu nzubu wa tatu wanyi bonso, kadi wewe uvua muteke muena mudimu webe munkatshi mua bantu badi badia ku mêsa ebe.+ Nunku mbukenji kayi bundi nabu bua kudidila kabidi mukalenge?” 29  Kadi mukalenge wakamuambila ne: “Bua tshinyi udi utungunuka ne kuakula nunku? Ndi muangate dipangadika dia ne: wewe ne Siba nenuabanyangane budimi.”+ 30  Ke Mefibosheta kuambila mukalenge ne: “Abuangate buonso mpindieu udi mfumu mukalenge wanyi mupingane ku nzubu kuende mu ditalala.” 31  Pashishe Bâzilai+ muena Gilada wakapueka ku Yadene ufuma ku Logelima bua kushindikija mukalenge ku Yadene. 32  Bâzilai ukavua mukulakaje bikole, uvua ne bidimu 80, ne uvua upesha mukalenge biakudia pavua mukalenge musombele mu Mahanayima,+ bualu yeye uvua ne bubanji bua bungi menemene. 33  Nunku mukalenge wakambila Bâzilai ne: “Sabuka nanyi, ne nengikale nkupesha biakudia mu Yelushalema.”+ 34  Kadi Bâzilai wakambila mukalenge ne: “Ndi mushale ne matuku* a muoyo bungi kayi bua mbande ne mukalenge ku Yelushalema? 35  Ndi ne bidimu 80 lelu.+ Ndi mua kujingulula pankatshi pa tshidi tshimpe ne tshidi tshibi anyi? Meme muena mudimu webe ndi mua kumvua muenya wa bindi ndia ne bindi nnua anyi? Ntshidi mua kuteleja mêyi a bimbi ba misambu ba balume ne ba bakaji anyi?+ Nunku bua tshinyi muena mudimu webe udi ne bua kuikala bujitu bukuabu kudi mfumu mukalenge wanyi? 36  Mbikumbane bua mudi muena mudimu webe mulue ne mukalenge ku Yadene. Bua tshinyi mukalenge udi ne bua kumfuta difutu edi? 37  Anyishaku muena mudimu webe apingane, ne mfuile mu tshimenga tshietu pabuipi ne muaba uvuabu bajiikile tatu ne mamu.+ Kadi muena mudimu webe Kimehama nyeye eu.+ Asabuke ne mfumu mukalenge wanyi ne wewe udi mua kumuenzela tshionso tshidi tshimueneka tshimpe ku mêsu kuebe.” 38  Ke mukalenge kuamba ne: “Kimehama neasabuke nanyi, ne nemmuenzele tshionso tshidi tshimueneka tshimpe ku mêsu kuebe; nenkuenzele tshionso tshiudi undomba.” 39  Mpindieu bantu bonso bakatuadija kusabuka Yadene, ne pavua mukalenge musabuke, wakatua Bâzilai mishiku,+ kumubeneshaye; pashishe Bâzilai wakapingana kuende. 40  Pavua mukalenge musabuke bua kuya ku Gilegala,+ Kimehama wakasabuka nende. Bantu bonso ba mu Yuda ne tshitupa tshia bantu ba mu Isalele bakasabuisha mukalenge.+ 41  Pashishe bantu balume bonso ba mu Isalele bakalua kudi mukalenge, kumuambilabu ne: “Bua tshinyi bana betu, bantu ba mu Yuda, bavua bakuibe ne basabuishe mukalenge ne ba mu nzubu muende Yadene, pamue ne bantu bonso ba Davidi?”+ 42  Bantu balume bonso ba mu Yuda bakandamuna bantu ba mu Isalele ne: “Bualu mukalenge mmulela wetu.+ Bua tshinyi nudi numvua tshiji bua bualu ebu? Tudi badie tshintu tshia kudi mukalenge anyi? Peshi mbatupeshe dipa kampanda anyi?” 43  Kadi bantu balume ba mu Isalele bakandamuna bantu ba mu Yuda ne: “Tudi ne bitupa dikumi mu mukalenge, nunku tudi ne bukenji bunene mu Davidi kunupita nuenu. Nunku bua tshinyi nudi batupepeje? Tuetu katuvua ne bua kuikala ba kumpala bua kupingaja mukalenge wetu anyi?” Kadi dîyi dia bantu ba mu Yuda diakapita* dia bantu ba mu Isalele.

Note

Anyi “lupandu lua.”
Anyi “anyima.”
Anyi “anyima.”
Ku mua.: “wakule ku muoyo wa.”
Anyi “bana betu ba mu mashi.”
Ku mua.: “wakinyika.”
Anyi pamuapa: “Bakasabukila.”
Anyi pamuapa: “Pakumbukaye.”
Ku mua.: “matuku a bidimu.”
Anyi “divua dikole kupita.”