Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Mukanda muibidi wa Samuele 14:1-33

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Yoaba ne mukaji muena Tekoa (1-17)

  • Davidi ujingulula diyele dia Yoaba (18-20)

  • Badi banyishila Abashaloma bua kupingana (21-33)

14  Mpindieu Yoaba muana wa Seluya+ wakumvua ne: muoyo wa mukalenge uvua ujinga Abashaloma bikole.+  Nunku Yoaba wakatuma muntu ku Tekoa+ bua kubikidisha mukaji kampanda uvua ne lungenyi lua bungi, kumuambilaye ne: “Enzaku malu bu muntu udi mu madilu, vuala bilamba bia madilu ne kudilabi mafuta to.+ Enza malu bu mukaji udi mu madilu a muntu udi mufue kukadi matuku a bungi.  Pashishe uye kudi mukalenge ne umuambile nunku.” Ke Yoaba kuteka mêyi mukana mua mukaji au.*  Mukaji muena Tekoa wakaya kudi mukalenge, kudielaye panshi, kutuaye mpala panshi, kuambaye ne: “Mukalenge wanyi, ngambuluishaku!”  Mukalenge wakamuebeja ne: “Udi ne bualu kayi?” Ke yeye kuamba ne: “Aka! Ndi mukaji mukamba; bayanyi ukadi mufue.  Meme muena mudimu webe mvua ne bana babidi ba balume, ne bana babidi abu bakaluangana mu budimi. Kakuvua muntu wa kubasunga to, ne umue wakatuta mukuabu, kumushipaye.  Mpindieu dîku dijima ndinjukile meme muena mudimu webe kuulu, ne badi bamba ne: ‘Tupesha muana uvua mushipe muanabu bua tumushipe bua muoyo* wa muanabu uvuaye mushipe,+ nansha biobi bilomba kujimija mupianyi!’ Mbasue kujima dikala dia kapia dia ndekelu dimvua mushale nadi* ne kushiya bayanyi kayi ne dîna anyi muntu udi ne muoyo* pa buloba.”  Ke mukalenge kuambila mukaji au ne: “Ndaku kuebe, ne meme nentume dîyi bua bualu buebe.”  Ke mukaji muena Tekoa kuambila mukalenge ne: “Mfumu mukalenge wanyi, dipila dikale pambidi panyi ne pa mutu pa nzubu wa tatuanyi, padi eku mukalenge ne nkuasa wende wa bukalenge bikale kabiyi ne bualu.” 10  Nunku mukalenge wakamuambila ne: “Muntu yeye mukuambile bualu bukuabu, ulue nende kundi, ne kakukutatshisha kabidi to.” 11  Kadi wakamba ne: “Mukalenge avulukaku Yehowa Nzambi webe, bua musombuedi wa mashi+ kanyangakaji malu ne kabutudi muananyi to.” Ke mukalenge kuamba ne: “Bushuwa anu bu mudi Yehowa ne muoyo,+ lusuki lua muanebe nansha lumue kaluakumata panshi to.” 12  Nunku mukaji au wakamba ne: “Muena mudimu webe ambilaku mfumu mukalenge wanyi dîyi.” Ke yeye kuamba ne: “Akula!” 13  Mukaji au wakamba ne: “Kadi bua tshinyi udi muele meji bua kuenzela tshisamba tshia Nzambi bualu bua mushindu eu?+ Padi mukalenge wakula mushindu eu, udi udipisha nkayende, bualu mukalenge kena upingaja muanende yeye uvuaye muipate.+ 14  Bushuwa, netufue ne netuikale bu mâyi adibu bitshikije panshi, adibu kabayi mua kupetulula kabidi. Kadi Nzambi kakujimija muoyo wa muntu,* ne udi ukonkonona malu adi mua kuenza bua ne: muntu uvua muipatshibue kikadi anu muipatshibue kudiye. 15  Ndi mulue kuambila mfumu mukalenge wanyi bualu ebu, bualu bantu bavua bankuatshishe buôwa. Ke bualu kayi muena mudimu webe uvua muambe ne: ‘Ngakulaku ne mukalenge. Pamuapa mukalenge neenze tshidi mupika wende mulombe. 16  Mukalenge udi mua kunteleja ne kusungila mupika wende mu tshianza tshia muntu udi ukeba kunjimija meme ne muananyi umuepele mu bumpianyi buvua Nzambi mutupeshe.’+ 17  Ke muena mudimu webe kuamba ne: ‘Dîyi dia mfumu mukalenge wanyi dimpeshaku disulakana,’ bualu mfumu mukalenge wanyi udi anu bu muanjelu wa Nzambi mulelela mu disunguluja tshidi tshimpe ne tshidi tshibi. Yehowa Nzambi webe ikale nebe.” 18  Ke mukalenge kuambila mukaji au ne: “Kunsokoki koku bualu nansha bumue bundi nkuebeja to.” Mukaji au wakandamuna ne: “Mfumu mukalenge wanyi akule koku.” 19  Ke mukalenge kuebeja ne: “Yoaba ke udi mukusake bua kuenza bionso ebi anyi?”+ Mukaji au wakandamuna ne: “Bushuwa anu bu muudi wewe* mfumu mukalenge wanyi ne muoyo, bidi anu bu mudi* mfumu mukalenge wanyi muambe, bualu muena mudimu webe Yoaba ke uvua mungambile tshia kuenza ne muteke mêyi onso aa mukana mua muena mudimu webe. 20  Muena mudimu webe Yoaba mmuenze nunku bua kushintulula mushindu udi malu amueneka, kadi mukalenge wanyi udi ne meji bu a muanjelu wa Nzambi mulelela ne mmumanye malu onso adi enzeka mu buloba.” 21  Pashishe mukalenge wakambila Yoaba ne: “Mbimpe, nengenze bualu ebu.+ Ndaku ulue ne nsongalume Abashaloma au.”+ 22  Ke Yoaba kudiela panshi, kutuaye mpala panshi, kutumbishaye mukalenge. Yoaba wakamba ne: “Lelu muena mudimu webe mmumanye ne: ndi mukulengelele, mfumu mukalenge wanyi, bualu mukalenge mmuenze malu bilondeshile dilomba dia muena mudimu wende.” 23  Pashishe Yoaba wakajuka, kuyaye ku Geshû,+ kualukilaye ne Abashaloma ku Yelushalema. 24  Kadi mukalenge wakamba ne: “Apingane ku nzubu kuende, kadi kena mua kumona mpala wanyi to.” Nunku Abashaloma wakapingana ku nzubu kuende, ne kakamona mpala wa mukalenge to. 25  Mpindieu mu Isalele mujima kakuvua muntu uvuabu batumbisha bua tshimuenekelu tshiende tshimpe bu Abashaloma to. Kumbukila muinshi mua dikasa too ne ku lubombo lua mutu, kavua ne kalema nansha kamue to. 26  Pavuaye ukungula mutu wende (uvua ne bua kuwukungula ku ndekelu kua tshidimu tshionso bualu nsuki ivua imunemena bujitu), nsuki ya ku mutu kuende ivua ne bujitu bua nshekele 200* bilondeshile dibue dia kupima nadi dia bukalenge.* 27  Bakalelela Abashaloma bana basatu ba balume,+ ne umue wa bakaji dîna diende Tamâ. Uvua mukaji muimpe be! 28  Abashaloma wakashala mu Yelushalema bidimu bibidi bijima, kadi kakamona mpala wa mukalenge to.+ 29  Nunku Abashaloma wakabikidisha Yoaba bua kumutuma kudi mukalenge, kadi Yoaba wakabenga bua kulua kudiye. Pashishe wakamutumina kabidi bantu musangu muibidi, yeye kubenga kabidi bua kulua. 30  Ndekelu wa bionso wakambila bena mudimu bende ne: “Budimi bua Yoaba budi ku luseke lua buanyi, ne udi ne orje mu budimi amu. Ndayi nubutue kapia.” Nunku bena mudimu ba Abashaloma bakatua budimi abu kapia. 31  Ke Yoaba kujuka, kuyaye ku nzubu kua Abashaloma, kumuebejaye ne: “Bua tshinyi bena mudimu bebe mbatue budimi buanyi kapia?” 32  Abashaloma wakandamuna Yoaba ne: “Tangila! Mvua mukutumine mukenji eu ne: ‘Luaku nkutume kudi mukalenge bua kumuebeja ne: “Bua tshinyi ndi mumbuke ku Geshû?+ Buanyi meme bivua mua kuikala bimpe bu meme mushale kuntu aku. Mpindieu anyisha mmone mpala wa mukalenge, ne bingikala mupile, dîba adi neanshipe.”’” 33  Nunku Yoaba wakaya kudi mukalenge, yeye kumuambila bualu abu. Pashishe wakabikila Abashaloma, kuluaye kudi mukalenge, kudielaye panshi kumpala kua mukalenge, kutuaye mpala panshi kumpala kuende. Pashishe mukalenge wakatua Abashaloma mishiku.+

Note

Anyi “kumuambila tshia kuamba.”
Anyi “anyima.”
Mmumue ne: ditekemena dia ndekelu dia kupeta ndelanganyi.
Ku mua.: “muntu udi mushale.”
Anyi “anyima.”
Anyi “anyima wa.”
Anyi “kakuena muntu udi mua kuya ku dia bakaji anyi ku dia balume dia tshidi.”
Kilo mitue ku 2,3. Tang. Tshis. B14.
Dibue edi divua mua kuikala dibue dia kupima nadi divuabu balama ku dibalasa dia mukalenge anyi nshekele wa “bukalenge” uvua mushilangane ne nshekele wa pa tshibidilu.