Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Mukanda Muibidi wa Kulondolola 6:1-42

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Solomo udi wakula ne bantu (1-11)

  • Disambila dia Solomo bua dibanjija (12-42)

6  Dîba adi Solomo wakamba ne: “Yehowa uvua muambe ne: uvua ne bua kusombela mu mifitu mikole.+  Mpindieu ndi mukuibakile nzubu wa butumbi, muaba mujadika wa wewe kusombela kashidi.”+  Pashishe mukalenge wakakudimuka, kutuadijaye kubenesha tshisumbu tshijima tshia Isalele pavua tshisumbu tshijima tshia Isalele tshimane.+  Wakamba ne: “Yehowa Nzambi wa Isalele atumbishibue, yeye uvua muakule mukana muende nkayende mulaye tatuanyi Davidi ne mukumbaje bualu abu ne bianza biende yeye wamba ne:  ‘Katshia ku dituku dimvua mupatule tshisamba tshianyi mu buloba bua Ejipitu, tshiena musungule tshimenga kampanda mu bisa bionso bia Isalele tshia meme kuibakila nzubu bua dîna dianyi kushalamu to,+ ne tshiena musungule muntu bua kulua mulombodi ku mutu kua tshisamba tshianyi tshia Isalele to.  Kadi ndi musungule Yelushalema+ bua dîna dianyi dikalamu, ne ndi musungule Davidi bua ikale ku mutu kua tshisamba tshianyi tshia Isalele.’+  Tatuanyi Davidi uvua ne dijinga mu muoyo wende dia kuibaka nzubu bua dîna dia Yehowa Nzambi wa Isalele.+  Kadi Yehowa wakambila tatuanyi Davidi ne: ‘Wewe uvua ne dijinga mu muoyo webe dia kuibaka nzubu bua dîna dianyi, ne uvua muenze bimpe bua kujinga bualu ebu mu muoyo webe.  Kadi wewe kuakuibaka nzubu eu to, kadi muanebe wewe wikalabu ne bua kukulelela* yeye ke wibaka nzubu bua dîna dianyi.’+ 10  Yehowa mmukumbaje bualu buvuaye mulaye, bualu ndi mupingane pa muaba wa tatuanyi Davidi ne ndi musombe mu nkuasa wa bukalenge wa Isalele+ anu muvua Yehowa mulaye.+ Ndi muibake kabidi nzubu bua dîna dia Yehowa Nzambi wa Isalele, 11  ne ndi mutekamu Mushete udi ne tshipungidi+ tshivua Yehowa mudie ne tshisamba tshia Isalele.” 12  Pashishe wakimana kumpala kua tshioshelu tshia Yehowa kumpala kua tshisumbu tshijima tshia Isalele, yeye kuolola bianza.+ 13  (Bualu Solomo uvua muenze tshintu tshia kuimanyina tshia tshiamu tshia mitaku, mutshiteke munkatshi mua lubanza.*+ Tshivua ne nkubita* itanu mu bule, nkubita itanu mu butshiama, ne nkubita isatu mu butumbuke; yeye kuimanyinapu.) Pashishe wakatua binu kumpala kua tshisumbu tshijima tshia Isalele, yeye kuela bianza muulu,+ 14  kuambaye ne: “Yehowa Nzambi wa Isalele, kakuena Nzambi mukuabu bu wewe mu diulu anyi pa buloba udi ulama tshipungidi ne uleja dinanga dia lulamatu kudi bena mudimu bebe badi benda kumpala kuebe ne muoyo wabu mujima.+ 15  Udi mukumbaje dilaya diuvua mulaye muena mudimu webe tatuanyi Davidi.+ Uvua muenze dilaya edi ne mukana muebe wewe, ne lelu udi mudikumbaje ne tshianza tshiebe.+ 16  Mpindieu, wewe Yehowa Nzambi wa Isalele, kumbaja dilaya diuvua mulaye muena mudimu webe tatuanyi Davidi pauvua muambe ne: ‘Bana bebe bobu badimuke mu njila wabu pa kuenda mu mikenji yanyi,+ anu bu muudi muende kumpala kuanyi, kakuakupangika muntu wa mu ndelanganyi yebe kumpala kuanyi bua kusomba mu nkuasa wa bukalenge wa Isalele.’+ 17  Mpindieu wewe Yehowa Nzambi wa Isalele, dilaya diuvua mulaye muena mudimu webe Davidi dikale dia kueyemena. 18  “Kadi Nzambi neasombe bushuwa ne bantu pa buloba anyi?+ Tangila! Diulu, bushuwa, diulu dia mu diulu kadiena mua kukukumbana to;+ nunku netuambe tshinyi bua nzubu undi muibake eu?+ 19  Mpindieu Yehowa Nzambi wanyi, teya ntema ku disambila dia muena mudimu webe ne ku dilomba diende dia kuanyishibua, ne teleja muadi wa dilomba diambuluisha ne disambila didi muena mudimu webe usambila kumpala kuebe. 20  Mêsu ebe ikalaku matabale matangile ku nzubu eu munya ne butuku, matangile ku muaba uuvua muambe ne: uvua ne bua kuteka dîna diebe,+ bua kuteleja disambila didi muena mudimu webe usambila mutangile muaba eu. 21  Teleja kabidi misengelelu ya dilomba nayi diambuluisha ya kudi muena mudimu webe ne misengelelu ya kudi tshisamba tshiebe tshia Isalele padibu basambila batangile muaba eu,+ ne umvuaku kumbukila muaba uudi musombele, kumbukila mu diulu;+ bushuwa, telejaku ne ubabuikidile.+ 22  “Muntu yeye muenzele mukuende bibi ne bobu bamutshipishe* ne bamuteke ku bukenji bua mutshipu* au, yeye mulue kumpala kua tshioshelu tshiebe mu nzubu eu patshidiye ku mutshipu* au,+ 23  dîba adi umvuaku kumbukila mu diulu, wangate malu mu bianza ne ulumbuluishe bena mudimu bebe pa kufuta muntu mubi, uteka malu avuaye muenze pa mutu pende yeye,+ ne pa kuamba mudi muntu muakane kayi ne bualu,* umufuta bilondeshile buakane buende.+ 24  “Bobu batshimune tshisamba tshiebe tshia Isalele kudi bena lukuna bualu bavua batungunuke ne kukuenzela mpekatu,+ ne badi balukila, batumbisha dîna diebe,+ basambila+ ne balomba bua kuanyishibua kumpala kuebe mu nzubu emu,+ 25  dîba adi umvuaku kumbukila mu diulu,+ ubuikile mpekatu wa tshisamba tshiebe tshia Isalele ne ubapingaje mu buloba buuvua mubapeshe bobu ne bankambua babu.+ 26  “Padi diulu dikangibua ne kakuyi mvula+ bualu bavua batungunuke ne kukuenzela mpekatu,+ ne badi basambila batangile muaba eu, batumbisha dîna diebe ne balekela mpekatu wabu bualu wewe uvua mubapuekeshe,*+ 27  dîba adi umvuaku kumbukila mu diulu ne ubuikile mpekatu wa bena mudimu bebe, wa tshisamba tshiebe tshia Isalele, bualu neubalongeshe bua njila muimpe udibu ne bua kuendela;+ ne ulokeshe mvula+ mu buloba buebe buuvua mupeshe tshisamba tshiebe bu bumpianyi. 28  “Tshiyole tshia nzala tshiotshi tshibudike mu buloba,+ anyi tshipupu tshia disama,+ tshipupu tshidi tshiumisha bintu, disama dia mitshi,+ mpasu ya mikumbi, anyi mpasu idi ibutula;*+ anyi bikala bena lukuna babu babatshintshimike mu tshimue tshia ku bimenga bia mu buloba*+ anyi bikalaku kubudike tshipupu kampanda tshikuabu anyi disama kampanda dikuabu,+ 29  disambila kayi dionso,+ dilomba kayi dionso dia kuanyishibua+ didi muntu kayi yonso anyi tshisamba tshiebe tshia Isalele tshijima mua kuenza (bualu muntu yonso mmumanye dikenga diende ne lutatu luende)+ padibu bolola bianza batangile ku nzubu eu,+ 30  dîba adi umvuaku kumbukila mu diulu, muaba uudi musombele,+ ne ubabuikidile;+ ne ufute muntu yonso bilondeshile njila yende yonso, bualu wewe udi mumanye muoyo wende (wewe nkayebe udi mumanye muoyo wa muntu bushuwa),+ 31  bua bakutshine pa kuendela mu njila yebe matuku onso adibu mu buloba buuvua mupeshe bankambua betu. 32  “Kabidi bua muntu wa ku babende udi kayi wa mu tshisamba tshiebe tshia Isalele ne udi ufumina ku buloba bua kule bua bualu bua dîna diebe dinene*+ ne bua tshianza tshiebe tshia bukole ne bua diboko diebe diolola, ne yeye udi ulua ne usambila mutangile ku nzubu eu,+ 33  dîba adi utelejaku kumbukila mu diulu, muaba uudi musombele, ne wenze bionso bidi muntu wa ku babende ukulomba, bua bisamba bionso bia pa buloba bimanye dîna diebe+ ne bikutshine, anu mudi tshisamba tshiebe tshia Isalele tshienza, ne bimanye ne: badi babila dîna diebe mu nzubu undi muibake eu. 34  “Bikala bantu bebe baye ku mvita bua kuluangana ne bena lukuna babu mu njila uudi mubatume bua kuyila,+ ne bobu bakusambile+ batangile ku tshimenga etshi tshiudi musungule ne ku nzubu undi muibake bua dîna diebe,+ 35  dîba adi umvue disambila diabu ne dilomba diabu dia kuanyishibua kumbukila mu diulu ne ubalumbuluile.+ 36  “Bobu bakuenzele mpekatu (bualu kakuena muntu nansha umue utu kayi wenza mpekatu),+ ne udi ubakuatshila tshiji tshikole, ubalekela mu bianza bia bena lukuna, ne babakuatshi babakuate baye nabu mu buloba bukuabu, kule anyi pabuipi,+ 37  ne badi bafika ku diumvua mu buloba mudibu babakuate baye nabu, ne badi bapingana kuudi, bakulomba bua kuanyishibua mu buloba mudibu babakuate amu bamba ne: ‘Tudi benze mpekatu ne tudi batupakane; tudi benze malu mabi,’+ 38  ne badi bapingana kuudi ne muoyo wabu wonso+ ne anyima* wabu yonso mu buloba mudibu babakuate,+ muaba uvuabu baye nabu pavuabu babakuate, ne badi basambila batangile ku buloba buabu buuvua mupeshe bankambua babu, ku tshimenga tshiudi musungule+ ne ku nzubu undi muibake bua dîna diebe, 39  dîba adi umvua disambila diabu ne dilomba diabu dia kuanyishibua kumbukila mu diulu, muaba uudi musombele, ne ubalumbuluile+ ne ubuikidile tshisamba tshiebe tshidi tshikuenzele mpekatu. 40  “Mpindieu, wewe Nzambi wanyi, mêsu ebe ikalaku matabale ne matshi ebe atelejaku disambila didi dienzeka* muaba eu.+ 41  Mpindieu Yehowa Nzambi wanyi, banda muaba webe wa kuikishila,+ wewe ne Mushete wa bukole buebe. Yehowa Nzambi wanyi, bakuidi bebe bavuale lupandu, ne bena lulamatu bebe basanke mu buimpe buebe.+ 42  Yehowa Nzambi wanyi, kubengi* muela manyi webe to.+ Uvulukaku dinanga diebe dia lulamatu kudi muena mudimu webe Davidi.”+

Note

Ku mua.: “muanebe, yeye udi upatuka mu tshifuka tshiebe.”
Anyi “lupangu.”
Nkubita uvua ne santimetre 44,5. Tang. Tshis. B14.
Anyi “ne mukuende yeye mumuele mulawu.” Mmumue ne: mutshipu uvua ne mulawu bu tshibawu tshiawu bikala muntu muditshipe mu dishima anyi muwushipe.
Ku mua.: “mulawu.”
Ku mua.: “mulawu.”
Ku mua.: “muakane.”
Anyi “mubakengeshe.”
Anyi “mpasu idi idia mashinde.”
Ku mua.: “mu buloba bua biibi biende.”
Anyi “lumu luebe lunene.”
Tang. Diumv.
Anyi “didi ditangila.”
Ku mua.: “kumbushi mpala wa.”