Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Mukanda muibidi wa Bakalenge 9:1-37

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Badi bela Yehu manyi bua kulua mukalenge wa Isalele (1-13)

  • Yehu udi ushipa Yeholama ne Ahazaya (14-29)

  • Badi bashipa Yezabele; mbua idia munyinyi wende (30-37)

9  Pashishe muprofete Elisha wakabikila umue wa ku bana ba baprofete, kumuambilaye ne: “Suika bilamba biebe mu tshimono, ne angata kalondo ka manyi lukasa lukasa, uye naku ku Lamota-gilada.+  Paudi ufika kuntu aku, ukebe Yehu+ muana wa Yehoshafata muana wa Nimishi; ubuele, umujule munkatshi mua bana babu ne ubuele nende mu nzubu wa munda menemene.  Pashishe wangate kalondo ka manyi, ukapongoluele pa mutu pende ne wambe ne: ‘Yehowa udi wamba nunku: “Ndi nkuela manyi bua wikale mukalenge wa Isalele.”’+ Pashishe ukangule tshiibi ne unyeme kuyi ujingakana.”  Nunku muambuluishi wa muprofete wakamata mu njila mutangile ku Lamota-gilada.  Pakafikaye, bamfumu ba tshiluilu bavua basombe kuntu aku. Wakamba ne: “Mfumu, ndi ne mukenji webe.” Yehu kuebeja ne: “Bua nganyi wa kutudi?” Yeye kuandamuna ne: “Buebe wewe mfumu.”  Nunku Yehu wakajuka, kubuelaye mu nzubu; muambuluishi wa muprofete wakapongolola manyi pa mutu pende, kumuambilaye ne: “Yehowa Nzambi wa Isalele udi wamba ne: ‘Ndi nkuela manyi bua wikale mukalenge ku mutu kua tshisamba tshia Yehowa, ku mutu kua Isalele.+  Udi ne bua kushipa nzubu wa mfumuebe Ahaba, ne meme nensombuele mashi a bena mudimu banyi baprofete ne a bena mudimu bonso ba Yehowa bavua bafuile ku bianza bia Yezabele.+  Nzubu mujima wa Ahaba neajimine; ne nembutule muntu mulume yonso* wa kua Ahaba, kusangisha ne bantu badi kabayi ne bukole ne badi bateketangane mu Isalele.+  Nemvuije nzubu wa Ahaba bu nzubu wa Yalobama+ muana wa Nebata ne bu nzubu wa Bâsha+ muana wa Ahiya. 10  Kadi bua Yezabele, mbua neyimudie mu tshitupa tshia buloba tshia Yizelele,+ ne muntu nansha umue kakumujiika to.’” Pakajikijaye, wakakangula tshiibi, kunyemaye.+ 11  Pavua Yehu mupingane kudi bena mudimu ba mfumuende, bakamuebeja ne: “Malu onso adi bimpe anyi? Mupale eu uvua mulue kuudi bua tshinyi?” Wakabandamuna ne: “Nuenu nudi bamanye mushindu utu muntu au ne mushindu wa malu atuye wakula.” 12  Kadi bakamba ne: “Ki mmuomu to! Tuambila koku.” Ke yeye kuamba ne: “Ebu ke bualu buvuaye mungambile, ne pashishe uvua muambe kabidi ne: ‘Yehowa udi wamba nunku: “Ndi nkuela manyi bua wikale mukalenge wa Isalele.”’”+ 13  Pakumvuabu nanku, yonso wa kudibu wakangata tshilamba tshiende lukasa lukasa, kutshiadijaye pa tubandilu tuvua katuyi ne tshintu bua yeye kuendelapu,+ bobu kuela mpungi, kuambabu ne: “Yehu mmulue mukalenge!”+ 14  Nunku Yehu+ muana wa Yehoshafata muana wa Nimishi wakelela Yeholama tshifufu. Yeholama uvua ulama Lamota-gilada,+ yeye ne Isalele mujima, bua Hazaele+ mukalenge wa Sulia. 15  Pashishe mukalenge Yeholama uvua mupingane ku Yizelele+ bua ne: mputa ivua bena Sulia bamutape pavuaye muluangane ne Hazaele mukalenge wa Sulia yuume.+ Nunku Yehu wakamba ne: “Binuikala bitabe,* kanulekedi muntu nansha umue unyema mu tshimenga bua kuya kuamba bualu ebu mu Yizelele to.” 16  Pashishe Yehu wakabanda mu ditempu diende, kuyaye ku Yizelele, bualu Yeholama uvua mulale kuntu aku mutapike, ne Ahazaya mukalenge wa Yuda uvua mupueke bua kumona Yeholama. 17  Bu muvua nsentedi muimane pa tshibumba mu Yizelele, wakamona musumba wa bantu ba Yehu wenda usemena. Ke kuambaye diakamue ne: “Ndi mmona musumba wa bantu.” Yeholama wakamba ne: “Angata muendeshi wa kabalu, umutume bua asambakene nabu, ebeje ne: ‘Udi ulua mu ditalala anyi?’” 18  Nunku muendeshi wa kabalu wakaya bua kusambakena nende, kuambaye ne: “Mukalenge udi wamba ne: ‘Udi ulua mu ditalala anyi?’” Kadi Yehu wakamba ne: “Udi tshilumbu kayi ne ‘ditalala’? Pita panyima panyi!” Pashishe nsentedi wakamanyisha ne: “Muntu uvua muye ne mukenji mmufike muaba udibu, kadi ki mmupingane to.” 19  Nunku wakatuma muendeshi wa kabalu muibidi; pakafikaye kudibu, wakamba ne: “Mukalenge udi wamba ne: ‘Udi ulua mu ditalala anyi?’” Kadi Yehu wakamba ne: “Udi tshilumbu kayi ne ‘ditalala’? Pita panyima panyi!” 20  Pashishe nsentedi wakamanyisha ne: “Mmufike muaba udibu, kadi ki mmupingane to, ne ngendeshilu wa ditempu udi anu bu ngendeshilu wa Yehu, muikulu* wa Nimishi, bualu udi wendesha anu bu muntu mupale.” 21  Yeholama wakamba ne: “Longololayi ditempu!” Nunku bakalongolola ditempu diende dia mvita, ne Yeholama mukalenge wa Isalele ne Ahazaya+ mukalenge wa Yuda bakapatuka muntu yonso muikale mu ditempu diende dia mvita bua kusambakena ne Yehu. Bakasambakena nende mu tshitupa tshia buloba tshia Nabota+ muena Yizelele. 22  Diakamue pavua Yeholama mumone Yehu, wakebeja ne: “Yehu, udi ulua mu ditalala anyi?” Kadi wakamba ne: “Nekuikale ditalala dia mushindu kayi patshidiku bundumba bua mamuebe Yezabele+ ne malu ende a mupongo mapite bungi?”+ 23  Ke Yeholama kukudimuna ditempu diende diakamue bua kunyema, ne wakambila Ahazaya ne: “Ahazaya, mbatukuate mu buteyi!” 24  Yehu wakangata buta buende bua mikete mu tshianza, kuasaye Yeholama pankatshi pa makaya, ne mukete wakamupatukila pa muoyo, yeye kukulukila mu ditempu diende dia mvita. 25  Pashishe wakambila Bidikâ mfumu wa basalayi bende ne: “Muambula, umuimanshe mu budimi bua Nabota muena Yizelele.+ Vuluka, meme ne wewe tuvua tuendesha ditempu pamue* panyima pa tatuende Ahaba pavua Yehowa nkayende muambe dîyi edi bua bualu buende ne:+ 26  ‘“Bushuwa, bu mumvua mumone mashi a Nabota+ ne mashi a bana bende malaba,” ke mudi Yehowa wamba, “Nenkufute+ wewe mu tshitupa tshia buloba etshi menemene,” ke mudi Yehowa wamba.’ Nunku mpindieu muambula, umuimanshe mu tshitupa tshia buloba atshi bilondeshile dîyi dia Yehowa.”+ 27  Pavua Ahazaya+ mukalenge wa Yuda mumone tshivua tshienzeka, wakanyemena mu njila wa ku nzubu wa lupangu lua mitshi ne bilongo. (Pashishe Yehu wakamulondakaja, kuambaye ne: “Mushipayi pende!” Nunku bakamuashila mu ditempu pavuaye ubanda mutangile ku Gû udi pabuipi ne Yibelama.+ Kadi wakatungunuka ne kunyema too ne ku Megido, yeye kufuila kuntu aku. 28  Pashishe bena mudimu bende bakamuambula mu ditempu, kuyabu nende ku Yelushalema, ne bakamujiika mu lukita luende pamue ne bankambua bende mu Tshimenga tshia Davidi.+ 29  Mu tshidimu tshia 11 tshia Yeholama muana wa Ahaba+ ke muvua Ahazaya mulue mukalenge wa Yuda.) 30  Pavua Yehu mufike mu Yizelele,+ Yezabele+ wakumvua bualu abu. Nunku wakadipenta pa mêsu ne tshilabu tshifiike, kudilengejaye ku mutu ne kutangilaye panshi ku dididishi. 31  Pavua Yehu ubuela ku tshiibi, Yezabele wakebeja ne: “Malu avua mende bimpe bua Zimeli, mushipi wa mfumuende anyi?”+ 32  Yehu wakabandisha mêsu mutangile ku dididishi, kuambaye ne: “Nnganyi udi ku luseke luanyi? Nnganyi?”+ Diakamue bena mudimu babidi anyi basatu ba mu lubanza lua mukalenge bakatangila panshi kudiye. 33  Wakamba ne: “Mukupayi panshi!” Ke bobu kumukupa panshi, ne mashi ende ndambu akasampukila ku tshimanu ne pa tubalu, ne wakamudiatakaja ne tubalu tuende. 34  Panyima pa bualu abu, wakabuela, yeye kudia ne kunua. Pashishe wakamba ne: “Tangilayi koku bualu bua mukaji udi muedibue mulawu eu ne numujiike. Tuamba eku tuela eku, si mmuana wa mukalenge.”+ 35  Kadi pakayabu bua kumujiika, kabakasangana tshintu nansha tshimue to, anu kabalubalu ka mutu wende, makasa ne bia munda mua bianza.+ 36  Pavuabu bapingane ne bamuambile bualu ebu, wakamba ne: “Bualu ebu budi bukumbaja dîyi dia Yehowa+ divuaye muambe ku butuangaji bua muena mudimu wende Eliya muena Tishebe dia ne: ‘Mbua neyidie mubidi wa Yezabele mu tshitupa tshia buloba tshia Yizelele.+ 37  Tshitalu tshia Yezabele netshilue anu bu tumvi mu budimi budi mu tshitupa tshia buloba tshia Yizelele, bua kabambi ne: “Eu n’Yezabele” to.’”

Note

Ku mua.: “muntu yonso udi usukuila ku tshimanu.” Tshiambilu tshia mu tshiena Ebelu tshia kupetula natshi bantu balume.
Anyi “Bikala anyima yenu mitabe.”
Ku mua.: “muana.”
Ku mua.: “tuendesha tubalu pamue.”