Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Mukanda muibidi wa Bakalenge 23:1-37

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Dilongolola malu dia Yoshiya (1-20)

  • Badi benza Pasaka (21-23)

  • Dilongolola malu dikuabu dia Yoshiya (24-27)

  • Lufu lua Yoshiya (28-30)

  • Yehoaza, mukalenge wa Yuda (31-33)

  • Yehoyakima, mukalenge wa Yuda (34-37)

23  Nunku mukalenge wakatuma dîyi, bobu kubikidisha bakulu bonso ba mu Yuda ne ba mu Yelushalema.+  Pashishe mukalenge wakabanda ku nzubu wa Yehowa ne bantu balume bonso ba mu Yuda, bantu bonso ba mu Yelushalema, bakuidi ne baprofete, mmumue ne: tshisamba tshijima, kumbukila ku muntu mukese too ne ku munene. Wakabala mêyi onso a mu mukanda+ wa tshipungidi+ uvuabu bapete mu nzubu wa Yehowa mu matshi abu.+  Mukalenge wakimana pabuipi ne dikunji ne wakenza tshipungidi* kumpala kua Yehowa+ tshia ne: nealonde Yehowa ne nealame mêyi ende, mavuluija ende ne mikenji yende mifunda ne muoyo wende wonso ne anyima* wende yonso pa kukumbaja mêyi a tshipungidi etshi avua mafunda mu mukanda eu. Pashishe bantu bonso bakitaba tshipungidi atshi.+  Pashishe mukalenge wakatumina muakuidi munene Hilekiya+ dîyi, pamue ne bakuidi bindondi ne balami ba ku biibi bua kupatula bintu bionso bivuabu benzele Bâla, benzele mutshi wa tshijila,*+ ne benzele musumba wonso wa bintu bia mu diulu bivua mu ntempelo wa Yehowa. Pashishe wakabioshela pambelu pa Yelushalema mu madimi a mabula a ku Kidilona, ne wakangata butu buabi kuyaye nabu ku Betele.+  Nunku wakumbusha bakuidi ba nzambi ya ku babende ku mudimu bavua bakalenge ba Yuda bateke bua kufuimisha muishi wa milambu pa miaba mitumbuke mu bimenga bia Yuda ne kumpenga kua Yelushalema, pamue ne bakuidi bavua bafuimisha muishi wa milambu kudi Bâla, kudi dîba, kudi ngondo, kudi bisumbu bia mitoto bia zodiaka, ne kudi musumba wonso wa bintu bia mu diulu.+  Wakapatula mutshi wa tshijila*+ mu nzubu wa Yehowa, kuyaye nawu kumpenga kua Yelushalema, mu Tshibandabanda tshia Kidilona, kuwoshaye+ mu Tshibandabanda tshia Kidilona, kuwuzazaye kushalawu lupuishi ne kumuangalajaye lupuishi luawu pa nkita ya bantu ba tshianana.+  Wakupula kabidi nzubu ya balume bavua bandumba ba ku ntempelo+ ivua mu nzubu wa Yehowa, muvua bantu bakaji baluka tuntempelo tua ntenta bua mutshi wa tshijila.*  Pashishe wakapatula bakuidi bonso mu bimenga bia Yuda, kunyangaye miaba mitumbuke ivua bakuidi bafuimishila muishi wa milambu, kuyishiyaye kayitshiyi mikumbane bua kutendelelapu, kumbukila ku Geba+ too ne ku Bê-sheba.+ Wakupula kabidi miaba mitumbuke ya ku biibi ivua ku tshibuelelu tshia tshiibi tshia Yoshua mfumu wa tshimenga, ivua ku dia bakaji pavua muntu ubuelela ku tshiibi tshia tshimenga.  Bakuidi ba miaba mitumbuke kabavua benza mudimu ku tshioshelu tshia Yehowa mu Yelushalema to,+ kadi bavua badia mampa kaayi mela luevene pamue ne bana babu. 10  Wakanyanga kabidi Tofete+ uvua mu Tshibandabanda tshia Bana ba Hinoma,*+ kumushiyaye katshiyi mukumbane bua kutendelelamu, bua muntu nansha umue kapitshishi muanende wa balume anyi muanende wa bakaji mu kapia bua Moleke.+ 11  Wakakandika kabidi bua tubalu tuvua bakalenge ba Yuda bajidile* dîba katubuedi mu nzubu wa Yehowa tupitshila mu tshibambalu tshia* Natana-meleke muena mudimu wa mu lubanza lua mukalenge tshivua mu lutanda; ne wakuosha matempu a dîba+ mu kapia. 12  Mukalenge wakupula kabidi bioshelu bivua bakalenge ba Yuda base pa mutu pa nzubu+ wa munda wa kuulu wa Ahaza, pamue ne bioshelu bivua Manashe muase mu mbanza ibidi ya nzubu wa Yehowa.+ Wakabizaza, kumuangalajaye lupuishi luabi mu Tshibandabanda tshia Kidilona. 13  Mukalenge wakanyanga kabidi miaba mitumbuke ivua kumpala kua Yelushalema ku sud* kua Mukuna wa Dibutuka,* kuyishiyaye kayitshiyi mikumbane bua kutendelelapu, ivua Solomo mukalenge wa Isalele muase bua Ashatelota nzambi mukaji wa muendi wa bena Sidona; ne bua Kemoshe nzambi wa muendi wa Moaba; ne bua Milekoma+ nzambi mubi wa bena Amona.+ 14  Wakatayisha makunji a tshijila bipese bipese, kukosaye mitshi ya tshijila*+ ne kuwujaye muaba uvuabi ne mifuba ya bantu. 15  Wakupula kabidi tshioshelu tshia ku Betele, muaba mutumbuke uvua Yalobama muana wa Nebata muenze uvua mufikishe Isalele ku dienza mpekatu.+ Yeye mumane kupula tshioshelu ne muaba mutumbuke au, wakuosha muaba mutumbuke au, kuwuzazaye kuwushiya lupuishi, ne wakuosha mutshi wa tshijila.*+ 16  Pavua Yoshiya mukudimuke ne mumone nkita pa mukuna, wakangatshisha mifuba ivua mu nkita ayi, kuyoshilaye pa tshioshelu, utshivuija katshiyi tshikumbane bua kutendelelapu, bilondeshile dîyi dia Yehowa divuaye mumanyishe ku butuangaji bua muntu wa Nzambi mulelela uvua mudianjile kumanyisha ne: malu aa avua ne bua kuenzeka.+ 17  Pashishe wakebeja ne: “Dibue dia pa lukita dindi mmona diadia ndia nganyi?” Ke bantu ba mu tshimenga kumuambila ne: “Ndukita lua muntu wa Nzambi mulelela wa ku Yuda+ uvua mudianjile kumanyisha malu audi muenzele tshioshelu tshia ku Betele.” 18  Ke yeye kuamba ne: “Mulekelayi ikishe. Muntu nansha umue kanyungishi mifuba yende to.” Nunku kabakanyungisha mifuba yende, pamue ne mifuba ya muprofete uvua mufumine ku Samalea to.+ 19  Yoshiya wakumbusha kabidi nzubu yonso ya kutendelela ivua pa miaba mitumbuke ivua mu bimenga bia Samalea,+ ivua bakalenge ba Isalele base bua kufiikisha Nzambi munda, ne wakayenzela bualu bua muomumue ne buvuaye muenze ku Betele.+ 20  Nunku wakalambula bakuidi bonso ba miaba mitumbuke bavua muaba au pa bioshelu abi, ne wakuosha mifuba ya bantu pa mutu pabi.+ Pashishe wakapingana ku Yelushalema. 21  Pashishe mukalenge wakatumina bantu bonso dîyi ne: “Enzelayi Yehowa Nzambi wenu Pasaka+ anu mudibi bifunda mu mukanda wa tshipungidi eu.”+ 22  Kabavua benze Pasaka wa mushindu eu katshia ku matuku avua balumbuluishi balumbuluisha Isalele anyi mu matuku onso a bakalenge ba Isalele ne bakalenge ba Yuda to.+ 23  Kadi mu tshidimu tshia 18 tshia mukalenge Yoshiya, bakenzela Yehowa Pasaka eu mu Yelushalema. 24  Yoshiya wakumbusha kabidi bena mbuku, bantu badi bamanyisha malu atshilualua,+ mpingu ya telafima,*+ mpingu ya muendi,* ne bintu bionso bia muendi bivua bibuele mu buloba bua Yuda ne mu Yelushalema, bua kukumbaja mêyi a mu Mikenji+ avua mafunda mu mukanda uvua muakuidi Hilekiya mupete mu nzubu wa Yehowa.+ 25  Kakuvua mukalenge bu yeye kumpala kuende uvua mupingane kudi Yehowa ne muoyo wende wonso ne anyima* wende yonso+ ne bukole buende buonso, bilondeshile Mikenji yonso ya Mose to; kakuvua nansha muntu mukuabu bu yeye uvua mujuke panyima pende to. 26  Nansha nanku, Yehowa kavua mulekele tshiji tshiende tshikole tshivua tshitemene Yuda bua malu mabi onso avua Manashe muenze bua kumufiikisha munda to.+ 27  Yehowa wakamba ne: “Nengumbushe kabidi Yuda ku mêsu kuanyi+ anu mumvua mumbushe Isalele;+ ne nendekele Yelushalema, tshimenga tshimvua musungule etshi, ne nzubu umvua muambe bua bualu buende ne: ‘Dîna dianyi neditungunuke ne kuikalamu.’”+ 28  Bua malu adi mashale a ku malu a Yoshiya, malu onso avuaye muenze, ki mmafunda mu mukanda wa malu a bikondo bia bakalenge ba Yuda anyi? 29  Mu matuku ende Palô Neko mukalenge wa Ejipitu wakalua bua kusambakena ne mukalenge wa Ashû ku musulu wa Pelata, ne mukalenge Yoshiya wakapatuka bua kumuluisha; kadi pavua Neko mumumone, wakamushipa ku Megido.+ 30  Nunku bena mudimu bende bakambula tshitalu tshiende mu ditempu ku Megido, kuluabu natshi ku Yelushalema, ne bakamujiika mu lukita luende. Pashishe bantu ba mu buloba bakangata Yehoaza muana wa Yoshiya, kumuelabu manyi ne kumutekabu mukalenge pa muaba wa tatuende.+ 31  Yehoaza+ uvua ne bidimu 23 pavuaye mulue mukalenge, ne wakakokesha ngondo isatu mu Yelushalema. Dîna dia mamuende divua Hamutala+ muana wa Yelemiya wa ku Libina. 32  Wakatuadija kuenza malu mabi ku mêsu kua Yehowa bilondeshile malu onso avua bankambua bende benze.+ 33  Palô Neko+ wakamuela mu buloko ku Libela+ mu buloba bua Hamate, bua kumupangisha bua kukokesha mu Yelushalema, ne pashishe wakakosela buloba tshibawu tshia ntalanta* lukama ya arjan ne ntalanta umue wa or.+ 34  Pashishe Palô Neko wakateka Eleyakima muana wa Yoshiya mukalenge pa muaba wa tatuende Yoshiya, ne wakashintulula dîna diende kuluadi Yehoyakima; kadi wakangata Yehoaza kuyaye nende mu Ejipitu,+ muakafuilaye ndekelu wa bionso.+ 35  Yehoyakima wakapesha Palô arjan ne or, kadi uvua ne bua kutuila buloba tshitadi bua kufila arjan ivua Palô mulombe. Wakalomba bungi bukosa bua arjan ne or kudi muntu yonso wa mu buloba bua kupesha Palô Neko. 36  Yehoyakima+ uvua ne bidimu 25 pavuaye mulue mukalenge, ne wakakokesha bidimu 11 mu Yelushalema.+ Dîna dia mamuende divua Zebida muana wa Pedaya wa ku Luma. 37  Wakatungunuka ne kuenza malu mabi ku mêsu kua Yehowa+ bilondeshile malu onso avua bankambua bende benze.+

Note

Anyi “wakenzulula tshipungidi.”
Tang. Diumv.
Tang. Diumv.
Tang. Diumv.
Tang. Diumv.
Tang. Diumv.: “Ngena.”
Ku mua.: “bapeshe.”
Anyi “nzubu wa kudiila wa.”
Ku mua.: “dia balume.” Mmumue ne: ku sud, padi muntu mutangile ku est.
Mmumue ne: Mukuna wa Olive, nangananga ku ndekelu kua luseke lua ku sud luvuabu babikila kabidi ne: Mukuna wa Dishipa Mikenji.
Tang. Diumv.
Tang. Diumv.
Anyi “nzambi ya mu dîku; mpingu.”
Tshiambilu tshia mu tshiena Ebelu etshi tshidi mua kuikala tshipetangana ne muaku “tumvi tua nyama” ne mbenze natshi mudimu bua kuleja kapeja.
Tang. Diumv.
Ntalanta uvua ne kilo 34,2. Tang. Tshis. B14.