Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Mukanda muibidi wa Bakalenge 2:1-25

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Eliya udi wambuibua mu tshipepele tshikole (1-18)

    • Elisha udi wangata tshilamba tshia mudimu tshia Eliya (13, 14)

  • Elisha udi wondopa mâyi a mu Yeliko (19-22)

  • Urse idi ishipa bana ba ku Betele (23-25)

2  Pakavua Yehowa pa kubandisha Eliya+ mu diulu* mu tshipepele tshikole,+ Eliya ne Elisha+ bakumbuka ku Gilegala.+  Eliya wakambila Elisha ne: “Shala koku muaba eu, bualu Yehowa mmuntume ku Betele.” Kadi Elisha wakamba ne: “Bushuwa, anu bu mudi Yehowa ne muoyo ne bu muudi wewe* ne muoyo, tshiakukulekela to.” Nunku bakapueka ku Betele.+  Pashishe bana ba baprofete* ba mu Betele bakalua kudi Elisha, kumuambilabu ne: “Udi mumanye ne: lelu Yehowa udi umbusha mfumuebe bua kikadi kabidi ku mutu kuebe anyi?”+ Ke yeye kuamba ne: “Nkadi mumanye bualu abu. Puwayi.”  Pashishe Eliya wakamuambila ne: “Elisha, shala koku muaba eu, bualu Yehowa mmuntume ku Yeliko.”+ Kadi yeye wakamba ne: “Bushuwa, anu bu mudi Yehowa ne muoyo ne bu muudi wewe* ne muoyo, tshiakukulekela to.” Nunku bakaya ku Yeliko.  Pashishe bana ba baprofete bavua mu Yeliko bakasemena kudi Elisha, kumuambilabu ne: “Udi mumanye ne: lelu Yehowa udi umbusha mfumuebe bua kikadi kabidi ku mutu kuebe anyi?” Ke yeye kuamba ne: “Nkadi mumanye bualu abu. Puwayi.”  Pashishe Eliya wakamuambila ne: “Shala koku muaba eu, bualu Yehowa mmuntume ku Yadene.” Kadi yeye wakamba ne: “Bushuwa, anu bu mudi Yehowa ne muoyo ne bu muudi wewe* ne muoyo, tshiakukulekela to.” Nunku bakatungunuka ne luendu bubidi buabu.  Bana 50 ba baprofete bakaya pabu ne kuimanyinabu pa bule bashale batangile pavuabu bobu babidi bimane ku Yadene.  Pashishe Eliya wakangata tshilamba tshiende tshia mudimu,+ kutshivungaye, kukumaye pa mâyi, ne mâyi akakosoloka, kuyawu ku dia bakaji ne ku dia balume, ne bubidi buabu bakasabukila pa buloba bume.+  Diakamue pavuabu basabuke, Eliya wakambila Elisha ne: “Lomba tshiudi musue bua meme kukuenzela kumpala kua kungumbushabu kuudi.” Nunku Elisha wakamba ne: “Ndiku mua kupeta bitupa bibidi+ bia nyuma webe anyi?”+ 10  Yeye wakandamuna ne: “Bualu buudi mulombe mbukole. Wewe mummone pangumbushabu kuudi, nebikuenzekele nanku; kadi wewe kuyi mummone, kabiakuenzeka to.” 11  Pavuabu benda baya, benda bayukila, diakamue ditempu dia kapia ne tubalu tua kapia+ biakabakosolola, ne Eliya wakabanda mu diulu* mu tshipepele tshikole.+ 12  Pavua Elisha mushale mutangile, uvua wela dîyi ne: “Tatu wanyi, tatu wanyi! Ditempu dia Isalele ne bendeshi bende ba tubalu!”+ Pavuaye kayi kabidi mua kumumona, wakadikuata mu bilamba, kubipandaye mu bipese bibidi.+ 13  Pashishe wakambula tshilamba tshia mudimu+ tshia Eliya tshivua tshimumate, ne wakapingana, kuimanaye ku muelelu kua Yadene. 14  Pashishe wakangata tshilamba tshia mudimu tshia Eliya tshivua tshimumate, kutshikumaye pa mâyi, ne kuambaye ne: “Yehowa Nzambi wa Eliya udi penyi?” Pavuaye mukume pa mâyi, mâyi akakosoloka, kuyawu ku dia bakaji ne ku dia balume, ne Elisha wakasabuka.+ 15  Pavua bana ba baprofete ba mu Yeliko bamumuenene ku bule, bakamba ne: “Nyuma wa Eliya mmutulukile Elisha.”+ Nunku bakaya bua kusambakena nende ne bakinama, kutuabu mpala panshi kumpala kuende. 16  Bakamuambila ne: “Mona, bena mudimu bebe badi ne bantu 50 badi bakumbane. Balekelaku baye bua kukeba mfumuebe. Pamuapa nyuma wa* Yehowa mmumuambule ne pashishe mmumukupe pa mukuna kampanda peshi mu tshibandabanda kansanga.”+ Kadi yeye wakamba ne: “Kanubatumi to.” 17  Kadi bakatungunuka ne kumuela mutoyi too ne pakamutondabi, ke kuambaye ne: “Batumayi.” Bakatuma bantu 50 abu, bobu kutungunuka ne kukeba matuku asatu, kadi kabakamupeta to. 18  Pakapinganabu kudiye, yeye uvua mu Yeliko.+ Ke yeye kubambila ne: “Tshivua munuambile bua kanuyi anyi?” 19  Pakapita matuku, bantu ba mu tshimenga bakambila Elisha ne: “Mukalenge wanyi udi mua kumona mudi tshimenga tshikale muaba muimpe;+ kadi mâyi mmabi, ne buloba kabuena bukuatshika tshintu to.”* 20  Ke yeye kuamba ne: “Ntuadilayi katshibakudi kapiakapia ne elayimu mukele.” Nunku bakamutuadilaku. 21  Pashishe wakaya ku mpokolo wa mâyi, yeye kuelamu mukele,+ kuambaye ne: “Yehowa udi wamba ne: ‘Ndi muondope mâyi aa. Kaakukebesha kabidi lufu anyi dibenga kukuatshika dia bintu.’”* 22  Ke mâyi au kuondopibuawu too ne lelu bilondeshile dîyi divua Elisha muambe. 23  Wakumbuka kuntu aku, kubandaye ku Betele. Pavuaye wenda uya, bana ba balume bakuabu bakapatuka mu tshimenga, kutuadijabu kumuseka,+ ne bavua anu benda bamuamba ne: “Banda, wewe muena dibala! Banda, wewe muena dibala!” 24  Ndekelu wa bionso wakakudimuka, kubatangilaye ne kubelaye mulawu mu dîna dia Yehowa. Nunku nyama mikaji ya urse ibidi+ yakapatuka mu ditu, kupandululayi bana 42 ba ku bana abu mu bipese.+ 25  Wakatungunuka ne luendu luende mutangile ku mukuna wa Kâmele,+ ne kumbukila aku wakapingana ku Samalea.

Note

Anyi “muulu.”
Anyi “bu mudi anyima webe.”
Tshiambilu “bana ba baprofete” tshidi mua kuikala tshileja tshilongelu kampanda tshia baprofete anyi dingumba kampanda dia baprofete.
Anyi “bu mudi anyima webe.”
Anyi “bu mudi anyima webe.”
Anyi “muulu.”
Anyi “lupepele lua.”
Anyi pamuapa: “budi butudisha mafu.”
Anyi pamuapa: “ditula dia mafu.”