Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Mukanda muibidi wa Bakalenge 10:1-36

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Yehu udi ushipa nzubu wa Ahaba (1-17)

    • Yehonadaba udi udisanga kudi Yehu (15-17)

  • Yehu udi ushipa batendeledi ba Bâla (18-27)

  • Malu a mu bukokeshi bua Yehu (28-36)

10  Mpindieu Ahaba+ uvua ne bana ba balume 70 mu Samalea. Nunku Yehu wakafunda mikanda, kuyitumaye ku Samalea kudi bakokeshi ba mu Yizelele, bakulu,+ ne balami ba bana ba Ahaba* wamba ne:  “Mpindieu nudi ne bana ba mfumuenu, pamue ne matempu a mvita, tubalu, tshimenga tshikolesha, ne bia mvita. Padi mukanda eu ufika kunudi,  sungulayi umue wa ku bana ba mfumuenu udi mupite bakuabu ne mukumbane* menemene, numuteke mu nkuasa wa bukalenge wa tatuende. Pashishe nuluangane bua nzubu wa mfumuenu.”  Kadi bakumvua buôwa bua bungi menemene, kuambabu ne: “Tangila! Bikala bakalenge babidi kabayi bakumbane mua kuimana kumpala kuende,+ mmunyi mutudi tuetu mua kuimana?”  Nunku mutangidi wa dibalasa* ne nguvena wa tshimenga ne bakulu ne balami abu bakatumina Yehu mukenji eu ne: “Tuetu tudi bena mudimu bebe, ne netuenze tshionso tshiudi utuambila. Katuakuteka muntu nansha umue mukalenge to. Enza tshionso tshidi tshimueneka tshimpe ku mêsu kuebe.”  Nunku wakabafundila mukanda muibidi wamba ne: “Binuikala bantu banyi ne basue bua kuntumikila, ntuadilayi mitu ya bana ba mfumuenu ne nulue kundi malaba pa dîba edi ku Yizelele.” Mpindieu, bana ba balume 70 ba mukalenge bavua ne bantu banene ba mu tshimenga bavua babakolesha.  Diakamue pavua mukanda mufike kudibu, bakakuata bana ba mukalenge, kubashipabu, bantu 70,+ ne bakela mitu yabu mu bisaka, kuyitumabu kudiye ku Yizelele.  Muntu uvua mulue ne mukenji wakabuela, kumuambilaye ne: “Mbalue ne mitu ya bana ba mukalenge.” Ke yeye kuamba ne: “Itekayi mu mishiki ibidi ku tshibuelelu tshia tshiibi tshia tshimenga too ne mu dinda.”  Pakapatukaye mu dinda, wakimana kumpala kua bantu bonso, kuambaye ne: “Nuenu kanuena ne bualu to.* Bushuwa, meme mvua muelele mfumuanyi tshifufu, ne mvua mumushipe,+ kadi nnganyi udi mushipe bonso aba? 10  Nunku numanye ne: dîyi dia Yehowa nansha dimue didi Yehowa muambe bua nzubu wa Ahaba kadiakupanga kukumbana* to,+ ne Yehowa mmuenze tshivuaye muambe ku butuangaji bua muena mudimu wende Eliya.”+ 11  Yehu wakashipa kabidi bantu bonso bavua bashale ba mu nzubu wa Ahaba mu Yizelele, pamue ne bantu bende banene bonso, bantu bavuaye mumanyangane nabu, ne bakuidi bende,+ too ne pavuaye kayi mumushile muntu nansha umue ne muoyo.+ 12  Pashishe wakajuka, kumataye mu njila mutangile ku Samalea. Nzubu wa tshisuikidi wa balami ba mikoko* uvua mu njila au. 13  Yehu wakapetangana ne bana babu ne Ahazaya+ mukalenge wa Yuda kuntu aku, kubebejaye ne: “Nuenu nudi banganyi?” Bakamba ne: “Tudi bana babu ne Ahazaya, ne tudi tupueka bua kuya kuebeja bikala malu onso enda bimpe bua bana ba mukalenge ne bana ba mamu mukalenge mukaji.”* 14  Wakamba diakamue ne: “Bakuatayi ne muoyo!” Nunku bakabakuata ne muoyo, kubashipabu ku tshina tshia kulamina mâyi tshia ku nzubu wa tshisuikidi wa balami ba mikoko, bantu 42. Kavua mushiye muntu nansha umue wa kudibu ne muoyo to.+ 15  Pavuaye umbuka kuntu aku, wakapetangana ne Yehonadaba+ muana wa Lekaba+ uvua ulua bua kusambakena nende. Pavuaye mumuele muoyo,* yeye wakamuebeja ne: “Muoyo webe wonso udi* kundi, anu bu mudi muoyo wanyi muikale ne muoyo webe anyi?” Yehonadaba wakandamuna ne: “Eyowa.” “Bikalabi nanku, mpesha tshianza tshiebe.” Nunku wakamupesha tshianza tshiende, ne Yehu wakamukoka, kumubandishaye mu ditempu muvuaye. 16  Pashishe wakamba ne: “Luaku tuye, umone mundi tshiyi ngitaba bua muntu atendelele nzambi mukuabu pa kumbusha* Yehowa.”+ Nunku bakaya nende mu ditempu diende dia mvita. 17  Pashishe wakaya ku Samalea, kushipaye bonso bavua bashale ba mu nzubu wa Ahaba mu Samalea too ne pavuaye mubajikije bonso,+ bilondeshile dîyi dia Yehowa divuaye muambile Eliya.+ 18  Yehu wakasangisha kabidi bantu bonso pamue, kubambilaye ne: “Ahaba uvua mutendelele Bâla kakese,+ kadi Yehu yeye neamutendelele bikole menemene. 19  Nunku mbikidilayi baprofete ba Bâla bonso,+ batendeledi bende bonso, ne bakuidi bende bonso.+ Muntu nansha umue kashadi to, bualu ndi ne mulambu munene bua kulambula Bâla. Muntu yonso udi ushala kakushala ne muoyo to.” Kadi Yehu uvua wenza malu ne mayele bua kubutula batendeledi ba Bâla. 20  Yehu wakamba kabidi ne: “Manyishayi* disangisha dia pa buadi bua Bâla.” Nunku bakadimanyisha. 21  Pashishe Yehu wakatuma mukenji mu Isalele mujima, ne batendeledi ba Bâla bonso bakalua. Kakuvua muntu nansha umue uvua mushale kayi mulue to. Bakabuela mu nzubu* wa Bâla,+ ne nzubu wa Bâla wakuwula tente kumbukila eku ne eku. 22  Wakambila muntu uvua utangila muaba wa kutekela bilamba ne: “Patula bilamba bua batendeledi ba Bâla bonso.” Nunku yeye wakabapatuila bilamba. 23  Pashishe Yehu ne Yehonadaba+ muana wa Lekaba bakabuela mu nzubu wa Bâla. Ke yeye kuambila batendeledi ba Bâla ne: “Kebayi bimpe ne numone ni kakuena batendeledi ba Yehowa muaba eu, anu batendeledi ba Bâla.” 24  Ndekelu wa bionso, bakabuela bua kulambula milambu ne milambu ya kuosha. Yehu uvua muteke bantu bende 80 pambelu, mubambile ne: “Bikala muntu nansha umue wa mu bantu bandi nteka mu bianza bienu munyeme, muoyo wenu newikale pa muaba wa muoyo wende.”* 25  Diakamue pakajikija Yehu kulambula mulambu wa kuosha, wakambila balami* ne banene ba basalayi ne: “Buelayi, nubashipe! Muntu nansha umue kanyemi to!”+ Nunku balami ne banene ba basalayi bakabashipa ne muele wa mvita, kubakupabu pambelu, ne bakaya too ne muaba munsantu wa munda menemene* wa mu nzubu wa Bâla. 26  Pashishe bakapatula makunji a tshijila+ a mu nzubu wa Bâla, kuoshabu dionso dia kudiwu.+ 27  Bakupula dikunji dia tshijila+ dia Bâla, ne bakupula nzubu wa Bâla,+ kumushiyabu nkumba, bu mudiye mushale too ne lelu. 28  Nunku Yehu wakajimija Bâla mu Isalele. 29  Kadi Yehu kavua mumbuke ku mpekatu ivua Yalobama muana wa Nebata mufikishe Isalele ku dienza bua tshilumbu tshia tuana tua ngombe tua or tuvua mu Betele ne mu Dana to.+ 30  Ke bualu kayi Yehowa wakambila Yehu ne: “Bu muudi muenze malu mimpe ne muenze tshidi tshimpe ku mêsu kuanyi pa kukumbaja malu onso avua mu muoyo wanyi bua kuenzela nzubu wa Ahaba,+ bana bebe ba mu bipungu binayi nebasombe mu nkuasa wa bukalenge wa Isalele.”+ 31  Kadi Yehu kavua mudimuke bua kuendela mu Mikenji ya Yehowa Nzambi wa Isalele ne muoyo wende mujima to.+ Kavua mumbuke ku mpekatu ivua Yalobama mufikishe Isalele ku dienza to.+ 32  Mu matuku au, Yehowa wakatuadija kukosa* buloba bua Isalele ku kakese ku kakese. Hazaele uvua ubela mvita mu buloba buonso bua Isalele,+ 33  kumbukila ku Yadene lua ku est, buloba buonso bua Gilada, mmumue ne: bua bena Gada, bena Lubena, ne bena Manashe;+ kumbukila ku Aloê, udi pabuipi ne Tshibandabanda tshia Ânona,* too ne ku Gilada ne Bashana.+ 34  Malu adi mashale a ku malu a Yehu, malu onso avuaye muenze pamue ne bukole buende buonso, ki mmafunda mu mukanda wa malu a bikondo bia bakalenge ba Isalele anyi? 35  Pashishe Yehu wakalala bua kuikisha ne bankambua bende, ne bakamujiika mu Samalea; muanende Yehoaza+ wakalua mukalenge pa muaba wende. 36  Bule bua* bukokeshi bua Yehu mu Isalele buvua bua bidimu 28 mu Samalea.

Note

Ku mua.: “balami ba Ahaba.”
Anyi “muena bululame.”
Ku mua.: “nzubu.”
Anyi “nudi bakane.”
Ku mua.: “kadiakuya panshi.”
Bidi bimueneka ne: mmuaba kampanda uvuabu basuikila mikoko bua kuyikosa miosa.
Anyi “mukaji wa lumu.”
Anyi “mumubeneshe.”
Ku mua.: “mmululame.”
Anyi “mundi ne tshisumi bua.”
Ku mua.: “Jidilayi.”
Anyi “ntempelo.”
Anyi “anyima wenu neikale pa muaba wa anyima wende.”
Ku mua.: “banyemi ba lubilu.”
Ku mua.: “tshimenga,” pamuapa nzubu muenze bu muaba mukolesha bikole.
Anyi “kukepesha.”
Anyi “Kasulu ka tshilonda nkoka ka Ânona.”
Ku mua.: “matuku a.”