Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Mukanda wa kumpala wa Samuele 17:1-58

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Davidi udi utshimuna Goleyata (1-58)

    • Goleyata udi ubunda Isalele (8-10)

    • Davidi udi witaba bua kuluangana (32-37)

    • Davidi udi uluangana mu dîna dia Yehowa (45-47)

17  Nunku bena Peleshete+ bakasangisha biluilu* biabu bua kuluangana. Bakadisangisha ku Soko+ wa mu Yuda, bobu kuasa tshitudilu pankatshi pa Soko ne Azeka,+ mu Efese-damima.+  Shaula ne bantu ba mu Isalele bakadisangisha, kuasabu tshitudilu mu Tshibandabanda* tshia Elaha,+ bobu kuela mualu wa mvita bua kuluangana ne bena Peleshete.  Bena Peleshete bavua pa mukuna luseke lumue, ne bena Isalele bavua pabu pa mukuna luseke lukuabu, tshibandabanda tshikale pankatshi pabu.  Pashishe tshilobo kampanda tshiakapatuka mu bitudilu bia bena Peleshete; dîna diatshi divua Goleyata,+ uvua wa mu Gata,+ ne uvua ne bule bua nkubita isambombo kusangisha ne bule bua ntanta wa tshianza tshibalula.*  Uvua ne tshifulu tshia tshiamu tshia mitaku ku mutu, ne uvua muvuale kazaku ka mvita ka tuamu kikale ne tuamu tupayakaja. Bujitu bua kazaku ka mvita ka tshiamu tshia mitaku aku+ buvua bua nshekele 5 000.*  Uvua ne bitata bia tshiamu tshia mitaku bua kulama mikolo ne difuma dikese+ dia tshiamu tshia mitaku diasa pankatshi pa makaya.  Mutshi wa difuma diende uvua bu mutshi wa ku tshiamu tshia muluki wa bilamba,+ ne mutu wa tshiamu wa difuma diende uvua ne bujitu bua nshekele 600;* muntu uvua umuambuila ngabu uvua wenda kumpala kuende.  Nunku wakimana, kuelaye basalayi bena Isalele dîyi,+ kubambilaye ne: “Bua tshinyi nudi bapatuke bua kuela mualu wa mvita? Meme tshiena Muena Peleshete, ne nuenu kanuena bena mudimu ba Shaula anyi? Disunguilayi muntu, apueke kundi.  Yeye mukokeshe bua kuluangana nanyi ne munshipe, dîba adi netulue bena mudimu benu. Kadi meme mumutshimune ne mumushipe, nenulue bena mudimu betu ne nenutuenzele mudimu.” 10  Pashishe muena Peleshete au wakamba ne: “Ndi mbunda* basalayi bena Isalele+ lelu. Mpeshayi muntu, tuluangane nende!” 11  Pakumvua Shaula ne bena Isalele bonso mêyi a muena Peleshete aa, bakumvua buôwa bua bungi, kutshinabu bikole. 12  Mpindieu Davidi uvua muana wa muena Efelata+ wa mu Beteleheme+ wa Yuda diende Yishai.+ Yishai eu uvua ne bana ba balume muanda mukulu,+ ne ukavua muntu mununu mu matuku a Shaula. 13  Bana ba balume ba Yishai basatu ba bakulumpe bavua balonde Shaula ku mvita.+ Mêna a bana bende basatu bavua baye ku mvita abu avua: Eliaba+ muanabute, Abinadaba+ muanende muibidi, ne Shama+ muana muisatu. 14  Davidi uvua muana wa mukala,+ ne basatu ba bakulumpe bavua balonde Shaula. 15  Davidi uvua uya kudi Shaula, utua upingana bua kulama mikoko+ ya tatuende ku Beteleheme. 16  Pine apu, muena Peleshete au uvua ulua wimana dinda dionso ne dilolo dionso, wenza nanku munkatshi mua matuku 40. 17  Pashishe Yishai wakambila muanende Davidi ne: “Angata koku efa* wa ntete mikanga eu ne mampa dikumi aa, uye nabi lukasa lukasa kudi bana benu mu tshitudilu. 18  Angata kabidi bipese dikumi bia fromaje* ebi, ubituadile mfumu wa bantu tshinunu; ukebe mua kumanya kabidi mudi bana benu, ne untuadile tshimanyinu tshia ne: badi bimpe.” 19  Bavua ne Shaula ne bantu bakuabu bonso ba mu Isalele mu Tshibandabanda* tshia Elaha+ bua kuluangana ne bena Peleshete.+ 20  Nunku Davidi wakajuka mu dinda menemene, kushilaye muntu mukuabu mikoko; pashishe wakasuika bintu biende, kuyaye anu muvua Yishai mumutumine dîyi bua kuenza. Pakafikaye ku tshitudilu, bena mu tshiluilu bavua bapatuka, baya muaba wa mvita, benda bela mbila ya mvita. 21  Bena Isalele ne bena Peleshete bakimana mu mushindu wa ne: basalayi ba luseke lumue bikale batangilangane ne basalayi ba luseke lukuabu. 22  Diakamue Davidi wakashiya mabuki ende kudi mulami wa mabuki, kuyaye lubilu muaba wa mvita. Pakafikaye, wakatuadija kuebeja bua kumanya muvua bana babu.+ 23  Pavuaye wakula nabu apu, tshilobo atshi tshiakalua, dîna diatshi Goleyata,+ muena Peleshete wa mu Gata. Wakafumina muaba wa mvita wa bena Peleshete, yeye kuakula mêyi a muomumue ne a kumpala,+ Davidi mumuteleje. 24  Pakamona bantu bonso ba Isalele muntu au, bakamunyema ne buôwa bua bungi.+ 25  Bantu ba mu Isalele bavua bamba ne: “Nudi bamone muntu udi wenda ulua au anyi? Udi ulua bua kubunda* Isalele.+ Mukalenge neapeshe muntu wamushipa bubanji bua bungi, neamupeshe muanende wa bakaji,+ ne neenze bua nzubu wa tatuende ikale ne budikadidi ku majitu onso adi bena Isalele nawu.” 26  Davidi wakabanga kuambila bantu bavua bimane pabuipi nende ne: “Ntshinyi tshienzelabu muntu udi ushipa muena Peleshete wawa ne udi umbushila bena Isalele tshipendu? Bualu muena Peleshete udi kayi mutengula eu nganyi bua kubundaye* basalayi ba Nzambi wa muoyo?”+ 27  Pashishe bantu bakamuambila mêyi a muomumue ne a kumpala, bamba ne: “Etshi ke tshienzelabu muntu wamushipa.” 28  Pavua Eliaba+ tutuende wa Davidi mumumvue wakula ne bantu, wakamufiikila munda, kuambaye ne: “Bua tshinyi udi mupueke kuneku? Udi mushiye mikoko mikese ayi ne nganyi mu tshipela?+ Ndi mumanye bimpe dikamakama diebe ne meji mabi a mu muoyo webe; udi mulue anu bua kumona mvita.” 29  Ke Davidi kuamba ne: “Mpindieu ndi muenze tshinyi? Meme mvua ngela anu lukonko tshianana!” 30  Nunku wakumbuka kudiye, kuyaye kudi muntu mukuabu, yeye kumuebeja bualu bua muomumue anu bu kumpala,+ ne bantu kumuandamunabu anu bu kumpala.+ 31  Bantu bakuabu bakumvua mêyi avua Davidi muakule, bobu kuambila Shaula. Nunku wakamubikidisha. 32  Davidi wakambila Shaula ne: “Muntu nansha umue kateketshi ku muoyo* bua bualu buende to. Muena mudimu webe neaye ne nealuangane ne muena Peleshete eu.”+ 33  Kadi Shaula wakambila Davidi ne: “Wewe kuena ukumbana bua kuluangana ne muena Peleshete eu to, bualu utshidi anu muana,+ ne yeye mmusalayi* katshia ku bunsonga buende.” 34  Ke Davidi kuambila Shaula ne: “Muena mudimu webe uvua ulama mikoko ya tatuende, ne ntambue+ wakalua, kukuataye mukoko kuyaye nawu. Pashishe nyama wa urse kulua pende, kuenzaye bia muomumue. 35  Ngakayilonda, meme kuyikuma ne kusungila mikoko mukana muayi. Pakantukilayi bua kunduisha, ngakayikuata ku buoya buayi,* meme kuyikuma, kuyishipa. 36  Muena mudimu webe wakashipa nyama wa ntambue ne wa urse, ne muena Peleshete udi kayi mutengula eu nealue anu bu umue wa ku nyama eyi, bualu mmubunde* basalayi ba Nzambi wa muoyo.”+ 37  Pashishe Davidi wakamba kabidi ne: “Yehowa uvua munsungile ku nzadi ya ntambue ne ya urse ke wansungila mu tshianza tshia muena Peleshete eu.”+ Ke Shaula kuambila Davidi ne: “Ndaku; Yehowa ikale nebe.” 38  Nunku Shaula wakavuadika Davidi bilamba biende bia mvita. Yeye kumuasa tshifulu tshia tshiamu tshia mitaku ku mutu, pashishe kumuvuadikaye kazaku ka mvita ka tuamu. 39  Pashishe Davidi wakasa muele wende wa mvita ku bilamba biende, yeye kuteta bua kuya, kadi kakakumbana to, bualu kavua mubibidile to. Davidi wakambila Shaula ne: “Tshiena nkumbana bua kuya muvuale bintu ebi to, bualu tshiena mubibidile to.” Nunku Davidi wakabikopola. 40  Pashishe wakangata dikombo mu tshianza tshiende, kusungulaye mabue atanu mafinunuke muaba uvua kasulu,* kuelaye mu mpaya wa tshibuta tshiende tshia balami ba mikoko, muikale ne ndundu wa kukupa nende mabue+ mu tshianza. Pashishe wakabanga kusemena kudi muena Peleshete. 41  Muena Peleshete uvua wenda anu usemena kudi Davidi, ne muntu uvua umuambuila ngabu uvua kumpala kuende. 42  Pavua muena Peleshete au mutangile ne mumone Davidi, wakamubedia ne kapeja bualu yeye uvua anu ne tshimuenekelu tshia buana ne uvua muimpe kumona.+ 43  Ke muena Peleshete kuambila Davidi ne: “Meme ndi mbua,+ bua wewe kulua kundi ne mitshi anyi?” Nunku muena Peleshete au wakatshipa Davidi mu dîna dia nzambi yende. 44  Muena Peleshete wakambila Davidi ne: “Luaku kundi, ne meme nempeshe nyunyi ya muulu ne nyama ya mu mpata mubidi webe.” 45  Davidi wakandamuna muena Peleshete ne: “Wewe udi ulua kundi ne muele wa mvita ne difuma ne difuma dikese,+ kadi meme ndi ndua kuudi mu dîna dia Yehowa wa biluilu,+ Nzambi wa basalayi bena Isalele, uudi mubunde.*+ 46  Dituku dia lelu edi Yehowa neakufile mu tshianza tshianyi,+ nenkushipe ne nenkukose mutu; dituku dia lelu edi nempeshe nyunyi ya muulu ne nyama ya tshisuku ya pa buloba bitalu bia mu tshitudilu tshia bena Peleshete; bantu ba pa buloba bujima nebamanye ne: kudi Nzambi mu Isalele.+ 47  Bantu bonso badi badisangishe muaba eu nebamanye* ne: Yehowa katu upandisha bantu ne muele wa mvita anyi ne difuma to,+ bualu mvita nya Yehowa,+ ne neanufile nuenu bonso mu tshianza tshietu.”+ 48  Nunku muena Peleshete wakajuka, kuyaye wenda usemena ne dishindika bua kusambakena ne Davidi, ne Davidi pende wakaya lubilu muaba wa mvita bua kusambakena ne muena Peleshete. 49  Davidi wakela tshianza mu tshibuta tshiende, kuambulamu dibue, kudikupa. Wakadiasa muena Peleshete mu mpala, dibue kumubueladi mu mpala, yeye kukuluka mutue mpala panshi.+ 50  Nunku Davidi wakatshimuna muena Peleshete ne ndundu wa kukupa nende mabue ne dibue; wakakuma muena Peleshete, yeye kumushipa, nansha muvua Davidi kayi ne muele wa mvita mu tshianza tshiende.+ 51  Davidi wakatungunuka ne kunyema, kuimanaye ku luseke luende. Pashishe wakakuata muele wa mvita wa muena Peleshete,+ yeye kuwupatula mu tshizubu, kumukosaye nawu mutu bua kujadika ne: mmufue. Pavua bena Peleshete bamone ne: tshilobo tshiabu tshivua tshifue, bakanyema.+ 52  Ke bantu ba mu Isalele ne ba mu Yuda kujukabu, kuelabu mbila, kulondabu bena Peleshete kumbukila mu tshibandabanda+ too ne ku biibi bia Ekelona,+ ne bena Peleshete bavuabu bashipa bavua bakuluka mu njila kumbukila ku Shâlayima+ too ne ku Gata ne ku Ekelona. 53  Pakafuma bena Isalele ku dipata bena Peleshete ne muoyo mujima, bakapawula bitudilu biabu. 54  Pashishe Davidi wakangata mutu wa muena Peleshete, kuyaye nawu mu Yelushalema, kadi wakateka bia mvita bia muena Peleshete au mu ntenta wende.+ 55  Dîba divua Shaula mumone Davidi uya bua kusambakena ne muena Peleshete, wakebeja Abinê,+ mfumu wa tshiluilu ne: “Abinê, nsongalume eu mmuana wa nganyi?”+ Abinê kuandamuna ne: “Mukalenge, bulelela, bu muudi wewe ne muoyo,* tshiena mumanye to!” 56  Mukalenge wakamba ne: “Keba bua kumanya ne: nsongalume eu mmuana wa nganyi.” 57  Nunku diakamue pakafuma Davidi ku dishipa muena Peleshete, Abinê wakamuangata, kuyaye nende kumpala kua Shaula ne mutu wa muena Peleshete+ mu tshianza tshiende. 58  Ke Shaula kumuebeja ne: “Nsongalume, wewe udi muana wa nganyi?” Davidi kuandamuna ne: “Ndi muana wa muena mudimu webe Yishai+ muena Beteleheme.”+

Note

Ku mua.: “bitudilu.”
Anyi “Tshibatabata.”
Bule bua tshilobo atshi buvua bua metre matue ku 2,9. Tang. Tshis. B14.
Kilo mitue ku 57. Tang. Tshis. B14.
Kilo mitue ku 6,84. Tang. Tshis. B14.
Anyi “nyobola.”
Litre mitue ku 22. Tang. Tshis. B14.
Ku mua.: “mabele.”
Anyi “Tshibatabata.”
Anyi “kuyobola.”
Anyi “kuyobolaye.”
Anyi “kajimiji dikima.”
Anyi “mulume wa mvita.”
Anyi “ku mbanga.” Ku mua.: “ku miedi yayi.”
Anyi “mmuyobole.”
Anyi “kasulu ka tshilonda nkoka.”
Anyi “muyobole.”
Ku mua.: “Tshisumbu tshionso etshi netshimanye.”
Anyi “mu dîna dia muoyo wa anyima webe.”