Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Mukanda wa kumpala mutumina bena Kolinto 7:1-40

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Mibelu bua bajike ne basele (1-16)

  • Nushale mushindu unuvua panuvua babikidibue (17-24)

  • Bajike ne bakamba (25-40)

    • Buimpe bua bujike (32-35)

    • Kusela “anu mu Mukalenge” (39)

7  Mpindieu bua malu anuvua bamfundile, mbimpe bua muntu mulume kalengi* mukaji to;  kadi bua divulangana dia masandi,* mulume yonso ikale ne wende mukaji+ ne mukaji yonso ikale ne wende bayende.+  Mulume apeshe mukajende tshidi bu tshiende, ne mukaji pende enzele bayende bia muomumue.+  Mukaji kena ne bukokeshi pa mubidi wende, kadi bayende ke udi nabu; bia muomumue, mulume kena ne bukokeshi pa mubidi wende, kadi mukajende ke udi nabu.  Kanubengianganyi mu nzubu, anu nuenu bumvuangane bua tshikondo kampanda tshisungula, bua numone mua kudifila ku disambila ne nulue kudisangisha kabidi, bua Satana katungunuki ne kunuteta bua dipanga dienu dia kudikanda.  Nudi mua kuenza tshindi muambe etshi, kadi ki mmukenji to.  Kadi ndi musue bua balume bonso bikale bu mundi meme. Nansha nanku, muntu yonso udi ne tshiende tshipedi+ tshia kudi Nzambi, eu ne tshia mushindu kampanda, mukuabu ne tshia mushindu kansanga.  Mpindieu ndi ngambila bantu badi kabayi mu dibaka ne ngambila bakaji bakamba ne: buabu bobu, mbimpe bashale bu meme.+  Kadi bobu kabayi mua kudikanda, babuele mu dibaka, bualu mbimpe kubuela mu dibaka pamutu pa kufua ne disamina dia muoyo dikole.+ 10  Ndi mpesha badi mu mabaka mêyi a kulonda, ki mmeme kadi mMukalenge ne: mukaji kumbuki kudi bayende.+ 11  Kadi yeye mumbuke, asombe kayi musedibue anyi alengejangane ne bayende; ne mulume kena ne bua kulekela mukajende to.+ 12  Kadi kudi bakuabu, eyowa, ki mMukalenge to, meme ke udi wamba+ ne: bikala muanetu wa balume ne mukaji udi kayi muena kuitabuja, kadi mukaji au muanyishe bua kusomba nende, kamulekedi to; 13  ne bikala mukaji ne mulume udi kayi muena kuitabuja, kadi mulume au muanyishe bua kusomba nende, mukaji kalekedi bayende to. 14  Bualu mulume udi kayi muena kuitabuja mmujidila bua mukajende, ne mukaji udi kayi muena kuitabuja mmujidila bua muanetu wa balume; tshianana, bana benu balela bavua mua kuikala kabayi bakezuke, kadi mpindieu mba tshijila. 15  Kadi bikala udi kayi muena kuitabuja musue kuya,* mulekela aye; muanetu wa balume anyi wa bakaji ki mmusuikibue mu nsombelu ya mushindu eu to, kadi Nzambi mmunubikile bua ditalala.+ 16  Bualu wewe mukaji, udi mumanye munyi ni wikala mua kupandisha bayebe?+ Anyi wewe mulume, udi mumanye munyi ni wikala mua kupandisha mukajebe? 17  Nansha nanku, anu bu mudi Yehowa* mupeshe muntu yonso tshiende tshitupa, muntu ne muntu ende nanku bu mudi Nzambi mumubikile.+ Nunku ndi ngambila bisumbu bionso bua kulonda bualu ebu. 18  Kudi muntu ukavuabu batengule pavuabu bamubikile anyi?+ Kanyangi ditengudibua diende to. Kudi muntu uvuabu babikile kayi mutengula anyi? Kaditenguishi to.+ 19  Ditengudibua kadiena ne mushinga, ne dibenga kutengudibua kadiena ne mushinga;+ tshidi ne mushinga nkutumikila mêyi a Nzambi.+ 20  Muntu ne muntu ashale mushindu uvuaye pavuaye mubikidibue.+ 21  Uvua mubikidibue pauvua mupika anyi? Bualu ebu kabukutondi to;+ kadi wewe ne mushindu wa kupeta budikadidi, dîba adi enza nanku. 22  Bualu muntu yonso uvua mubikidibue mu Mukalenge pavuaye mupika mmuntu wa Mukalenge udi mupete budikadidi;+ bia muomumue muntu uvua mubikidibue pavuaye mudikadile mmupika wa Kristo. 23  Bavua banusumbe ku mushinga kampanda;+ lekelayi kulua bapika ba bantu. 24  Bana betu, muntu ne muntu ashale kumpala kua Nzambi mushindu uvuaye pavuaye mubikidibue. 25  Mpindieu, tshiena ne mukenji wa kudi Mukalenge bua bantu batshidi ne bukamama buabu to,* kadi ndi ndeja luanyi lungenyi+ bu muntu uvua Mukalenge muleje luse bua kuikala wa kueyemena. 26  Ke bualu kayi ndi ngela meji ne: mbitambe buimpe bua muntu ashale anu mudiye amu pa kumona lutatu ludiku mpindieu. 27  Udi musuikakaja kudi mukaji anyi? Lekela kukeba bua kusuluka kudiye.+ Udi musuludibue kudi mukaji anyi? Lekela kukeba mukaji. 28  Kadi nansha wewe musele, kuena wenza mpekatu to. Muntu utshidi kamama yeye mubuele mu dibaka, muntu eu kena wenza mpekatu to. Tshidibi bantu badi babuela mu dibaka nebikale ne makenga mu mubidi wabu. Kadi meme ndi njinga kunuepula ku makenga au. 29  Bualu bukuabu bana betu, ndi ngamba ne: dîba didi dishale ndikese.+ Kutuadijila ku mpindieu, bantu badi ne bakaji bikale bu badi kabayi nabu, 30  badi badila bikale bu badi kabayi badila, badi basanka bikale bu badi kabayi basanka, badi basumba bikale bu badi kabayi ne bintu, 31  ne badi benza malu ne bia panu bikale bu badi kabayi badinamu ne kasuki; bualu malu a panu apa adi enda ashintuluka. 32  Bulelela, tshiena musue bua nuikale ne tunyinganyinga. Mulume udi kayi mu dibaka udi uditatshisha bua malu a Mukalenge, mudiye mua kuanyishibua kudi Mukalenge. 33  Kadi mulume udi musele udi uditatshisha bua malu a panu,+ mudiye mua kuanyishibua kudi mukajende, 34  nunku yeye mmudiabanye. Bualu bukuabu, mukaji udi kayi musedibue, nansha utshidi kamama, udi uditatshisha bua malu a Mukalenge,+ bua ikale wa tshijila mu mubidi wende ne mu lungenyi luende. Kadi mukaji musela udi uditatshisha bua malu a panu, mudiye mua kuanyishibua kudi bayende. 35  Kadi ndi ngakula nunku bua diakalenga dienu, ki mbua kunupangisha malu* to, kadi mbua kunusaka ku malu adi makumbane ne ku didifila mu mudimu wa Mukalenge ne muoyo umue, kakuyi ditanaji. 36  Kadi bikala muntu wela meji ne: udi wenza bibi padiye ushala mujike,* ne bikalaye mumane kupita tshikondo tshia bunsonga, dîba adi tshidi ne bua kuenzeka ntshiotshi etshi: enze tshidiye musue; kena wenza mpekatu to. Babuele mu dibaka.+ 37  Kadi muntu yeye mudisuike mu muoyo wende ne kayi ne bualu budi bumuenzeja, kadi muikale ne bukokeshi pa disua diende ne muangate dipangadika mu muoyo wende dia kushala mujike,* neenze bimpe.+ 38  Nunku kabidi, muntu udi ubuela mu dibaka* udi wenza bimpe, kadi muntu udi kayi ubuela mu dibaka udi utamba kuenza bimpe.+ 39  Mukaji mmusuikibue kudi bayende patshidi bayende ne muoyo.+ Kadi bayende yeye mulale tulu mu lufu, udi ne budikadidi bua kusedibua kudi muntu udiye musue, kadi anu mu Mukalenge.+ 40  Kadi bilondeshile dianyi dimona, neikale ne disanka dipite bungi yeye mushale mudiye amu; ne bulelela, ndi ngela meji ne: ndi panyi ne nyuma wa Nzambi.

Note

Mmumue ne: kasangidi ne.
Muaku wa tshiena Greke porneia ku bungi. Tang. Diumv.
Anyi “kumbuka.”
Anyi “bantu batu kabayi banji kubuela mu dibaka.”
Ku mua.: “kunuelela buteyi.”
Anyi “wenzela bukamama buende bibi.”
Anyi “dia kulama bukamama buende.”
Anyi “udi ufila bukamama buende mu dibaka.”