Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Mukanda wa kumpala mutumina bena Kolinto 14:1-40

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Bipedi bia buprofete ne miakulu (1-25)

  • Bisangilu bia bena Kristo mu bulongame (26-40)

    • Muaba wa bakaji mu tshisumbu (34, 35)

14  Ipatshilayi dinanga, kadi tungunukayi ne kudienzeja bua kupeta* bipedi bia kudi nyuma, nangananga bua nuenu kuakula mêyi a buprofete.+  Bualu muntu udi wakula mu muakulu mukuabu kena wakula ne bantu, kadi udi wakula ne Nzambi, bualu kakuena muntu udi umvua,+ kadi yeye udi wamba malu masokoka a tshijila+ ku bukole bua nyuma.  Kadi muntu udi wamba mêyi a buprofete udi ukolesha bantu, ubakankamija ne ubasamba ne mêyi ende.  Muntu udi wakula mu muakulu mukuabu udi udikolesha nkayende, kadi muntu udi wamba mêyi a buprofete udi ukolesha tshisumbu.  Mpindieu ndi musue bua nuenu bonso nuakule mu miakulu mikuabu,+ kadi ndi musue nangananga bua nuikale nuamba mêyi a buprofete.+ Bulelela, muntu udi wamba mêyi a buprofete mmupite udi wakula mu miakulu mikuabu, anu pikalaye umvuija,* bua tshisumbu tshikoleshibue.  Kadi mpindieu bana betu, meme mulue kunudi ngakula nenu mu miakulu, nennuambuluishe ku tshinyi bingikala tshiyi muakule ne malu adibu bambuluile+ anyi ne dimanya+ anyi ne mêyi a buprofete anyi ne dilongesha?  Bidi kabidi nanku bua bintu bidi kabiyi ne muoyo bitu bidila, nansha bikale lushiba anyi lunzenze. Bikala miadi yabi kayiyi ishilangana ntanta, mmunyi mudibu mua kujingulula tshidibu bimba ne lushiba anyi ne lunzenze?  Bualu bikala muadi wa mpungi kawuyi umvuika bimpe, nnganyi wadilongolola bua mvita?  Bia muomumue, nuenu nuakula ne ludimi luenu malu adi kaayi umvuika bipepele, mmunyi mudi muntu mua kujingulula tshinudi nuamba? Bushuwa nenuikale nuakula mu lupepele. 10  Kudi mua kuikala miakulu ya bungi ya mishindu ne mishindu pa buloba, kadi kakuena muakulu udi kawuyi umvuika to. 11  Bualu bingikala tshiyi ngumvua muakulu, nengikale muntu wa ku babende kudi muntu udi uwakula, ne muntu udi uwakula au neikale muntu wa ku babende kundi. 12  Ke mudibi kabidi buenu nuenu, bu munudi nujinga bipedi bia kudi nyuma ne muoyo mujima, nukebe bua kuvudija bipedi bidi bikolesha tshisumbu.+ 13  Ke bualu kayi, muntu udi wakula mu muakulu mukuabu asambile bua amone mua kumvuija.*+ 14  Bualu meme nsambila mu muakulu mukuabu, tshipedi tshianyi tshia kudi nyuma ke tshidi tshisambila, kadi lungenyi luanyi kaluena luenza tshintu to. 15  Nanku tshia kuenza ntshinyi? Nensambile ne tshipedi tshia kudi nyuma, kadi nensambile kabidi ne lungenyi luanyi. Nengimbile Nzambi misambu ya kumutumbisha nayi ne tshipedi tshianyi tshia kudi nyuma, kadi nenyimbe kabidi ne lungenyi luanyi. 16  Tshianana, wewe utumbisha Nzambi ne tshipedi tshia kudi nyuma, mmunyi muikala muntu wa tshianana udi munkatshi muenu mua kuamba “Amen” paudi usakidila Nzambi, bu mudiye kayi mumanye tshiudi wamba? 17  Bulelela, udi usakidila Nzambi mu mushindu muimpe, kadi muntu mukuabu kena ukoleshibua to. 18  Ndi ngela Nzambi tuasakidila bua mundi ngakula miakulu ya bungi kunupita nuenu bonso. 19  Nansha nanku, mu tshisumbu mbimpe ngakule nansha miaku itanu ne lungenyi luanyi* bua ndongeshe* kabidi bakuabu, pamutu pa kuakula miaku binunu 10 mu muakulu mukuabu.+ 20  Bana betu, kanulu bana batekete mu ngumvuilu wenu wa malu,+ kadi nuikale bana batekete pa bidi bitangila malu mabi;+ nulue kabidi bantu bakole mu ngumvuilu wenu wa malu.+ 21  Mbafunde mu Mikenji ne: “Yehowa* udi wamba ne: ‘Nengakule ne bantu aba mu miakulu ya bantu ba ku babende ne mishiku ya benyi kabidi, kadi nansha nanku nebabenge kunteleja.’”+ 22  Ke bualu kayi, miakulu ntshimanyinu kudi bantu badi kabayi bena kuitabuja, kadi ki nkudi bena kuitabuja to;+ kadi mêyi a buprofete owu adiku bua bena kuitabuja, kadi ki mbua bantu badi kabayi bena kuitabuja to. 23  Nunku tshisumbu tshijima tshiotshi tshidisangishe muaba umue, ne bonso badimu bakula mu miakulu mikuabu, kadi bantu ba tshianana anyi badi kabayi bena kuitabuja babuele, kabakuamba ne: nudi bajimije lungenyi anyi? 24  Kadi binuikala nuenu bonso nuamba mêyi a buprofete ne muntu udi kayi muena kuitabuja anyi muntu wa tshianana mubuele, neabedibue ne neakonkononyibue kudibu bonso. 25  Nunku malu adi masokoka mu muoyo wende adi apatukila patoke, bienza bua atue mpala wende panshi ne atendelele Nzambi wamba ne: “Bulelela, Nzambi udi munkatshi muenu.”+ 26  Nunku bana betu, tshia kuenza ntshinyi? Panudi nudisangisha, umue wenu udi ne musambu, mukuabu udi ne dilongesha, munga udi ne bualu budibu bamubuluile, mukuabu udi ne muakulu mukuabu, mukuabu pende udi ne diumvuija.+ Malu onso enzeke bua kukoleshangana. 27  Bantu bobu bakula mu muakulu mukuabu, kabapitshi pa babidi anyi basatu to, ne muntu ne muntu akule diende dîba; muntu mukuabu ikale umvuija.*+ 28  Kadi kuoku kakuyi muntu udi umvuija,* badi ne bua kupuwa mu tshisumbu; badiakuile munda munda ne bakule ne Nzambi. 29  Baprofete babidi anyi basatu+ bakule, kadi bakuabu bajingulule diumvuija. 30  Kadi mukuabu yeye mupete bualu budibu bamubuluile padiye musombe muaba au, muntu wa kumpala uvua wakula apuwe. 31  Bualu nuenu bonso nudi mua kuamba mêyi a buprofete muntu ne muntu diende dîba, bua bantu bonso balonge ne bonso bakankamijibue.+ 32  Bipedi bia kudi nyuma bia baprofete bidi ne bua kuikala ku bukokeshi bua baprofete. 33  Bualu Nzambi ki nNzambi wa malu mabuelakane to, kadi udi Nzambi wa ditalala.+ Anu bu mudibi mu bisumbu bionso bia bansantu, 34  bakaji bashale bapuwe mu bisumbu, bualu ki mbabanyishile bua kuakula nansha.+ Kadi bikale bakokela+ bu mudi Mikenji yamba kabidi. 35  Bobu basue kumanya bualu kampanda, bebeje babayabu ku nzubu yabu, bualu mbualu bua bundu bua mukaji kuakula mu tshisumbu. 36  Dîyi dia Nzambi divua difume kunudi anyi? Peshi ndifike anu kunudi nuenu nkayenu? 37  Bikala muntu wela meji ne: mmuprofete anyi udi ne tshipedi tshia kudi nyuma, udi ne bua kuitaba ne: malu andi nnufundila aa mmêyi a kudi Mukalenge. 38  Kadi muntu yeye mulengulule bualu ebu, nebamulengulule.* 39  Nunku bana betu, tungunukayi ne kudienzeja bua kuamba mêyi a buprofete,+ kadi kanukandiki diakula mu miakulu mikuabu to.+ 40  Kadi malu onso enzeke bimpe ne mu bulongame.*+

Note

Anyi “tungunukayi ne kukeba ne tshisumi tshionso.”
Anyi “ukudimuna.”
Anyi “kukudimuna.”
Anyi “dijingulula dianyi dia malu.”
Anyi “ndongeshe ne mêyi a mukana.”
Anyi “ukudimuna.”
Anyi “mukudimunyi.”
Anyi pamuapa: “muntu yeye mu dipanga neatungunuke ne kuikala mu dipanga.”
Anyi “malongolola mu mushindu muimpe.”