Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Mukanda wa kumpala wa Bakalenge 22:1-53

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Tshipungidi tshia Yehoshafata ne Ahaba (1-12)

  • Dîyi dia buprofete dia Mikaya bua ditshimunyibua (13-28)

    • Nyuma udi udingangana bua kudingakaja Ahaba (21, 22)

  • Badi bashipa Ahaba ku Lamota-gilada (29-40)

  • Bukokeshi bua Yehoshafata mu Yuda (41-50)

  • Ahazaya mukalenge wa Isalele (51-53)

22  Kakuvua mvita pankatshi pa Sulia ne Isalele munkatshi mua bidimu bisatu to.  Mu tshidimu tshisatu, Yehoshafata+ mukalenge wa Yuda wakapueka kudi mukalenge wa Isalele.+  Pashishe mukalenge wa Isalele wakambila bena mudimu bende ne: “Nudi bamanye ne: Lamota-gilada+ nguetu anyi? Pabi tudi tuelakana bua kumuangata kabidi kudi mukalenge wa Sulia.”  Ke kuebejaye Yehoshafata ne: “Neuye nanyi bua kuluangana mvita ku Lamota-gilada anyi?” Yehoshafata wakandamuna mukalenge wa Isalele ne: “Meme ndi bu wewe. Bantu banyi badi bu bantu bebe. Tubalu tuanyi tudi bu tubalu tuebe.”+  Kadi Yehoshafata wakambila mukalenge wa Isalele ne: “Anji ebejaku+ dîyi dia Yehowa.”+  Nunku mukalenge wa Isalele wakasangisha baprofete pamue, bantu batue ku 400, kubebejaye ne: “Nye ku mvita bua kuluisha Lamota-gilada anyi ndekele?” Bakandamuna ne: “Banda, ne Yehowa neamufile mu tshianza tshia mukalenge.”  Pashishe Yehoshafata wakamba ne: “Kakuenaku muprofete wa Yehowa muaba eu anyi? Tuebeje kabidi malu ku butuangaji buende.”+  Ke mukalenge wa Isalele kuambila Yehoshafata ne: “Kutshidi muntu mukuabu utudi mua kuebeja Yehowa malu ku butuangaji buende;+ kadi meme ndi mumukine,+ bualu katu wamba ne: malu mimpe neamfikile, anu malu mabi.+ M’Mikaya muana wa Yimela.” Kadi Yehoshafata wakamba ne: “Mukalenge kena ne bua kuamba bualu bua mushindu eu to.”  Nunku mukalenge wa Isalele wakabikila muena mudimu kampanda wa mu lubanza lua mukalenge, kuambaye ne: “Luaku ne Mikaya muana wa Yimela lukasa lukasa.”+ 10  Mpindieu mukalenge wa Isalele ne Yehoshafata mukalenge wa Yuda bavua basombe muntu yonso mu nkuasa wende wa bukalenge, bavuale bilamba bia bukalenge, muaba wa tshishipuidi ku tshibuelelu tshia tshiibi tshia Samalea, ne baprofete bonso bavua bamba mêyi a buprofete kumpala kuabu.+ 11  Pashishe Sedekiya muana wa Kenâna wakadienzela nsengu ya tshiamu tshifiike, kuambaye ne: “Yehowa udi wamba nunku: ‘Neutue bena Sulia nsengu eyi* too ne pawababutula.’” 12  Baprofete bakuabu bonso bavua bamba mêyi a buprofete mushindu wa muomumue bamba ne: “Banda ku Lamota-gilada ne malu ebe neende bimpe; Yehowa neamufile mu tshianza tshia mukalenge.” 13  Nunku muntu uvuabu batume ne mukenji bua kubikila Mikaya wakamuambila ne: “Tangila! Baprofete badi dîyi dimue, bamba malu mimpe bua mukalenge. Mêyi ebe ikalaku bu mêyi abu, ne wakule bimpe bua mukalenge.”+ 14  Kadi Mikaya wakamba ne: “Bushuwa, anu bu mudi Yehowa ne muoyo, tshionso tshidi Yehowa ungambila ke tshingamba.” 15  Nunku wakaya kudi mukalenge, mukalenge kumuebeja ne: “Mikaya, tuye ku mvita bua kuluisha Lamota-gilada anyi tulekele?” Diakamue wakamuandamuna ne: “Banda ne malu ebe neende bimpe; Yehowa neamufile mu tshianza tshia mukalenge.” 16  Ke mukalenge kumuambila ne: “Nenkutshipishe misangu bungi kayi bua kubenga kungambila bualu bukuabu kadi anu bulelela mu dîna dia Yehowa?” 17  Nunku wakamba ne: “Ndi mumone bena Isalele bonso batangalake pa mikuna+ bu mikoko idi kayiyi ne mulami. Yehowa wakamba ne: ‘Bantu aba kabena ne mfumu to. Muntu yonso apingane kuende mu ditalala.’” 18  Nunku mukalenge wa Isalele wakambila Yehoshafata ne: “Tshivua mukuambile ne: ‘Kakuamba ne: malu mimpe neamfikile, anu malu mabi’ anyi?”+ 19  Ke Mikaya kuamba ne: “Mpindieu teleja dîyi dia Yehowa: Mvua mumone Yehowa musombe mu nkuasa wende wa bukalenge+ ne tshiluilu tshionso tshia mu diulu tshimane pabuipi nende, ku dia balume diende ne ku dia bakaji diende.+ 20  Pashishe Yehowa wakebeja ne: ‘Nnganyi wadingakaja Ahaba bua abande ne afuile ku Lamota-gilada?’ Umue uvua wamba bualu bumue, pavua eku mukuabu wamba bualu bukuabu. 21  Nunku nyuma*+ kampanda wakasemena kumpala, kuimanaye kumpala kua Yehowa, kuambaye ne: ‘Meme nemmudingakaje.’ Yehowa wakamuebeja ne: ‘Neumudingakaje mushindu kayi?’ 22  Wakandamuna ne: ‘Nenye ne nendue nyuma udi udingangana mukana mua baprofete bende bonso.’+ Nunku wakamba ne: ‘Neumudingakaje, ne bualu bukuabu, neukumbaje tshiudi uyila. Ndaku, wenze nanku.’ 23  Nunku mpindieu Yehowa mmuele nyuma wa kudingangana mukana mua baprofete bebe bonso aba,+ kadi Yehowa mmuambe ne: dikenga nedikukuate.”+ 24  Mpindieu Sedekiya muana wa Kenâna wakasemena, kukumaye Mikaya ku ditama, kuambaye ne: “Nyuma wa Yehowa mmumbuke kundi mupitshile njila kayi bua kuakula nebe?”+ 25  Mikaya wakandamuna ne: “Tangila! Neumone njila uvuaye mupitshile dituku diwabuela mu nzubu wa munda menemene bua kusokoma.” 26  Pashishe mukalenge wa Isalele wakamba ne: “Angata Mikaya umufile kudi Amona mfumu wa tshimenga ne kudi Yoasha muana wa mukalenge. 27  Ubambile ne: ‘Mukalenge udi wamba nunku: “Elayi muntu eu mu buloko,+ ne nuikale numupesha mampa ne mâyi bungi bushadile too ne pangapingana mu ditalala.”’” 28  Kadi Mikaya wakamba ne: “Wewe anu mupingane mu ditalala, Yehowa ki mmuakule nanyi to.”+ Pashishe wakamba kabidi ne: “Nuenu bantu bonso, kuatayi bualu ebu.” 29  Nunku mukalenge wa Isalele ne Yehoshafata mukalenge wa Yuda bakabanda ku Lamota-gilada.+ 30  Ke mukalenge wa Isalele kuambila Yehoshafata ne: “Nendivuije bu muntu mukuabu ne nenye mu mvita, kadi wewe udi ne bua kuvuala bilamba biebe bia bukalenge.” Nunku mukalenge wa Isalele wakadivuija bu muntu mukuabu,+ kubuelaye mu mvita. 31  Mpindieu, mukalenge wa Sulia uvua mutumine balombodi bende ba matempu 32+ dîyi ne: “Kanuluishi muntu mukuabu, mukese anyi munene to, nuluishe anu mukalenge wa Isalele.” 32  Diakamue pavua balombodi ba matempu bamone Yehoshafata, bakadiambila ne: “Kakuyi mpata eu ke mukalenge wa Isalele.” Nunku bakakudimuka bua kumuluisha; ne Yehoshafata wakatuadija kuela mbila ulomba diambuluisha. 33  Pavua balombodi ba matempu bamone ne: kavua mukalenge wa Isalele, bakapingana diakamue, kulekelabu kumulonda. 34  Kadi muntu kampanda wakela mukete ku mpukapuka,* kuasaye mukalenge wa Isalele pankatshi pa bilungidi bia kazaku kende ka mvita ka tuamu. Nunku mukalenge wakambila muntu uvua umuendesha mu ditempu ne: “Kudimuka, upatuke nanyi mu mvita,* bualu mbantape bibi be!”+ 35  Mvita yakakunza dituku dijima adi, ne bavua ne bua kuimanyika mukalenge mu ditempu, mutangile bena Sulia. Mashi a mputa avua apuekela mu ditempu dia mvita, ne wakafua ku dilolo.+ 36  Pakavua dîba dibuela, bakela lubila mu tshitudilu tshijima bamba ne: “Muntu yonso aye mu tshimenga tshiabu! Muntu yonso aye mu buloba buabu!”+ 37  Nunku mukalenge wakafua, ne bakaya nende mu Samalea; bobu kujiika mukalenge mu Samalea. 38  Pavuabu basukula ditempu dia mvita ku dijiba dia mâyi dia mu Samalea, mbua yakalaka mashi ende ne bandumba bavua buowela mâyi kuntu aku,* mu diumvuangana ne dîyi divua Yehowa muambe.+ 39  Bua malu adi mashale a ku malu a Ahaba, malu onso avuaye muenze ne nzubu* wa mibanga+ uvuaye muibake ne bimenga bionso bivuaye muibake, ki mmafunda mu mukanda wa malu a bikondo bia bakalenge ba Isalele anyi? 40  Pashishe Ahaba wakalala bua kuikisha ne bankambua bende;+ ne muanende Ahazaya+ wakalua mukalenge pa muaba wende. 41  Yehoshafata+ muana wa Asa uvua mulue mukalenge wa Yuda mu tshidimu tshinayi tshia Ahaba mukalenge wa Isalele. 42  Yehoshafata uvua ne bidimu 35 pavuaye mulue mukalenge, ne wakakokesha mu Yelushalema bidimu 25. Dîna dia mamuende divua Azuba muana wa Shilihi. 43  Wakatungunuka ne kuendela mu njila yonso wa tatuende Asa.+ Kavua mumbukamu to, ne wakenza malu mimpe ku mêsu kua Yehowa.+ Kadi miaba mitumbuke kayivua miumbusha to, ne bantu batshivua balambula milambu ne bafuimisha muishi wa milambu miaba mitumbuke.+ 44  Yehoshafata wakashala mu malanda a ditalala ne mukalenge wa Isalele.+ 45  Bua malu adi mashale a ku malu a Yehoshafata, malu avua aleja bukole buende ne mushindu uvuaye muluangane mvita, ki mmafunda mu mukanda wa malu a bikondo bia bakalenge ba Yuda anyi? 46  Wakumbusha kabidi balume bavua bandumba ba ku ntempelo+ bavua bashale mu buloba, bavuabu bashiye mu matuku a tatuende Asa.+ 47  Dîba adi kakuvua mukalenge mu Edome to;+ muleji mpala kampanda wa mukalenge uvua wenza mudimu bu mukalenge.+ 48  Yehoshafata wakenza kabidi mazuwa a ku Tâshishi* bua kuya ku Ofî bua kukeba or,+ kadi mazuwa au kaavua maye to, bualu avua matshibukile mu mâyi ku Esione-gebê.+ 49  Dîba adi ke divua Ahazaya muana wa Ahaba muambile Yehoshafata ne: “Lekela bena mudimu banyi baye ne bena mudimu bebe mu mazuwa,” kadi Yehoshafata kavua muitabe to. 50  Pashishe Yehoshafata wakalala bua kuikisha ne bankambua bende+ ne bakamujiika ne bankambua bende mu Tshimenga tshia Davidi nkambua wende; muanende Yeholama+ wakalua mukalenge pa muaba wende. 51  Ahazaya+ muana wa Ahaba uvua mulue mukalenge wa Isalele mu Samalea mu tshidimu tshia 17 tshia Yehoshafata mukalenge wa Yuda, ne wakakokesha Isalele bidimu bibidi. 52  Uvua anu wenza malu mabi ku mêsu kua Yehowa ne wendela mu njila wa tatuende+ ne mamuende+ ne mu njila wa Yalobama muana wa Nebata, uvua mufikishe Isalele ku dienza mpekatu.+ 53  Wakatungunuka ne kuenzela Bâla mudimu+ ne kumuinamina ne uvua anu ufiikisha Yehowa Nzambi wa Isalele munda+ anu muvua tatuende muenze.

Note

Anyi “Neusakile bena Sulia ne nsengu eyi.”
Anyi “muanjelu.”
Anyi “kayi mumanye bualu.”
Ku mua.: “tshitudilu.”
Anyi pamuapa: “muaba uvua bandumba buowela mâyi, mbua yakalaka mashi ende.”
Anyi “dibalasa.”
Tang. Diumv.