Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Mukanda wa kumpala wa Bakalenge 2:1-46

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Davidi wambila Solomo malu a kuenza (1-9)

  • Davidi udi ufua; Solomo udia bukalenge (10-12)

  • Diyele dia Adoniya difikisha ku lufu luende (13-25)

  • Badi bipata Ebeyatâ; bashipa Yoaba (26-35)

  • Badi bashipa Shimei (36-46)

2  Pavua tshikondo tshia Davidi kufua tshisemene pabuipi, wakambila muanende Solomo malu a kuenza aa:  “Nkadi pa kufua.* Nunku, ikala ne bukole,+ uleje muudi muana mulume.+  Udi ne bua kutungunuka ne kuenza malu audi ne bua kuenzela Yehowa Nzambi webe pa kuendela mu njila yende ne pa kutumikila mikenji yende mifunda, mêyi ende, mêyi ende a dilumbuluisha ne mavuluija ende anu mudibi bifunda mu Mikenji ya Mose;+ dîba adi neutute diakalenga* mu malu onso audi wenza ne muaba wonso uudi uya.  Nunku Yehowa neakumbaje dilaya diende divuaye mulaye buanyi meme ne: ‘Bana bebe bobu badimuke mu njila wabu pa kuenda ne lulamatu kumpala kuanyi ne muoyo wabu wonso ne anyima* wabu yonso,+ kakuakupangika muntu wa mu ndelanganyi yebe* udi usomba mu nkuasa wa bukalenge wa Isalele.’+  “Udi mumanye kabidi bimpe tshivua Yoaba muana wa Seluya mungenzele, tshivuaye muenzele bamfumu babidi ba biluilu bia Isalele, mmumue ne: Abinê+ muana wa Nê ne Amasa+ muana wa Yetê. Uvua mubashipe, kuelaye mashi+ a mvita panshi tshikondo tshia ditalala, ne uvua muele mashi a mvita ku mukaba wa mu tshimono tshiende ne ku sandala ya ku makasa ende.  Udi ne bua kuenza malu bilondeshile meji ebe ne kubenga kulekela nsuki yende mitoke ipueka mu Lukita* ne ditalala.+  “Kadi neuleje bana ba Bâzilai+ muena Gilada dinanga dia lulamatu, ne badi ne bua kuikala munkatshi mua bantu badi badia ku mêsa ebe, bualu ke mushindu uvuabu bangambuluishe+ dîba dimvua munyeme muanenu Abashaloma.+  “Udi kabidi ne Shimei muana wa Gela muena Benyamina wa ku Bahulima. Yeye uvua mungele milawu mibi+ dituku dimvua nya ku Mahanayima;+ kadi pakapuekaye bua kusambakena nanyi ku Yadene, ngakaditshipa kudiye mu dîna dia Yehowa ne: ‘Tshiakukushipa ku muele wa mvita to.’+  Mpindieu kumulekedi kayi mupete dinyoka to,+ bualu wewe udi muntu wa meji ne udi mumanye tshiudi ne bua kumuenzela; udi ne bua kupuekesha nsuki yende mitoke mu Lukita* ne mashi.”+ 10  Pashishe Davidi wakalala bua kuikisha ne bankambua bende ne bakamujiika mu Tshimenga tshia Davidi.+ 11  Bule bua* bukokeshi bua Davidi mu Isalele buvua bua bidimu 40. Wakakokesha mu Hebelone+ bidimu muanda mutekete, ne wakakokesha mu Yelushalema bidimu 33.+ 12  Nunku Solomo wakasomba mu nkuasa wa bukalenge wa tatuende Davidi, ne bukokeshi buende buakashindama ku kakese ku kakese.+ 13  Pakapita matuku Adoniya muana wa Hagita wakaya kudi Beta-sheba, mamuende wa Solomo. Beta-sheba wakebeja ne: “Udi ulua ne ditalala anyi?” Yeye kuandamuna ne: “Eyowa, ndi mulue ne ditalala.” 14  Nunku Adoniya wakamba ne: “Ndi ne bualu kampanda bua kukuambila.” Yeye kuamba ne: “Akula.” 15  Adoniya wakamba kabidi ne: “Udi mumanye bimpe ne: bukalenge buvua ne bua kuikala buanyi meme, ne bena Isalele bonso bavua batekemene* bua meme kulua mukalenge;+ kadi bukalenge buvua bumpambuke meme bulue bua muanetu, bualu Yehowa ke uvua muenze bua bulue buende.+ 16  Kadi mpindieu kudi anu bualu bumue bundi nkulomba. Kubumbengedi to.” Nunku wakamuambila ne: “Akula.” 17  Ke yeye kuamba ne: “Lomba koku mukalenge Solomo (bualu kakukubengela wewe to) bua ampeshe Abishaga+ muena Shunema bua ikale mukajanyi.” 18  Ke Beta-sheba kuamba ne: “Bimpe menemene! Nengambile mukalenge bualu buebe.” 19  Nunku Beta-sheba wakaya kudi mukalenge Solomo bua kuyukila nende bualu bua Adoniya. Diakamue mukalenge wakajuka bua kusambakena nende, kumuinaminaye. Pashishe wakasomba mu nkuasa wende wa bukalenge ne kuambaye bua batekele mamuende wa mukalenge nkuasa wa bukalenge, bua mamuende asombe ku dia balume diende. 20  Pashishe Beta-sheba wakamba ne: “Kudi bualu bukese bumue bundi nkulomba. Kubumbengedi to.” Nunku mukalenge wakamuambila ne: “Bulombaku mamu; bualu tshiakukubengelabu to.” 21  Wakamba ne: “Bafile Abishaga muena Shunema kudi muanenu Adoniya bua ikale mukajende.” 22  Ke mukalenge Solomo kuandamuna mamuende ne: “Bua tshinyi udi ulomba bua bafile Abishaga muena Shunema kudi Adoniya? Udi anu mua kumulombela kabidi bukalenge,+ bualu yeye mmukuluanyi,+ ne muakuidi Ebeyatâ ne Yoaba+ muana wa Seluya+ mbatue ku tshiende.” 23  Ke mukalenge Solomo kuditshipa mu dîna dia Yehowa wamba ne: “Nzambi angenzele nunku ne apitshishe apu bikala Adoniya kayi mujimije muoyo wende* bua mudiye mulombe bualu ebu. 24  Mpindieu, bushuwa anu bu mudi Yehowa ne muoyo, yeye udi munshindamije bikole+ ne munsombeshe mu nkuasa wa bukalenge wa tatuanyi Davidi ne yeye uvua mungenzele nzubu,*+ anu bu muvuaye mulaye, Adoniya neashipibue+ lelu.” 25  Diakamue mukalenge Solomo wakatuma Benaya+ muana wa Yehoyada, yeye kuya, kukumaye Adoniya,* yeye kufua. 26  Kudi muakuidi Ebeyatâ,+ mukalenge wakamba ne: “Ndaku ku madimi ebe ku Anatota!+ Udi mukumbanyine lufu, kadi lelu tshiakukushipa to, bualu uvua muambule Mushete wa Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa kumpala kua tatuanyi Davidi+ ne bualu uvua mukenge ne tatu mu makenga onso avuaye mupete.”+ 27  Nunku Solomo wakumbusha Ebeyatâ bua kikadi kabidi muakuidi wa Yehowa to, bua kukumbaja dîyi divua Yehowa muambe bua nzubu wa Eli+ mu Shilo.+ 28  Pavua lumu alu lufike kudi Yoaba (bualu Yoaba uvua mutue ku tshia Adoniya+ kadi kavua mutue ku tshia Abashaloma to),+ Yoaba wakanyemena ku ntenta wa Yehowa+ ne kukuataye ku nsengu ya ku tshioshelu bikole. 29  Pashishe bakambila mukalenge Solomo ne: “Yoaba mmunyemene ku ntenta wa Yehowa, ne udi kuntu aku ku luseke lua tshioshelu.” Nunku Solomo wakatuma Benaya muana wa Yehoyada wamba ne: “Ndaku umushipe!” 30  Nunku Benaya wakaya ku ntenta wa Yehowa, kumuambilaye ne: “Mukalenge udi wamba ne: ‘Patuka!’” Kadi yeye wakamba ne: “Tòo! Nemfuile muaba eu.” Benaya wakaya kuambila mukalenge ne: “Yoaba mmuambe nunku, ne mmungandamune nunku.” 31  Ke mukalenge kumuambilaye ne: “Enza anu mudiye muambe amu; mushipa, umujiike ne umbushe mashi avua Yoaba muele panshi kakuyi bualu bua nsongo kundi ne ku nzubu wa tatu.+ 32  Yehowa neapingaje mashi ende pa mutu pende yeye, bualu uvua mukume bantu babidi bakane ne bimpe kumupita yeye, mubashipe ne muele wa mvita, tatuanyi Davidi kayi mumanye: Abinê+ muana wa Nê, mfumu wa tshiluilu tshia Isalele,+ ne Amasa+ muana wa Yetê, mfumu wa tshiluilu tshia Yuda.+ 33  Mashi abu neapingane pa mutu pa Yoaba ne pa mutu pa bana bende* bua kashidi;+ kadi ditalala dia kudi Yehowa dikale kudi Davidi, bana bende,* nzubu wende ne nkuasa wende wa bukalenge bua kashidi.” 34  Nunku Benaya muana wa Yehoyada wakabanda, kukumaye Yoaba, kumushipaye, bobu kumujiika ku nzubu kuende mu tshipela. 35  Pashishe mukalenge wakateka Benaya+ muana wa Yehoyada ku mutu kua tshiluilu pa muaba wende, ne mukalenge wakateka muakuidi Sadoka+ pa muaba wa Ebeyatâ. 36  Pashishe mukalenge wakabikidisha Shimei,+ kumuambilaye ne: “Diashila nzubu mu Yelushalema, usombamu; kumbuki muaba au bua kuya muaba mukuabu to. 37  Dituku diwapatuka ne diwasambuka Tshibandabanda tshia Kidilona,+ umanye bimpe ne: neufue. Mashi ebe neikale pa mutu pebe wewe.” 38  Shimei wakandamuna mukalenge ne: “Tshiudi muambe ntshimpe. Muena mudimu webe neenze anu mudi mfumu mukalenge wanyi muambe.” Nunku Shimei wakasomba mu Yelushalema matuku a bungi. 39  Kadi ku ndekelu kua bidimu bisatu, bapika ba Shimei babidi bakanyema, kuyabu kudi Akisha+ muana wa Mâka mukalenge wa Gata. Pakambilabu Shimei ne: “Tangila! Bapika bebe badi mu Gata,” 40  diakamue Shimei wakasuika tshiseba pa mpunda wende, kuyaye bua kumonangana ne Akisha mu Gata bua kukeba bapika bende. Pakapingana Shimei ne bapika bende ufumina mu Gata, 41  bakambila Solomo ne: “Shimei uvua mupatuke mu Yelushalema muye mu Gata ne ukadi mupingane.” 42  Ke mukalenge kubikidisha Shimei, kumuambilaye ne: “Tshivua mukutshipishe mu dîna dia Yehowa ne mukudimuije ne: ‘Dituku diwumbuka muaba eu bua kuya muaba mukuabu, umanye bimpe ne: neufue’ anyi? Wewe pebe kuvua mungambile ne: ‘Tshiudi wamba ntshimpe; nentumikile’ anyi?+ 43  Mpindieu, bua tshinyi kuvua mulame mutshipu wa Yehowa ne mukenji umvua mukuelele?” 44  Ke mukalenge kuambila Shimei ne: “Udi mumanye mu muoyo webe amu malu mabi onso auvua muenzele tatuanyi Davidi,+ ne Yehowa neakupingajile malu mabi au pa mutu pebe.+ 45  Kadi mukalenge Solomo neabeneshibue,+ ne nkuasa wa bukalenge wa Davidi neajadikibue bikole kumpala kua Yehowa bua kashidi.” 46  Ke mukalenge kutumina Benaya muana wa Yehoyada dîyi, yeye kuya, kumukumaye, yeye kufua.+ Nunku bukalenge buakashindama mu tshianza tshia Solomo bikole.+

Note

Ku mua.: “Ndi nya mu njila wa buloba bujima.”
Anyi “newenze malu ne meji.”
Tang. Diumv.
Ku mua.: “kabakumbusha muntu kuudi.”
Anyi “Sheole,” mmumue ne: lukita lua bukua bantu buonso. Tang. Diumv.
Anyi “Sheole,” mmumue ne: lukita lua bukua bantu buonso. Tang. Diumv.
Ku mua.: “Matuku a.”
Ku mua.: “bavua batangije mêsu abu kundi.”
Anyi “muenzele anyima wende bibi.”
Anyi “dîku dia bakalenge.”
Anyi “kudielaye pambidi pa Adoniya.”
Anyi “ndelanganyi yende.”
Anyi “ndelanganyi yende.”