Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Mukanda wa kumpala wa Bakalenge 1:1-53

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Davidi ne Abishaga (1-4)

  • Adoniya udi ukeba bukalenge (5-10)

  • Natana ne Beta-sheba bangata malu mu bianza (11-27)

  • Davidi utuma dîyi bua bele Solomo manyi (28-40)

  • Adoniya unyemena ku tshioshelu (41-53)

1  Mpindieu mukalenge Davidi ukavua mukulakaje,+ muikale ne bidimu bia* bungi, ne nansha muvuabu bamubuikila bilamba, kavua umvua luya to.  Nunku bena mudimu bende bakamuambila ne: “Bakebele mfumu mukalenge wanyi nsongakaji utshidi kamama, ne neambuluishe mukalenge bua kuikalaye umulama. Yeye nealale mu maboko ebe bua mfumu mukalenge wanyi apete luya.”  Bakakeba nsongakaji muimpe kumona mu buloba buonso bua Isalele, bobu kupeta Abishaga+ muena Shunema,+ kuluabu nende kudi mukalenge.  Nsongakaji eu uvua muimpe wa dikema; wakalua mulami wa mukalenge ne uvua umuambuluisha, kadi mukalenge kavua musangile nende to.  Pine apu Adoniya+ muana wa Hagita uvua uditumbisha, wamba ne: “Meme ke walua mukalenge!” Uvua mudienzejile ditempu ne uvua ne bendeshi ba tubalu ne bantu 50 bua bikale banyema kumpala kuende.+  Kadi tatuende kavua mumukonke bualu* nansha musangu umue wamba ne: “Uvua muenze nunku bua tshinyi?” to. Uvua pende muimpe kumona wa dikema, ne mamuende uvua mumulele panyima pa Abashaloma.  Uvua muyukile ne Yoaba muana wa Seluya ne muakuidi Ebeyatâ,+ bobu kuambuluisha Adoniya ne kumutuabu mu nyima.+  Kadi muakuidi Sadoka,+ Benaya+ muana wa Yehoyada,+ muprofete Natana, Shimei,+ Lei, ne bilobo bia mvita+ bia Davidi kabavua batue Adoniya mu nyima to.  Ndekelu wa bionso Adoniya wakalambula+ mikoko, ngombe, ne nyama ya mafuta lua ku dibue dia Soheleta, didi pabuipi ne Ene-logela; kubikilaye bana babu bonso, bana ba mukalenge, ne bantu bonso ba mu Yuda, bena mudimu ba mukalenge. 10  Kadi kavua mubikile muprofete Natana, Benaya ne bilobo bia mvita anyi muanabu Solomo to. 11  Ke Natana+ kuambila Beta-sheba,+ mamuende wa Solomo+ ne: “Kuena mumvue ne: Adoniya+ muana wa Hagita mmulue mukalenge, ne mukalenge wetu Davidi ki mmumanye bualu nansha bumue mu tshilumbu etshi anyi? 12  Nunku mpindieu luaku koku nkupeshe lungenyi, bua upandishe muoyo webe wewe ne muoyo wa* muanebe Solomo.+ 13  Ndaku kudi mukalenge Davidi umuambile ne: ‘Mfumu mukalenge wanyi, ki nguewe uvua muditshipe kudi muena mudimu webe muambe ne: “Muanebe Solomo nealue mukalenge panyima panyi, ne yeye ke muntu wasomba mu nkuasa wanyi wa bukalenge anyi”?+ Nunku bua tshinyi Adoniya mmulue mukalenge?’ 14  Pawikala utshidi wakula ne mukalenge kuntu aku, meme nembuele panyima pebe ne nenjadike mêyi ebe.” 15  Nunku Beta-sheba wakaya kudi mukalenge mu nzubu wende wa munda. Mukalenge ukavua mukulakaje bikole, ne Abishaga+ muena Shunema uvua wambuluisha mukalenge. 16  Ke Beta-sheba kuinamaye, kutuilaye mukalenge mpala panshi, mukalenge kuebeja ne: “Udi ulomba tshinyi?” 17  Yeye kuandamuna ne: “Mfumuanyi, wewe ke uvua muditshipe mu dîna dia Yehowa Nzambi webe kudi muena mudimu webe ne: ‘Muanebe Solomo nealue mukalenge panyima panyi, ne yeye ke muntu wasomba mu nkuasa wanyi wa bukalenge.’+ 18  Kadi tangila! Adoniya mmulue mukalenge, kadi mfumu mukalenge wanyi ki mmumanye bualu nansha bumue mu tshilumbu etshi to.+ 19  Yeye uvua mulambule ngombe, nyama ya mafuta, ne mikoko bia bungi ne uvua mubikile bana ba mukalenge bonso ne muakuidi Ebeyatâ ne Yoaba mfumu wa tshiluilu;+ kadi kavua mubikile muena mudimu webe Solomo to.+ 20  Mpindieu, mfumu mukalenge wanyi, mêsu a bena Isalele bonso adi kuudi bua ubambile muntu wasomba mu nkuasa wa bukalenge wa mfumu mukalenge wanyi panyima pende. 21  Tshianana, diakamue padi mfumu mukalenge wanyi ulala bua kuikisha ne bankambua bende, nebangangate meme ne muananyi Solomo bu batungidianganyi.” 22  Nunku patshivuaye wakula ne mukalenge, muprofete Natana wakabuela.+ 23  Diakamue bakambila mukalenge ne: “Muprofete Natana nyeye eu!” Yeye kubuela kumpala kua mukalenge, kuinaminaye mukalenge mutue mpala wende panshi. 24  Ke Natana kuamba ne: “Mfumu mukalenge wanyi, uvua muambe ne: ‘Adoniya nealue mukalenge panyima panyi, ne yeye ke muntu wasomba mu nkuasa wanyi wa bukalenge’ anyi?+ 25  Bualu lelu mmupueke bua kulambula ngombe,+ nyama ya mafuta ne mikoko bia bungi, ne mmubikile bana ba mukalenge bonso ne bamfumu ba tshiluilu ne muakuidi Ebeyatâ.+ Badi kuntu aku badia banua nende, ne badi bamba ne: ‘Mukalenge Adoniya ikale ne muoyo matuku a bungi!’ 26  Kadi kavua mumbikile meme muena mudimu webe, nansha muakuidi Sadoka, anyi Benaya+ muana wa Yehoyada, peshi muena mudimu webe Solomo to. 27  Mfumu mukalenge wanyi mmuanyishe bualu ebu kayi wambila muena mudimu webe muntu wasomba mu nkuasa wa bukalenge wa mfumu mukalenge wanyi panyima pende anyi?” 28  Mpindieu mukalenge Davidi wakandamuna ne: “Mbikidilayi Beta-sheba.” Ke Beta-sheba kubuela ne kuimanaye kumpala kua mukalenge. 29  Ke mukalenge kuditshipa wamba ne: “Bushuwa, anu bu mudi Yehowa ne muoyo, yeye uvua munsungile* mu makenga onso,+ 30  anu bu mumvua muditshipe kuudi mu dîna dia Yehowa Nzambi wa Isalele, muambe ne: ‘Muanebe Solomo nealue mukalenge panyima panyi, ne yeye ke muntu wasomba mu nkuasa wanyi wa bukalenge!’ ke bualu bungenza lelu.” 31  Nunku Beta-sheba wakinama mutangije mpala wende panshi, pashishe kutuilaye mukalenge mpala panshi, kuambaye ne: “Mfumuanyi mukalenge Davidi ikale ne muoyo bua kashidi!” 32  Diakamue mukalenge Davidi wakamba ne: “Mbikidilayi muakuidi Sadoka, muprofete Natana, ne Benaya+ muana wa Yehoyada.”+ Nunku bakaya kumpala kua mukalenge. 33  Mukalenge wakabambila ne: “Angatayi bena mudimu ba mfumuenu, nubandishe muananyi Solomo pa mpunda*+ wanyi meme ne nupueke nende ku Gihona.+ 34  Muakuidi Sadoka ne muprofete Natana nebamuele manyi+ kuntu aku bua alue mukalenge wa Isalele; pashishe nuele mpungi, nuambe ne: ‘Mukalenge Solomo ikale ne muoyo matuku a bungi!’+ 35  Pashishe numulonde, ne yeye nealue ne neasombe mu nkuasa wanyi wa bukalenge; neikale mukalenge pa muaba wanyi, ne nemmuteke mulombodi ku mutu kua Isalele ne Yuda.” 36  Diakamue Benaya muana wa Yehoyada kuambilaye mukalenge ne: “Amen! Yehowa Nzambi wa mfumu mukalenge wanyi ajadike bualu ebu. 37  Anu muvua Yehowa muikale ne mfumu mukalenge wanyi, nunku ikale ne Solomo,+ ne Yeye avuije nkuasa wende wa bukalenge munene kupita nkuasa wa bukalenge wa mfumuanyi mukalenge Davidi.”+ 38  Ke muakuidi Sadoka, muprofete Natana, Benaya+ muana wa Yehoyada, ne bena Kelete ne bena Pelete+ kupuekabu ne kubandishabu Solomo pa mpunda wa mukalenge Davidi,+ kuyabu nende ku Gihona.+ 39  Mpindieu muakuidi Sadoka wakangata lusengu lua manyi+ mu ntenta,+ kuelaye Solomo manyi,+ bobu kutuadija kuela mpungi, ne bantu bonso bakatuadija kuela mbila bamba ne: “Mukalenge Solomo ikale ne muoyo matuku a bungi!” 40  Pashishe bantu bonso bakamulonda ne bakabanda, benda bela nshiba ne basanka bikole, buloba kufikabu too ne ku dipandika bua mitoyi yabu.+ 41  Adoniya ne bonso bavuaye mubikile bakumvua bualu abu pakavuabu bajikije kudia.+ Diakamue pakumvua Yoaba mutoyi wa mpungi, wakebeja ne: “Bua tshinyi kudi mutoyi wa mbila mikole nunku mu tshimenga?” 42  Patshivuaye wakula, Yonatana+ muana wa muakuidi Ebeyatâ wakafika. Ke Adoniya kuamba ne: “Buela, bualu wewe udi muntu muimpe* ne udi ne bua kuikala mulue ne lumu luimpe.” 43  Kadi Yonatana wakandamuna Adoniya ne: “Tòo! Mukalenge wetu Davidi mmuteke Solomo mukalenge. 44  Mukalenge uvua mumutume ne muakuidi Sadoka, muprofete Natana, Benaya muana wa Yehoyada, ne bena Kelete ne bena Pelete, bobu kumubandisha pa mpunda wa mukalenge.+ 45  Nunku muakuidi Sadoka ne muprofete Natana mbamuele manyi ku Gihona bua alue mukalenge. Pashishe mbabande nende bafuma kuntu aku benda basanka, ne mu tshimenga mudi kayumbayumba. Ke mitoyi inuvua bumvue ayi. 46  Kabidi, Solomo mmusombe mu nkuasa wa bukalenge. 47  Bualu bukuabu, bena mudimu ba mukalenge mbalue bua kuela mfumuetu mukalenge Davidi kalumbandi, bamba ne: ‘Nzambi webe avuije dîna dia Solomo dia butumbi bua bungi kupita dîna diebe, ne Yeye avuije nkuasa wende wa bukalenge munene kupita nkuasa webe wa bukalenge!’ Ke mukalenge kuinamaye pa bulalu. 48  Mukalenge mmuambe kabidi ne: ‘Yehowa Nzambi wa Isalele atumbishibue, yeye mmufile muntu bua asombe mu nkuasa wanyi wa bukalenge ne mmuenze bua mêsu anyi amone bualu ebu!’” 49  Nunku bantu bonso bavua Adoniya mubikidishe bakumvua buôwa bua bungi, yonso wa kudibu kujukaye, kuyilaye diende disangu. 50  Adoniya pende wakumvua buôwa bua Solomo, nunku wakajuka, kuyaye ne kukuataye ku nsengu ya ku tshioshelu bikole.+ 51  Bakaya kuambila Solomo ne: “Tangila! Adoniya mmumvue buôwa bua mukalenge Solomo; ne mmukuate ku nsengu ya ku tshioshelu bikole, wamba ne: ‘Mukalenge Solomo anji kuditshipa kundi ne: kakushipa muena mudimu wende ku muele wa mvita to.’” 52  Ke Solomo kuamba ne: “Yeye muenze malu mu mushindu muimpe, lusuki luende nansha lumue kaluakumata panshi to; kadi bobu basangane bualu bubi munda muende,+ neafue.” 53  Nunku mukalenge Solomo wakatuma bantu bua bamutulule ku tshioshelu. Pashishe wakabuela ne kuinaminaye mukalenge Solomo, pashishe Solomo wakamuambila ne: “Ndaku kuebe.”

Note

Ku mua.: “matuku a.”
Anyi “mumutape ku muoyo; mumukanyine.”
Anyi ‘anyima webe wewe ne anyima wa.”
Anyi “mupikule anyima wanyi.”
Anyi “mpunda mukaji.”
Anyi “mukumbane.”