Bible wa Tshijila mmukenji mufunda wa Nzambi mututumina tuetu bonso. Tudi ne bua kumulonga bua kufika ku dimanya Muenaye. (Yone 17:3; 2 Timote 3:16) Munda muende, Yehowa Nzambi udi usokololamu malu adiye mulongoluele bantu ne buloba budibu basombele.—Genese 3:15; Buakabuluibua 21:3, 4.

Kakuena mukanda mukuabu udi ushintulula nsombelu ya bantu bu eu to. Bible udi utusaka bua kuleja ngikadilu ya Yehowa bu mudi: dinanga, luse ne diditeka pa muaba wa bakuabu. Udi ufila ditekemena, wambuluisha bantu bua kunanukila nansha mu dikenga ditambe bukole. Udi utungunuka ne kuela patoke malu a pa buloba ebu adi kaayi umvuangana ne disua dipuangane dia Nzambi.—Musambu 119:105; Ebelu 4:12; 1 Yone 2:15-17.

Ku ntuadijilu, bavua bafunde Bible mu tshiena Ebelu, mu tshiena Alama ne mu tshiena Greke, kadi mpindieu mbakudimune Bible, mujima anyi tshitupa, mu miakulu mitue ku 2 600. Mmukanda udibu batambe kukudimuna ne kuabanya kupita mikuabu yonso. Ke tshituvua ne bua kutekemena bua mukanda wa nunku. Mêyi a buprofete a mu Bible adi amba ne: “Nebayishe lumu luimpe elu lua Bukalenge [mukenji munene udi mu Bible] pa buloba bujima budi bantu basombele bua luikale bujadiki kudi bisamba bionso, ne pashishe, nshikidilu nealue.”—Matayi 24:14.

Bu mutudi bamanye mushinga udi nawu mukenji wa mu Bible, tshipatshila tshietu ntshia kupatula nkudimuinu udi mulamate ku mifundu ya ntuadijilu, udi umvuika bimpe ne mupepele bua kumubala. Bisakidila ebi: “Mikenji ya mua kukudimuna Bible,” “Malu adi atangila Bible eu,” ne “Muvua Bible mufike kutudi” bidi biumvuija mikenji ya dikudimuna ivuabu balonde, kabidi ne amue mumvuija a malu a pa buawu adi mu Bible eu.

Bantu badi banange Yehowa Nzambi ne bamutendelela badi dijinga ne nkudimuinu wa Dîyi dia Nzambi udi mujalame ne umvuika bimpe. (1 Timote 2:4) Bua bualu abu, tudi bapatule Bible eu mu Tshiluba, mu diumvuangana ne tshipatshila tshietu tshia kukudimuna Bible—Nkudimuinu wa bulongolodi bupiabupia mu miakulu ya bungi. Tudi batekemene ne tudi tusambila buebe wewe, mubadi musuibue, ne: mukanda eu wa Mifundu Minsantu ukuambuluishe paudi udienzeja bua ‘kukeba Nzambi ne kumupeta bushuwa.’—Bienzedi 17:27.

Komite wa dikudimuna Bible wa nkudimuinu wa bulongolodi bupiabupia

Ngondo wa 8/2013