Bendeshi ba tubalu banayi aba badi bamueneka ba pa buabu ne bakuatshisha buôwa, kadi kabiena ne bua kututshinyisha to. Bua tshinyi? Bualu Bible ne malu adi enzeka lelu bidi bituambuluisha bua kujadika patoke tshidi muendeshi yonso wa kabalu uleja. Nansha mudi diendesha diabu edi dileja ntatu bua buloba, didi kabidi mua kuleja malu mimpe buebe wewe ne bua bena mu dîku diebe. Mushindu kayi? Tshia kumpala, tukonkononayi tshidi muendeshi wa kabalu yonso uleja.

MUENDESHI WA KABALU KATOKE

Tshikena kumona etshi tshidi tshituadija mushindu eu: “Meme kumona, ne tangila, kabalu katoke; ne uvua musombapu uvua ne buta; ne bakamupesha tshifulu tshia butumbi, kuyaye wenda utshimuna bua kushikija ditshimuna diende.”—Buakabuluibua 6:2.

Muendeshi wa kabalu katoke nnganyi? Bualu bunene budi butangila muendeshi eu budi mu mukanda wa Buakabuluibua udi ulua kuleja muendeshi wa kabalu wa mu diulu eu bu “Dîyi dia Nzambi.” (Buakabuluibua 19:11-13) Muanzu eu, Dîyi, udi uleja Yezu Kristo bualu udi wenza malu bu muleji mpala wa Nzambi. (Yone 1:1, 14) Bualu bukuabu, badi bamubikila ne: “Mfumu wa bamfumu ne Mukalenge wa bakalenge” ne badi bamubikila kabidi ne: “Wa lulamatu ne mulelela.” (Buakabuluibua 19:16) Bushuwa, udi ne bukokeshi bua kuenza malu bu muluanganyi wa mvita, ne kena ukuata mudimu ne bukole buende mu mushindu mubi ne wa tshinyangu to. Kadi kudi nkonko idi ijuka.

Nnganyi udi mupeshe Yezu bukokeshi bua kutshimuna? (Buakabuluibua 6:2) Muprofete Danyele wakamona mu tshikena kumona bafuanyikija Masiya ne “muana wa muntu,” bamupesha ‘bukokeshi, butumbi ne bukalenge’ kudi Yehowa Nzambi * “Wa Kale wa Matuku a Bungi.” (Danyele 7:13, 14) Nunku, Nzambi wa Bukole buonso ke udi mupeshe Yezu bukole ne bukenji bua kukokesha ne kulumbuluisha. Kabalu katoke nkakumbane bua kuikala tshimfuanyi tshia mvita idi Muana wa Nzambi uluangana, bualu Mifundu Minsantu itu misangu ya bungi yenza mudimu ne dikala ditoke bua kuleja buakane.—Buakabuluibua 3:4; 7:9, 13, 14.

Ndîba kayi divua bendeshi ba tubalu banayi batuadije lubilu luabu? Mona ne: Yezu muendeshi wa kabalu wa kumpala, wakatuadija kuendesha kabalu kende pavuabu bamupeshe tshifulu tshia butumbi. (Buakabuluibua 6:2) Ndîba kayi divuabu bapeshe Yezu tshifulu tshia butumbi bu Mukalenge mu diulu? Kabavua bamupeshatshi pavuaye mupingane mu diulu panyima pa lufu luende to. Bible udi uleja ne: wakindila tshikondo kampanda. (Ebelu 10:12, 13) Yezu wakapesha bayidi bende mushindu wa kumanyabu nshikidilu wa tshikondo tshivuaye muindile atshi ne ntuadijilu wa bukokeshi buende mu diulu. Wakamba ne: ku ntuadijilu kua bukokeshi buende, nsombelu wa pa buloba uvua ne bua kunyanguka bikole. Kuvua ne bua kuikala mvita, biyole bia nzala, ne bipupu bia masama. (Matayi 24:3, 7; Luka 21:10, 11) Matuku makese panyima pa Mvita ya kumpala ya buloba bujima mimane kutuadija mu 1914, biakalua kumueneka patoke ne: bukua bantu buvua bubuele mu nsombelu au, tshikondo tshia ndululu pa buloba tshidi Bible ubikila ne: “matuku a ku nshikidilu.”—2 Timote 3:1-5.

Kadi bua tshinyi tudi tumona nsombelu minyanguke bikole katshia pavuabu bapeshe Yezu tshifulu tshiende tshia butumbi mu 1914 pamutu pa yoyi kulongoloka? Bualu tshikondo atshi, Yezu uvua mutuadije kukokesha mu diulu, kadi ki mpa buloba to. Pashishe, mvita yakatuadija mu diulu, ne Mukalenge Yezu uvuabu bafuma ku diteka, udibu babikila ne: Mikaele, wakakupa Satana ne bademon bende pa buloba. (Buakabuluibua 12:7-9, 12) Katshia bimansha Satana pa buloba, udi ne tshiji tshikole, bualu mmumanye ne: mmushale ne matuku makese. Bushuwa kabiakunenga kumpala kua Nzambi kukumbajaye disua diende dia kumbusha Satana pa buloba to. (Matayi  6:10) Tumonayi mpindieu mudi bendeshi ba tubalu bakuabu basatu batuambuluisha bua kujadika ne: tudi bulelela mu matuku mabi, mmumue ne: “matuku a ku nshikidilu.” Bishilangane ne muendeshi wa kabalu wa kumpala udi bulelela uleja muntu wetu eu, bendeshi basatu badi balonda badi baleja malu adi enzeka pa buloba bujima mu bantu.

MUENDESHI WA KABALU KAKUNZE

“Kabalu kakuabu kakapatuka, ka dikala dikunze kunzuu; bakapesha uvua musombapu bukokeshi bua kumbusha ditalala pa buloba bua bantu bashipangane; bakamupesha kabidi muele wa mvita munene.”—Buakabuluibua 6:4.

Muendeshi wa kabalu eu udi uleja mvita. Mona ne: udi umbusha ditalala ki nganu mu matunga makese to, kadi pa buloba bujima. Mu 1914 bua musangu wa kumpala mu nsombelu wa bantu, mvita ya buloba bujima yakatuadija. Mvita mibidi ya buloba bujima yakalonda, ivua mishipe yoyi bantu ba bungi. Amue matshinka adi aleja ne: katshia ku 1914 mbashipe bantu miliyo mipite pa 100 mu mvita ayi ne mu mvita mikuabu ya biluilu! Kabidi, bantu bakuabu ba bungi bakashala ne malu avua abatatshisha adi kaayi ajika.

Mmunyi mudi mvita mitangalake tshikondo tshietu etshi? Bua musangu wa kumpala, bantu bakamueneka bikale ne bukole bua kubutula bantu bonso. Nansha malongolodi adi adiamba mudiwu afila ditalala bu mudi bulongolodi bua matunga masanga ki mmakokeshe bua kuimanyika muendeshi wa kabalu kakunze to.

MUENDESHI WA KABALU KAFIKE

“Meme kumona, ne tangila, kabalu kafike; uvua musombapu uvua ne tshipimu mu tshianza tshiende. Meme kumvua tshintu bu dîyi munkatshi mua bifukibua binayi bidi ne muoyo tshiamba ne: ‘Kilo umue wa blé ku ndenaliyo umue, ne kilo isatu ya orje ku ndenaliyo umue; kunyangi mafuta a olive ne mvinyo to.’”—Buakabuluibua 6:5, 6.

Muendeshi wa kabalu eu udi tshimfuanyi tshia tshiyole tshia nzala. Tudi tumona muaba eu mudi biakudia bikepele menemene bienza ne: tshia binayi tshia blé (kilo 0.7) tshikale mushinga wa ndenaliyo umue, difutu dia dituku dijima mu bidimu lukama bia kumpala. (Matayi 20:2) Ndenaliyo umue eu uvua mua kusumba tshia bisatu (kilo 2.1) tshia orje, ntete ivuabu bamona mishadile ku blé. Mmunyi muvua ndenaliyo eu mua kudisha dîku dia bantu ba bungi? Nunku badi badimuija bantu bua kubenga kutula makuta a bungi bua biakudia bia ku dituku bivua bantu batamba kudia mu tshikondo atshi bu mudi mafuta a olive ne mvinyo.

Katshia ku 1914, tudiku bamone tshijadiki tshia ne: muendeshi wa kabalu kafike udi mu lubilu anyi? Eyowa! Bantu miliyo mitue ku 70 bakafua bua tshiyole tshia nzala mu bidimu bia 1900. Munene kampanda wakatshinka: “Bantu miliyo mitue ku 805, mmumue ne: muntu umue pa bantu 9 badi pa buloba lelu, kabavua badia bimpe kumbukila mu 2012-2014.” Luapolo lukuabu ludi luamba ne: “Nzala idi ishipa bantu ba bungi tshidimu tshionso kupita SIDA, malaria ne disama dia tshiadi bisangisha.” Nansha mudi bantu ba bungi badienzeja bikole bua kudiisha bantu bavua ne nzala, muendeshi wa kabalu kafike udi utungunuka ne lubilu luende.

MUENDESHI WA KABALU KATOKOLOKE

“Meme kumona, ne tangila! kabalu katokoloke; uvua musombapu uvua ne dîna ne: Lufu. Ne Lukita luvua lumulonda pabuipi. Bakabapesha bukokeshi pa tshia binayi tshia buloba bua kushipa ne muele wa mvita mule, ne tshiyole tshia nzala, ne disama dia lufu, ne ku nyama ya luonji ya pa buloba.”—Buakabuluibua 6:8.

Muendeshi wa kabalu muinayi udi uleja lufu ludi lufumina ku bipupu ne ku malu makuabu. Matuku makese panyima pa 1914, gripe wa bena Espagne wakashipa bantu miliyo ya bungi. Pamuapa bantu miliyo mitue ku 500 bakapeta disama edi, mmumue ne: muntu 1 pa bantu 3 bavua ne muoyo.

Kadi gripe wa bena Espagne uvua anu ntuadijilu. Bamanyi ba malu badi batshinka ne: bantu miliyo ya bungi bakafua bua disama dia kantembele mu bidimu bia 1900. Lelu bantu miliyo ya bungi badi bafua bua disama dia SIDA, dia tshiadi ne dia malaria, nansha mudi malu a diondopangana maye kumpala bikole.

Tshipeta tshidi anu tshimue tshia lufu, mmumue ne: lufumina ku mvita, tshiyole tshia nzala, anyi ku  bipupu. Lukita ludi lutungunuka ne kusangisha bantu abu, kakuyi ditekemena.

BIKONDO BIA DISANKA MBITUINDILE KUMPALA!

Bikondo bia ndululu bitudi tusanganyibua ebi nebijike mu katupa kîpi emu. Vuluka bualu ebu: Yezu ‘wakaya wenda utshimuna’ mu 1914, kuelaye Satana pa buloba, kadi Yezu kavua mushikije ditshimuna diende to. (Buakabuluibua 6:2; 12:9, 12) Mu katupa kîpi emu ku Armagedone, Yezu neumbushe malu adi Satana wenzeja ne neabutule bantu badi bambuluisha Diabolo. (Buakabuluibua 20:1-3) Yezu kakuimanyika anu lubilu lua bendeshi bakuabu ba tubalu basatu patupu to, kadi neakudimune too ne malu adi abutula adi lubilu luabu lukebeshe. Mushindu kayi? Tangila tshidi Bible ulaya.

Pamutu pa mvita, nekuikale ditalala. Yehowa ‘udi ulekesha mvita bua ijike too ne ku mfudilu kua buloba; udi utshibula buta, udi ukosa difuma bitupa bitupa.’ (Misambu 46:9) Bua bantu badi banange ditalala, ‘mioyo yabu neyisanke mu ditalala dikumbane.’—Misambu 37:11.

Pamutu pa biyole bia nzala, nekuikale biakudia bia bungi. ‘Blé neikale mivule pa buloba, too ne pa mitu pa mikuna.’—Misambu 72:16.

Mu katupa kîpi emu Yezu neakudimune malu adi bendeshi ba tubalu bakuabu basatu bakebeshe

Pamutu pa bipupu ne lufu, bantu bonso nebikale ne makanda a mubidi mimpe ne muoyo wa tshiendelele. “Yeye neakupule tshinsonji tshionso ku mêsu kuabu, ne lufu kaluakuikalaku kabidi, nansha madilu, nansha miadi, nansha bisama kabiakuikalaku kabidi.”—Buakabuluibua 21:4.

Pavua Yezu pa buloba, wakafila kadiosha kavua kasankisha bua muikala nsombelu mu bukokeshi buende. Wakakula bua ditalala, kudisha bantu binunu ne binunu mu tshishima, kondopa babedi, ne kubishaye too ne bafue.—Matayi 12:15; 14:19-21; 26:52; Yone 11:43, 44.

Bantemu ba Yehowa badi ne disanka bua kukuleja mu Bible webe mushindu uudi mua kudilongolola bua kuikala pabuipi pajika lubilu lua bendeshi ba tubalu abu. Newanyishaku bua kulonga malu a bungi anyi?

^ tshik. 7 Bilondeshile Bible, Yehowa ke dîna dia Nzambi.