• MULELA MU 1964

  • DITUNGA DIABU: ANGLETERRE

  • TSHIVUAYE: NSONGAKAJI MUBI UVUA MULELE NE BUANA BUONSO

TSHIMVUA KALE

: Mbandelele mu Paddington, tshimenga tshidi ne bantu ba bungi tshia mu Londres mu Angleterre. Mvua ne maman ne bayayanyi basatu. Papa kavua utamba kututabalela to, uvua yeye mufuile anu mu maluvu.

Pantshivua muana maman uvua undongesha bua kusambila butuku buonso. Mvua ne Bible mukese uvua anu ne mukanda wa Misambu, mvua nyikuata bua kuyimba. Ndi mvuluka tshiambila tshia mu umue wa ku mikanda ya tshianana tshivua tshishale mu lungenyi luanyi etshi: “Dimue dituku kakuakuikala malaba to.” Mêyi aa akandadisha tshitabela butuku bujima ngela meji bua matuku atshilualua. ‘Bushuwa, ngakela meji ne: kuvua ne bua kuikala malu a bungi a kuenza. Bua tshinyi ndi pa buloba?’ Tshivua musue kufua to!

Ngakalua kunanga bikole malu a nyuma mibi. Ngakakeba bua kuyukila ne bafue, kuya mu nkita ne balongi betu ne tuvua tutangila nabu filme ivua ne malu avua akuatshisha buôwa. Tuvua bamanye ne: filme ayi ivua isankisha kadi yenza buôwa.

Ngakatuadija kuenza buenzavi pantshivua ne bidimu 10 tshianana. Ngakatuadija kunua makanya ne diakamue kulua mupika wawu. Panyima pa matuku, ngakatuadija kunua ne diamba. Pangakakumbaja bidimu 11, ngakatuadija kunua maluvu. Nansha muvuawu kaayi mimpe mukana, mvua musue muvuawu ankuata. Mvua munange kabidi mizike ne kuja maja. Mvua nya mu fete ne ntshishila mu nganda dîba dionso dimvua musue. Mvua mpatuka butuku mu musokoko ne mpingana kabidi anu nanku patshiatshia. Pamvua mpingana mutshioke, mvua nshala mu kalasa mundi musue. Pamvua nyamu, mvua misangu ya bungi nnua maluvu pavuabu balongesha.

Ngakabula mu tshidimu tshianyi tshia ndekelu. Maman wakanyingalala bikole ne kufîka munda, nansha muvuaye kayi mumanye menemene bikadilu bianyi bibi. Tuakatandangana, meme kunyema kumbelu. Mu tshikondo kampanda, ngakaya kubanza ne Tony mubangila wanyi. Uvua muivi mudianganyi wa bintu ne mupanyishi wa bintu bidi bikuata, uvua kabidi mumanyike bikole bu muena tshikisu. Matuku makese pashishe meme kuimita, ne kulela muana wa balume pangakakumbaja bidimu 16.

 MUSHINDU UVUA BIBLE MUNSHINTULULE

Ngakatuilangana bua musangu wa kumpala ne Bantemu ba Yehowa pankavua musombele ku nzubu ivuabu balamina bamamu bavua ne bana kadi kabayi ku mabaka. Bamfumu ba muaba au bakampesha shambre. Bantemu babidi bantu bakaji bavua balua kuyisha bamue bamamu bavua anu bu meme. Dimue dituku ngakaya kuyukila panyi nabu. Mvua musue kuleja ne: Bantemu batu bamba malu a dishima. Kadi bakandamuna nkonko yanyi yonso bimpe ne lutulu ku diambuluisha dia Bible. Bavua ne bulenga ne lutulu, ngikadilu ivua minsankishe bikole. Ke meme kuitaba bua bandongeshe Bible.

Diakamue ngakalonga bualu kampanda mu Bible buakashintulula nsombelu wanyi. Katshia anu pantshivua nsonga, mvua ntshina lufu. Kadi mpindieu ndi mufike ku dimanya malongesha a Yezu bua dibishibua dia bantu ku lufu. (Yone 5:28, 29) Ndi mulonge kabidi ne: Nzambi udi uditatshisha bua bualu buanyi. (1 Petelo 5:7) Nangananga mêyi adi mu Yelemiya 29:11 akandenga ku muoyo, adi amba ne: ‘Yehowa udi wamba ne: Bualu ndi mumanye meji andi nnuelela, adi meji a kunuvuija ditalala, kaena a kunuvuija diyoyo; adi bua kunupa ditekemena mu matuku atshidi ku mpala.’ Ngakatuadija kuitaba ne: ndi mua kuikala ne ditekemena dia kusomba kashidi mu mparadizu pa buloba.—Misambu 37:29.

Bantemu ba Yehowa bakandeja dinanga dilelela. Musangu wa kumpala ungakabuela mu tshimue tshia ku bisangilu biabu, ngakamona muvuabu bayukidilangana ne musangelu, binsaka bua kuikala munkatshi muabu, tuambe ne: muntu yonso uvua ne disanka. (Yone 13:34, 35) Bivua bishilangane bikole ne bimvua mmona mu tshitendelelu kampanda tshia muaba umvua. Bantemu bakangakidila kabayi batangila nansha tshimvua to. Bavua nanyi lutulu, baditatshisha bua bualu buanyi, bantabalela ne bangambuluisha bikole muvuabi bikengela. Ngakadiumvua bu ne: mvua mu dîku dinene divua benamu banangangane bikole.

Mu dilonga dianyi dia Bible ngakamona ne: mvua ne bua kuenza mashintuluka mu nsombelu wanyi ne kutumikila mikenji minene ya Nzambi ya bikadilu bilenga. Biakankolela bua kulekela kunua makanya. Ngakamona kabidi ne: imue mizike ivua ikolesha dijinga dianyi dia kunua diamba, ke bualu kayi ngakashintulula mizike imvua nteleja. Bu mumvua tshiyi musue kukuatshika, ngakalekela kuya mu fete ne kutshishila mu nganda, miaba ivua mua kunteka mu diteta dia kukuatshika. Ngakakeba balunda bapiabapia bavua mua kungambuluisha bua kushala mu njila wanyi mupiamupia eu.—Nsumuinu 13:20.

Tshikondo atshi Tony ukavua pende ulonga Bible ne Bantemu ba Yehowa. Bu muvua Bantemu bandamune nkonko yende ku diambuluisha dia Bible, wakatuishibua pende ne: uvua ulonga bulelela. Wakashintuluka bikole, tshilejilu wakalekela balunda bende ba tshikisu, malu ende a buivi ne a kudiangana bintu ne a kunua diamba. Bua kusankisha Yehowa bimpe menemene, meme ne bayanyi tuvua kabidi ne bua kulekela bikadilu bietu bibi ne kuenza bua muanetu akole mu maboko a bantu bimpe. Tuakaselangana mu 1982.

“Tshitu kabidi ndala tshitabela nsamisha mutu bua matuku atshilualua anyi bua lufu to”

Ndi mvuluka pamvua nkeba biena-bualu bia mu Tshibumba tshia Nsentedi ne Réveillez-vous ! * bivua ne miyuki ya bantu bavua bashintuluke bikole mu nsombelu wabu anu mumvua panyi musue kuenza. Bilejilu biabu biakankankamija bikole. Biakankolesha bua kutungunuka ne kudienzeja tshiyi ndekela to. Ngakatungunuka ne kusambila Yehowa bua kandekedi to. Meme ne Tony tuakatambula ne kulua Bantemu ba Yehowa mu ngondo wa 7/1982.

MASANKA ANGAKAPETA

Kudia bulunda ne Yehowa Nzambi nkusungile muoyo wanyi. Meme ne Tony tudi badimuenene kabidi mudi Yehowa mutuambuluishe mu bikondo bikole. Tuvua balonge mua kueyemena Nzambi mu bikondo bikole, ne tudi tumona ne: uvua misangu yonso utuambuluisha ne utukuatshisha mu dîku dietu.—Misambu 55:22.

Mvua ne disanka dia kuambuluisha muananyi wa balume ne wa bakaji bua bakafike ku dimanya Yehowa anu bu meme. Ndi kabidi ne disanka bua kumona mudi bana badibu balele benda bakola pabu mu dimanya dia Nzambi.

Tshitu kabidi ndala tshitabela nsamisha mutu bua matuku atshilualua anyi bua lufu to. Meme ne Tony tudi mpindieu ne mudimu wa bungi wa kukumbula bisumbu bia Bantemu ba Yehowa lumingu luonso bua kubakankamija. Tutu tuyisha nabu tuambila bantu bakuabu ne: bobu baleje ditabuja kudi Yezu, nebapete pabu muoyo wa tshiendelele.

^ tshik. 17 Mipatula kabidi kudi Bantemu ba Yehowa.