Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Petelo uvua papa wa kumpala anyi?

Petelo uvua papa wa kumpala anyi?

Tshibejibeji kampanda tshiakamba ne: “Bakasungula Kardinale Jorge Mario Bergoglio bua kuikalaye papa, muntu wa 265 udi mupingane pa muaba wa Petelo.”—VATICAN INFORMATION SERVICE, VATICAN CITY, MARCH 13, 2013.

Tshibejibeji tshikuabu tshidi tshiamba ne: “papa wa mu Lomo udi ne dîyi dia ndekelu dia kuamba pa Ekeleziya wa pa buloba bujima, bualu yeye ke udi mupingane pa muaba wa Petelo musantu uvua Yezu Kristo mushile ekeleziya.”—THE PRIMACY OF THE BISHOP OF ROME DURING THE FIRST THREE CENTURIES, 1903, BY VINCENT ERMONI.

Tshibejibeji tshikuabu kabidi tshidi tshiamba ne: “Nunku muntu yonso udi wamba ne: papa wa mu Lomo ki ngudi mupingane pa muaba wa Petelo bua kuikala ne dîyi dia kuamba mmutontolodi.”—THE FIRST VATICAN COUNCIL, JULY 18, 1870.

BILONDESHILE bena Katolike ba bungi ba pa buloba bujima, mukenji wa mu tshipangu tshia kumpala tshia Vatican uvuabu bele mu 1870 ndilongesha dia nshindamenu dia Ekeleziya didibu ne bua kutumikila kabayi mua kudishintulula. Kadi nansha nanku, tudi mua kudiebeja ne: dilongesha edi ndia mu Bible anyi? Tudi mua kudiebeja kabidi ne: papa François uvua mupingane pa muaba wa mupostolo Petelo anyi? Petelo ke papa wa kumpala anyi?

‘PA DIBUE EDI NENGIBAKAPU EKELEZIYA WANYI’

Mukenji wa mu tshipangu tshia Vatican tshia mu 1870 uvua muimanyine tshia kumpala pa mushindu uvuabu bumvua mukanda wa Matayi 16:16-19 ne wa Yone 21:15-17. Muyuki wa Yezu ne Petelo utudi tubala mu mvese eyi ne mikuabu ya mu Bible idi ileja ne: mupostolo Petelo uvua ne mudimu munene mu tshisumbu tshia kumpala tshia bena Kristo. Mu kuamba kuimpe musangu wa kumpala uvuabu batuilangane, Yezu wakadianjila kuamba ne: Petelo uvua ne bua kuleja ngikadilu bu ya dibue mu nsombelu wende. (Yone 1:42) Yezu uvuaku mupeshe Petelo bukokeshi anyi?

Mu Matayi 16:17, 18, Yezu udi wambila Petelo ne: ‘Ndi nkuambila ne: Wewe udi Petelo, pa dibue edi nengibake ekeleziya wanyi’ Yezu uvuaku muambe ne: bavua ne bua kuibakila “ekeleziya” anyi tshisumbu tshiende pa Petelo muntu anyi? Petelo uvuaku ku mutu kua bayidi ba Yezu anyi? Mmunyi muvua bapostolo bakuabu bumvue mêyi a Yezu aa pavuaye uyukila ne Petelo? Mikanda ya Evanjeliyo idi ileja ne: misangu ya bungi pashishe, bayidi ba Yezu bakakokangana bua kumanya uvua mupite bakuabu. (Matayi 20:20-27; Mâko 9:33-35; Luka 22:24-26) Bikala Yezu ukavua mupeshe Petelo bukokeshi anyi bumfumu, bapostolo bavuaku mua kukokangana bua kumanya uvua mupite bakuabu munkatshi muabu anyi?

Mmunyi muvua Petelo muine mumvue mêyi a Yezu aa? Bu muvua Petelo muena Isalele, uvua mumanye bimpe milayi ya buprofete ya bungi ya mu tshiena Ebelu ivua yakula bua “dibue” anyi “dibue  dia mu ditumba.” (Yeshaya 8:13, 14; 28:16; Zekâya 3:9) Pavua Petelo mutele umue wa ku milayi eyi mu mukanda uvuaye utumina bena Kristo nende, wakumvuija ne: “dibue dia mu ditumba” edi divua Mukalenge Yezu Kristo, Masiya. Petelo wakatela muaku pe’tra wa mu tshiena Greke (wa muomumue ne uvua Yezu mutele mu Matayi 16:18) bua kufunkuna Yezu nkayende.—1 Petelo 2:4-8.

Mupostolo Paulo uvua pende muyidi wa lulamatu wa Yezu. Paulo uvuaku witaba ne: Yezu uvua mupesha Petelo bukokeshi anyi? Bua kuleja mushinga uvua nawu Petelo mu tshisumbu tshia bena Kristo tshia kumpala, Paulo wakamba ne: Petelo uvua umue wa ku bantu ‘bakadi bu makunji.’ Bilondeshile Paulo kakuvua anu ‘dikunji’ dimue to. (Galatiya 2:9) Bualu bukuabu, bikala Yezu uvua muteke Petelo ku mutu kua tshisumbu, mmunyi muvuaye mua kuikala umueneka bu, mmumue ne: bena Kristo nende bela meji ne: uvua dikunji?

Pavua Paulo mufunde bua muvua Petelo wenzela bantu malu ne lubombo, wakamba ne kanemu kuonso kadi ne dikima ne: ‘Ngakabengangana nende ku mêyi ku mêsu kuende bualu bua yeye wakadipishisha.’ (Galatiya 2:11-14) Paulo kavua wela meji ne: Kristo mmuibake ekeleziya anyi tshisumbu pa Petelo anyi pa muntu mukuabu mupange bupuangane to. Kadi yeye uvua mumanye ne: tshisumbu tshivua tshiashila pa Yezu Kristo uvua tshishimikidi. Bua Paulo, ‘dibue edi diakadi Kristo.’—1 Kolinto 3:9-11; 10:4.

“WEWE UDI PETELO”

Kadi mmunyi mutudi mua kumvua mêyi aa: ‘Wewe udi Petelo, pa dibue edi nengibake ekeleziya wanyi.’? Bua kumvua bimpe, tuanji tumone kudi bualu bufumine. Yezu ne Petelo bavua bakula bua bualu kayi? Yezu uvua muebeje bayidi bende ne: ‘Nudi nungamba ne: Meme ndi nganyi?’ Petelo wakandamuna kayi welakana ne: ‘Wewe udi Kristo, Muana wa Nzambi udi ne muoyo.’ Bua diandamuna edi, Yezu wakela Petelo kalumbandi ne kumuambilaye ne: nease “ekeleziya’ wende anyi tshisumbu pa “dibue” dikole divua petelo muine muitabuje, tuambe ne: Yezu mene.—Matayi 16:15-18.

Mmunyi mutudi mua kumvua mêyi a Yezu aa: ‘Wewe udi Petelo, pa dibue edi nengibake ekeleziya wanyi.’

 Mu diumvuangana ne lungenyi elu, bantu bavuabu babikila ne: Batatu ba Ekeleziya bakafunda ne: Yezu ke dibue didibu bakuile mu Matayi 16:18. Tshilejilu, Augustin wa mu siekele muitanu wakafunda ne: “Mukalenga wakamba ne: ‘Pa dibue edi nengibake ekeleziya wanyi,’ bualu Petelo uvua mumuambile ne: ‘Wewe udi Kristo, Muana wa Nzambi udi ne muoyo.’ Nunku mpa dibue edi, diudi ufuma ku diamba, pangibakile Ekeleziya wanyi.” Augustin wakamba misangu ya bungi ne: “Dibue (Petra) divua Kristo.”

Tuetu balonde dilongesha dia Katolike edi, tudi mua kuamba ne: Augustin ne bantu bakuabu abu bavua batontolodi. Kadi bilondeshile Ulrich Luz mumanyi wa malu a teoloji wa mu Suisse, ngenyi yonso idi bamanyi ba malu a mu Bible mua kufila lelu eu mu tshilumbu etshi mukenji wa tshipangu tshia Vatican wa mu 1870 uvua mua kuyibenga.

PAPA KE UDI MUPINGANE PA MUABA WA PETELO ANYI?

Mupostolo Petelo kavua mumanye muanzu wa bu “papa” to. Kadi tshilumbu ntshia ne: ba muepiskopo ba bungi bavua kabayi bena Lomo ke bavua badipesha nkayabu muanzu eu too ne mu bidimu bia 900. Nansha nanku, too ne mu bidimu bia 1000 kabavua batamba kuangata muaku muepiskopo bu muanzu to. Kabidi, kakuena muena Kristo wa kale nansha umue uvua wela meji ne: bukokeshi budibu bamba ne: mbashile Petelo bavua babupesha muntu mukuabu uvua upingana pa muaba wende to. Nunku, Martin Hengel mumanyi kampanda muena Allemagne wakamba ne: “kakuena bualu bua kale anyi bualu bua teoloji nansha bumue budi buleja mudi muntu mua kufika ku dipeta ‘bukokeshi’ bua bupapa to.”

Mu tshikoso: Petelo ke uvua papa wa kumpala anyi? Uvuaku ne bantu bavua bapingana pa muaba wende anyi? Dilongesha dia Katolike dia bukokeshi bua bupapa ndia mu Bible anyi? Diandamuna dipepele ne dilelela didi ne: tòo. Kadi, bulelela budi ne: Yezu wakibaka ekeleziya anyi tshisumbu tshiende pa yeye muine. (Efeso 2:20) Nunku lukonko ludi yonso wa kutudi mua kudiela ndua ne: nkadiku mupete tshisumbu tshilelela etshi anyi?

All Biblical quotations in this article are from the Catholic New American Bible, the version used in the official Vatican website.