• MULELA MU 1982

  • DITUNGA DIABU POLOGNE

  • TSHIVUAYE UVUA MUDIFILE MU MALU A TSHIKISU, MU DINUA DIA DIAMBA NE DIKEBA MUDIMU WA MAKUTA A BUNGI

TSHIMVUA KALE:

Mvua muledibue mu katshimenga kakese ka mu Pologne kadi ku mikalu ne ditunga dia Allemagne. Mvua ne nsombelu wa ditalala bualu muaba umvua uvua madimi ne mêtu. Baledi banyi bavua bannange bavua bankankamija bua kuikala ne nsombelu muimpe, kulonga kalasa bimpe ne kukeba mudimu wa makuta a bungi.

Ngakatuadija kupeta lutatu pangakaya kulonga malu a mikenji ku iniversite wa Wrocław. Bu mumvua kule ne baledi banyi, ngakadia bulunda ne bantu babi. Mvua munange ndundu bikole, kadi balunda banyi bapiabapia abu bakansaka bua kunanga tshisumbu kampanda tshia ndundu bikole. Tshisumbu atshi tshivua tshia mu Varsovie; ku ndekelu kua lumingu luonso mvua mbalonda muaba wonso uvuabu baya kunaya. Patuvua tuenza ngendu ayi, tuvua tukuatshika maluvu ne diamba, tuluangana mvita mikole ne bena dia tshisumbu tshituvua tunaya natshi. Mvua mmona kuenza nunku bu mushindu wa kumbusha malu mu mutu, nansha mumvua mumanye ne: bobu bankuate, tshipatshila tshianyi tshia kulua mumanyi wa mikenji tshivua mua kunyanguka.

Meme ne balunda banyi tuvua basue kubuela mu miaba itubu bajila maja. Koku aku, tuvua misangu ya bungi tuluangana mvita mu njila. Misangu ya bungi bampulushi bavua bankuata, kadi mvua misangu yonso ngepuka bilumbu bivua mikenji ikandika, imue misangu mvua nkosa mishiku bua bandekele. Mvua ngela meji ne: mvua ne nsombelu muimpe be! Nasha nanku, mvua mumanye munda muanyi ne: malu amvua ngenza au avua mabi. Mu Dialumingu dionso mvua nya kutendelela bua kupepeja kondo kanyi ka muoyo.

MUSHINDU UVUA BIBLE MUNSHINTULULE:

Mu 2004 Bantemu ba Yehowa babidi bakakokola kuanyi, meme kuitaba bua kuyukila nabu malu a mu Bible. Pamvua ngenda ndonga tshidi buena Kristo bulelela, kondo kanyi ka muoyo kakatuadija kundubakaja. Meme kumona ne: bivua bikengela ndekele dikuatshika maluvu, dinua diamba ne dienda ne bantu bavua kabayi banemeka mikenji ya mu Bible. Ngakamona kabidi ne: mvua ne bua kulekela luonji ne tshikisu. Nansha mumvua ne meji a kushintuluka, ngakadimona anu mutungunuke ne kuenza malu mabi au.

Malu akashintuluka bumue butuku pamvua nduangana ne bantu 8. Ndi mvuluka meme mulale mu njila benda bantua miseba ku mutu. Lufu lukavua lunnunkile ku diulu, meme kusambila ne: “Mfuilaku luse Yehowa bua mundi tshiyi muangate mikenji yebe ne mushinga. Ndi  nkulaya ne: meme mupanduke nendonge Bible ne Bantemu ne nenshintuluke.” Bualu buakankemesha mbua ne: ngakapanduka. Meme kukumbaja dilaya dianyi dia kulonga Bible.

Mu 2006 ngakaya mu Angleterre. Mvua muyamu bua kupeta makuta makumbane bua kupingana mu Pologne ne kupeta diplome dibandile dia malu a mikenji. Bu mumvua ntungunuka ne kulonga Bible, mvese mukuabu wakankemesha bikole. Mupostolo Paulo wakafunda ne: “Bushuwa ndi ngangata bintu bionso bu bijimija bua mushinga mutambe bunene wa dimanya dia Kristo Yezu Mukalenge wanyi. Bua bualu buende ndi muitabe dijimija dia bintu bionso ne ndi mbiangata bu bintu bia kuimansha ku diala bua meme kupeta Kristo.” (Filipoyi 3:8) Mupostolo Paulo uvua pende mulonge malu a mikenji ne uvua pende ne tshikisu anu bu meme. (Bienzedi 8:3) Kadi wakafika ku dimona ne: kuenzela Nzambi mudimu ne kuditatshisha bua kuidikija Kristo ke bualu bua nsongo buvuaye ne bua kuenza. Pangakelangana meji pa tshilejilu tshia Paulo, ngakamona ne: mudimu wa makuta a bungi ne kuikala muena tshikisu ki mbidi bipetesha disanka to. Ngakatuishibua ne: bikala Paulo uvua mushintuluke, meme panyi mvua mua kushintuluka. Ke meme kuangata dipangadika dia kushala mu Angleterre ne kulekela diplome dia malu a mikenji dimvua nkeba kupeta.

Pamvua ngenda ndonga malu a Yehowa, mvua ngenda ndiumvua pabuipi nende. Mulayi wende wa kubuikidila bantu badi basue kushintuluka ne muoyo mujima wakandenga bikole. (Bienzedi 2:38) Pangakelangana kabidi meji pa mvese wa 1 Yone 4:16 udi wamba ne: “Nzambi udi dinanga,” ngakatuadija kumona bua tshinyi Nzambi mmukine malu a tshikisu.

Ngakajinga bua kuikala panyi mu dîku dia bana betu ba pa buloba bujima badi ne disanka edi

Ngikadilu ya Bantemu yakankemesha kabidi bikole. Ke musangu wanyi wa kumpala wa kumona ne: bavua badienzeja bua kuenza malu adi umvuangana ne mikenji mitumbuke ya bikadilu bilenga idi mu Bible. Ngakajinga bua kuikala panyi mu dîku dia bana betu ba pa buloba bujima badi ne disanka edi. Meme mumane kutantamena amue malu ne mushintulule makuabu, ngakatambula ne kushala Ntemu wa Yehowa mu 2008.

Meme ne Esther tudi ne disanka dia bushuwa bua mutudi tulongesha bantu badi bakula tshiena Pologne Bible

MASANKA ANGAKAPETA:

Bible mmunshintulule, tshiena kabidi mukebi wa malu manene, muena tshikisu, mukuatshiki wa maluvu ne diamba to, kadi ndi mpindieu mutendeledi wa Nzambi udi musue kulongesha bakuabu malu a mu Bible. Ntshidi anu musue kumona ndundu, kadi ndi mudisuike bua kuteka bualu ebu pa muaba udi mubukumbanyine.

Mpindieu ndi ne disanka bua mundi musele Esther, mukaji muimpe kumona utudi tutendelela nende Yehowa. Tudi ne disanka dia bushuwa bua mutudi tulongesha bantu badi bakula tshiena Pologne Bible ku nord-ouest kua Angleterre kutudi eku. Ke musangu wa kumpala undi ngumvua disanka dilelela mu nsombelu wanyi. Ndi ne kondo ka muoyo katoke ne nsombelu wa nsongo.