Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi  |  Ngondo wa 9 2015

 MALU A MU NSOMBELU

Ngakapeta tshintu tshimpe kupite lumu

Ngakapeta tshintu tshimpe kupite lumu

Dilolo kampanda mu 1984, nsombelu wanyi wakashintuluka, meme kulua muntu muende lumu. Bakangasa tshifulu bu nsongakaji mupite bakuabu ku buimpe mu Hong Kong mujima. Bavua bela foto yanyi mu bikandakanda. Mvua ngimba misambu, nja maja, ngakula kumpala kua bantu, ngenzeja ndongamu ku TV, mvuala bilamba bimpe ne mpatuka ne bantu bamanyike bu mudi: nguvena wa mu Hong Kong.

Tshidimu tshiakalonda, ngakatuadija kunaya mu filme, misangu ya bungi meme ke uvuabu batamba kuleja mu filme. Bena ku bisanji ne bafundi ba bikandakanda bavua basue kulonda muyuki wanyi, bakuatshi ba foto bavua bajinga tshimfuanyi tshianyi ne bantu bavua basue bua ngikalaku padibu babanjija midimu kampanda nansha bua kudia nabu. Mêsu a bantu ba bungi avua mutuishila anu pa meme.

Mu filme wa bingoma

Nansha nanku, ku kakese ku kakese ngakamona ne: bionso ebi kabivua anu bimpe mumvua ngela meji to. Bu mumvua ntamba kunaya mu filme ya mvita, kuvua njiwu ya bungi. Benji ba filme ba mu Hong Kong kabavua misangu yonso banaya bavuale bintu bia kudikuba nabi bu muvuabu benza mu Hollywood to, ke meme kutuadija kuenza yanyi filme bu mudi ya diendeshila moto pa mutu pa mashinyi. Mu filme ya bungi imvua nnaya muvua malu a busenji ne a tshikisu. Mikuabu mine ivua ne malu a mîdima.

Mu 1995 bakansela kudi mupatudi kampanda wa filme. Nansha mumvua ne bintu bionso bivua mua kumpetesha disanka bu mudi: lumu, makuta ne mulume uvua munnange, mvua anu ne malu avua antonda. Ngakalekela kuenza filme.

NGAKAVULUKA DITABUJA DIANYI DIA KU BUANA

Meme kutuadija kuvuluka ne dinanga dionso ditabuja dianyi dia ku buana. Musangu au, mu Disambombo dionso meme ne yaya tuvua tuya kutangila dîku kampanda dia Bantemu ba Yehowa. Tatu Joe uvua utulongesha Bible pamue ne bana bende ba bakaji basatu. Bavua ne musangelu ne banangangane mu dîku, “tatu Joe” uvua unemeka mukajende ne bana bende. Mvua kabidi musue kuya nabu mu bisangilu biabu ne imue misangu mu bisangilu biabu binene. Bivua bikondo bia disanka. Pamvua munkatshi mua Bantemu mvua ndiumvua mu bukubi.

Kadi malu a dikema akangenzekela kumbelu kuetu. Mushindu uvua tatu wenza malu uvua unyingalaja mamu ne umubungamija bikole. Pamvua ne bidimu bitue ku 10, mamu wakalekela kudisangisha ne Bantemu ba Yehowa. Meme ngakatungunuka kadi  ne muoyo mukuatshidile, meme kutambula ne bidimu 17. Kadi matuku makese pashishe, ngakatuadija kuenza malu adi kaayi makumbanyine bena Kristo ne meme kumbuka mu tshisumbu.

NGAKANGATA DIPANGADIKA DIA KUPINGANA

Matuku makese panyima pa dibaka dietu, bakulu babidi ba mu tshisumbu tshia muaba utuvua bakalua kuntangila. Bakangumvuija tshimvua mua kuenza bua kupingana kudi Yehowa Nzambi, kulombabu misionere mukuabu diende Cindy bua angambuluishe. Mu tshikondo atshi, nkavua mupue muoyo malu amvua ngitabuja, ngakamulomba bua kunjadikila ne: Bible udi bushuwa Dîyi dia Nzambi. Wakandeja bilejilu bia milayi ya mu Bible ikadi mikumbane. Ku kakese ku kakese tuakalua balunda ba pa muoyo, yeye kundomba bua tulonge nende malu a nshindamenu a mu Bible, meme kuitaba. Ke musangu wa kumpala ungakamona ne: Yehowa Nzambi wa dinanga mmusue bua ngikale ne disanka.

Pangakatuadijilula kuya mu bisangilu, ngakamona ne: mvua ne disanka pamvua munkatshi mua Bantemu kupite pamvua ne bantu batuvua tuenza nabu filme. Kadi malu amvua mumone ku buana buanyi mmansake ku diamba ne: tshiena mua kueyemena muntu anyi kudieyemena meme muine to. Muanetu kampanda wa mu tshisumbu wakangambuluisha pavuaye mundeje mu Bible mushindu wa kumbusha ngelelu wa meji eu ne kukeba balunda bimpe.

TSHINTU TSHIMPE KUPITE LUMU

Mu 1997, meme ne bayanyi tuakaya mu Hollywood, Californie mu États-Unis. Muomu amu ngakadifila bikole mu diambuluisha bantu bua kupeta meji adi mu Dîyi dia Nzambi. Kulongesha bantu Bible nkumpeteshe disanka kupite lumu lua kunaya mu filme. Tshilejilu, mu 2002 ngakatuilangana ne Cheri, muntu mukaji wa mu Hong Kong utuvua bamanyangane nende kale. Nsombelu wende uvua mufuanangane ne wanyi mu malu a bungi. Yeye ke uvuabu basungule bu nsongakaji muimpe mu Hong Kong mujime tshidimu tshimue kumpala kua kunsungulabu panyi. Nunku pakansungulabu, yeye ke uvua mungase tshifulu. Wakalua pende munayi wa mu filme, pashishe kuluaye kabidi mupatudi wa filme, uvua wenza mudimu ne badirektere bende lumu. Uvua mulue pende mu Hollywood.

Muoyo wakansama bikole pangakumvua ne: bayende uvua mufue ne disama dia muoyo. Tshitendelelu tshiabu tshia bena Buddha katshivua tshimukolesha ku muoyo nansha kakese. Anu bu meme, ukavua pende mulekele nsombelu wa dikeba lumu udi bantu bakuabu bakeba, uvua pende ne dibungama, kayi musue kueyemena muntu to. Ngakatuadija kumuleja malu amvua mulonge mu Bible, kadi bu muvuaye mukolele mu tshitendelelu tshia buddha bivua bikole bua kuitabaye malu aa.

Mulunda wanyi Cheri mu filme

Dimue dituku mu 2003, Cheri uvua wenza filme ku Vancouver mu Canada, kumbikilaye. Kungambilaye ne disanka dionso ne: uvua wenda ubandila tshimenga mu mashinyi ende, diakamue kutuadijaye kusambila ne dîyi dikole wamba ne: “Ngambila, udi Nzambi mulelela anyi? Dîna diebe nnganyi?” Anu pine apu, kupitshilaye pa Nzubu wa Bukalenge, kumonaye dîna Yehowa. Wakumvua ne: tshivua diandamuna dia kudi Nzambi, kukebaye bua kumonangana ne Bantemu ba Yehowa pa lukasa. Tuakumvuangana nende ne mu matuku makese kutuadijaye kubuela mu bisangilu mu tshisumbu tshia muakulu wa tshiena Chine tshivua mu Vancouver.

Pashishe Cheri wakangambila ne: “Bantu abu bavua bansankidile be! Ngakabambila mumvua  mumvue.” Mvua ne disanka dia bungi pangakumvua Cheri wamba nanku, bualu pavuaye mu mudimu wende wa dienza filme kavua mudie bulunda ne muntu nansha umue to. Cheri wakatungunuka ne kubuela mu bisangilu. Kadi mu 2005 bakamubikila mu Chine bua kupatula filme ibidi, nunku bivua bikengela bua apingane mu Hong Kong. Diakalenga, mu 2006 Cheri wakalambula muoyo wende kudi Yehowa, kutambulaye mu tshisangilu tshinene tshia Bantemu tshivua tshienzeke mu Hong Kong. Nansha muvuaye musue kuenzela Yehowa mudimu bikole, mudimu wende wa filme wakamupangisha, kumutondabi bikole.

DISANKA DIA KUAMBULUISHA BAKUABU

Mu 2009 nsombelu wa Cheri mujima wakashintuluka. Ke yeye kuangata dipangadika dia kulekela dipatula dia filme bua kuenzela Yehowa mudimu ne muoyo mujima. Wakapeta balunda ba bungi mu tshisumbu tshia bena Kristo. Kutuadijaye kuenza mudimu wa kuyisha bikole lumu luimpe lua Bukalenge bua Nzambi ne uvua ne disanka bua kuambuluisha bantu bua kupetabu nsombelu muimpe.—Matayi 24:14.

Pashishe, Cheri wakatuadija kulonga tshiena Népal bua kuambuluisha kasumbu ka Bantemu bavua bakula tshiena Népal mu Hong Kong. Ndi mua kuamba ne: bu mudi bena mu Népal kabayi bamanye Anglais ne tshiena Chine bimpe ne mudi bilele biabu bishilangane ne bia bantu bakuabu, bantu ba bungi kabatu babamanye peshi babangata ne mushinga to. Cheri wakangambila muvuaye ne disanka dia bungi dia kubambuluisha bua kumanya malu a mu Bible. Tshilejilu, pavuaye uyisha ku nzubu ne ku nzubu, wakapetangana ne mamu mukuabu uvua mumanye malu makese tshianana adi atangila Yezu kadi kayi mumanye bualu nansha bumue budi butangila Yehowa Nzambi to. Cheri wakamuleja mu Bible ne: Yezu uvua musambile Tatuende udi mu diulu. Pakamanya mamu au ne: uvua mua kusambila Nzambi mulelela udi ne dîna ne: Yehowa, wakakangula muoyo wende bua kuitaba lumu luimpe. Matuku makese bayende wa mamu au ne muanende wa bakaji bakatuadija pabu kulonga Bible.—Musambu 83:18; Luka 22:41, 42.

Cheri lelu

Pangakamona muvua Cheri ne disanka dia kuyisha bikole, ngakadiebeja ne: ‘Ntshinyi tshidi tshinkanda meme bua kuenza panyi nanku?’ Musangu au mvua panyi musombele mu Hong Kong. Ngakangata dipangadika dia kuakaja amue malu bua kuyisha bantu bulelela bua mu Bible bikole. Ndi mumone ne: kuteleja bantu ne kubambuluisha bua kumvua Dîyi dia Nzambi nkumpeteshe disanka dia bushuwa.

Ndi mumone ne: kuambuluisha bantu bua kumvua Dîyi dia Nzambi nkumpeteshe disanka dia bushuwa

Tshilejilu, mvua ndonga Bible ne mamu mukuabu wa mu Vietnam uvua misangu yonso ne binsonji ku mêsu, mubungame. Mpindieu udi ne mmuenenu muimpe wa muoyo ne disanka, udi udisangisha ne bena mu tshisumbu.

Meme ne Cheri tudi bapete tshintu tshimpe kupite lumu. Nansha muvua kuenza mudimu wa filme kutusankishe ne kuenze bua tumanyike bikole, kulongesha bantu malu a Yehowa Nzambi kudi kufila disanka dipite bungi bualu kudi kumutumbishisha. Tudi badimuenene tshijadiki tshia mudi mêyi a Yezu aa malelela: “Disanka dia kupa ndipite dia kuangata.”—Bienzedi 20:35.