Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi  |  Ngondo wa 9 2015

Udiku udiumvua muedibue mâyi ku makasa kudi Nzambi anyi?

Udiku udiumvua muedibue mâyi ku makasa kudi Nzambi anyi?

“BUA TSHINYI anu meme? Bua tshinyi Nzambi mmulekele malu a nunku amfikila?” Eyi nnkonko ivua itatshisha Sidnei wa mu Brésil udi ne bidimu 24. Pavuaye mupete njiwu mu manaya a ku mâyi, wakashala wendela mu kakalu ka balema.

Ntatu idi ifumina ku njiwu, masama, kufuisha muntu utudi banange, bikumina ne mvita idi mua kusaka bantu bipepele bua kuela meji ne: Nzambi mmubadiombole. Ebu ki mbualu bupiabupia to, bualu Yobo muntu wa mu bikondo bia kale wakatuilangana ne ntatu minene yenda ilondangana. Diakabi, wakabanda Nzambi wamba ne: ‘Ndi ndila kuudi ne kuena witaba kundi, ndi ngimana kuulu ne udi unjoja talalaa. Wewe wakukudimuka bu muena tshikisu kundi; udi unkengesha ku bukole bua tshianza tshiebe.’—Yobo 30:20, 21.

Yobo kavua mumanye kuvua ntatu yende ifumina anyi bua tshinyi ivua imufikila. Diakalenga Bible udi utuleja patoke bua tshinyi malu a nunku adi atufikila ne mutudi mua kupita nawu.

NZAMBI UVUAKU MUSUE BUA BANTU BAKENGE ANYI?

Bible udi utuambila bua Nzambi ne: ‘Mudimu wende wonso udi muakane, bualu bua njila yende yonso idi milulame: Nzambi wa kalolo udi kayi ne bubi, udi ne malu makane a bushuwa.’ (Dutelonome 32:4) Bu mudibi nanku, tudiku mua kuamba ne: Nzambi wa “kalolo ne malu makane” udi mua kujinga bua bantu bakenge peshi kubatumina bikumina bua kubanyoka anyi?

Kadi Bible udi utuambila ne: “Padi muntu mu diteta kambi ne: “Badi banteta kudi Nzambi.” Bualu Nzambi kena mua kutetshibua ne malu mabi ne yeye muine kena uteta muntu nansha umue.” (Yakobo 1:13) Bible udi utuambila ne: Nzambi uvua mupeshe bantu ntuadijilu muimpe be! Wakapesha Adama ne Eva bantu ba kumpala muaba muimpe wa kusombela, bintu bionso bivuabu nabi dijinga ne mudimu muimpe. Nzambi wakabambila ne: ‘Nulelangane, nukumbane ba bungi, nuwuje buloba tente; nubukokeshe.’ Adama ne Eva kabavua mua kuamba ne: Nzambi mmubele mâyi ku makasa to.—Genese 1:28.

Kadi lelu eu, nsombelu wa bantu katshiena mupuangane to. Mu bule bua bidimu, ntatu ya bantu idi anu yenda ikola. Bulelela budi mu mêyi aa: “Bifukibua bionso bidi bitungunuka ne kutua mikemu popamue ne kukenga popamue too ne mpindieu.” (Lomo 8:22) Tshiakenzeka ntshinyi?

BUA TSHINYI BANTU BADI BAKENGA?

Bua kumvua bimpe bua tshinyi kudi makenga, mbimpe tuanji kumanya tshikondo tshivuawu matuadija. Pakabapambuishabu kudi muanjelu uvua mutombokele Nzambi wakaluabu kubikila ne: Satana Diabolo, Adama ne Eva bakabenga kutumikila mikenji ya Nzambi ya tshidi tshimpe ne tshidi tshibi ivuaye mubelele pavuaye mubakandike bua kudia bimuma bia “mutshi wa lungenyi lua kujingulula malu mimpe ne malu mabi.” Diabolo wakambila Eva ne: kabavua ne bua kufua bu bobu babenge kutumikila Nzambi, nunku uvua ubanda Nzambi ne: mmuena dishima. Satana wakabanda kabidi Nzambi ne: udi upangisha bantu bende bua kuikala ne bukenji bua kumanya tshidi tshimpe ne tshidi tshibi. (Genese 2:17; 3:1-6) Satana uvua bu uvua usua kuamba ne: bantu bavua mua kuikala bimpe bobu kabayi ku bulombodi bua Nzambi. Malu onso aa akajula lukonko lua mushinga elu: Nzambi mmukumbanaku bua kulombola bantu anyi?

Diabolo wakajula bukuabu bualu kabidi: wakamba muvua bantu benzela Nzambi mudimu bua kupeta bintu. Diabolo wakambila Nzambi bua muntu wende wa lulamatu Yobo ne: ‘Wewe kuakumunyunguluka ne nzubu wende ne bintu biende bionso ne bulami buebe anyi? Kadi mpindieu olola tshianza tshiebe, lenga bintu bionso bidiye nabi, ne yeye neakudiule ku mêsu kuebe.’ (Yobo 1:10, 11) Nansha muvua mêyi a Satana aa atangila Yobo, uvua usua kuamba ne: bantu bonso badi benzela Nzambi mudimu mu lubombo.

MUVUA NZAMBI MUKOSE TSHILUMBU ETSHI

Mmunyi muvuaye mua kukosa tshilumbu etshi bimpe musangu umue bua ne kashidi? Nzambi wa meji onso uvua mumanye mushindu muimpe wa kukosa tshilumbu etshi, katuyi tudiumvua bedibue mâyi ku makasa. (Lomo 11:33) Wakitaba bua kulekela bantu  badilombola nkayabu bua tshikondo kampanda, bua bipeta bileje ne: nnganyi udi mukumbane bua kulombola bimpe.

Nsombelu mibi idi pa buloba lelu idi ileja patoke mudi bantu bapangile bua kulombola bimpe. Mbulamatadi ya bana ba bantu mmipangile bua kufila ditalala, bukubi ne disanka; mmifikishe kabidi bantu ku dibutula buloba. Bualu ebu budi bujadika bulelela budi mu mêyi a mu Bible aa: ‘Muntu kena ne bukole munda muende bua kuendesha nabu biendedi biende bimpe.’ (Yelemiya 10:23) Anu bulombodi bua Nzambi ke budi mua kupetesha bantu ditalala, disanka ne ditanta bia kashidi bualu ke tshidi Nzambi musue.—Yeshaya 45:18.

Kadi mpindieu, mmunyi muakumbaja Nzambi disua diende bua bantu? Vuluka ne: Yezu wakalongesha bayidi bende bua kusambila ne: “Bukalenge buebe bulue. Disua diebe dienzeke kabidi pa buloba muomumue ne mu diulu.” (Matayi 6:10) Bushuwa mu tshikondo tshijadika, Nzambi neumbushe bintu bionso bidi bikebesha makenga ku diambuluisha dia Bukalenge buende. (Danyele 2:44) Bupele, masama ne lufu nebilue bintu bia kale. Bua bapele, Bible udi uleja ne: Nzambi ‘neapandishe mukengedi wa bintu padilaye kudiye.’ (Musambu 72:12-14) Bua masama, Bible udi ulaya ne: “Muena musoko kena wamba ne: ‘Ndi ne disama.’” (Yeshaya 33:24) Nansha bua bafue badi mu meji a Nzambi, Yezu wakamba ne: “Dîba didi dilua diumvua bantu bonso badi mu nkita dîyi diende ne nebapatuke.” (Yone 5:28, 29) Eyi mmilayi idi itukolesha ku muoyo bikole!

Kukolesha ditabuja dietu mu milayi ya Nzambi kudi kutuambuluisha bua kubenga kudiumvua bedibue mâyi ku makasa kudi Nzambi

DITANTAMENA DITEKESHIBUA KU MUOYO

Bidimu bitue ku 17 panyima pa njiwu ivua mikuate Sidnei utukavua batele ku ntuadijilu kua tshiena-bualu etshi, wakamba ne: “Tshitu muanji kuela Yehowa Nzambi tshilumbu pa mbidi bua njiwu ayi to, kadi ndi mua kuamba ne: mvua mudiumvue bua musangu wa kumpala anu bu ne: mmungele mâyi ku makasa. Kudi matuku antu mbungama ne ndila pandi mvuluka bulema buanyi. Kadi ku diambuluisha dia Bible ndi mufike ku diumvua ne: njiwu ayi kayivua dinyoka dia kudi Nzambi to. Anu mudi Bible wamba, ‘tuetu bonso tudi ne bikondo bidi malu atutulukila.’ Kusambila Yehowa ne kubala imue mifundu misunguluke mbingambuluishe bua kushala mukole mu nyuma ne kuikala ne meji mimpe.”—Muambi 9:11; Musambu 145:18; 2 Kolinto 4:8, 9, 16.

Kumanya bua tshinyi Nzambi mmulekele makenga ne muikalawu mua kujika mu katupa kiipi emu, kudi kutuambuluisha bua kubenga kudiumvua bedibue mâyi ku makasa kudi Nzambi. Tudi bashindike ne: Nzambi udi “mufutshi wa badi bamukeba ne muoyo mujima.” Muntu yonso udi weyemena Nzambi ne Muanende kakuedibua mâyi ku makasa to.—Ebelu 11:6; Lomo 10:11.

Manya malu makuabu

PROGRAME WA DILONGA DIA BIBLE

Bua tshinyi kulonga Bible?

Bible mmuambuluishe bantu ba bungi pa buloba bujima bua kupeta mandamuna a nkonko ya mushinga idi itangila muoyo wetu. Udiku musue pebe kupeta mandamuna aa anyi?