Bua tshinyi mu Bible mudi mêyi a buprofete?

Bua tshinyi bible mmumvuije malu adi enzeka mu tshikondo tshietu etshi?—luka 21:10, 11.

Mu Bible mudi malu a bungi adi atangila mêyi a buprofete. Muntu nansha umue kena mua kumvuija kalu ne kalu konso kenzeke mu matuku atshilualua to. Nunku, dikumbana dia mêyi a buprofete adi mu Bible didi ditujadikila ne: Bible mmukanda wa Nzambi.—Bala Yoshua 23:14; 2 Petelo 1:20, 21.

Mêyi a buprofete adi mu Bible akadi makumbane adi atupesha dishindika dia kuikala ne ditabuja kudi Nzambi. (Ebelu 11:1) Adi atujadikila kabidi ne: malu mimpe adi Nzambi mulaye neakumbane bushuwa. Nunku, mêyi a buprofete adi mu Bible adi atupetesha ditekemena dilelela.—Bala Musambu 37:29; Lomo 15:4.

Mmunyi mudi mêyi a buprofete adi mu Bible atuambuluisha?

Amue mêyi a buprofete adi adimuija bantu ba Nzambi bua kuenza bualu kampanda. Tshilejilu, pavua bena Kristo ba mu bidimu lukama bia kumpala bamone amue mêyi a buprofete makumbane, bakumbuka mu Yelushalema. Panyima pa matuku, pakaluabu kubutula tshimenga bua muvua bantu bavuamu babenge Yezu, bena Kristo bakavua baye kule bavua mu bukubi.—Bala Luka 21:20-22.

Mêyi a buprofete akadi makumbane lelu eu adi aleja ne: Bukalenge bua Nzambi bukadi pa kumbusha makalenge ne mbulamatadi ya bana ba bantu. (Danyele 2:44; Luka 21:31) Nunku mbia mushinga bua muntu yonso kuenza malu ne mitalu bua kupeta dianyisha dia Yezu Kristo Mukalenge udi Nzambi musungule.—Bala Luka 21:34-36.