Pamvua ne bidimu 17 mvua ne ntatu ne majinga a muomumue ne bansonga bakuabu. Mvua musue kudisangisha ne balunda banyi bua kuowela mu mâyi ne kunaya ndundu. Kadi, dimue dituku dilolo nsomebelu wanyi wakashintuluka mu mupodi wa dîsu. Kukadi kupite bidimu bitue ku 30, mvua mupete njiwu ne moto mibi mitambe ivua minshiye mutekete kumbukila anu ku mutu too ne ku dikasa. Ngakenza bidimu bia bungi mu bulalu bua disama.

Mvua mukolele mu tshimenga tshia Alicante, ku luseke lua Est wa Espagne. Mu dîku dietu muvua lukutukutu lua bungi, nunku bu muntshivua muana mvua ntamba kupitshisha dîba dianyi dia bungi mu misesu. Kuvua nzubu wa dilongolola ndundu ya mashinyi pabuipi ne kuetu. José María umue wa ku bena mudimu ba muaba au wakalua mulunda wanyi. Uvua ne musangelu ne uvua untabalela mu mushindu uvuabu kabayi bantabalela kuetu to. Pamvua ne ntatu wakalua bu muanetu wa munda mudi nzala, tuambe ne: bu mulunda wa pa muoyo nansha muvuaye mumpitshile ku bidimu 20.

José María ukavua mutuadije kulonga Bible ne Bantemu ba Yehowa. Pamvua mmutangila, uvua munange Bible bikole ne uvua musue kuyukila nanyi malu adimu. Mvua mmuteleja ne kanemu kuonso, kadi tshivua ngangata malu avuaye ungambila ne mushinga to. Mvua nsonga ne mvua ne bia bungi bia kuenza. Kadi nansha nanku malu au akavua pa kushintuluka.

NJIWU IVUA MISHINTULULE NSOMBELU WANYI

Tshitu musue kuakula bikole bua njiwu ayi to. Tshindi mua kuamba ntshia ne: tshivua ne lungenyi pabuipi ne tshivua mudimuke to. Nsombelu wanyi yonso wakashintuluka anu mu dituku dimue. Ngakadimona mutshibukile panshi ne mulama mu lupitadi panyi ntshivua nsonga wa bukole bua bungi. Bivua bikole bua meme kuitaba tshivua tshimfikile atshi. Mvua mushale anu ndiebeja ne: ‘Mbia mushinga bua meme kushala kabidi ne muoyo anyi?’

José María wakalua kuntangila, wakambila ne lukasa luonso Bantemu ba Yehowa ba mu tshisumbu tshia muaba au bua balue kuntangila ku lupitadi. Bu muvuabu ne tshibidilu tshia kulua kuntangila, biakandenga ku muoyo. Pangakumbuka muaba uvuabu bampeshila manga a bungi, diakamue ngakatuadija kulonga Bible. Ngakamanya bua tshinyi bantu badi basama ne bafua ne bua tshinyi Nzambi mmulekele makenga akuata bantu. Ngakalonga kabidi malu adi Nzambi mulaye bua matuku atshilualua, pikala buloba bujima buule tente ne bantu bapuangane, ne muntu nansha umue kayi mua kuamba ne: “Ndi ne disama.” (Yeshaya 33:24) Eu ke musangu wa kumpala ungakapeta ditekemena dia mushinga mukole mu nsombelu wanyi.

Pangakapatuka mu lupitadi, ngakalubuluka bikole mu dilonga dianyi dia Bible. Nansha munkavua ngendela mu kakalu, mvua mbuela mu bimue bisangilu bia Bantemu ba Yehowa ne nya kuyisha nabu. Mu dia 5/11/1988 pamvua ne bidimu 20, bakantambuisha mu mushindu wa pa buawu: mu dilongo dinene dia tshiowedi. Yehowa Nzambi mmungambuluishe bua kuikala ne mmuenenu muimpe wa malu. Kadi  tshimvua mua kuenza ntshinyi bua kuleja dianyisha dianyi?

NANSHA MUMVUA TSHIYI NE BUKOLE MVUA NYA ANU KUMPALA

Mvua mudisuike bua kubenga kulekela nsombelu wanyi umpangisha bua kuenza malu amvua mukumbane bua kuenza mu mudimu wa Yehowa to. Mvua musue kuya kumpala. (1 Timote 4:15) Ku ntuadijilu kabivua bipepele to, bualu bena mu dîku dietu kabavua basue ntendelelu wanyi mupiamupia to. Kadi mvua ne bena Kristo nanyi bavua bana betu mu ditabuja. Bavua bangambuluisha bua kubuela mu bisangilu ne bapatuka nanyi mu mudimu wa kuyisha.

Kadi mu bule bua matuku, biakamueneka ne: bivua bikengela muntu ikale untabalela butuku ne munya mu mushindu wa pa buawu. Panyima pa makebulula a bungi, ndekelu wa bionso ngakapeta lupitadi kampanda luimpe lua balema mu tshimenga tshia Valence, mutantshi wa kilometre 160 ku Nord kua Alicante. Lupitadi elu lukavua lulue kuanyi kumbelu.

Nansha mumvua mutshibukile panshi, mvua anu ne dijinga dikole dia kuyisha

Nansha mumvua mutshibukile panshi, mvua anu ne dijinga dikole dia kuya kumpala. Ngakangata makuta avua mbulamatadi mutuambuluishe nawu, meme kusumba ordinatere ne kumuashisha ku luseke lua bulalu buanyi. Ngakasumba kabidi telefone. Mpindieu, mu dinda dionso muntu udi undama udi untemeshela ordinatere ne telefone. Bua kutua minu mu ordinatere, ndi ntua tshibanga tshianyi pa mbote ya manete a ku bianza atubu baludika nawu manaya a mu ordinatere. Ndi kabidi ne kamulonda kandi nkuata ne mishiku yanyi. Kamulonda aka kadi kangambuluisha bua kutua mbote bua kufunda maleta ne kufunda nimero mu telefone.

Ndi mua kufunda nimero ya telefone ku diambuluisha dia kamulonda

Mmunyi mudi bintu ebi bingambuluishe? Tshia kumpala mbingambuluishe bua kubuela mu site wa jw.org ne mu Tshibutshilu tshia mikanda tshia ku Enternete. Biamu bia mudimu ebi mbingambuluishe bimpe be! Dituku dionso ntu ngenza mêba a bungi ndonga ne ngenza makebulula mu mikanda idi yumvuija Bible bua kutungunuka ne kulonga malu adi atangila Nzambi ne ngikadilu yende mimpe. Misangu yonso intu ndiumvua nkayanyi anyi mutekeshibue kakese, ntu anu mpeta bualu kampanda mu site eu budi bunkolesha.

Ordinatere wanyi udi ungambuluisha kabidi bua kuteleja ne kuandamuna mu bisangilu bia tshisumbu. Ndi mua kufila mandamuna, kuenza masambila, kuenza miyuki nansha kubala Tshibumba tshia Nsentedi bobu bandombe bua kubala. Nansha mundi tshiyi mua kubuela mu bisangilu ebi, ntu anu ndiumvua ne: ndi umue wa mu tshisumbu tshia muaba au.

Telefone ne ordinatere bidi bingambuluisha kabidi bua kuenza mudimu wa kuyisha. Bushuwa tshiena mua kuya ku nzubu ne ku nzubu bu mutu Bantemu ba bungi benza to. Kadi kabiena bimpangisha bua kuyisha to. Ordinatere ne telefone wanyi bidi bingambuluisha bua kuyisha bantu bakuabu. Mu bulelela, bu mundi munange kuyisha ku telefone bikole, biakasaka bakulu bua kundomba bua kulombola kampanye ka diyishila ku telefone. Kampanye aka kavua kambuluishe nangananga bana betu ba mu tshisumbu  batu kabayi ne mushindu wa kupatuka mu mbanza yabu.

Ndombola dilonga dia Bible

Kadi ki nganu biamu nkayabi bidi bingambuluisha to. Dituku dionso bana betu batu balua kunsombesha. Batu balua ne balela ne bamanyangana nabu batu banange malu a Nzambi. Batu bandomba misangu ya bungi bua kulombola miyuki itudi tuenza nabu. Misangu mikuabu, bena mu mêku batu balua kuntangila anyi bambikila bua kuenza nabu ntendelelu wa mu dîku dilolo. Ntu musue bikole patu bana balua kusombela ku luseke luanyi ne bangambila tshidi tshibasaka bua kunanga Yehowa.

Tuenza ntendelelu wa mu dîku ku dilolo ne balunda

Ntu ne disanka patu bantu balua kuntangila. Misangu ya bungi mu lupitadi muaba undi utu uwula tente ne balunda ba kule ne ba pabuipi batu balua kuntangila. Dingenzela malu ne dinanga edi ditu dikemesha bikole bantu batu bandama mu lupitadi. Dituku dionso, ntu ngela Yehowa tuasakidila bua mundi munkatshi mua bana betu ba mushinga mukole aba.

KULUILA KU MABOKO

Patu muntu ungela muoyo ne unsamba, ntu ngandamuna anu ne: “Tutshidi anu tuluila ku maboko!” Bulelela, ndi mumanye ne: tshiena ntata nkayanyi to. Nansha tuetu mu nsombelu anyi lutatu lua mushindu kayi, bena Kristo bonso badi mu mvita, tuambe ne: “mvita mimpe ya ditabuja.” (1 Timote 6:12) Bua kufika ku diluangana munkatshi mua bidimu bia bungi nunku, ntu nsambila dituku dionso ne ngela Yehowa tuasakidila bua mudiye mumpesha tshipatshila mu muoyo wanyi. Ntu kabidi ndienzeja bua kuikala ne bia bungi bia kuenza mu mudimu wa Nzambi, mutuishile mêsu ku ditekemena didi kumpala kuanyi.

José María

Ntu ntamba kuela meji bua bulongolodi bupiabupia ne muikala balema mua kunyema lubilu ne kutumpika. Imue misangu tutu tuela bilele ne mulunda wanyi José María udi ne disama dia tuneka, bua mutuikala tuenza nende manaya a lubilu. Ntu mmuebeja ne: “nnganyi wapita mukuabu?” Utu ungadamuna ne: “Kumanya watshimuna ki nkudi ne mushinga to, kadi tshia mushinga nkuikala mu mparadizu mutuikala tunyema lubilu.”

Kabivua bipepele bua meme kuitaba tshivua tshimfikile atshi to. Ndi mumanye ne: bu mumvua nsonga, mvua muenze bualu bubi budi bulue kunkebela ntatu mikole. Kadi ndi ne disanka dia bungi bua mudi Yehowa kayi mundekele. Mmumpeshe bintu bia bungi: dîku dinene dia mu nyuma, dijinga dia kuikala ne muoyo, disanka dia kuambuluisha bakuabu ne ditekemena dimpe bua matuku atshilualua. Meme muambe ne: nsangisha malu onso aa mu tshiambilu tshimue, ndi mua kuamba ne: Yehowa mmumpeshe bintu bia bungi kupita bimvua mutekemene.