Kuamba ne: bafue nebapetulule muoyo nkupanga lungenyi anyi? Mupostolo Paulo kavua yeye wela meji nanku to. Wakafunda ku buenzeji bua nyuma muimpe ne: “Bituikala batekemene Kristo anu mu muoyo eu, tudi bantu ba kumvuila luse kupita bakuabu bonso. Kadi mu bulelela Kristo ukadi mubishibue ku lufu, mamuma a kumpala a badi balale tulu mu lufu.” (1 Kolinto 15:19, 20) Paulo uvua mumanye ne: dibishibua dia bantu ku lufu mbualu bulelela. Tshivua tshimujadikile ndibika dia Yezu ku lufu. * (Bienzedi 17:31) Ke bualu kayi Paulo wakabikila Yezu ne: “mamuma a kumpala,” bualu yeye ke uvua wa kumpala ku dibishibua bua kupeta muoyo wa kashidi. Bikala Yezu ke wa kumpala, mbuena kuamba ne: nekuikala bakuabu.

Yobo wakambila Nzambi ne: “wewe wakadi kunjinga, meme mudimu wa bianza biebe.”—Yobo 14:14, 15

Kudi bualu bukuabu budi bujadika ne: dibishibua dia bantu ku lufu nedikalaku: Yehowa n’Nzambi wa bulelela. ‘Nzambi kena mua kushima.’ (Tito 1:2) Yehowa katu muanji kushima ne kadiakushima to! Udi mua kulaya ne: bafue nebabike, uleja too ne mudiye mua kubabisha kadi kayi ukumbaja anyi? Nansha kakese!

Bua tshinyi Yehowa mmulongolole bua kubisha bantu mu matuku atshilualua? Bualu udi ne dinanga. Yobo wakebeja ne: ‘Biafua muntu, neikale ne muoyo kabidi, anyi? Wewe wakadi kumbikila ne meme nakadi kuitaba kuudi; wewe wakadi kunjinga, meme mudimu wa bianza biebe.’ (Yobo 14:14, 15) Yobo uvua mutuishibue ne: Tatu wende wa mu diulu udi ne dinanga neikale ne dijinnga dikole dia kumubisha ku lufu. Nzambi mmushintuluke anyi? Udi wamba ne: “Meme Yehowa tshitu ngakudimuka.” (Malaki 3:6) Nzambi utshidi anu ujinga bua bafue babike, bikale ne makanda a mubidi ne disanka. Bidi anu mutu muledi udi munange muanende umujinga padiye ufua. Kadi dishilangana didi ne: Yehowa yeye udi ne bukole bua kukumbaja tshidiye ujinga.—Musambu 135:6.

Lufu mbualu bunene menemene, kadi Nzambi udi mua kulujikija

 Yehowa neapeshe muanende bukole bua kupetesha bantu badi bafuishe disanka kadiyi kuamba. Mmunyi mutu Yezu pende umvua bua dibisha dia bantu ku lufu? Kumpala kua Yezu kubishaye Lazalo, wakamona kanyinganyinga kavua naku bana babu ba bakaji ne balunda bende, “wakapuekesha binsonji.” (Yone 11:35) Musangu mukuabu Yezu wakasambakena ne mukaji mukamba wa mu Naina uvua mufuishe muanende wa balume mulela umue. Yezu “wakamumvuila luse, kumuambilaye ne: ‘Lekela kudila.’” Diakamue kubishaye muanende. (Luka 7:13) Ebi bidi bileja ne: Yezu utu umvua bibi bua kanyinganyinga ne lufu. Ndisankapu kayi dikalaye nadi papeteshaye bantu disanka pamutu pa kanyinganyinga!

Kanyinganyinga kakadiku kakukuate umue musangu anyi? Uvua mua kuikala wela meji ne: kakuena tshia kuenza bua lufu to. Kadi tshidiku, tuambe ne: Nzambi neabishe bafue ku diambuluisha dia Muanende. Vuluka ne: Nzambi mmusue bua umone mudi bualu ebu buenzeka. Mmusue bua wikalapu bua kuela mu tshitupa banangibue bebe bavua bafue. Fuanyikijabi munuikala nulongolola pamue malu a kuenza panyima pa bidimu ne bidimu, kakuyi muntu ufua kabidi!

Lionel utukavua batele mu tshiena-bualu tshishale udi wamba ne: “Ndekelu wa bionso ngakalonga bualu bua dibishibua dia bafue. Ku ntuadijilu tshivua ngitaba malu aa nansha muntu uvua uangambila to. Kadi ngakaakebulula mu Bible, meme kusangana ne: mmalelela. Ndi muindile ne muoyo kuulu kuulu bua kumona tshiakabidi kakuanyi.”

Udi musue kumanya malu makuabu a bungi anyi? Bantemu ba Yehowa nebasanke bua kukuleja mu Bible webe tshidi tshibajadikila ne: dibishibua dia bafue nedikalaku mu matuku atshilualua. *

^ tshik. 3 Bua kupeta tshijadiki tshia ne: Yezu uvua mubishibue, bala mukanda wa La Bible: Parole de Dieu ou des hommes? mu dibeji dia 78-86, mupatula kudi Bantemu ba Yehowa.

^ tshik. 9 Suaku ubale nshapita wa 7 wa mukanda wa Bible utu ulongesha tshinyi menemene? mupatula kudi Bantemu ba Yehowa.