Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi  |  Ngondo 6 2015

 TSHIENA-BUALU TSHINENE | MALU A SIANSE MMAPINGANE PA MUABA WA BIBLE ANYI?

Malu a sianse adi ne mikalu

Malu a sianse adi ne mikalu

Mu bikondo bishale ebi, mikanda ya bungi idi yumvuija mmuenenu ya bantu badi bamba mudi Nzambi kayiku mmitangalake bikole. Mikanda eyi mmikoke ntema ya bantu ba bungi ne mmibasake ku dikokangana bikole. David Eagleman mumanyi kampanda wa malu a buongo wakafunda bua dikokangana edi ne: “Bamue babadi batu bela meji ne: bena malu a sianse mbamanye bionso, kadi bena sianse bimpe mbadi bitaba ngenyi ya bakuabu ne batu anu bajandula malu makuabu mapiamapia avuabu kabayi belela meji.”

Munkatshi mua bidimu, bena sianse mbenze malubulula a dikema mu dikeba mandamuna a nkonko minene idi itangila bifukibue. Kadi bamue mbenze bilema binene mu dienza diabu dia makebulula aa. Isaac Newton uvua umue wa mu bena sianse banene ba katshia ne katshia. Wakaleja mudi bukole budi bukoka bintu busangisha mabulunge, mitoto ne bikata biayi mu tshibuashibuashi tshimue. Wakapatula makumi mabandile adi ambuluisha mu dienza dia ordinatere, dibuuka mu tshibuashibuashi ne mu fizike wa tutupa tukese tua atome. Kadi Newton pende wakatuadija kulonga shimi uvua wenza mudimu ne malu a mitoto ne majimbu bua kukudimuna biamu bikuabu bua bilue or.

Bidimu bipite pa 1500 kumpala kua Newton, mumanyi wa malu a mitoto kampanda muena Greke diende Ptolémée wakendakana mu tshibuashibuashi anu ne mêsu ende nkayawu. Uvua ulondesha muvua mabulunge anyungakana muulu butuku ne uvua mupiluke mu dienza tuarte tua matunga. Kadi uvua wela meji ne: buloba budi mu nkatshinkatshi mua bintu bionso. Carl Sagan mumanyi wa mushindu udi mabulunge ne mudibu baenze wakafunda bua Ptolémée wamba ne: “Bu muvua bantu bitabe lungenyi luende lua dishima elu munkatshi mua bidimu 1500, bidi bileja ne: nansha muntu yeye ne meji a bungi, udi pende anu mua kudidinga.”

Lelu eu bena sianse badi batuilangana ne ntatu ya muomumue mu makebulula abu. Nebafikaku ku dipeta diumvuija dimpe dia tshibuashibuashi ne bintu bidimu anyi? Nansha mutudi mua kuitaba dilubuluka dia malu a sianse ne mudiwu matuambuluishe, bidi kabidi ne mushinga bua kumanya ne: malu aa adi ne mikalu. Paul Davies mumanyi kampanda wa malu a fizike wakamba ne: “Kakuena mushindu wa kupeta diumvuija dia tshibuashibuashi ne bintu bidimu didi diumvuika ne dipetangana mu malu onso to.” Mu mêyi aa mudi bulelela bua ne: bantu kabena mua kumvua bufuki bimpe mu kabujima nansha. Nunku, padibu bamba bua mudi bena sianse mua kufila diumvuija dia bintu bionso bidiku, ki mbimpe kuitaba anyi kubenga musangu umue to.

Bushuwa, Bible udi ukumbaja majinga etu mu mushindu udi malu a sianse kaayi mua kuenza nansha

Bible udi wamba bua bintu bia kukema bidi mu bufuki ne: “Mona! Eyi idi anu mielelu patupu ya njila yende; Anu dinunganyi tshianana ndikadi diumvuike bua bualu buende!” (Yobo 26:14NW) Kutshidi malu mapite bungi adi mashale adi bantu kabayi mua kumvua nansha kumanya to. Bushuwa, mêyi a mupostolo Paulo mafunda kukadi bidimu bitue ku 2000 aa adi ashala anu malelela. Wakamba ne: “Aka! Monayi ndondo wa bubanji bua Nzambi, meji ende ne dimanya diende! Kakuena udi mua kujingulula dilumbuluisha diende ne kulondolola njila yende nansha!”Lomo 11:33.

Manya malu makuabu

TSHIBUMBA TSHIA NSENTEDI

Muntu neanyange buloba kakuyi mushindu wa kubulongolola anyi?

Bible kavua muakule anu bua mudi bantu banyanga lelu muaba udibu, kadi uvua muakule kabidi bua tshikala mua kufikila badi babunyanga.

TSHIBUMBA TSHIA NSENTEDI

Ntshinyi tshidi tshisaka bantu ba bungi bua kukonkonona dikalaku dia Mufuki?

Bantu mbafukibue kudi Nzambi anyi peshi mbafumine ku nyama?