Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi  |  Ngondo 4 2015

 BIBLE UTU USHINTULULA BANTU

Nkonko isatu ivua mishintulule nsombelu wanyi

Nkonko isatu ivua mishintulule nsombelu wanyi
  • MULELA MU 1949

  • DITUNGA DIABU ÉTATS-UNIS

  • TSHIVUAYE UVUA UKEBA NSOMBELU WA NSONGO

TSHIMVUA KALE:

Mvua mukolele mu Ancram, tshimenga tshikese tshidi ku Nord kua New York mu États-Unis. Tshimenga etshi tshivua tshimanyike bikole bua dienza dia mabele. Bushuwa, bungi bua ngombe ivua mu tshimenga etshi buvua bupite bua bantu.

Bena mu dîku dietu bavua baya mu tshitanda tshimuepele tshivua mu tshimenga etshi. Mu Dia lumingu mu dinda, kaku muntu mulume uvua umfitshila buanga ku bisabata, ne pashishe mvua nya kulonga malongesha a bana a mu Dia lumingu muambule ka Bible kanyi kakese katoke kavua kaku muntu mukaji mumpeshe. Bavua batulongeshe, meme ne bana betu, bua kuenza mudimu bikole, kunemeka bena mutumba ne kubambuluisha, ne kuikala ne dianyisha bua malu mimpe atuvua tupeta.

Pangakakola, ngakaya kusombela wanyi muaba ne meme kulua mulongeshi. Mvua ndiela nkonko ya bungi pa bidi bitangila Nzambi ne nsombelu wa bantu. Bamue balongi banyi bavua ne meji a bungi. Bakuabu kabavua ne meji a bungi to, kadi bavua badifila bikole. Banga bavua ne bulema kampanda, eku bakuabu bikale ne makanda a mubidi mimpe. Mvua mmona ne: nsombelu au kavua muakane to. Imue misangu, baledi ba balongi bavua ne butekete kampanda bavua bamba mêyi bu mudi: “Ke tshivua Nzambi musue bua muananyi ikale.” Mvua ndiebeja bua tshinyi Nzambi uvua mua kuanyisha bua bamue bana baledibue ne bulema. Pabi bana kabavua benze bualu bubi nansha bumue to.

Mvua ndiebeja kabidi ne: ‘Mbualu kayi bua mushinga bundi mua kuenza mu nsombelu wanyi?’ Ngakamona ne: matuku anyi a muoyo avua apita lukasa. Mvua mukolele mu dîku dimpe, mulongele mu tulasa tuimpe, ne mvua ngenza mudimu umvua munange bikole. Kadi matuku anyi a muoyo avua mashale avua amueneka mikale tshianana. Bualu butambe buimpe bumvua mutekemene buvua bua kusedibua, kupeta nzubu muimpe ne bana, kutungunuka ne kuenza mudimu too ne pamvua mpeta pansio ne ndekelu wa bionso kuya kusombela mu nzubu itubu balamina bakulakaje. Mvua ndiebeja ni kuvuaku tshintu tshikuabu tshia mushinga mu nsombelu wa muntu.

MUSHINDU UVUA BIBLE MUNSHINTULULE:

Mu tshikondo kampanda tshia dikisha, meme ne bamue balongeshi nanyi, tuakaya kuendakana mu matunga a ku Mputu. Tuetu kuya ku nzubu wa badiambike wa mu Westminster, ku Notre-Dame  wa mu Paris, ne ku Vatican, kabidi ne mu tubitanda tua bungi. Muaba wonso ungakaya, ngakela nkonko imvua nayi. Meme mumane kupingana kumbelu mu tshimenga tshia Sloatsburg mu New York, ngakabuela mu bitanda ndambu. Kadi kakuvua nansha tshimue tshivua tshiandamune nkonko yanyi bimpe to.

Dituku dikuabu, mulongi wanyi wa bakaji wa bidimu 12 wakalua kundi, kungelaye nkonko isatu. Lua kumpala, uvua mungebeje ni mvua mumanye ne: yeye uvua Ntemu wa Yehowa. Meme kuamba ne: eyowa, ndi mumanye. Luibidi, kungebejaye ni mvua musue bua kumanya malu a bungi adi atangila Bantemu ba Yehowa. Meme kuamba kabidi ne: eyowa. Luisatu, kungebejaye muaba umvua musombele. Pangakamuambila muaba umvua musombele, tuakajingulula ne: mvua musombele pabuipi ne kuabu. Tshivua mumanye ne: nkonko isatu ayi miela kudi muana wa bakaji mutekete ivua mua kushintulula nsombelu wanyi bua kashidi to.

Mutantshi mukese pashishe, wakangata kakalu kende kuluaye kuanyi, kutuadijaye kulonga nanyi Bible. Ngakamuela nkonko imvua muele balombodi ba bungi ba bitanda. Bishilangane nabu, muana eu wakampesha mandamuna matoke mimpe afumina mu Bible wanyi meme muine. Mandamuna amvua katshia tshiyi muanji kupeta.

Malu angakalonga mu Bible akansankisha bikole menemene. Biakandenga bikole pangakabala 1 Yone 5:19 udi wamba ne: “Ba pa buloba bonso badi ku bukokeshi bua mubi.” Ngakumvua disulakana pangakamanya ne: Satana ke uvua ukebesha tunyinganyinga tuonso tutudi tumona pa buloba bujima, ne kumanya ne: Nzambi neajikije malu onso aa. (Buakabuluibua 21:3, 4) Ngakamanya kabidi ne: Bible udi umvuika padibu bamumvuija bimpe. Nansha muvua Ntemu uvua ulonga nanyi muikale anu ne bidimu 12, ngakadiambila ne: bulelela budi anu bulelela nansha buobu buamba kudi nganyi.

Nansha nanku, mvua musue kumona bikala Bantemu batumikila malu avuabu bayisha. Tshilejilu, muana wa bakaji eu uvua utamba kuamba ne: bena Kristo balelela badi ne ngikadilu bu mudi lutulu ne buimpe. (Galatiya 5:22, 23) Meme kuangata dipangadika dia kumuteta bua kumona yeye muine ni uvua ne ngikadilu eyi. Dimue dituku, meme kuenza ku bukole, kulua panyima pa dîba dia kulonga. Mvua ndiebeja ne: ‘Neashale mungindile anyi? Yeye mungindile, neikale ne tshiji bua mundi mulue panyima anyi?’ Pangakabuela mu njila wa kuanyi, meme kumumona mungindile kumpala kua nzubu wanyi. Kuluaye lubilu ku mashinyi anyi, ungambila ne: “Nkavua nkeba kuya kuetu bua kuambila maman ne: tubikile bena ku mpitadi ne bampulushi bua kumanya ni uvua bimpe, bualu kutu muanji kulua panyima pa dîba dia kulonga to. Nkavua ne dipampakana bua bualu buebe.”

Musangu mukuabu, ngakamuela lukonko lumvua ngela meji ne: muana wa bidimu 12 kavua mua kuluandamuna to. Mvua musue kumona ni uvua mua kufuikakaja diandamuna kampanda. Pangakamuela lukonko alu, wakantangila ne meji ende onso, kungambilaye ne: “Lukonko elu ndukole. Ndi ndufunda bua kuya kuebeja baledi banyi.” Bushuwa, pakaluaye musangu wakalonda bua tuetu kulonga, wakalua ne Tshibumba tshia Nsentedi tshivua ne diandamuna dia lukonko luanyi. Bualu buvua bunkoke kudi Bantemu budi ne: mikanda yabu yakandamuna nkonko yanyi yonso ne mandamuna avua afumina mu Bible. Ngakatungunuka ne kulonga Bible ne muana wa bakaji eu, tshidimu tshijima pashishe, bobu kumbatiza, meme kulua Ntemu wa Yehowa. *

MASANKA ANGAKAPETA:

Ndekelu wa bionso pangakapeta mandamuna mimpe ku nkonko yanyi, ngakajinga bua kuambila bantu bakuabu malu aa. (Matayi 12:35) Kumpalampala, bena mu dîku dianyi kabavua basue malu mapiamapia amvua muitabuje to. Kadi, mu bungi bua matuku, bakateketa. Pakavua mamu mikolo ku tshina, wakabanga kulonga Bible. Nansha muvuaye kayi mushale ne muoyo matuku a bungi bua yeye kufikaye ku dibatijibua, ndi mushindike ne: ukavua muangate dipangadika dia kuenzela Yehowa mudimu.

Mu 1978, ngakaselangana ne Ntemu mukuabu, diende Elias Kazan. Mu 1981, bakatubikila meme ne Elias bua kulua bena mu dîku dia Betele wa mu États-Unis. * Diakabi, tuetu bamane kuenza mudimu anu bidimu binayi tshianana, Elias wakafua. Nansha mumvua mukaji mukamba, ngakashala ngenza anu mudimu uvuabu bampeshe ku Betele, mudimu eu wakangambuluisha bua meme kuikala ne tshia kuenza ne wakankolesha bikole.

Mu 2006, ngakaselangana ne Richard Eldred, muanetu wa mu dîku dia Betele. Meme ne Richard tudi tutungunuka ne kuenza mudimu ku Betele. Mundi mumanye bulelela pa bidi bitangila Nzambi, bushuwa ndi ndiumvua ne: ndi mupete mandamuna amvua nkeba, mupete ne nsombelu wa nsongo; malu onso akatuadija ne nkonko isatu miela kudi muana wa bakaji mutekete.

^ tshik. 16 Mu kabujima, muana wa bakaji eu ne bana babu bakuabu bakambuluisha balongeshi babu batanu bua kulonga Bible ne kutendelela Yehowa.

^ tshik. 18 “Betele” udi umvuija ‘Nzubu wa Nzambi.’ Dîna edi ke didi Bantemu ba Yehowa babikila biro biabu bidi mu matunga mashilashilangane pa buloba bujima. (Genese 28:17, 19) Bena mu dîku dia Betele batu benza midimu mishilashilangane itu yambuluisha bua mudimu wa kulongesha wa Bantemu ba Yehowa uye kumpala.