Ntshinyi tshiafikila bantu matuku atshilualua?

Nku tshinyi kudi lufu lua Yezu luenza bua kuikale nsangilu wa bantu udi muntu yonso utabalela bakuabu?

Kakuyi mpata, bantu nebatungunuke anu ne kulubuluka mu malu a sianse. Kadi, dinga dituku nebafikaku ku dienza nsangilu kampanda wa bantu badi batabalelangana bonso ne muoyo mujima anyi? Kabiena nanku to. Lelu eu, budinangi ne lukuka mbikokeshe bantu ba buloba bujima. Kadi Nzambi mmulongoluele dîku dia bukua bantu tshintu kampanda tshimpe tshitambe.—Bala 2 Petelo 3:13.

Dîyi dia Nzambi didi diakula bua nsangilu wa bantu ba buloba bujima mu matuku atshilualua bikala bonso banangangane. Nebasombe talalaa, kakuyi udi mua kubenzela bibi to.—Bala Mika 4:3, 4.

Budinangi nebujike mushindu kayi?

Pakafukabu muntu kudi Nzambi ku ntuadijilu, muntu kavua ne muoyo wa budinangi to. Kadi pakasungula muntu wa kumpala bua kubenga kutumikila Nzambi, wakalua muena mapanga. Kudiye nkutuakapiana muoyo wa budinangi eu. Tshidibi, Nzambi neapingajile bantu bupuangane ku diambuluisha dia Yezu.—Bala Lomo 7:21, 24, 25.

Anu muvua disua dia Nzambi, Yezu wakafua lufu lua mulambu, yeye kujimija lutatu luvua dibenga kutumikila dia muntu wa kumpala dikebeshe. (Lomo 5:19) Mushindu au ke uvua Yezu mupeteshe malu mimpe a dikema atshilualua mpunga wa kuenzekawu, pikala bantu kabatshiyi kabidi ne muoyo wa budinangi wa kuenza bualu bubi to.—Bala Musambu wa 37:9-11.