Netupetaku mbulamatadi wakokesha buloba bujima anyi?

Mmunyi mudi mbulamatadi wa buloba bujima mua kusangisha bantu ba mu bisamba bionso mu bobumue?—yeshaya 32:1, 17; 54:13

Ela meji muikala mbulamatadi wa buloba bujima mua kuambuluisha bantu. Lelu eu bantu ba bungi badi bakenga bua bupele, eku bakuabu bikale babanji. Kadi mbulamatadi wa buloba bujima udi mumanye majinga a bantu udi mua kuenza bua bantu bonso bapete tshidibu natshi dijinga. Udiku wela meji ne: bantu badi mua kuenza mbulamatadi wa mushindu eu anyi?—Bala Yelemiya 10:23.

Kukadi bidimu bia bungi bidi mbulamatadi ya bantu mipangile mu mishindu yonso bua kukumbajila badiyi ilombola majinga abu, nangananga bapele. Imue mbulamatadi itu ne tshikisu tshia bungi. (Muambi 4:1; 8:9) Kadi Nzambi wa Bukole Buonso mmulaye bua kuteka mbulamatadi wapinganyina mbulamatadi ya bana ba bantu. Mukokeshi wa mbulamatadi eu neakumbajile bantu majinga abu.—Bala Yeshaya 11:4; Danyele 2:44.

Mmalu kayi enza Bukalenge bua Nzambi?

Yehowa Nzambi mmusungule Muanende Yezu, Mukokeshi muimpe wa buloba bujima. (Luka 1:31-33) Pavua Yezu pa buloba, uvua wambuluisha bantu bikole. Bu mudiye Mukalenge, neasangishe bantu ba mu bisamba bionso mu bobumue ne neumbushile bantu ntatu yonso.—Bala Musambu 72:8, 12-14.

Bantu bonso nebitabe Yezu bu Mukokeshi anyi? Tòo. Kadi Yehowa udi ne lutulu. (2 Petelo 3:9) Utshidi upesha bantu mpunga wa bobu kuitaba Yezu bu Mukokeshi. Mu katupa kîpi emu, Yezu neumbushe bantu babi pa buloba ne neafile ditalala ne bukubi pa buloba bujima.—Bala Mika 4:3, 4.