MMUSHINDU kayi udi mulume mua kuenzela mukajende malu? Bantu ba bungi batu bitaba ne: mudimu munene udi nawu mulume ngua kuambuluisha dîku diende bua kuikaladi bimpe mu malu a makuta. Kadi bamue bakaji badi ne bintu bia bungi kabatu badiumvua mu bukubi to, batu mene ne buôwa. Tshilejilu mukaji mukuabu wa mu ditunga dia Espagne diende Rosa udi wamba bua bayende ne: “Padiye ne bantu bakuabu mmuntu muimpe, kadi padiye ku nzubu mmulume wa malu makole.” Joy wa mu ditunga dia Nigéria udi wamba ne: “Pandi tshiyi mpetangana ne bayanyi utu ungamba ne: ‘udi ne bua kuenza tshionso tshindi nkuambila bualu ndi bayebe.’”

Mmunyi mudi muntu mua kukumbaja mudimu wende bu mulume udi ne dinanga? Ntshinyi tshidi mulume mua kuenza bua dîku dikale muaba muimpe udi mukajende mua ‘kusomba mu ditalala’?—Luta 1:9.

TSHIDI BIBLE WAMBA BUA BUMFUMU BUA MULUME

Nansha mudi mulume ne mukaji bikale mumue ku mêsu kua Nzambi, Bible udi wamba ne: mulume yonso udi ne mudimu kampanda mu dîku. Lomo 7:2 udi wamba ne: mukaji musela yonso udi “ku mukenji wa bayende.” Anu mudi biapu bia bungi bisungula muntu bua kulombola midimu, Nzambi mmuteke mulume ku mutu kua mukajende. (1 Kolinto 11:3) Balume badi ne bua kulombola mêku abu.

Nuenu balume, mmunyi munudi mua kuenza mudimu ne bukokeshi budi Nzambi munupeshe? Bible udi wamba ne: “Tungunukayi ne kunanga bakaji benu, anu bu mudi Kristo pende munange tshisumbu.” (Efeso 5:25) Eyowa, nansha muvua Yezu Kristo kayi musela, tshilejilu tshiende tshidi mua kukuambuluisha bua kulua mulume muimpe. Tumonayi mushindu kayi.

NSOMBELU WA YEZU UDI TSHILEJILU TSHIMPE BUA BALUME

Yezu uvua ukankamija bakuabu ne ubapepejela bujitu. Yezu wakalaya bantu bonso bavuabu bakengesha ne bavua ne majitu a malu abu ne: “Luayi kundi, . . . nennupeshe bukole.” (Matayi 11:28, 29) Uvua misangu yonso ujikija makenga abu ne ubakolesha ne dîyi dia Nzambi. Ke bualu kayi bantu ba bungi bavua badiumvua bimpe bua kusemena kudi Yezu batuishibue ne: neabapepejele bujitu buabu.

Mudi balume mua kuidikija Yezu. Keba mishindu ya kupepejela mukajebe bujitu. Bamue bakaji badi badiumvua bu  Rosa wakadilakana wamba ne: “Bayanyi uvua ummona anu bu muena mudimu wende.” Kadi muntu mukuabu diende Kweku udi mu dibaka dimpe udi wamba ne: “Ntu nkonka mukajanyi mushindu undi mua kumupepejela bujitu bualu ndi mumunange. Ntu nkeba mushindu wa kumuambuluisha ne midimu ya mu nzubu.”

Yezu uvua wangata bantu ne mushinga, uditeka pa muaba wabu. Mukaji kampanda uvua mukenge bikole ne disama munkatshi mua bidimu 12. Pavuaye mumvue bua bishima bivua Yezu wenza, “uvua udiambila ne: ‘Meme mulenge anu tshilamba tshiende tshia pa mutu, nengumvue bimpe.’” Uvua muambilamu! Wakasemena pabuipi ne Yezu, ne kulenga tshilamba tshiende tshia pa mutu yeye kumvua bimpe diakamue. Nansha muvua bamue bantu bavua bamona bualu ebu mua kuamba ne: mukaji eu uvua ne dikamakama, Yezu yeye wakamona ne: mukaji eu uvua mushikile. * Wakambila mukaji eu ne bulenga buonso ne: “Muananyi wa  bakaji, . . . umvue bimpe ku disama diebe dibi.” Yezu wakepuka bua kumufuisha bundu anyi ku mukanyina, kadi wakamona muvua mukaji eu usama. Nunku wakaleja muvuaye muntu muimpe uvua uditeka pa muaba wa bakuabu.—Mâko 5:25-34.

Mudi balume mua kuidikija Yezu. Padi mukajebe kayi udiumvua bimpe, muleje muudi umuangata ne mushinga ne ikale ne lutulu. Dienzeje bua kumona malu mudiye uamona ne mumvuile. Tshilejilu, Ricardo udi uleja ne: “Pantu mmona ne: mukajanyi udi ne tshiji, ntu ndienzeja bua kuepuka malu adi mua kumunyingalaja kabidi bikole.”

Yezu uvua uyukila ne bayidi bende. Yezu uvua uyukila bikole ne bayidi bende. Wakamba ne: “Ndi munumanyishe malu onso amvua mumvue kudi Tatu wanyi.” (Yone 15:15) Mbulelela bua se: Yezu uvua imue misangu musue kuikala nkayende bua kuela meji ne kusambila. Kadi misangu ya bungi uvua wambila bayidi bende mushindu uvuaye udiumvua. Butuku bua kumpala kua lufu luende bu muenzavi, wakabambila patoke ne: uvua “mubungame bikole” bua malu avua ne bua kumufikila. (Matayi 26:38) Nansha pavuabu benza malu avua kaayi amusankisha, Yezu kavua anu mulekele bua kuyukila ne balunda bende.—Matayi 26:40, 41.

Kuidikija tshilejilu tshia Yezu kudi mua kuambuluisha muntu bua kulua mulume muimpe ne tatu muimpe

Mudi balume mua kuidikija Yezu. Yukila ne mukajebe malu adi mu muoyo webe ne mu meji ebe. Mamu kampanda udi wamba ne: bayende katu ne lutatu lua kuyukila ne bantu patoke to, kadi ku nzubu utu anu mupuwa. Kadi mona mudi Ana udiumvua patu bayende umuambila malu ende, udi wamba ne: “ntu ndiumvua munnange bulelela ne ntu ndimona pabuipi nende.”

Kuangatshi dipuwa bu mushindu wa kunyoka mukajebe to. Mukaji mukuabu wakamba ne: “Patu bayanyi umfikila munda utu ubenga kungakuisha munkatshi mua matuku a bungi. Utu wenza bua ndiumvua bu muntu mupila ne mudiombola.” Kadi Edwin utu udienzeja bua kuidikija tshilejilu tshia Yezu. Udi wamba ne: “Pantu ne tshiji tshitu ngandamuna diakamue to, kadi ntu nkeba tshikondo tshimpe tshia tuetu kuyukila bualu abu.”

Joy utuvua batele kuulu eku mmumone mudi bayende mushintuluke katshia watuadija kulonga Bible ne Bantemu ba Yehowa. Udi wamba ne: “bayanyi mmushintuluke ne udi udienzeja bikole bua kuikala mulume muimpe udi ne dinanga padiye widikija Yezu.” Malongesha a mu Bible mmambuluishe bena mabaka ba bungi. Udiku pebe musue kuikala munkatshi muabu anyi? Udi mua kulomba Ntemu wa Yehowa bua akulongeshe Bible kuyi ufuta makuta.

^ tshik. 10 Bilondeshile Mikenji ya Mose, mukaji eu kavua mukezuke mu malu a ntendelelu to, nunku muntu yonso uvua umulenga uvua ulua mukoya.—Lewitiki 15:19, 25.