Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi  |  Ngondo wa 10 2014

 BIBLE UTU USHINTULULA BANTU

Mvua ne nsombelu wa budinangi

Mvua ne nsombelu wa budinangi
  • MULELA MU: 1951

  • DITUNGA DIABU: ALLEMAGNE

  • TSHIVUAYE: UVUA NE LUNGENYI LUA DIDISUA NE DIDIENZELA MALU

TSHIMVUA KALE:

Pantshivua muana, dîku dietu divua disombele pabuipi ne Leipzig, ku Est kua Allemagne, pabuipi ne mikalu ya ditunga dia Tchèque ne dia Pologne. Pamvua ne bidimu bisambombo, papa wakaya netu mu ditunga dia Brésil pashishe mu dia Équateur.

Pangakakumbaja bidimu 14, bakantuma mu ditunga dia Allemagne bua kulongelamu. Bu muvua baledi banyi kule, ku Sud kua Amerike, mvua nditangidila malu anyi meme nkayanyi. Ngakalua kupeta lungenyi lua didieyemena. Tshivua ntuma ntema ku tshivua bienzedi bianyi bienzela bakuabu.

Pangakakumbaja bidimu 17, baledi banyi bakapingana mu Allemagne. Kumpala mvua musombele ku nzubu kuetu. Kadi bu mumvua ne lungenyi lua didienzela malu bivua binkolele bua kuitaba bulombodi bua baledi banyi. Nunku, pangakakumbaja bidimu 18 ngakumbuka ku nzubu.

Mvua ndubakana bikole bua kukeba tshipatshila mu nsombelu wanyi. Meme mumane kuditua mu nsombelu ya mishindu mishilashilangane ne mubuele mu mangumba, ngakalua kumona ne: bualu buimpe bumvua mua kuenza mu nsombelu wanyi nkuenza ngendu bua kubandila bintu bimpe bia pa buloba kumpala kua bantu kububutulabu.

Ngakumbuka mu Allemagne, meme kusumba moto, meme kuya mu Afrike. Matuku makese pashishe, ngakapingana ku Mputu bua kulongoluesha moto wanyi. Meme mumane kulongoluesha moto wanyi, ngakaya ku tshisabu tshia mâyi mu ditunga dia Portugal. Ngakangata dipangadika dia kulekela kuenza ngendu ne moto ne kutuadija kuenza ngendu ya pa mâyi ne mazuwa.

Ngakaditua mu dingumba dia bansonga bavua badilongolola bua kusabuka mbuu wa Atlantique. Munkatshi muabu muvua nsongakaji mukuabu diende Laurie utuvua balue kuselangana nende pashishe. Bua musangu wa kumpala, tuakasabuka ne mazuwa mu bidiila bia Caraïbes. Tuetu bamane kuenza ndambu wa matuku mu Puerto Rico, tuakapingana ku Mputu. Tuvua basue bua tupete mazuwa atu ne bilamba bia kukuata nabi lupepele bua kuavuija mazuwa a kuikala kupitshisha nawu lutetuku. Tuakakeba mazuwa a mushindu eu ngondo isatu, kadi katuakaapeta to. Bakambueja mu tshiluilu tshia basalayi tshia bena Allemagne.

Ngakenza ngondo 15 mu tshiluilu tshia pa mâyi tshia bena Allemagne. Mu tshikondo atshi, tuakaselangana ne Laurie ne tuetu kudilongolola bua kutungunuka ne nsombelu wetu wa kuenza  ngendu. Matuku makese kumpala kua mudimu wanyi wa busalayi, tuvua basumbe tshitaku tshia mazuwa. Pamvua ngenza mudimu wanyi wa busalayi tuvua tuenda tutshilongolola bua kulua kutshivuija mazuwa makese a kuenda nawu pa mâyi. Tuvua balongolole bua kuenda ne mazuwa aa bua kubandila bintu bimpe bia pa buloba. Mu tshikondo atshi panyima pa meme mumane kulekela busalayi kumpala kua kujikija dienza dia mazuwa aa, tuakatuilangana ne Bantemu ba Yehowa, ne tuetu kutuadija kulonga Bible.

MUSHINDU UDI BIBLE MUNSHINTULULE:

Kumpala tshivua mmona ne: bivua ne mushinga bua meme kushintulula nsombelu wanyi. Ngakalua kusela nsongakaji utuvua tusomba nende, nkavua mulekele dinua dia makanya. (Efeso 5:5) Bu mutuvua balongolole bua kuendakana pa buloba bujima, ngakela meji ne: kudifila mu nsombelu wetu bua kubandila bintu bia dikema bidi Nzambi mufuke, kuvua bushuwa bualu bua mushinga mukole.

Mu bulelela, tshivua musue kushintulula nsombelu wanyi to, nangananga bumuntu buanyi. Bu mumvua ndieyemena ne ndisua bikole, ngakadifila bikole mu mamanya anyi ne mu malu amvua ngenza. Mvua ne nsombelu wa budinangi.

Dikuabu dituku, ngakabala muyuki wa Yezu wa pa Mukuna muende lumu. (Matayi nshapita 5-7) Ku ntuadijilu tshivua ngumvua tshivua Yezu muambe bua muntu kuikalaye ne disanka. Tshilejilu, wakamba ne: Badi ne nzala ne nyota ke ba diakalenga. (Matayi 5:6) Mvua ndiebeja ne: mmunyi mudi muntu mua kuikala ne nzala kadi eku muikale ne disanka? Pangakatungunuka ne kulonga ngakalua kujingulula ne: tuetu bonso tuvua dijinga ne malu a mu nyuma, kadi tuvua ne bua kuikala ne budipuekeshi bua kuitaba ne: tudi dijinga ne diambuluisha. Ke tshivua Yezu muambe ne: “Badi bamanye ne: mbapele mu malu a mu nyuma mba diakalenga”—Matayi 5:3.

Tuetu bamane kutuadija kulonga Bible mu Allemagne, tuakaya ne Laurie mu France ne pashishe kuya mu Italie. Muaba onso utuvua tuya tuvua tutuilangana ne Bantemu ba Yehowa. Mushindu uvuabu banangangane ne buobumue buabu bivua binkemesha bikole. Mvua mumona ne: bulelela, Bantemu mbanangangane pa buloba bujima. (Yone 13:34, 35) Mu kupita kua matuku, meme ne mukajanyi Laurie tuakatambula ne tuetu kulua Bantemu ba Yehowa.

Meme mumane kutambula, ngakatungunuka ne kudienzeja bua kushintulula bumuntu buanyi. Meme ne Laurie tuakangata dipangadika dia kupueka ne Mbuu wa Antlantique ku muelelu kua Afrike ne kusabuka kuya mu États-Unis. Anu dîba dituvua tuetu bonso babidi mu kamazuwa pa mâyi a mbuu avua malabale kilometre ne kilometre, ke pamvua mudimone patupu pamvua ndifuanyikija ne Mufuki wetu. Bu mutuvua pa mâyi manene, katuvua ne tshikuabu tshia kuenza to, tuvua ne dîba dia bungi dia kubala Bible. Nsombelu wa Yezu wa pa buloba uvua munkemeshe bikole. Uvua muntu mupuangane uvua ne mamanya a bungi mapita anyi, kadi kavua musangu nansha umue uditumbisha to. Nsombelu wende kavua anu mutangidija kudiye, kadi uvua mutangidija kudi Tatuende wa mu diulu.

Mvua mmona ne: mvua dijinga ne kuteka Bukalenge bua Nzambi pa muaba wa kumpala mu nsombelu wanyi

Pamvua ngela meji bua tshilejilu tshia Yezu, mvua mmona ne: mvua dijinga ne kuteka Bukalenge bua Nzambi pa muaba wa kumpala mu nsombelu wanyi pamutu pa kuimanyina pa bintu bimvua musue kuenza. (Matayi 6:33) Patuakafika ndekelu wa bionso ne Laurie mu États-Unis, tuakangata dipangadika dia kubenga kuenza ngendu ne tuetu kutuadija kudifila mu malu a ntendelelu wetu.

MASANKA ANGAKAPETA:

Kumpala pamvua ndieyemena, tshivua mumanye mua kuangata mapangadika mimpe to. Kadi mpindieu ndi mupete mpokolo wa meji muimpe udi undombola. (Yeshaya 48:17, 18) Ndi kabidi ne tshipatshila mu nsombelu wanyi tshimvua tshiyi natshi kumpala. Ndi ntendelela Nzambi ne ngambuluisha bantu bakuabu bua kumumanya.

Ditumikila dia mêyi a mu Bible ndikoleshe malanda a mu dibaka dietu. Tuvua kabidi ne diakalenga dia kulela muana wa bakaji muimpe, udi mukole mumanye Yehowa ne mumunange.

Nsombelu wetu kena anu mupepele to. Ku diambuluisha dia Yehowa, tudi badisuike bua kutungunuka ne kumuenzela mudimu ne kumueyemena.—Nsumuinu 3:5, 6.