Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi  |  Ngondo wa 9 2014

Mikenji ivua Nzambi muelele bena Isalele ivua miakane ne mikumbane anyi?

Mikenji ivua Nzambi muelele bena Isalele ivua miakane ne mikumbane anyi?

KUKADI bidimu ndambu, bivua bena ku kabadi ka dimue ditunga dia ku Mputu bitabe bijadiki bia dishima bua bantu babidi bavuabu babanda muvuabu bashipe bantu ne bobu kubakosela tshibawu tshia lufu. Pakaluabu kumanya ne: bijadiki abi bivua bia dishama, banzuji bakenza muabu muonso bua kulekesha umue wa ku bantu bavuabu bele mu buloko abu. Kadi banzuji bimpe aba kabavua ne tshikuabu tshia kuenza bua mukuabu au to, bualu bakavua bamane ku mushipa.

Nansha mudi bualu bua mushindu eu mua kuenzeka mu matunga adi alumbuluisha biakane, Bible udi wamba ne: “Nulonde anu dilumbuluisha didi diakane.” (Dutelonome 16:20) Padi balumbuluishi balonda mukenji eu, bidi biambuluisha bantu. Mikenji ya Nzambi ivua yambuluisha bena Isalele bua kubenga kuenza malu ne kansungansunga ne ivua miakane. Tukonkononayi Mikenji ayi bua kumona mudi ‘njila yonso ya Nzambi milulame’ anyi miakane.—Dutelonome 32:4.

BALUMBULUISHI ‘BA MEJI, BADIMUKE NE BAKADI BAMONEMONE MALU’

Padi balumbuluishi bikale bapiluke, bikale ne buakane ne kabayi banyisha dikosa dia mishiku bantu badi basanka. Mikenji ivua Nzambi muelele bena Isalele ivua ilomba balumbuluishi bua kuikalabu bakumbane mushindu eu. Pavuabu mu tshipela, Nzambi uvua mulombe Mose bua kukeba ‘balume badi ne lungenyi lule, badi batshina Nzambi, bena bulelela, badi bakina mbuejilu’ bua bikale balumbuluishi ba bantu. (Ekesode 18:21, 22) Bidimu makumi anayi pashishe, Nzambi wakalua kulomba kabidi bua kukeba ‘bantu ba meji, badimuke ne bakadi bamonemone malu’ bua bikale balumbuluisha bantu.—Dutelonome 1:13-17.

Bidimu bia bungi pashishe, Yehoshafata * mukalenge wa Yuda wakambila balumbuluishi ne: ‘Nuelangane meji bimpe bua malu anudi nuenza; kanulumbuluishi mu dîna dia bantu, kadi mu dîna dia Yehowa; yeye udi nenu mu kulumbulula kuenu. Nunku ditshina dia Yehowa dikale kunudi; nudimuke bimpe bu munudi nuenza bualu bua kakuena malu mabi kudi Yehowa Nzambi wetu, yeye kena ne kansungansunga, kena witabuja bintu bia mbuejilu kudi muntu.’ (2 Kulondolola 19:6, 7) Nunku, mukalenge wakavuluija balumbuluishi ne: mapangadika abu wowu mikale ne kansungansunga ne lukuka ne wowu makebele bantu njiwu, Nzambi neababadile bujitu bua bualu abu.

Pavua balumbuluishi bena Isalele batumikila mikenji minene eyi, tshisamba tshijima tshivua mu bukubi ne mu ditalala. Kadi Mikenji ya Nzambi ivua kabidi ne mêyi manene avua ambuluisha balumbuluishi bua kuangata mapangadika mimpe, nansha mu malu avua amueneka makole menemene. Mmêyi kayi awu?

MÊYI A MU BIBLE AVUA AMBULUISHA BUA KUANGATA MAPANGADIKA MIMPE

Nansha muvua balumbuluishi bavuabu basungula mua kuikala bantu ba meji ne bakumbane, kabavua ne bua kulumbuluisha bilondeshile mamanya abu. Yehowa Nzambi uvua mubapeshe mêyi manene anyi maludiki avua mua kubambuluisha bua kuangata mapangadika mimpe. Amue malu avua balumbuluishi bena Isalele mua kulonda ngowu aa:

Kuenza makebulula bimpe. Ku butuangaji bua Mose, Nzambi wakambila balumbuluishi bena Isalele ne: ‘Panudi nuteleja tshilumbu tshidi pankatshi pa bana benu, nudi ne bua kulumbuluisha ne buakane.’  (Dutelonome 1:16, NWT) Bua balumbuluishi kukosa tshilumbu biakane anu bobu bikale ne bijadiki bionso bia bualu abu. Ke bualu kayi Nzambi uvua muambile bavua bakosa bilumbu ne: ‘nenuebejangane, nenukebe, nenukonkangane bimpe.’ Balumbuluishi bavua ne bua kujadika ne: bualu budibu babanda nabu muntu, ‘mbulelela’ kumpala kua kutuadijabu kulumbuluisha.—Dutelonome 13:14; 17:4.

Kuteleja bijadiki bia bamonyi ba bualu. Malu avua bamonyi bamba avua ne mushinga bua kulondeshilula bualu. Mikenji ya Nzambi ivua yamba ne: ‘Kanuitabuji dîyi dia mumonyi umue udi utumpila mukuabu tshianana bua dipambuka diende anyi bua bubi buakuenzaye; malu neajalame anu ku mêyi a bamonyi babidi anyi basatu.’ (Dutelonome 19:15) Mikenji ya Nzambi ivua ilomba bamonyi aba ne: ‘Kumanyishi bakuabu lumu ludi kaluyi lulelela. Kubuelakanyi ne bantu babi bualu bua kuikala bu mumanyi wa malu adi kaayi malelela.’—Ekesode 23:1.

Bamonyi ba bualu badi ne bua kuamba bulelela. Tshibawu tshivuabu bakosela muntu uvua ushima ku kabadi tshivua didimuija dinene. Bualu mikenji ivua yamba ne: ‘Balumbuluishi nebalondolole bualu abu bimpe, ne bikala muntu udi ujadika bualu au muikale ntemu wa dishima ne mubande muanabu ne bualu bua dishima, nenumuenzele anu muvuaye ukeba kuenzela muanabu; udi ne bua kumbusha malu mabi munkatshi muebe.’ (Dutelonome 19:18, 19, NWT) Nunku, muntu yeye mushiminyine mukuabu bualu ku kabadi bua kuangata bumpianyi buende, uvua ne bua kufuta tshibawu tshivuabu mua kukosela uvuaye mushiminyine bualu. Yeye mushiminyine muntu udi kayi ne bualu tshilumbu bua bamushipe, bavua bamushipa yeye. Mukenji eu uvua usaka bantu ku diamba bulelela.

Kubenga kulumbuluisha ne kansungansunga. Pavua balumbuluishi bapeta bijadiki bionso bikumbane, bavua batuilangana bua kukosa tshilumbu. Dîba adi, Mikenji ya Nzambi ivua ne mushinga wa bungi. Bualu ivua yamba ne: “Kanuena ne bua kukosa bilumbu bibi to. Kuena ne bua kutua ku tshia mupele anyi kuengeleka mubanji. Ukose tshilumbu tshia mukuebe bimpe.”  (Lewitiki 19:15, NWT) Mu bilumbu bionso, balumbuluishi bavua bangata mapangadika muvuabi bikengela, kabayi batangila tshimuenekelu tshia muntu anyi nsombelu wende.

Nansha muvuabu benze mudimu ne mêyi manene aa mu Mikenji ivuabu belele bena Isalele kukadi bidimu bia bungi, atshidi ne mushinga ku tubadi lelu. Padi balumbuluishi balonda mêyi aa, badi bepuka dikosa bilumbu bibi ne balonda buakane.

Padi balumbuluishi balonda mêyi manene a mu Mikenji ya Nzambi, badi bepuka dikosa bilumbu bibi

BANTU BAVUA BAPETA MASANKA AVUA AFUMINA KU BUAKANE BULELELA

Mose uvua muele bena Isalele lukonko elu: ‘Tshisamba kayi tshidi ne mikenji ne mêyi majalame bu mikenji eyi yonso ingakateka kumpala kuenu lelu?’ (Dutelonome 4:8) Bushuwa, kakuvua tshisamba tshikuabu tshivua ne masanka a mushindu eu. Mu bukokeshi bua mukalenge Solomo uvua mutumikile Mikenji ya Yehowa mu bunsonga buende, bantu ‘bakashikama talalaa’ mu ditalala ne mu bubanji ‘badia, banua ne basanka.’—1 Bakelenge 4:20, 25.

Bia dibungama, mu kupita kua matuku, bena Isalele bakela Nzambi nyima. Ku butuangaji bua muprofete Yelemiya, Nzambi wakamba ne: ‘Monayi, bakapetula dîyi dia Yehowa, meji kayi adi munda muabu?’ (Yelemiya 8:9) Bipeta biakamueka bivua ne: Yelushalema wakalua ‘musoko wa bamatshishi ba mashi panshi’ uvua muule ne ‘malu onso mabi a tshinyangu.’ Ndekelu wa bionso, bakaubutula ne kuushiya tshipela munkatshi mua bidimu 70.—Yehezekele 22:2; Yelemiya 25:11.

Muprofete Yeshaya uvua ne muoyo mu tshikondo tshia bimvundu bia mu Isalele abi. Pavuaye muvuluke malu onso aa, uvua musakibue bua kuamba bulelela budi butangila Yehowa Nzambi ne Mikenji Yende ne: ‘Pikala kulumbulula kuebe pa buloba, badi bashikame pa buloba badi bayila buakane.’—Yeshaya 26:9.

Ku diambuluisha dia nyuma muimpe, Yeshaya uvua ne disanka dia kumanyisha mêyi a buprofete avua akula bua bukokeshi bua Mukalenge Masiya, Yezu Kristo, wamba ne: ‘Kena ulumbulula bilumbu anu bua malu adi mêsu ende amona, kena ubikosa anu bua malu adi matshi ende umvua; kadi nealumbuluishe bapele ne buakane, neakose bilumbu bia badi ne kalolo pa buloba ne kulumbulula kuakane.’ (Yeshaya 11:3, 4) Nditekemena kayipu dilenga bua bantu bonso balua bena dia Mukalenge Masiya mu Bukalenge bua Nzambi!—Matayi 6:10.

^ tshik. 6 Dîna Yehoshafata didi diumvuija ne: “Yehowa Mmulumbuluishi.”