Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi  |  Ngondo 6 2014

Ditekemena kayi didiku bua bankambua banyi?

Ditekemena kayi didiku bua bankambua banyi?

MU TSHIKONDO kampanda, bakapatula tshikandakanda kampanda mu ditunga dia Corée ne tshiena-bualu tshia mushinga mukole tshia ne: “Muntu wa mushinga mukole eu Shim Cheong uvua kayi mulonge malu a Yezu, mmuye mu iferno anyi?”—The Chosun Ilbo.

Tshiena-bualu etshi tshivua tshifikisha bantu munda bualu Shim Cheong uvua nsongakaji uvuabu banange bikole mu Corée bua muvuaye mujimije muoyo wende bua kuambuluisha tatuende uvua mpofo. Munkatshi mua bidimu bia bungi, bavua batumbisha nsongakaji eu bua tshivuaye muenze. Mu bulelela, bena mu Corée mbafike ku dimona “Shim Cheong” bu nsongakaji wa mushinga mukole.

Lelu eu, lungenyi lua ne: muntu wa mushinga mukole eu uvua ne bua kuya mu iferno wa kapia anu bualu kavua mutambule bu muena Kristo, kaluena lumvuika to, ne ludi lupesha bantu tshiji. Bantu bavua batuadije kuakula bualu ebu bidimu bia bungi kumpala kua mukenji wa Kristo kubuela mu musoko wabu.

Mu tshikandakanda atshi bavua bafundamu nkonko ivuabu bele munene kampanda wa mu Katolike. Bavua bamuebeje ne: badiku bela bantu bonso bavua kabayi bapete mpunga wa kulonga malu a Yezu mu iferno wa kapia anyi? Wakandamuna ne: “Katuena bamanye to. Tudi amu tuela meji ne: Nzambi nkayende mmumanye tshienzaye ne bantu bonso abu.”

TSHIA KUENZA BUA KUPETA LUPANDU

Diksionere kampanda dia bena Katolike didi diamba ne: “Kutambula kudi ne mushinga bua muntu kupeta lupandu. Anu muvua Yezu nkayende muleje ne: muntu yeye kayi muledibue kabidi kudi mâyi ne kudi nyuma, kena mua kubuela mu Bukalenge bua Nzambi to (Yne 3:5).” Bua bualu ebu, bamue bantu badi bela meji ne: bantu badi bafua kabayi batambule badi baya diakamue mu iferno wa kapia anyi badi bakenga mu mushindu kampanda panyima pa lufu luabu.

Kadi kudi bantu ba bungi badi kabayi bitaba lungenyi elu. Bantu ba bungi mbafue kabayi balonge malu a mu Bible to. Mbakumbanyine kubelabu mu iferno wa kapia anyi? Bible udi wamba tshinyi mu bualu ebu?

DITEKEMENA DIDI BIBLE UFILA

Bible udi uleja patoke ne: Nzambi ki mmulengulule bantu bavua kabayi balonge malu ende to. Bienzedi 17:39 udi utujadikila ne: “Nzambi uvua mulengulule bikondo bia dipanga dia nunku.” Nunku, nditekemena kayi didi Bible ufila bua bantu bavua bafue kabayi bapete mpunga wa kulonga malu a Nzambi?

Mulayi wa Yezu wa ne: “Newikale nanyi mu Mparadizu” udi umvuija tshinyi?

Tudi mua kupeta diandamuna mu mêyi avua Yezu muambile muenji wa malu mabi uvuabu bapopele ku mutshi ku luseke luende. Muntu eu wakambila Yezu ne: “Umvulukaku pawikala mu Bukalenge buebe.” Yezu wakamuandamuna tshinyi? Wakamuambila ne: “Bulelela, ndi nkuambila lelu ne: Newikale nanyi mu Mparadizu.”—Luka 23:39-43.

Yezu uvuaku ulaya muntu eu ne: uvua ne bua kuya mu diulu anyi? Tòo. Muntu eu kavua “muledibue kabidi” kudi mâyi ne kudi nyuma to; bualu ke tshidibu balomba muntu yonso udi ne bua kubuela mu Bukalenge bua mu diulu. (Yone 3:3-6) Kadi Yezu uvua mulaye muntu eu ne: neikale kabidi ne muoyo “mu Mparadizu.” Bu muvua muntu eu muena Yuda, uvua mua kuikala mumanye bimpe tshivua Mparadizu wa pa buloba umvuija, anyi budimi bua Edene budibu baleje mu mukanda wa kumpala wa mu Bible . (Genese 2:8) Mulayi wa Yezu uvua mumupeshe ditekemena diakubishibua ku lufu bua kubuela mu Mparadizu wapingajabu pa buloba.

Nunku, Bible udi ulaya ne: “Nekuikale dibika dia ku lufu dia bantu bakane ne dia badi kabayi bakane.” (Bienzedi 24:15) Bantu “badi kabayi bakane” ngaba bavua kabayi batumikile mikenji ya Nzambi bualu kabavua babalongeshe mua kuenza disua dia Nzambi to. Yezu neabishe ku lufu muenji wa malu mabi udi kayi muakane uvua muyukile nende eu ne binunu ne binunu bia bantu bavua bafue kabayi babalongeshe malu a Nzambi. Nanku, mu Mparadizu wa pa buloba, nebabalongeshe mikenji ya Nzambi, ne nebikale ne mpunga wa kuleja mudibu banange Nzambi pa kutumikila mikenji yende.

 DÎBA DIKALA BADI KABAYI BAKANE MUA KUBISHIBUA

Dîba dikala badi kabayi bakane mua kubishibua ku lufu, nebikalaku mua kubalumbuluisha bilondeshile malu avuabu benze kale anyi? Tòo. Lomo 6:7 udi wamba ne: “Muntu udi mufue mmubingishibue ku bubi buende.” Badi kabayi bakane mbafute difutu dia mibi yabu padibu bafue. Kadi nebabalumbuluishe bilondeshile tshikalabu mua kuenza bobu bamane kubishibua ku lufu, kadi ki mbilondeshile tshivuabu benze bua dipanga diabu kumpala kua kufuabu to. Mmasanka kayi ikalabu mua kupeta?

Bobu bamane kubisha badi kabayi bakane, nebabapeshe mpunga wa kulonga mikenji ya Nzambi, yikalabu mua kusokoluela bantu pikalabu mua kukangula mivungu ya mu tshimfuanyi. Pashishe, nebikale mua kubalumbuluisha “bilondeshile bienzedi biabu,” mmumue ne: bikalabu mua kutumikila Nzambi anyi kubenga kumutumikila. (Buakabuluibua 20:12, 13) Bua bantu ba bungi badi kabayi bakane, kabakuikala ne mpunga mukuabu wa kulonga malu a Nzambi to, eu neikale wabu mpunga umue wa kupeta diakalenga dinene dia kulonga Dîyi dia Nzambi ne kuenza disua diende bua kupetabu muoyo wa tshiendelele pa buloba.Dilongesha dia mu Bible edi ndiambuluishe bantu ba bungi bua kuikala kabidi ne ditabuja kudi Nzambi. Yeong Sug ngumue wa ku bantu abu. Uvua mukolele mu dîku dia bena Katolike. Bena mu dîku diabu bavua ba Abé. Bu muvuaye ne dijinga dia kuikala mansere, wakabuela mu kuvan. Kadi pashishe, wakalua kumbukamu bualu malu avua enzekamu kaavua amusankisha to. Kavua nansha kabidi witaba dilongesha dia iferno wa kapia to, buende yeye kunyoka bantu mu iferno wa kapia mbualu bubi ne muntu udi mua kubuenza kena ne dinanga to.

Pashishe, Ntemu wa Yehowa mukuabu wakaleja Yeong Sug mêyi a mu Bible aa: ‘Badi ne muoyo badi bamanye ne: Netufue; kadi bafue kabena bamanye bualu bumue, kabena ne difutu diabu kabidi; kabena babavuluka.’ (Muambi 9:5) Ntemu wa Yehowa eu wakamuambuluisha bua kujingulula ne: bankambua bende kabena bakenga mu iferno wa kapia to. Kadi badi mu tulu tua lufu, bindile dibishibua ku lufu.

Pakajingulula Yeong Sug ne: bantu ba bungi kabavua banji kumanya bulelela ebu, wakangata ne mushinga mêyi a Yezu adi mu Matayi 24:14 adi amba ne: “Nebayishe lumu luimpe elu lua Bukalenge pa buloba bujima budi bantu basombe bua luikale bujadiki kudi bisamba bionso, pashishe, nshikidilu nealue.” Mpindieu udi pende uyisha lumu luimpe wambila bantu bakuabu malu mimpe adi Bible mulaye bua kuenza.

“NZAMBI KENA NE KANSUNGASUNGA TO”

Bible udi utuambila ne: “Nzambi kena ne kansungasunga to, kadi udi witaba muntu wa mu tshisamba tshionso udi umutshina, udi wenza malu makane.” (Bienzedi 10:34, 35) Ebu mbuakane bua pa buabu budi yonso wa kutudi mua kutekemena kudi Nzambi, “udi unanga buakane ne kulumbulula kuakane.”—Musambu 33:5.