Bualu budi bulonda ebu, mmuyuki udi Ntemu wa Yehowa mua kuenza ne muntu kampanda. Fuanyikija ne: Ntemu wa Yehowa udi ne dîna ne: Anthony udi uya kumbelu kua tatu mukuabu diende Tim.

DITABUJA YEZU DIDI NE MUSHINGA

Anthony: Wetuawu Tim. Ndi ne disanka bua kukumona kabidi.

Tim: Meme panyi.

Anthony: Ndi mukutuadile mikanda mipiamipia eyi, Tshibumba tshia Nsentedi ne Réveillez-vous ! Ndi ngela meji ne: biena-bualu bidimu nebikusankishe bikole.

Tim: Tuasakidila. Ndi ne disanka bua muudi mulue kuntangila lelu bualu ndi ne bualu bua kukuebeja.

Anthony: Wambilamu anyi! Mbualu kayi abu?

Tim: Dikuabu dituku, mvua nyukila ne muena mudimu wetu. Mvua mumuambile bua mikanda iuvua mumpeshe ne muvuayi ne malu mimpe. Kadi uvua mungambile bua tshibadi mikanda ayi wamba ne: nuenu Bantemu ba Yehowa kanutu nuitabuja Yezu to. Mbulelela anyi? Mvua muambile muena mudimu wetu au ne: nenkuebeje bualu ebu.

Anthony: Tuasakidila, ndi ne disanka bua muudi mundeje bualu ebu. Mbimpe bua muudi mulue kunkonka meme Ntemu wa Yehowa pamutu pa kukonka muntu wa tshianana. Bualu bitu bimpe kuebeja muntu nkayende malu adiye witabuja, pamutu pa kuebeja muntu wa tshianana malu adi mukuabu witabuja.

Tim: Ke mumvua muele meji.

Anthony: Bulelela budi ne: Bantemu ba Yehowa bonso batu bitabuja Yezu. Bushuwa, tudi bamanye ne: bua muntu kupeta lupandu anu yeye muleje ditabuja kudi Yezu.

Tim: Mvua ngela meji ne: ke tshinudi nuenza. Kadi pavua muena mudimu wetu mungambile ne: kanutu nuitabuja Yezu, bivua binkemeshe bikole. Katutu banji kuyukila nebe bualu ebu to.

Anthony: Anyishaku nkuleje imue mvese ya mu Bible idi ileja mudibi ne mushinga bua kuleja ditabuja kudi Yezu. Mvese eyi ke itu Bantemu ba Yehowa batamba kubala bikole patubu mu mudimu wabu wa kuyisha.

Tim: Kakuena bualu.

Anthony: Tudi mua kutuadija ne mêyi a Yezu nkayende adi mu Yone 14:6. Mêyi aa mmuyuki uvua Yezu muenze ne umue wa ku bapostolo bende. Adi aleja ne: “Yezu kumuambila ne: ‘Meme ndi njila ne bulelela ne muoyo. Muntu kena mua kulua kudi Tatu kayi mupitshile kundi.’” Bilondeshile mvese eu, mmushindu umuepele kayi udi muntu mua kusemena kudi Tatu?

Tim: Si nkupitshila kudi Yezu.

Anthony: Bidi nanku. Bantemu ba Yehowa badi bitabuja bualu ebu ne muoyo mujima. Ngaji kukuebeja bualu ebu: bilondeshile dimanya diebe dia malu a Nzambi, muntu udi ne bua kusambila Nzambi mu dîna dia nganyi?

Tim: Mu dîna dia Yezu.

Anthony: Mmuomu. Ke bualu kayi disambila dionso dintu ngenza ntu ndifila kudi Nzambi mu dîna dia Yezu. Ke mutu Bantemu ba Yehowa bonso basambila.

Tim: Bimpe be.

Anthony: Mvese mukuabu utudi mua kukonkonona ke Yone 3:16. Mvese eu udi ne mushinga wa bungi, ke bualu kayi batu bamuangata bu mvese udi ukongoloja Evanjeliyo mujima. Lungenyi ludi muaba eu ludi ne: wewe musue kuamba malu onso adibu bafunde bua muoyo wa Yezu pa buloba ne bua  mudimu wende mu tshikoso mu mvese umue, mvese au, ngewu. Imue misangu udi mua kuanyisha bua kubala mvese eu.

Tim: Eyo. Udi wamba ne: “Bu muvua Nzambi munange ba pa buloba bikole menemene, wakabapesha Muanende mulela umuepele bua muntu yonso udi uleja ditabuja kudiye kafu, kadi ikale ne muoyo wa tshiendelele.”

Anthony: Tuasakidila. Ukadiku mumvue mvese eu mukuabu musangu anyi?

Tim: Eyo, misangu ya bungi, ne nkadi mumumvue misangu ya bungi mu tshitanda.

Anthony: Mmvese wa mushinga mukole. Udi mumvue tshidi Yezu muambe! Udi wamba ne: Nzambi bua dinanga diende, mmusue bua bantu bapete muoyo wa tshiendelele; kadi anu tuetu benze tshinyi?

Tim: Anu tuetu baleje ditabuja.

Anthony: Anu muudi muambe amu. Nangananga kuleja ditabuja kudi Yezu Kristo Muana mulela umuepele. Kuleja ditabuja kudi Yezu kudi kufikisha ku muoyo wa tshiendelele ne mbaleje bualu ebu mu dibeji dibidi dia mukanda undi mukutuadile eu. Bumue bua ku bualu budi buleja tshipatshila tshia Tshibumba tshia Nsentedi budi ne: “Tshidi tshisaka bantu bua kuitabuja Yezu Kristo bualu wakatufuila bua tuetu kupeta muoyo wa tshiendelele ne bualu udi Mfumu mu Bukalenge bua Nzambi lelu eu.”

Tim: Bidi nanku, bu mudibu baleje bualu ebu mu mukanda wenu bidi bimueneka patoke ne: Bantemu ba Yehowa batu bitabuja Yezu.

Anthony: Anu muudi muambe amu.

Tim: Kadi bua tshinyi bantu badi bamba ne: nuenu kanuena nuitabuja Yezu?

Anthony: Imue misangu kudi amue malu adi abasaka bua kuamba nanku. Misangu ya bungi bantu badi bamba nanku bualu bavua bumvue pabu bantu bakuabu bamba. Anyi imue misangu bapastere babu ke bavua babambile malu a dishima aa.

Tim: Meme ndi ngela meji ne: imue misangu bamue bantu badi bamba nanku bualu nudi nudibikila ne: Bantemu ba Yehowa pamutu pa kuikala Bantemu ba Yezu.

Anthony: Imue misangu ke mudibu bela meji.

Tim: Bua tshinyi nutu nutamba kuakula bua Yehowa bikole?

“NDI MUBAMANYISHE DÎNA DIEBE”

Anthony: Tudi tumona ne: bidi ne mushinga bua kukuata mudimu ne dîna dia Nzambi, Yehowa, bualu ke tshivua Muanende Yezu muenze pende. Tukonkonone tshivua Yezu muambile Tatuende mu disambila. Mêyi ende aa adi mu Yone 17:26. Udiku mua kubala mvese eu anyi?

Tim: Eyo. Udi wamba ne: “Ndi mubamanyishe dîna diebe, nendimanyishe kabidi bua dinanga diudi munnange nadi dikale munda muabu ne meme mu buobumue nabu.”

Anthony: Tuasakidila. Mona ne: Yezu uvua muambe ne: uvua mumanyishe dîna dia Nzambi. Buebe wewe, bua tshinyi Yezu uvua muenze bualu ebu?

Tim: Hmm. Tshiena mumanye to.

Bua muntu kupeta lupandu anu yeye muleje ditabuja kudi Yezu

Anthony: Mbimpe, tudi mua kutangila mvese mukuabu udi utokesha bualu ebu. Ndi nsua kuakula bua Bienzedi 2:21. Tudi tubalamu ne: “Muntu yonso udi ubikila dîna dia Yehowa neasungidibue.” Mpindieu, ndi ngela meji ne: udi mutuishibue ne: bua muntu kupeta lupandu anu yeye mubikile dîna dia Yehowa, kakuyi mpata Yezu uvua mumanye pende bualu ebu.

Tim: Eyo, bidi nanku.

Anthony: Nunku Yezu uvua mumone ne: bivua ne mushinga bua bayidi bende bamanye dîna dia Nzambi ne baditele bua bobu kupeta lupandu. Ke bualu bunene budi butusaka bua kutela petu dîna dia Yehowa bikole. Tudi bamanye ne: bidi ne mushinga bua kumanyisha bantu dîna disunguluke dia Nzambi ne ditekemena dia ne: bidi mua kuambuluisha bakuabu bua kubikila pabu dîna edi.

Tim: Kadi nansha bantu bobu kabayi bamanye dîna dia Nzambi anyi bakuate nadi mudimu, si badi anu bamanye muntu udibu bambila malu padibu basambila.

Anthony: Bidi mua kuikala nanku. Kadi Nzambi mmutuambile dîna diende bua kutupepejela malu bua tumone mua kusemena pabuipi nende.

Tim: Udi musue kuamba tshinyi?

Anthony: Elabi meji bu biobi bikala nanku,  mumue ne: kabivua ne mushinga bua tuetu kumanya dîna dia Mose to. Tuvua mua kumumanya anu bu muntu uvua mukosolole mâyi a Mbuu Mukunze anyi bu muntu uvuabu bapeshe mikenji dikumi. Ke mudibi kabidi bua Nowa, bua tshinyi bidi ne mushinga bua kumanya dîna diende? Tuvua mua kumumanya anu bu muntu uvua muenze buatu, uvua mupandishe dîku diende ne nyama. Bia muomumue kabidi, Yezu Kristo uvua mua kuikala mumanyike anu bu muntu uvua mulue mu diulu ne mufue bua mibi yetu, si mmuomu?

Tim: Ndi ngela meji ne: bivua mua kuikala nanku.

Anthony: Kadi Nzambi uvua mumone ne: bivua ne mushinga bua tuetu kumanya mêna a bantu bonso aba. Miyuki yabu mmilelela kutudi bualu tudi bamanye mêna abu. Nansha mutuvua katuyi bamone Mose, Nowa anyi Yezu, tudi tubangata bu bantu betu ba bushuwa aba bualu tudi bamanye mêna abu.

Tim: Tshitu muanji kuela meji mushindu eu to, kadi bidi biumvuika ne: tshiudi wamba ntshilelela!

Anthony: Mbualu bukuabu budi basaka Bantemu ba Yehowa bua kukuata mudimu bikole ne dîna dia Nzambi. Tudi basue kuambuluisha bantu bua bikale ne ditabuja kudi Yehowa Nzambi ne bamuangate bu Muntu mulelela udibu mua kusemena pabuipi nende. Kadi tudi kabidi bamanye mushinga udi nawu Yezu bua muntu kupeta lupandu. Imue misangu tudi mua kubala mvese mukuabu udi uleja bualu ebu.

Tim: Bimpe.

Anthony: Ku ntuadijilu tuvua babale Yone 14:6. Vuluka ne: Yezu uvua muambe ne: udi “njila ne bulelela ne muoyo.” Tupingana koku mu nshapita eu bua kubalamu mvese mikuabu ne tumone tshidi mêyi ende adi mu Yone 14:1 amba. Udiku mua kubala tshivua Yezu muambe mu tshitupa tshia ndekelu tshia mvese eu?

Tim: Kakuena bualu. Udi wamba ne: “Lejayi ditabuja kudi Nzambi, lejayi kabidi ditabuja kundi.”

Anthony: Tuasakidila. Udi mumvue bishi mu mvese eu? Bidi bikengela kuikala anu ne ditabuja kudi Yezu nkayende anyi peshi tudi kabidi ne bua kuikala ne ditabuja kudi Yehowa?

Tim: Tòo. Yezu mmuambe ne: tudi ne bua kuikala ne ditabuja kudibu bonso babidi.

Anthony: Bidi nanku. Ndi mutuishibue ne: udi pebe mumone ne: kabiena bilomba anu kuamba ne: tudi ne ditabuja kudi Nzambi ne kudi Yezu. Kadi mu nsombelu wetu tudi ne bua kuenza malu adi aleja mutudi ne ditabuja kudibu.

Tim: Mmuomu.

Anthony: Kadi mmushindu kayi udi muntu mua kuleja mudiye ne ditabuja kudi Nzambi ne kudi Yezu? Pamuapa tudi mua kulua kuyukila bualu ebu musangu mukuabu. *

Tim: Nensanke bikole.

Udiku ne lukonko lusunguluke lua malu a mu Bible luutu udiela anyi? Udiku ne amue malu autu musue kumanya pa bidi bitangila malu adi Bantemu ba Yehowa bitabuja ne benza anyi? Bikalabi nanku, kuelakanyi bua kuebeja Ntemu wa Yehowa yonso uwamonangana nende. Neikale ne disanka dia kuyukila nebe malu a mushindu eu.

^ tshik.60 Bua kumanya malu makuabu, bala nshapita wa 12 wa mukanda wa Bible utu ulongesha tshinyi menemene?, mupatula kudi Bantemu ba Yehowa.