Ntshinyi tshienza Yezu mu matuku atshilualua?

Mu tshidimu tshia 33 bikondo bietu ebi, Yezu wakafua, kumujulabu ku lufu ne kubandaye mu diulu. Bidimu bikese pashishe, bakapesha Yezu bukokeshi bua kukokesha bu Mukalenge. (Danyele 7:13, 14) Mu matuku atshilualua, Yezu neenze malu bu Mukalenge bua kufila ditalala pa buloba ne kumbusha bupele.Bala Musambu 72:7, 8, 13.

Bu mudi Yezu Mukalenge, neumbushe malu mabi onso pa buloba

Yezu neenze malu a kukema patuadijaye kukokesha bantu pa buloba. Neakuate mudimu ne bukole budi Tatuende mumupeshe bua kupingaja bantu ku bupuangane. Nebikale ne nsombelu muimpe mutambe pa buloba, kabayi bakulakaja anyi bafua to.Bala Yone 5:26-29; 1 Kolinto 15:25, 26.

Ntshinyi tshidi Yezu wenza mpindieu?

Yezu udi ulombola mpindieu mudimu wa diyisha udi bayidi bende balelela benza pa buloba bujima. Badi baya kutangila bantu bua kubaleja tshidi Bible wamba bua Bukalenge bua Nzambi. Yezu wakamba ne: neatungunuke ne kuambuluisha bayidi bende mu mudimu eu too ne pikala Bukalenge bua Nzambi mua kubutula mbulamatadi ya bana ba bantu.Bala Matayi 24:14; 28:19, 20.

Yezu udi ulombola bantu bua kuikala ne nsombelu muimpe ku diambuluisha dia tshisumbu tshia bena Kristo. Neatungunuke ne kubalombola too ne pikala ndongoluelu eu wa malu mua kubutuka ne kubabueja mu buloba bupiabupia budi Nzambi mulaye.Bala 2 Petelo 3:7, 13; Buakabuluibua 7:17.