“Bu muvua Nzambi munange ba pa buloba bikole menemene, wakabapesha Muanende mulela umuepele bua muntu yonso udi uleja ditabuja kudiye kafu, kadi ikale ne muoyo wa tshiendelele.”—Yone 3:16.

Eu ngumue wa ku mvese ya mu Bible udi mumanyike bikole ne utu bantu batamba kutela. Bantu batu bamba ne: “kakuena mvese mukuabu udi umvuija malanda adi pankatshi pa Nzambi ne bantu ne mushindu udiye mulongolole bua kubapandisha kupita mvese eu to.” Bua bualu ebu, mu amue matunga bantu mbafunde mêyi a mu “Yone 3:16” anyi mvese muine mu miaba ya patoke, mu mashinyi ne mu miaba mikuabu.

Mu bulelela, bantu badi bafunda mêyi aa badi batuishibue ne: mushindu udi Nzambi mubanange udi ubapetesha muoyo wa tshiendelele. Netuambe tshinyi buebe wewe? Ntshinyi tshidi dinanga dia Nzambi dikuenzela? Buebe wewe, ntshinyi tshidi Nzambi muenze tshidi tshileja mudiye mukunange?

“NZAMBI MUNANGE BA PA BULOBA BIKOLE MENEMENE”

Bantu ba bungi mbasue kutumbisha Nzambi bua bintu bidiye mufuke mu diulu ne pa buloba ne mudiye mubafuke. Bintu bidi ne muoyo bidi bikemesha ne mushindu udibi babifuke, ne bidi bileja ne: kudi Mufuki wa meji udi mubifuke. Bantu ba bungi ba muoyo muimpe badi bela Nzambi tuasakidila dituku dionso bua mudiye mubapeshe muoyo. Badi kabidi bitaba ne: Nzambi ke udi ubakumbajila majinga abu padiye ubapesha bintu bu mudi kapepa, mâyi, biakudia, ne mivu bidi pa buloba, bintu bidi bibambuluisha bua kutungunuka ne kuikala ne muoyo ne disanka mu bidibu benza.

Tudi ne bua kuela Nzambi tuasakidila bua bintu bionso ebi, bualu yeye ke Mufuki wetu ne Muambuluishi wetu. (Musambu 104:10-28; 145:15, 16; Bienzedi 4:24) Tudi mua kuanyisha mudi Nzambi mutunange patudi tuela meji ku bionso bidiye wenza bua tuetu kuikala ne muoyo. Mupostolo Paulo wakaleja bualu ebu mushindu eu: “[Nzambi] muine ke udi upesha bantu bonso  muoyo, ne mueyelu ne bintu bionso. Bualu tudi ne muoyo, tudi tuenda, ne tudiku bua bualu buende.”—Bienzedi 17:25, 28.

Kadi dinanga dia Nzambi kadiena dimanyina anu ku ditukuba diende ku mubidi to. Udi kabidi mutuenze mu mushindu wa pa buawu ne mutupeshe dijinga dia kumanya malu a Nzambi ne udi utuambuluisha bua kukumbaja dijinga edi. (Matayi 5:3) Mu mushindu eu, bantu badi batumikila Nzambi badi ne ditekemena dia kulua bena mu dîku diende, anyi “bana” bende.—Lomo 8:19-21.

Anu bu mudi Yone 3:16 wamba, Nzambi mmutuleje dinanga diende padiye mututumine Muanende Yezu pa buloba bua kutulongesha malu a Tuatende Nzambi ne bua kutufuila. Kadi bantu ba bungi badi bamba ne: kabena bumvua bimpe menemene bua tshinyi bivua ne mushinga bua Yezu kufuila bantu, ne mudi lufu luende luleja mudi Nzambi mutunange. Mpindieu tukonkononayi mudi Bible uleja bua tshinyi Yezu wakafua ne mudi lufu luende luikale ne mushinga.

“WAKABAPESHA MUANENDE MULELA UMUEPELE”

Bantu bonso mbena lufu, batu basama, bakulakaja ne bafua. Kadi etshi ki ntshivua Yehowa Nzambi mulongolole ku ntuadijilu to. Uvua mupeshe bantu babidi ba kumpala ditekemena dia kuikala ne muoyo wa kashidi mu mparadizu pa buloba. Kadi bua kuikalabu ne muoyo eu, bavua ne bua kumutumikila. Nzambi uvua muambe ne: bobu kabayi bamutumikile bavua ne bua kufua. (Genese 2:17) Muntu wa kumpala eu wakatombokela bukokeshi bua Nzambi, ne kudikebelaye yeye ne ndelanganyi yende lufu. Mupostolo Paulo udi wamba ne: “Ke bualu kayi, bu muakalua bubi pa buloba bua muntu umue, ne lufu lulue bua bubi abu, nunku lufu luakakuata bantu bonso, bualu bantu bonso bakenza bubi.”—Lomo 5:12.

Kadi Nzambi mmunange “kulumbulula kuakane.” (Musambu 37:28) Nansha mudi Nzambi kayi mupue muoyo muvua muntu wa kumpala mubenge kutumikila mukenji wende ku bukole, ki mmuangate dipangadika dia ne: bantu bonso badi ne bua kukenga ne kufua kashidi ne tshiendelele bua bubi buvua muntu umue muenze to. Kadi Nzambi mmukuate mudimu ne mukenji wende wa “muoyo ku muoyo” bua kuenza malu ne buakane ne kulongolola malu mu mushindu wa se: bantu badi bamutumikila bapete muoyo wa tshiendelele. (Ekesode 21:23) Kadi lukonko lua mushinga ndua ne: mmunyi muvua muntu mua kupetulula muoyo mupuangane uvua Adama mujimije? Diandamuna didi ne: Muntu mukuabu uvua ne bua kufila muoyo wende udi ne mushinga wa muomumue ne wa muoyo mupuangane uvua Adama mujimije.

Yezu wakanyisha bua kulua pa buloba ne kufila muoyo wende bua kupikula bantu ku mpekatu ne ku lufu

Mu bulelela, muntu nansha umue mupange bupuangane wa mu ndelanganyi ya Adama kavua mukumbane bua kufila mulambu wa buena eu, anu Yezu ke uvua mukumbane. (Musambu 49:6-9) Bu muvua Yezu muledibue kayi mupiane mpekatu, uvua mupuangane bu muvua Adama. Pavua Yezu mufile muoyo wende, uvua mupikule bukua bantu ku bupika bua mpekatu. Mu dienza nunku, uvua muambuluishe ndelanganyi ya bena dibaka ba kumpala aba bua kupetayi muoyo mupuangane wa buena uvua nawu Adama ne Eva. (Lomo 3:23, 24; 6:23) Kudiku tshitudi mua  kuenza bua tshienzedi tshia dinanga etshi kutuambuluishatshi bikole anyi?

“MUNTU YONSO UDI ULEJA DITABUJA KUDIYE”

Patudi tutangila kabidi Yone 3:16, tudi tumona mêyi aa: “Muntu yonso udi uleja ditabuja kudi [Yezu] kafu, kadi ikale ne muoyo wa tshiendelele.” Ebi bidi bisua kuleja ne: bua kupeta dipa dia muoyo wa tshiendelele, bidi bikengela kukumbaja bualu kampanda. Tuetu basue kupeta “muoyo wa tshiendelele,” tudi ne bua kuitabuja Yezu ne kumutumikila.

Udi mua kudiebeja ne: ‘Kutumikila kudi kulomba malu kayi? Yezu kavuaku muambe ne: “muntu yonso udi uleja ditabuja kudiye” neikale ne muoyo wa tshiendelele anyi?’ Ke tshivua Yezu muambe, bualu kuitabuja anyi ditabuja didi ne mushinga wa bungi. Kadi bidi bikengela kuvuluka ne: ditabuja didi dilomba malu a bungi kupita kuitabuja tshianana. Bilondeshile diksionere kampanda, muaku udi Yone muenze nawu mudimu mu muakulu wa ku ntuadijilu udi umvuija “kueyemena kadi ki kuanyisha tshianana patupu to.” Bua muntu kuanyishibuaye kudi Nzambi, udi ne bua kuenza malu a bungi kupita kuitaba patupu ne: Yezu Mmusungidi. Muntu udi witabuja udi ne bua kudienzeja ne muoyo wende mujima bua kutumikila malu avua Yezu mulongeshe. Ditabuja ditu dienda pamue ne bienzedi. Bible udi wamba ne: ‘Ditabuja didi kadiyi ne bienzedi ndifue.’ (Yakobo 2:26) Mu mêyi makuabu, badi balomba muntu udi witabuja bua kuleja ditabuja kudi Yezu, ne udi ne bua kuenza malu mu diumvuangana ne bidiye witaba ne ditabuja diende.

Paulo udi uleja bualu ebu mu mushindu eu: “Bualu dinanga dia Kristo didi dituenzeja, bualu tudi bajingulule bualu ebu ne: muntu umue [Yezu] wakafuila bantu bonso; nunku . . . wakafuila bantu bonso bua badi ne muoyo kabikadi ne muoyo bua bualu buabu nkayabu, kadi bikale nawu bua yeye uvua mubafuile ne mubishibue ku lufu.” (2 Kolinto 5:14, 15) Dianyisha ditudi nadi bua mulambu wa Kristo didi ne bua kutusaka bua kushintulula nsombelu wetu, kulekela kuenza malu buetu tuetu, kadi kuenza malu bua Yezu uvua mutufuile. Ke bualu kayi, tudi ne bua kuteka ditumikila dia malongesha a Yezu pa muaba wa kumpala. Dishintuluka edi, didi dilenga malu atudi tuangata ne mushinga, atudi tusungula ne bualu buonso butudi tuenza. Ndifutu kayi diapeta bantu badi bitaba malongesha a Yezu ne baleja ditabuja kudiye?

“KAFU, KADI IKALE NE MUOYO WA TSHIENDELELE”

Tshitupa tshia ndekelu tshia mu Yone 3:16 tshidi ne mulayi wa Nzambi bua bantu badi bitabuja mulambu wa Muanende ne badi benza malu mu diumvuangana ne mikenji yende. Nzambi udi uleja ne: bantu badi ne ditabuja aba ‘kabakufua, kadi nebikale ne muoyo wa tshiendelele.’ Bantu badi Nzambi uleja dinanga lelu mbindile masanka a bungi mu matuku atshilualua mu miaba mishilangane.

Bua tshisumbu tshia kumpala tshia bantu, Yezu mmubalaye muoyo wa tshiendelele mu diulu. Uvua muambile bayidi bende ba lulamatu patoke ne: uvua ne bua kuya bua kubalongoluela muaba bua bakokeshe nende mu butumbi buende. (Yone 14:2, 3; Filipoyi 3:20, 21) Bantu badibu babisha ku lufu bua kuya mu diulu “nebikale bakuidi ba Nzambi ne ba Kristo, ne nebakokeshe nende bu bakalenge bidimu 1000.”—Buakabuluibua 20:6.

Anu bayidi bakese ba Kristo ke bapeta diakalenga edi. Ke bualu kayi, Yezu wakamba ne: “Kanutshinyi, kasumbu kakese ka mikoko, bualu Tatu wenu mmuanyishe bua kunupesha Bukalenge.” (Luka 12:32) “Kasumbu kakese ka mikoko” aka nkenza ne bantu bungi kayi? Buakabuluibua 14:1, 4 udi wamba ne: “Ngakamona, ne tangila, Muana wa mukoko muimane pa Mukuna wa Siyona ne bantu 144000 badi ne dîna diende ne dîna dia Tatu wende mafunda pa mpala yabu. . . . Bavua babasumbe munkatshi mua bantu bu mamuma a kumpala bua Nzambi ne bua Muana wa mukoko.” Patudi tufuanyikija bungi bua bantu miliyo ne miliyo bavua ne muoyo ne batshidi ne muoyo pa buloba ne bantu 144000 aba, tudi tumona ne: bantu aba 144000 badi benza “kasumbu kakese ka mikoko.” Bantu aba ke badi Bible uleja ne: mbakalenge, kadi nebakokeshe banganyi?

Yezu wakakula bua tshisumbu tshibidi tshia bantu badi ne lulamatu bikala mua kupeta masanka adi afumina ku Bukalenge bua mu diulu. Yezu wakamba mu Yone 10:16 ne: “Ndi ne mikoko mikuabu idi kayiyi ya mu tshikumbi etshi; ndi ne bua kulua nayi payi, neyumvue dîyi dianyi, neyikale tshisumbu tshimue ne mulami umue.” “Mikoko mikuabu” eyi mmindile ne muoyo kuulu kuulu muoyo wa tshiendelele pa buloba;  ditekemena dia ku ntuadijilu divua nadi Adama ne Eva. Mmunyi mutudi bamanye ne: ditekemena diabu dia matuku atshilualua edi nedikumbane pa buloba?

Misangu ya bungi, Bible udi wakula bua nsombelu wa mu Mparadizu pa buloba. Udi mua kudimuenena wewe nkayebe bualu ebu wewe muangate Bible webe ne mubale mvese idi ilonda eyi: Musambu 37:9-11; 46:8, 9; 72:7, 8, 16; Yeshaya 35:5, 6; 65:21-23; Matayi 5:5; Yone 5:28, 29; Buakabuluibua 21:4. Mvese eyi idi ileja muikala mvita, nzala, masama ne lufu mua kujika. Mvese eyi idi kabidi yakula bua tshikondo tshikala bantu bakane mua kuikala ne disanka dia kudibakila nzubu, kudima madimi, ne kukolesha bana babu mu ditalala. * Ditekemena edi didiku dikusankisha anyi? Tudi ne malu adi atusaka bua kuitaba ne: milayi eyi neikumbane mu katupa kîpi emu.

NZAMBI MMUTUENZELE MALU A BUNGI

Wewe muangate dîba dia kukonkonona malu onso adi Nzambi mukuenzele ne muenzele bukua bantu, neujingulule ne: mmuenze malu mapite bungi. Tshilejilu, mmutupeshe muoyo, meji, makanda a mubidi tudi kabidi ne bionso bidi bikengela bua kuikala ne muoyo. Kupita bionso, dipa dia Nzambi dia mulambu wa Muanende Yezu, uvua mutufuile, didi ditupetesha masanka a bungi anu mutudi babimone mu Yone 3:16.

Muoyo wa tshiendelele mu ditalala, nsombelu muimpe udi kayi ne masama, mvita, nzala anyi lufu neakupeteshe masanka ne mabenesha kabiyi ndekelu. Wewe nkayebe ke udi ne bua kudienzeja bua kupeta masanka aa. Lukonko lunene lua mushinga ludi ne: Ntshinyi tshiudi wenza bua Nzambi?

^ tshik. 24 Bua kumanya malu makuabu adi atangila milayi eyi, bala nshapita 3 wa mukanda wa Bible utu ulongesha tshinyi menemene? mupatula kudi Bantemu ba Yehowa.