Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

 MALU A MU NSOMBELU

Nansha mumvua mutekete ngakapeta bukole

Nansha mumvua mutekete ngakapeta bukole

Pavua bantu bamona mumvua munyane ne disama, mushale anu ne kilo 29, musombele anu mu kakalu ka balema, kakuvua muntu uvua wela meji ne: ndi ne bukole to. Kadi pavua makanda anyi a mubidi enda ajika, bukole bua munda muanyi buvua bungambuluisha bua kuya kumpala. Lekelayi nnulondele muvua bukole buanyi bua munda bungambuluishe mu butekete buanyi bua mubidi.

Pamvua ne bidimu binayi

Pantshivua muana, ndi mvuluka masanka a bungi amvua nawu tshikondo atshi ku Sud kua ditunga dia France muaba utuvua basombele ne baledi banyi. Papa wanyi uvua munsuikile mionji ku mutshi bua tuikale tukupangana ne balunda banyi, mvua kabidi musue kunyemakana mu budimi. Mu 1966, Bantemu ba Yehowa bakalua kututangila ku nzubu ne kuyukilabu bikole ne papa. Panyima pa ngondo muanda mutekete tshianana, papa wakangata dipangadika dia kulua Ntemu wa Yehowa. Matuku makese pashishe, maman wakamulonda pende, ne bavua bankoleshe mu mushindu muimpe.

Ngakatuadija kupeta ntatu matuku makese patuakapingana mu Espanye ditunga dia baledi banyi. Ngakatuadija kumvua bianza bianyi ne manungu anyi bisama. Tuetu bamane kutambaka kudi ba minganga panyima pa bidimu bibidi, tuakaya kumonangana ne munganga wa malu a mifuba ne manungu. Wakangambila ne: “Disama dianyi dikavua dikole menemene, ne kavua ne tshikuabu tshia kuenza to.” Maman wakatuadija kudila. Ngakumvua munganga utela mêna a masama bu mudi “auto-immune” anyi “polyarthrite” * mu nzubu amu. Kadi bu muntshivua muana, tshivua mumvue tshivuaye usua kuamba to, kadi ngakajingulula ne: bualu buvuaye muambile baledi banyi buvua bualu bubi.

Munganga wakalomba bua bangondopele mu lupitadi lutubu bondopa bana. Pangakafikamu, nsombelu uvuamu uvua utonda bikole. Mikenji ivuamu ivua mikole. Bamansere bakankosa nsuki ne kumvuadika bilamba bia muaba au bivua bifuanangane. ‘Mmunyi mumvua mutantamena nsombelu wa muaba au?’ Mvua ndila bua nsombelu au.

YEHOWA UDI UNGAMBULUISHA

Bu muvua baledi banyi bandongeshe bua kuenzela Yehowa mudimu, mvua mbenga bua kuenza malu a bena Katolike avuabu benza mu lupitadi alu. Kadi bamansere kabavua bumvua bua tshinyi mvua mbenga malongesha a bena Katolike. Mvua ndomba Yehowa bua kandekedi to, ne mutantshi mukese mvua ndiumvua mukongibue mu diboko diende anu bu mudi tatu wa dinanga ukonga muanende.

Bavua banyishile baledi banyi bua kulua kuntangila bua mutantshi mukese mu Disambombo. Bavua bantuadila mikanda yetu ya malu a mu Bible ya meme kubala bua kukolesha ditabuja dianyi. Kabavu bitabila bana bua kuikala ne mikanda to, kadi meme munganga uvua mungitabile bua kuikala ne mikanda yetu ne Bible bimvua mbala dituku dionso. Mvua kabidi nyukila ne bana  ba bakaji bakuabu bua ditekemena dindi nadi dia kuikala ne muoyo wa tshiendelele mu buloba bukudimuna Mparadizu, muikala muntu kayi mua kusama. (Buakabuluibua 21:3, 4) Nansha muvuabi binsama ku muoyo ne ndimona nkaya imue misangu, mvua ne disanka bualu ditabuja dianyi ne dieyemena dianyi kudi Yehowa bivua bienda bikola.

Ngondo isambombo pashishe, munganga wakampingaja kumbelu. Disama dianyi kadivua dijike to, kadi mvua ne disanka dia kupingana kudi baledi banyi. Manungu anyi avua makonyangale kabidi bikole, ne bivua binsama bikole. Mvua muteketangane bikole too ne pangakakumbaja bidimu dikumi ne bia mu njila. Kadi nansha nanku, ngakatambula pamvua ne bidimu 14, ne meme kuangata dipangadika dia kuenzela Tatu wanyi wa mu diulu mudimu ne bukole bumvua nabu. Kadi imue misangu mvua ngumvua bibi muvua Nzambi mulekele bualu bua mushindu eu bumfikila. Mvua nsambila ngamba ne: “Bua tshinyi anu meme? Bu wewe mua kusua ngondope. Kuenaku umona mundikenga anyi?”

Mvua mutate bikole mu bunsonga buanyi. Mvua ne bua kuitaba ne: tshiakumvua bimpe to. Tshiakuikala ne disanka meme ndifuanyikija ne balunda banyi bavua ne makanda a mubidi to. Mvua ndimona mushadile kudi bakuabu, nkavua ne bundu bua kuyukila ne bantu. Nansha nanku, bena mu dîku dietu ne balunda banyi bavua bangambuluishe bikole. Ndi ne disanka pandi mvuluka Alisa uvua mulue mulunda wanyi pamvua ne bidimu 20. Uvua mungambuluishe bua meme kupua disama dianyi muoyo, ne kumona mua kuambuluisha bantu bakuabu pamutu pa meme kuikala dîba dionso ngela meji anu bua lutatu lumvua nalu.

NGAKAPETA MISHINDU YA KUPESHA MUOYO WANYI TSHIPATSHILA

Pamvua ne bidimu 18, mvua musame kabidi bikole, ne tshivua kabidi ne bukole bua kuya mu bisangilu bia bena Kristo to. Nansha nanku, mvua nkuata mudimu ne “mpunga” umvua nende kumbelu bua kudilongela Bible ne lutulu. Mukanda wa Yobo ne wa Misambu ivua mingambuluishe bua kumvua ne: mpindieu Yehowa udi utukuba nangananga mu nyuma kupita ku mubidi. Masambila amvua ngenza dîba dionso avua ampesha “bukole budi bupite bua pa tshibidilu” ne “ditalala dia Nzambi didi dipite dijingulula dionso dia malu.”—2 Kolinto 4:7; Filipoyi 4:6, 7.

Pamvua ne bidimu 22, mvua muenzejibue bua kuikala mu kakalu ka balema. Mvua ne buôwa bua ne: bantu kabakuikala bangangata ne mushinga bua mumvua ngendela anu mu kakalu ka balema. Ku ntuadijilu, mvua ngumvua bibi bua kuikala mu kakalu aka, kadi mu bulelela kavua kangambuluishe mu mushindu kampanda. Mulunda wanyi mukuabu diende Isabel wakandomba bua meme kudifundila tshipatshila tshia kuyisha nende mêba 60 ku ngondo.

Ku ntuadijilu, mvua ngela meji ne: lungenyi eu ki nduimpe to. Kadi ngakalomba Yehowa diambuluisha. Bena mu dîku dietu ne balunda banyi bakangambuluisha bua meme kukumbaja mêba aa. Ngondo au wakapita lukasa, ne meme kumona ne: mvua mutantamene buôwa ne bundu bimvua nabi. Mvua ne disanka dia bungi, ke bualu kayi mu tshidimu tshia 1996, ngakangata dipangadika dia kulua mpanda-njila wa pa tshibidilu, mbuena kuamba ne: kufila bungi kampanda bua mêba malomba mu mudimu wa diyisha ku ngondo yonso. Divua dimue dia ku mapangadika mimpe dimvua muangate divua dinsemeje pabuipi ne Nzambi ne dimpeshe makanda a mubidi. Didifila mu mudimu wa diyisha divua dingambuluishe bua kuambila bantu ba bungi malu adi atangila ditabuja dianyi ne kuambuluisha bamue bua kuluabu balunda ba Nzambi.

YEHOWA UDI UTUNGUNUKA NE KUNGAMBULUISHA

Mu tshidimu tshia 2001, ngakapeta njiwu mibi ya mashinyi ne bobu kuntshibula mikolo yonso ibidi. Nansha pamvua mu bulalu bua disama, mvua nsambila ne muoyo umue munda munda ne: “Yehowa wetu bu wewe musue, kundekedi to!” Anu mu dîba adi, mamu mukuabu uvua pabuipi ne bulalu buanyi wakankoka ne: “Udi Ntemu wa Yehowa anyi?” Tshivua ne bukole bua kupatula dîyi bua kumuandamuna, nunku ngakashikula mutu bua kuitaba. Wakangambila ne: “Ndi munumanye! Ntu mbala mikanda yenu misangu yonso.” Mêyi aa akankolesha bikole. Nansha mumvua nsama bikole, mvua anu nyisha malu a Yehowa. Divua diakalenga dinene buanyi meme!

Pangakumvua bimpe ndambu, ngakangata dipangadika dia kuyisha bantu bakuabu. Maman wanyi uvua ungendesha mu kakalu mu lupangu lua lupitadi bualu mikolo yanyi yonso ibidi ivua miela tshiito. Dituku dionso tuvua tukumbula ndambu wa babedi, tubebeja mudibu bajuke ne tubashila mikanda yetu ya malu a mu Bible. Mvua ntshioka bikole patuvua tuenza makumbula aa, kadi Yehowa uvua umpesha bukole bumvua nabu dijinga.

Meme ne baledi banyi mu 2003

Bidimu bikese pashishe, disama dianyi diakakola bikole, ne lufu lua papa wanyi luvua lutambe kunsamisha kabidi bikole. Nansha nanku, mvua amu ne ngelelu wa  meji muimpe. Mushindu kayi? Pamvua ne dîba, mvua ngenza muanyi muonso bua kuya kupitshisha kapepa ne balunda banyi anyi bena mu dîku dietu, bivua bingambuluisha bua kubenga kuimanyina anu pa lutatu luanyi. Pandi nkayanyi, ndi mbala, ndilongela Bible, anyi nyisha bantu bakuabu ku telefone.

Misangu ya bungi, ndi mbuita ku mêsu ne ntuadija kumona muikala milayi ya Nzambi mua kukumbana mu buloba bupiabupia

Mvua nsanka ne tumalu tukese bu mudi: kapepa katalale kavua kantuta mu mpala anyi mipuya mimpe ya bilongo. Ebi bivua binsaka bua kuikala ne dianyisha kudi Mufuki. Mvua kabidi musue kuela bilele. Dimue dituku pamvua ngenda nyisha, mulunda wanyi kampanda uvua wenda umpusa mu kakalu ka balema, yeye kuimana bua kufunda bualu kampanda. Diakamue, ngakapueka ne kakalu aka too ne mumvua muye kudikuma ku mashinyi avua mimanyika muaba au. Bivua bitutonde tuetu bonso, kadi patuvua bamone ne: tshivua mupete njiwu, tuakatuadija kuseka bikole.

Kudi malu a bungi andi tshiyi mua kuenza. Ndi ngangata bu malu andi muindile ne muoyo kuulu kuulu bua kulua kuenza. Misangu ya bungi ndi mbuita ku mêsu, ne ntuadija kumona muikala milayi ya Nzambi mua kukumbana mu buloba bupiabupia. (2 Petelo 3:13) Ndi ndimfuanyikija meme mu buloba bupiabupia ne makanda a mubidi, ngenda, ne muikale ne disanka. Ndi ngangata mêyi a Mukalenge Davidi aa ne mushinga: “Windile Yehowa; wikale ne bukole, ne mutshima webe wikale ne dikima.” (Musambu 27:14) Nansha mudi mubidi wanyi muikale wenda uteketa bikole, Yehowa udi umpesha bukole. Ndi ntungunuka ne kupeta bukole mu butekete buanyi.

^ tshik. 6 Disama dia polyarthrite ndimue dia ku masama atu akuata bana ditu kadiyi dijika to. Disama didi diluisha ne dinyanga bitupa bia mubidi bidi bimpe, disamisha manungu.