Bible n’Dîyi dia Nzambi bulelela anyi?

Ikala mutuishibue ne: Bible Dîyi dia Nzambi mmukanda wa pa buawu. Mbapatule Bible miliyo ne miliyo mu miakulu ya bungi. Mêyi adi mu Bible adi ne bukole bua kushintulula bantu.—Bala 1 Tesalonike 2:13; 2 Timote 3:16.

Tudi bamanye ne: Bible mmufume kudi Nzambi bualu udi wakula bua malu atshilualua ne bujalame buonso. Kakuena muntu udi mua kuenza nunku to. Tuangate tshilejilu tshia mukanda wa Yeshaya. Bavua bapete mu lubuebue pabuipi ne Mbuu Mufue muvungu wa Yeshaya uvua mufundibue bidimu bia bungi kumpala kua Yezu kuledibua. Mu mukanda emu badi bamba ne: tshimenga tshia Babilone tshivua ne bua kubutudibua kakuyi muntu usombamu. Mêyi aa akakumbana bidimu bia bungi panyima pa Yezu mumane kulua pa buloba bua kuenza mudimu wende.—Bala Yeshaya 13:19, 20; 2 Petelo 1:20, 21.

Mmunyi muvuabu bafunde Bible?

Bavua bafunde Bible munkatshi mua bidimu bitue ku 1600. Kuvua bantu batue ku 40 bavua bafunde Bible, ne bavua bimanyine pa tshiena-bualu tshimue kabayi babengangana mu bivuabu bafunde. Mmunyi muvuabi mua kuenzeka nanku? Nzambi ke uvua mubalombole mu difunda diabu.—Bala 2 Samuele 23:2.

Imue misangu, Nzambi uvua uyukila ne bafundi ba Bible ku diambuluisha dia banjelu, bikena kumona anyi bilota. Misangu ya bungi, Nzambi uvua ubueja lungenyi luende mu meji a mufundi ne umuanyishila bua kusungula miaku ivuaye mua kufunda mukenji wa Nzambi eu.—Bala Buakabuluibua 1:1; 21:3-5.