Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi (Tshia kulonga)  |  Ngondo wa 11 2015

Udiku ‘munange muntu nebe bu muudi mudinange’ anyi?

Udiku ‘munange muntu nebe bu muudi mudinange’ anyi?

“Udi ne bua kunanga muntu nebe bu muudi mudinange.” —MATAYI 22:39.

MISAMBU: 73, 36

1, 2. Mmunyi mudi Bible uleja mushinga wa dinanga?

DINANGA nngikadilu munene wa Yehowa Nzambi. (1 Yone 4:16) Yezu Kristo, tshifukibua tshiende tshia kumpala wakenza bidimu miliyo ya bungi mu diulu pamue ne Tatuende ne kulongaye mudi Yehowa muikale Nzambi wa dinanga. (Kolosayi 1:15) Yezu mmuleje dinanga dia muomumue mu nsombelu wende mujima, mu diulu ne pa buloba. Nunku, tudi ne bua kuikala bashindike ne: Yehowa ne Yezu nebatungunuke ne kukokesha ne dinanga.

2 Pavua muntu mukuabu muebeje Yezu bua kumanya mukenji udi mupite mikuabu, Yezu wakamuambila ne: “‘Udi ne bua kunanga Yehowa Nzambi webe ne muoyo webe wonso ne anyima webe yonso ne lungenyi luebe luonso.’ Eu ke mukenji munene ne wa kumpala. Muibidi udi mufuanangane nawu udi ne:  ‘Udi ne bua kunanga muntu nebe bu muudi mudinange.’”—Matayi 22:37-39.

3. ‘Muntu netu’ nnganyi?

3 Bidi ne mushinga bua tuetu kuleja dinanga mu malanda etu ne bakuabu. Yezu wakamba ne: tudi ne bua kunanga Yehowa ne muntu netu. Kadi, ‘muntu netu’ nnganyi? Bituikala mu dibaka, muntu netu ngeu udi pabuipi netu, mmumue ne: mukajetu anyi bayetu. Bana betu ba balume ne ba bakaji badi mu tshisumbu ne bantu batudi tupetangana nabu mu mudimu wa buambi badi pabu bantu netu. Mu tshiena bualu etshi, netulonge mutudi mua kuleja muntu netu dinanga.

NANGA MUENA DIBAKA NEBE

4. Mmunyi mudi bena dibaka mua kupeta disanka nansha mudibu bapange bupuangane?

4 Yehowa uvua mufuke Adama ne Eva ne kubasangisha kaba kamue. Edi divua dibaka dia kumpala. Nzambi uvua musue bua benze dibaka dia disanka ne buwuje buloba tente ne bana. (Genese 1:27, 28) Kadi, pakabengabu kutumikila Yehowa, dibaka diabu diakanyanguka, bubi ne lufu kukuata bantu bonso. (Lomo 5:12) Nansha nanku, bena mu dibaka badi mua kuikala ne disanka lelu. Yehowa, Muenji wa dibaka mmufundishe mu Bible mibelu mimpe idi mua kuambuluisha balume ne bakaji.—Bala 2 Timote 3:16, 17.

Yehowa mmusue bua mulume ikale mfumu udi ne dinanga

5. Dinanga didi ne mushinga kayi mu dibaka?

5 Bible udi uleja ne: dinanga dikole didi ne mushinga bua kuikala ne disanka mu malanda etu ne bakuabu. Ke mudibi kabidi bua bena dibaka. Mupostolo Paulo wakumvuija dinanga dilelela wamba ne: “Dinanga didi ne lutulu ne buimpe. Dinanga kadiena ne mukawu, kadiena ne diambu, kadiena didiuwuja, kadiena dienza malu a bundu, kadiena didikebela anu masanka adi, kadiena dikuata tshiji lukasa. Kadiena dibalulula malu mabi adibu badienzela. Kadiena disanka bua malu mabi, kadi didi disanka ne bulelela. Didi dikolesha muoyo mu malu onso, ditabuja malu onso, ditekemena malu onso, ditantamena malu onso. Dinanga kadiena dishikila nansha.” (1 Kolinto 13:4-8) Patudi tuela meji bua mêyi a Paulo aa ne tuatumikila, tudi mua kuikala ne disanka mu dibaka.

Bible udi utuleja mutudi mua kuikala mu dibaka dia disanka (Tangila tshikoso 6 ne tshia 7)

6, 7. a) Bilondeshile Bible, nnganyi udi Yehowa muteke mfumu wa dîku? b) Mulume muena Kristo udi ne bua kuenzela mukajende malu mushindu kayi?

6 Yehowa uvua musungule muntu udi ne bua kuikala mfumu wa dîku. Paulo wakamba ne: “Ndi musue numanye ne: ku mutu kua mulume yonso kudi Kristo; ku mutu kua mukaji kudi mulume; ku mutu kua Kristo kudi Nzambi.” (1 Kolinto 11:3) Kadi Yehowa mmusue bua mulume ikale mfumu udi ne dinanga, kayi ne tshikisu. Yehowa udi ne bulenga ne kena Mfumu udi utangila anu malu ende nkayende to. Ke bualu kayi, Yezu udi unemeka bumfumu bua Nzambi bua dinanga. Wakamba ne: “Ndi munange Tatu.” (Yone 14:31) Yezu kavua mua kuamba mêyi aa bu Yehowa muikale ne malu makole to.

7 Nansha mudi mulume muikale ku mutu kua mukaji, Bible udi umulomba bua apeshe mukajende bunême. (1 Petelo 3:7) Mmunyi mudi mulume mua kuenza nanku? Udi mua kutabalela majinga ende ne kunemeka malu  adiye munange. Bible udi wamba ne: “Balume, tungunukayi ne kunanga bakaji benu, anu bu mudi Kristo pende munange tshisumbu ne mudifile bua bualu buatshi.” (Efeso 5:25) Eyowa, Yezu wakafila too ne muoyo wende bua bayidi bende. Padi mulume ulombola ne dinanga anu bu Yezu, nebikale bipepele bua mukajende kumunanga, kumunemeka ne kuanyisha mapangadika ende.—Bala Tito 2:3-5.

NANGA BENA KRISTO NEBE

8. Mmunyi mutudi mua kumona bana betu ba balume ne ba bakaji?

8 Lelu, bantu miliyo ya bungi pa buloba bujima badi batendelela Yehowa. Bantu aba mbana betu ba balume ne ba bakaji. Mmunyi mutudi mua kubamona? Bible udi wamba ne: “Tuenzelayi bantu bonso malu mimpe, kadi tuenzele nangananga bana betu mu ditabuja.” (Galatiya 6:10; bala Lomo 12:10.) Mupostolo Petelo wakafunda ne: ‘Ditumikila dietu dia bulelela’ didi ne bua kutufikisha ku “dinanga bana betu” bikole. Petelo wakambila kabidi bena Kristo nende ne: “Kumpala kua malu onso, nunangangane bikole, bualu dinanga didi dibuikila mibi mipite bungi.”—1 Petelo 1:22; 4:8.

9, 10. Bua tshinyi bantu ba Nzambi badi mu buobumue?

 9 Bulongolodi buetu bua pa buloba bujima mbua pa buabu. Bua tshinyi? Bualu tudi banange bena Kristo netu bikole menemene. Bualu bua mushinga budi ne: bu mutudi banange Yehowa ne tutumikila mikenji yende, udi utuambuluisha ne nyuma wende, bukole budi bupite makole onso. Nyuma wa Nzambi udi utuambuluisha bua kuikala mu buobumue ne bana betu pa buloba bujima.—Bala 1 Yone 4:20, 21.

10 Paulo wakaleja mudi dinanga ne mushinga munkatshi mua bena Kristo pakafundaye ne: “Vualayi dinanga dikole didi ne luse, bulenga, didipuekesha, bupole ne lutulu. Nutungunuke ne kulejangana lutulu, nufuilangana luse ne muoyo mujima nansha muntu yeye muikale tshilumbu ne mukuabu. Anu bu mudi Yehowa munufuile luse ne muoyo mujima, nudi ne bua kuenza penu nanku. Kadi pa kumbusha malu aa onso, nuvuale dinanga, bualu didi tshisuikidi tshipuangane tshia buobumue.” (Kolosayi 3:12-14) Tudi ne dianyisha bua mudi dinanga didi “tshisuikidi tshipuangane tshia buobumue” dikale munkatshi muetu nansha mutudi bafumine miaba mishilangane.

Dinanga ne buobumue bidi bileja mudi Bantemu ba Yehowa bikale bayidi balelela ba Kristo, bantu badi Nzambi wenza nabu mudimu bua kuyisha lumu luimpe lua Bukalenge pa buloba bujima

11. Nku tshinyi kudibu bamanyina bulongolodi bua Nzambi?

11 Dinanga dikole ne buobumue bua batendeledi ba Yehowa bidi bileja mudibu mu ntendelelu mulelela. Yezu wakamba ne: “Bua bualu ebu bantu bonso nebamanye ne: nudi bayidi banyi, binuikala ne dinanga munkatshi muenu.” (Yone 13:34, 35) Mupostolo Yone wakafunda pende ne: “Bana ba Nzambi ne bana ba Diabolo badi bamuenekela ku bualu ebu: Muntu yonso udi kayi utungunuka ne kuenza malu makane kena ufumina kudi Nzambi, ke mudibi kabidi bua muntu udi kayi munange muanabu. Bualu ke mukenji unuvua bumvue ku ntuadijilu ne: tudi ne bua kunangangana.” (1 Yone 3:10, 11) Dinanga ne buobumue bidi bileja mudi Bantemu ba Yehowa bikale bayidi balelela ba Kristo, bantu badi Nzambi wenza nabu mudimu bua kuyisha lumu luimpe lua Bukalenge pa buloba bujima.—Matayi 24:14.

DISANGISHA BENA MU “MUSUMBA MUNENE”

12, 13. Ntshinyi tshidi bena mu “musumba munene” benza lelu? Mmalu kayi abenzelabu mu katupa kîpi emu?

12 Batendeledi ba Yehowa ba bungi lelu mbena mu “musumba munene” badi bafume mu bitupa bishilashilangane bia pa buloba, ne badi batua Bukalenge nyama ku mikolo. Mbantu badi ‘bafuma mu dikenga dinene, ne mbasukule mizabi yabu, bayitokeshe mu mashi a Muana wa mukoko’ padibu baleja ditabuja mu mulambu wa Yezu udi upikula. Bantu ba mu “musumba munene” mbanange Yehowa ne Muanende, ne badi batendelela  Yehowa “munya ne butuku.”—Buakabuluibua 7:9, 14, 15.

13 Mu katupa kîpi emu, Nzambi neabutule bulongolodi bubi ebu mu tshikondo tshia “dikenga dinene.” (Matayi 24:21; bala Yelemiya 25:32, 33.) Kadi Yehowa neakube batendeledi bende ne neabalombole mu bulongolodi bupiabupia bualu mmubanange. Anu mudiye mulaye kukadi bidimu bitue ku 2000, “neakupule tshinsonji tshionso ku mêsu kuabu, ne lufu kaluakuikalaku kabidi, nansha madilu, nansha miadi, nansha bisama kabiakuikalaku kabidi.” Udiku muindile ne muoyo kuulu kuulu bua kuikala ne muoyo mu Mparadizu pumbushabu malu mabi, makenga ne lufu anyi?—Buakabuluibua 21:4.

14. Mbantu bungi kayi badi benza musumba munene lelu?

14 Pakatuadija matuku a ku nshikidilu mu 1914, kuvua anu batendeledi ba Nzambi binunu bikese pa buloba. Dinanga dia muntu nabu ne diambuluisha dia nyuma muimpe wa Nzambi biakabasaka kasumbu kakese ka bana betu ba balume ne ba bakaji bela manyi bua kuyisha lumu luimpe lua Bukalenge nansha muvuaku ntatu. Mbipeta kayi bidi bimueneke? Lelu, mbasangishe bantu ba mu musumba munene badi ne ditekemena dia kuikala ne muoyo kashidi pa buloba. Kukadi Bantemu batue ku miliyo 8 mu bisumbu bipite pa 115400 pa buloba bujima, ne batshidi benda bavula. Tshilejilu, Bantemu bapite pa 275500 mbatambule mu tshidimu tshia mudimu tshia 2014. Mbuena kuamba ne: bantu batue ku 5300 mbatambule lumingu luonso.

15. Mmunyi mudi bantu ba bungi bafika ku diumvua lumu luimpe lelu?

15 Tudi ne disanka dia bungi bua kumona mudi bantu ba bungi bumvue lumu luimpe lua Bukalenge. Lelu, mikanda yetu idi mu miakulu mipite pa 700. Tshibumba tshia Nsentedi ke tshibejibeji tshidibu babanya bikole pa buloba bujima. Batu bapatula bibejibeji ebi bipite pa miliyo 52 mu miakulu 247 ku ngondo yonso. Mbakudimune mukanda ututu tulongesha nawu bantu Bible wa Bible utu ulongesha tshinyi menemene? mu miakulu mipite pa 250. Mbapatule mikanda eyi mipite pa miliyo 200.

16. Bua tshinyi bulongolodi bua Yehowa budi butungunuka ne kudiunda?

16 Bulongolodi buetu budi butungunuka ne kudiunda bualu tudi ne ditabuja kudi Nzambi ne tudi tuitaba Bible bu Dîyi diende difundisha ku nyuma muimpe. (1 Tesalonike 2:13) Yehowa udi utungunuka ne kutubenesha nansha mudi Satana mutukine ne utuluisha.—2 Kolinto 4:4.

NANGA BAKUABU MISANGU YONSO

17, 18. Ntshinyi tshidi Yehowa musue bua tuenzele bantu badi kabayi bamutendelela?

17 Bantu batu bitaba lumu luimpe mu mishindu ya bungi. Bamue bantu badi batuteleja, kadi bakuabu mbakine mukenji wetu. Ntshinyi tshidi Yehowa musue bua tuenzele bantu badi kabayi bamutendelela? Nansha bantu bateleja mukenji wetu anyi bawubenga, tudi tulonda mubelu udi mu Bible eu: “Mêyi enu ikale misangu yonso masheme, matue bu mukele, bua numanye munudi ne bua kuandamuna muntu yonso.” (Kolosayi 4:6) Dîba dionso ditudi tuakuila malongesha a mu Bible, tudi ne bua kuenza nunku “ne bupole ne kanemu kakole” bualu tudi banange muntu netu.—1 Petelo 3:15.

18 Nansha bantu bobu bafiike munda anyi babenge mukenji wetu, tudi tuleja dinanga bua muntu netu ne tuidikija tshilejilu tshia Yezu. “Pavuabu bamupenda bibi, kavua  waluja bipendu. Pavuaye ukenga, kavua ukanyinangana.” Kadi Yezu uvua mueyemene Yehowa. (1 Petelo 2:23) Nunku tulejayi misangu yonso budipuekeshi ne tutumikile mubelu eu: “Kanupingaji bubi ku bubi anyi tshipendu ku tshipendu, kadi nubeneshangane.”—1 Petelo 3:8, 9.

Tudi ne bua kunanga bena lukuna betu nansha bobu batuenzela malu mushindu kayi

19. Mmunyi mutudi ne bua kuenzela bena lukuna betu malu?

19 Budipuekeshi budi butuambuluisha bua kutumikila dîyi dinene dia mushinga divua Yezu muambe. Wakamba ne: “Nuakumvua tshivuabu bambe ne: ‘Udi ne bua kunanga muntu nebe, kadi kukina muena lukuna webe.’ Kadi ndi nnuambila ne: Tungunukayi ne kunanga badi nenu lukuna, ne kulombela badi banukengesha Nzambi; bua kuleja munudi bana ba Tatu wenu wa mu diulu, bualu utu ubandishila bantu babi ne bantu bimpe dîba diende ne ulokeshila bantu bakane ne badi kabayi bakane mvula.” (Matayi 5:43-45) Bu mutudi batendeledi ba Nzambi, tudi ne bua kunanga bena lukuna betu nansha bobu batuenzela malu mushindu kayi.

20. Ntshinyi tshidi tshituleja ne: bantu ba pa buloba bujima nebanange Nzambi ne muntu nabu? (Tangila tshimfuanyi tshia ntuadijilu.)

20 Misangu yonso, tudi ne bua kuleja ne: tudi banange Yehowa ne muntu netu. Nansha bantu bobu batuluisha ne bakine mukenji wetu, tutu tubambuluisha padibi bikengela. Mupostolo Paulo wakafunda ne: “Kanuikadi ne muntu dibanza dikuabu anu dia kunangangana; bualu muntu udi munange muntu nende mmukumbaje mikenji. Bualu mêyi a mikenji a ne: ‘Kuena ne bua kuenda masandi, kuena ne bua kushipa muntu, kuena ne bua kuiba, kuena ne bua kualakana tshintu tshia mukuebe,’ ne mêyi makuabu onso mmasangisha mu dîyi edi: ‘Udi ne bua kunanga muntu nebe bu muudi mudinange.’ Dinanga kaditu dienzela muntu netu bibi; nunku dinanga didi dikumbaja mikenji.” (Lomo 13:8-10) Mu bulongolodi ebu budi Satana ukokesha budi butapuluke, buikale ne tshikisu ne buwule tente ne malu mabi, batendeledi ba Nzambi badi baleja muntu nabu dinanga dilelela. (1 Yone 5:19) Pabutula Yehowa Satana ne bademon bende ne bulongolodi buende bubi, dinanga nedikale pa buloba bujima. Ndisankapu kayi dituikala nadi pikala bantu bonso badi pa buloba banange Yehowa ne muntu nabu!