Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi (Tshia kulonga)  |  Ngondo wa 10 2015

‘Mutshimbakanyi udi witabuja dîyi dionso’

‘Mutshimbakanyi udi witabuja dîyi dionso’

“Mutshimbakanyi mmuntu utu kayi ubala bikandakanda; muntu mutshimbakane bikole mmuntu udi witaba bidiye ubala anu bualu mbabifunde mu bikandakanda.” —August von Schlözer, mumanyi wa malu a kale ne mufundi muena Allemagne (mulela mu 1735 ne mufue mu 1809).

KUKADI bidimu bipite pa 200, bantu kabavua bitaba bualu buonso buvuabu bafunde mu bikandakanda to. Lelu katuena mua kuitaba bualu buonso butudi tubala anyi tumona ku Enternete to. Ku Enternete kudi malu mapite bungi, ne biamu bidibu bapatule lelu bidi bituambuluisha bua kuapeta bipepele. A bungi a ku malu aa mmalelela, adi ne mushinga ne kaena enzela bantu bibi, kadi makuabu a bungi nga dishima, kaena ne mushinga ne adi ne njiwu. Ke bualu kayi tudi ne bua kusungula bimpe malu atudi tubala. Patu bamue bantu batuadija kubuela ku Enternete, badi mua kuela meji ne: bualu kampanda mbulelela anu bualu budi ku Enternete anyi bualu mulunda wende mmumutuminabu mu mesaje. Badi mua kuitaba bualu kampanda nansha kabayi banji kubumvua musangu mukuabu. Kadi Bible udi utudimuija ne: ‘Mutshimbakanyi udi witabuja dîyi dionso, kadi muena budimu udi utangila kudiye uya.’—Nsumuinu 14:15.

Muntu udi kayi mutshimbakane anyi kayi witabuja tshianana tshianana bualu buonso budiye umvua mmudimuke. Netuikale badimuke patudi tuitaba anu bualu butudi bamanye ne: mbulelela. Kabakutushima ne katuakuitabuja bualu bua dishima butudi tubala ku Enternete to, nansha bantu ba bungi babuitaba. Ntshinyi tshidi mua kukuambuluisha bua kuikala mudimuke? Tshia kumpala diebeja ne: ‘Bualu ebu mbua mu site muanyishibue ne wa kueyemena anyi? Mbua mu site udi muntu yonso mua kufunda ne kuleja mmuenenu wende anyi? Peshi mbua mu site udi kayi mumanyike? Site kampanda wa kueyemena ukadiku muleje ne: bualu ebu mbua dishima anyi?’ * (Tangila note.) Pashishe ikala ne “lungenyi” luimpe. (Nsumuinu 7:7) Bualu kampanda buobu bumueneka kabuyi bulelela, bidi mua kuikala nanku. Bualu bukuabu, paudi ubala ngumu mibi idibu bamuangalaja bua bakuabu, ela meji bua bantu badiyi mua kusankisha padibu bayimuangalaja ne tshipatshila tshia udi uyimuangalaja.

UTUKU UTUMINA BANTU BAKUABU MESAJE AUTU UPETA ANYI?

Bamue bantu badi mua kutumina balunda babu bonso mesaje adibu bapete kabayi bakonkonona bua kumanya  bikala bualu abu bulelela, anyi kabayi bela meji bua tshidi mua kuenzeka padibu baatuma. Pamuapa bualu mbasue kuikala bakoka ntema ya bantu ne mbasue kuikala ba kumpala mu dimuangalaja ngumu. (2 Samuele 13:28-33) Kadi muntu mudimuke udi wela meji bua njiwu idi bualu ebu mua kukebesha. Tshilejilu, idi mua kunyanga lumu lua muntu anyi lua bulongolodi kampanda.

Muntu udi utuma mesaje udi mua kubenga kuakonkonona bua kujadika bikalawu malelela anu bualu kuenza nunku kudi kumuangata dîba ne makanda a bungi. Udi wela meji ne: badiye utumina mesaje badi mua kuakonkonona. Kadi dîba diabu si didi padi ne mushinga. (Efeso 5:15, 16) Nunku pamutu pa kutumina bantu mesaje a malu atudi katuyi bajadike, mbimpe kudiambila ne: “Bu mundi ne dielakana, tshiena ngatuma to!”

Udiebeje ne: ‘Ntu anu ntumina bantu mesaje antu mpeta anyi? Bikadiku bimfikile bua kulomba bantu bantu ntumina mesaje luse bua bualu bua dishima bumvua mubambile anyi? Muntu katuku muanji kundomba bua tshimutuminyi kabidi mesaje anyi?’ Vuluka ne: bikala balunda bebe ne adrese wa ku Enternete, badi mua kubuela pabu ku Enternete, kadi kabena dijinga ne diambuluisha diebe bua kupetabu malu adi abasankisha to. Ki mbasue kupeta mesaje a bungi ne adi ne malu a tuseku, video anyi foto to. Ki mbimpe kutumina bantu miyuki ya malu a mu Bible mikuata anyi mifunda to. * (Tangila note.) Vuluka ne: muntu yeye mudienzele makebulula, mukebe mvese mu Bible, anyi mudilongolole bua kufila mandamuna mu bisangilu, nebimuambuluishe bikole kupita wewe mumutumine malu aa.

Ndi ne bua. . . kutumina muntu mukuabu mesaje aa anyi?

Ntshinyi tshiudi ne bua kuenza wewe mubale bualu bua dishima ku Enternete budibu bashiminyina bulongolodi bua Yehowa? Ububenge diakamue, kubuitabi to. Ki mbimpe kuambila bantu bakuabu bualu buudi mubale abu anyi kubebeja mmuenenu wabu to, bualu paudi wenza nunku udi umuangalaja kabidi ngumu mibi eyi bikole menemene. Bikala bualu buudi mubale ku Enternete bukutonda, lomba Yehowa meji ne ubuambile bana betu ba balume bashindame mu nyuma. (Yakobo 1:5, 6; Yuda 22, 23) Katuena ne bua kukema bua mudi bantu batushiminyina malu to. Bantu bavua bashiminyine Yezu malu, ne uvua mudimuije bayidi bende ne: baluishi babu bavua ne bua kubakengesha ne ‘kubashiminyina malu mabi a mishindu yonso.’ (Matayi 5:11; 11:19; Yone 10:19-21) Nunku, wewe ne meji ne unana lungenyi bikole,  neufike ku dijingulula dîba didi muntu wamba malu a dishima ne ujinga kupambuisha bakuabu.—Nsumuinu 2:10-16.

LEJA BAKUABU KANEMU

Tudi kabidi ne bua kuikala badimuke mu tshilumbu tshia kumuangalaja malu a bana betu anyi tshia kuambila bakuabu malu atudi bumvue. Kudi bikondo bidi kumuangalaja bualu kampanda kakuyi kuimpe anyi kuleja mutudi katuyi banange muntu, nansha tuetu bamanye ne: mbulelela. (Matayi 7:12) Tshilejilu, kuambila bantu bakuabu malu mabi adi muntu muenze kakuena kuleja mutudi bamunange anyi kumukolesha to. (2 Tesalonike 3:11; 1 Timote 5:13) Amue malu adi mua kuikala kaayi a kuambila bantu. Muena bualu udi mua kujinga kubuambila bantu pashishe anyi mu mushindu kampanda musunguluke. Nunku, tudi ne bua kunemeka bukenji buende bua kusungula dîba ne mushindu wa kudipatuila bualu abu patoke. Bushuwa, tuetu bambile bantu bakuabu bualu ebu kumpala kua dîba, tudi mua kumuenzela bibi menemene.

Lelu, ngumu idi mua kutangalaka ne lukasa, nansha yoyi milelela anyi ya dishima, ya mushinga anyi kayiyi ne mushinga, nansha yoyi kayiyi yenzela bantu bibi peshi mikale ne njiwu. Nansha wewe mutumine muntu umue mesaje, muntu eu udi mua kuatumina bantu pa buloba bujima mu mupodi wa dîsu. Nanku dienzeja bua kuepuka buteyi bua kutumina muntu yonso uudi mumanye mesaje ne lukasa. Nansha mudi dinanga “ditabuja malu onso” ne kadiyi ne dielakana, katuena ne bua kulua batshimbakanyi ne kuitaba bualu buonso budi busankisha to. (1 Kolinto 13:7) Katuena ne bua kuitaba mashimi anyi malu adi atusaka bua kukina bulongolodi bua Yehowa butudi banange anyi bana betu to. Vuluka ne: bantu batu batuadija ne mashimi aa ne baamuangalaja, batu basankisha Satana Diabolo “tatu wa dishima.” (Yone 8:44) Nunku, tuikalayi badimuke ne tuelayi meji misangu yonso bua mushindu utudi tuenza mudimu ne malu atudi tupeta dituku dionso. Anu bu mudi Bible wamba, ‘batshimbakanyi badi bapiana bupote, kadi badi ne budimu badi ne lungenyi bu tshifulu tshiabu tshia butumbi.’—Nsumuinu 14:18.

^ tshik. 4 Badi mua kumuangalaja lumu kampanda njila ne njila nansha bikalalu luvua lua dishima kumpala. Badi mua kushintulula tumue tumalu bua lumueneke bu lulelela.

^ tshik. 8 Bala “Mandamuna a nkonko yenu” mu Mudimu wetu wa Bukalenge wa ngondo 4 mu 2010.