Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi (Tshia kulonga)  |  Ngondo wa 8 2015

Tabalela malunda ebe mu matuku a ku nshikidilu aa

Tabalela malunda ebe mu matuku a ku nshikidilu aa

“Malunda mabi adi anyanga bibidilu bimpe.” —1 KOLINTO 15:33.

MISAMBU: 73, 119

1. Tudi mu tshikondo kayi?

TUDI mu “bikondo bibi bidi bikole mua kupita nabi.” Katshia “matuku a ku nshikidilu” atuadija mu 1914, malu mmanyanguke pa buloba bikole menemene kupita ne muvuabi kumpala. (2 Timote 3:1-5) Tudi bajadike ne: malu neatungunuke anu ne kunyanguka, bualu mulayi wa buprofete wa mu Bible udi wamba ne: “Bantu babi ne badi badinga bakuabu nebatungunuke ne kunyanguka bibi menemene.”—2 Timote 3:13.

2. Ndijikija lutetuku dia mushindu kayi didi bantu ba bungi banyisha? (Tangila tshimfuanyi.)

2 Bua kujikija lutetuku, bantu ba bungi lelu badi batangila anyi benza malu a tshikisu, a tshiendenda peshi adi ne malu a majimbu ne a bademon. Tshilejilu, Enternete, programe ya ku televizion, filme, mikanda ne bikandakanda bidi misangu ya bungi bisaka bantu ku dimona tshikisu ne tshiendenda bu malu adi manyishibue. Bantu badi banyisha lelu bikadilu bivuabu bamona bibi kumpala, ebi mbifikishe too ne imue mbulamatadi ku  dibianyisha mu mikenji yayi. Kadi abi kabiena bileja ne: Yehowa udi wanyisha bikadilu bia mushindu eu to.—Bala Lomo 1:28-32.

3. Mmunyi mudi bantu ba bungi bamona aba badi batumikila mikenji ya Nzambi mu nsombelu wabu?

3 Mu bidimu lukama bia kumpala, bantu bavua kabidi batangila malu a tshikisu ne a tshiendenda bua kujikija lutetuku. Kadi bayidi ba Yezu bobu kabavua baatangila to, bualu bavua batumikila mikenji ya Nzambi mu nsombelu wabu. Bualu ebu buvua ‘bukemesha’ bantu bavua babanyunguluke. Mbipeta kayi bivua bimueneke? Bantu bavua baseka bena Kristo ne babakengesha. (1 Petelo 4:4) Lelu eu kabidi bantu ba bungi badi bela meji ne: bantu badi batumikila mikenji ya Nzambi mu nsombelu wabu mbantu tshianana. Kadi, Bible udi utudimuija ne: aba badi bidikija tshilejilu tshia Kristo Yezu “nebakengeshibue pabu.”—2 Timote 3:12.

“MALUNDA MABI ADI ANYANGA BIBIDILU BIMPE”

4. Bua tshinyi katuena ne bua kunanga buloba ebu?

4 Tuetu basue kuenza disua dia Nzambi, katuena ne bua kunanga “buloba anyi bintu bia pa buloba” to. (Bala 1 Yone 2:15, 16.) Satana, “nzambi wa ndongoluelu wa malu eu,” ke udi ukokesha buloba. Udi wenza mudimu ne bitendelelu, mbulamatadi, malongolodi a bungenda mushinga ne tudiomba ne bikandakanda bua kupambuisha bantu. (2 Kolinto 4:4; 1 Yone 5:19) Katuena basue bua bena mu bulongolodi ebu batunyange to, nunku tudi ne bua kuepuka malunda mabi. Bible udi utudimuija patoke ne: “Kabanudingi to. Malunda mabi adi anyanga bibidilu bimpe.”—1 Kolinto 15:33.

5, 6. Mbantu kayi batudi katuyi mua kudia nabu bulunda? Bua tshinyi?

5 Bua kulama malanda etu ne Yehowa mimpe, katuena ne bua kudia bulunda ne bantu badi benza malu mabi to. Mu bantu aba mudi aba badi bamba mudibu batendelela Yehowa, kadi babenga kumutumikila. Bantu aba bobu benze bubi bunene ne babenge kunyingalala, tudi tukosa nabu malanda.—Lomo 16:17, 18.

6 Bantu batu misangu ya bungi basue kusankisha balunda babu ne basue bua babanyishe. Nunku tuetu badie bulunda ne bantu badi kabayi batumikila Nzambi, tudi mua kutuadija kuenza bidibu benza. Tshilejilu, tuetu badie bulunda ne bena malu a masandi, tudi mua kubafuana. Bikadi bifikile bamue bana betu ba balume ne ba bakaji. Aba bavua kabayi banyingalale bakipatshibua mu tshisumbu. (1 Kolinto 5:11-13) Bua bena Kristo badi kabayi banyingalala, nsombelu wabu udi mua kufuanangana ne wa buena udi Petelo muleje.—Bala 2 Petelo 2:20-22.

7. Mbantu kayi batudi ne bua kudia nabu bulunda?

7 Nansha mutudi basue kuenzela bantu bonso malu mimpe, katuena ne bua kudia bulunda ne bantu badi kabayi batumikila Nzambi to. Mbibi bua Ntemu wa Yehowa kutantshila  muanetu ukadi mutambule kadi kayi wenzela Yehowa mudimu ne lulamatu bua kubuelaye nende mu dibaka. Mbitambe buimpe bua kuanyishibua kudi Nzambi pamutu pa kuanyishibua kudi bantu badi kabayi bamunange. Tudi ne bua kudia bulunda anu ne bantu badi benza disua dia Nzambi. Yezu wakamba ne: “Muntu yonso udi wenza disua dia Nzambi, yeye ke muanetu wa balume, ke muanetu wa bakaji, ke mamu wanyi.”—Mâko 3:35.

Mbitambe buimpe bua kuanyishibua kudi Nzambi pamutu pa kuanyishibua kudi bantu badi kabayi bamunange

8. Mmunyi muvua malunda mabi manyange bena Isalele?

8 Malunda mabi atu afikisha ku njiwu. Tuangate tshilejilu tshia tshivua tshifikile bena Isalele. Kumpala kua kubuelabu mu Buloba bulaya, Yehowa wakabadimuija bua bantu ba mu buloba abu. Wakamba ne: ‘Kuinaminyi nzambi yabu, kuyitendeledi, kuenji mudibu benza; kadi ubiele panshi, ushipe bibumba biabu. Nuenu nenutendelele Yehowa, Nzambi wenu.’ (Ekesode 23:24, 25) Kadi bena Isalele ba bungi kabakatumikila mêyi a Nzambi, ne kabakashala ne lulamatu kudiye to. (Musambu 106:35-39) Ntshinyi tshiakabafikila? Yehowa wakalua kubenga tshisamba tshia Isalele ne kusungulaye bena mu tshisumbu tshia bena Kristo bua kuluabu bantu bende.—Matayi 23:38; Bienzedi 2:1-4.

IKALA MUDIMUKE BUA BIUDI UBALA NE UTANGILA

9. Bua tshinyi tudiomba, programe ya ku televizion, Enternete ne malu a mu mikanda bidi mua kuikala ne njiwu?

9 Malu a bungi a ku tudiomba, a mu programe ya ku televizion, a ku Enternete ne a mu mikanda adi mua kunyanga malanda etu ne Yehowa. Bintu ebi ki mbienza bua kuambuluisha bena Kristo bua kukoleshabu ditabuja diabu kudi Yehowa ne mu milayi yende to. Kadi, bidi bisaka bantu bua kueyemena bulongolodi bubi bua Satana. Nunku, tudi ne bua kuikala ne budimu bua bungi bua kubenga kutangila, kubala anyi kuteleja tshintu kayi tshionso tshidi mua kutufikisha ku dipeta “majinga a pa buloba.”—Tito 2:12.

10. Ntshinyi tshiafikila tudiomba ne bikandakanda bia mu bulongolodi ebu?

10 Mu katupa kîpi emu nebabutule bulongolodi bua Satana ne tudiomba ne bikandakanda bidibu bupatula. Bible udi wamba ne: “Buloba budi bupita ne majinga abu kabidi, kadi muntu udi wenza disua dia Nzambi, udi ushala kashidi.” (1 Yone 2:17) Mufundi wa Misambu wakamba pende ne: “Benji ba malu mabi nebabutudibue.” Pashishe kusakidilaye ne: ‘Kadi badi ne mitshima mipuekele nebapiane buloba, mioyo yabu neyisanke mu ditalala dikumbane.’ Bua matuku bungi munyi? Mufundi wa Misambu udi wamba ne: ‘Bantu bakane nebapiane buloba, nebashikamamu tshiendelele.’—Musambu 37:9, 11, 29.

11. Mmunyi mudi Nzambi utuambuluisha bua kushala ne ditabuja kudiye?

11 Bishilangane ne ndongoluelu wa Satana, bulongolodi bua Yehowa budi butuambuluisha bua kuenza malu atufikisha ku dipeta muoyo wa tshiendelele. Yezu wakalomba Yehowa mu disambila wamba ne: “Bualu ebu budi bumvuija muoyo wa tshiendelele: bafike ku dikumanya wewe, Nzambi umuepele mulelela, ne yeye uuvua mutume, Yezu Kristo.” (Yone 17:3) Yehowa udi wenza mudimu ne bulongolodi buende bua kutupetesha tshintu tshionso tshidi tshituambuluisha bua kufika ku dimumanya. Tshilejilu, tudi ne  bintu bia bungi bu mudi: bibejibeji, broshire, mikanda, video ne malu a ku Enternete a mu site wetu bidi bituambuluisha bua kutungunuka ne kuenzela Nzambi mudimu. Bulongolodi buende mbutulongoluele bisangilu lumingu luonso mu bisumbu bipite pa 110000 pa buloba bujima. Malu a mu Bible atudi tulonga mu bisangilu ebi ne mu mpuilu ne mu mpungilu adi akolesha ditabuja dietu kudi Yehowa ne mu milayi yende.—Ebelu 10:24, 25.

NUSELANGANE “ANU MU MUKALENGE”

12. Mukenji wa kuselangana “anu mu Mukalenge” udi umvuija tshinyi?

12 Bena Kristo badi basue kubuela mu dibaka badi ne bua kuikala ne budimu padibu basungula muntu wa kuselanganabu nende. Dîyi dia Nzambi didi ditudimuija ne: “Lekelayi kulamakanangana ne bantu badi kabayi bena kuitabuja mu mushindu udi kawuyi muakanangane. Bualu mmalanda kayi adi pankatshi pa buakane ne dishipa dia mikenji? Anyi ndipetangana kayi didi pankatshi pa butoke ne mîdima?” (2 Kolinto 6:14) Bible udi ulomba batendeledi ba Nzambi bua kuselangana “anu mu Mukalenge,” mmumue ne: kuselangana anu ne muntu udi mudilambule kudi Yehowa ne mutambule, udi utumikila mikenji yende mu nsombelu wende. (1 Kolinto 7:39) Wewe muselangane ne muntu wa nunku udi munange Yehowa, udi mupete muena dibaka wakuambuluisha bua kushala ne lulamatu kudi Nzambi.

Wewe muselangane ne muntu udi munange Yehowa, udi mupete muena dibaka wakuambuluisha bua kushala ne lulamatu kudi Nzambi

13. Mmukenji kayi uvua Nzambi muelele bena Isalele bua diselangana?

13 Yehowa mmumanye tshidi tshimpe buetu tuetu, ne mubelu wende wa kuselangana “anu mu Mukalenge” ki ngua lelu to. Tshilejilu, tumone tshivua Yehowa muambile bena Isalele bua bantu bavua kabayi bamuenzela mudimu. Wakabelela mukenji ku butuangaji bua Mose ne: ‘Kanubakianganyi nabu, kanubakishi muanenu mukaji kudi muana wabu mulume, kanuangatshidi muana wenu mulume mukaji kudibu. Bualu bua bobu nebakudimune mutshima wa muanenu mulume, bua yeye kandondi meme bua kukuatshilaye nzambi mikuabu mudimu: nunku Yehowa neanukuatshile tshiji, neanujimije lubilu.’—Dutelonome 7:3, 4.

14, 15. Ntshinyi tshivua tshifikile Solomo bua dibenga kutumikila mukenji wa Yehowa?

14 Matuku makese Solomo mumane kulua mukalenge wa Isalele, wakenza disambila bua kulomba meji, ne Yehowa wakandamuna disambila diende. Nunku Solomo wakamanyika bikole bu mukokeshi wa meji wa tshisamba tshivua tshiye kumpala bikole. Mukalenge mukaji wa ku Sheba wakakema bikole bua meji a Solomo, kuambaye ne: ‘Lungenyi luebe ne bubanji buebe bidi bipita lumu lungakumvua bunene.’ (1 Bakelenge 10:7) Kadi tshilejilu tshia Solomo tshidi kabidi tshituleja tshidi mua kufikila muntu padiye kayi utumikila mukenji wa Nzambi ne uselangana ne  muntu udi kayi wenzela Yehowa mudimu.—Muambi 4:13.

15 Nansha muvua Yehowa mumubeneshe, Solomo wakabenga kutumikila mukenji wa Nzambi. Solomo ‘uvua munange bakaji ba bisamba bikuabu bikole’ bavua kabayi batendelela Yehowa, ne ndekelu wa bionso wakalua ne bakaji 700 ne bakaji bakuabu 300. Ntshinyi tshiakamufikila? Pakaluaye muntu mununu, bakaji bende ‘bakakudimuija mutshima wende bua kulondaye nzambi mikuabu; Solomo wakenza malu mabi ku mêsu kua Yehowa.’ (1  Bakelenge 11:1-6) Malunda mabi akamunyanga ne kakashala ne lulamatu kudi Yehowa to. Bu muvuabi bifikile Solomo, bidi mua kufikila muntu yonso. Ke bua tshinyi katuena ne bua kuela meji a kuselangana ne muntu udi kayi munange Yehowa to.

16. Mmubelu kayi udi Bible upesha muntu udi mu dibaka ne muntu udi kayi muena kuitabuja?

16 Kadi ntshinyi tshidi muntu udi mulue mutendeledi wa Yehowa pakadiye mu dibaka mua kuenza ne muena dibaka nende udi kayi muena kuitabuja? Bible udi wamba: “Nuenu bakaji nukokele babayenu, bua bikala bakuabu kabayi batumikila dîyi dia Nzambi, bakokibue kakuyi dîyi, bua bikadilu bia bakaji babu.” (1 Petelo 3:1) Bushuwa, nansha mulume udi pende mua kutumikila mubelu eu bikala mukajende kayi mutendeledi wa Yehowa. Bilondeshile Dîyi dia Nzambi mbimvuike ne: mbimpe wikale mulume muimpe anyi mukaji muimpe ne utumikile mikenji ya Nzambi idi yakula bua dibaka. Pashishe padi muena dibaka nebe umona ne: udi muakaje nsombelu webe, udi mua kuitaba pende bua  kulua mutendeledi wa Yehowa. Ke tshidi bena mabaka ba bungi benze.

UDIE BULUNDA NE BANTU BADI BANANGE YEHOWA

17, 18. Ntshinyi tshiakambuluisha Noa bua kupanduka ku Mvula wa kabutu? Ntshinyi tshiakambuluisha bena Kristo ba mu bidimu lukama bia kumpala bua kupanduka ku kabutu ka Yelushalema?

17 Malunda mabi adi mua kukusaka bua kubenga kutumikila Yehowa, kadi malunda mimpe adi mua kukuambuluisha bua kuikala ne lulamatu kudiye. Noa mmutushile tshilejilu tshimpe. Uvua ne muoyo mu tshikondo tshivua ‘mibi ya bantu idiundadiunda munkatshi mua ba pa buloba ne meji avuabu bela mu mitshima yabu mabi matuku onso.’ (Genese 6:5) Bu muvua bantu benza malu mabi menemene, Yehowa wakangata dipangadika dia kubabutula. Kadi Noa kavua mufuanangane nabu to. Bible udi umubikile ne: ‘muntu muakane’ uvua ‘wenda ne Nzambi mulelela.’—Genese 6:7-9, NWT.

18 Noa kavua mudie bulunda ne bantu bavua kabayi banange Yehowa to. Yeye ne bena mu dîku diende bakatungunuka ne kuenza buatu, ne uvua kabidi “muyishi wa buakane.” (2 Petelo 2:5) Noa ne mukajende ne bana bende ba balume basatu ne bakaji babu bavua badie bulunda buimpe munkatshi muabu. Bakatungunuka ne kuenza malu avua asankisha Nzambi, bu tshipeta, bakapanduka ku Mvula wa kabutu. Tuetu bonso lelu tudi ndelanganyi yabu, nunku tudi ne dianyisha bua muvua Noa ne bena mu dîku diende batumikile Yehowa ne bepuke malunda mabi. Bia muomumue, bena Kristo ba mu bidimu lukama bia kumpala kabavua badie bulunda ne bantu bavua kabayi banange Yehowa to. Bakamutumikila ne bobu kupandukabu pakabutulabu Yelushalema mu 70.—Luka 21:20-22.

Kudia bulunda ne bantu badi banange Yehowa kudi mua kutuambuluisha bua kudianjila kumona muikala nsombelu mu bulongolodi bupiabupia (Tangila tshikoso tshia 19)

19. Ntshinyi tshiatuambuluisha bua kushala ne lulamatu kudi Yehowa?

19 Anu bu Noa ne bena mu dîku diende ne bena Kristo ba mu bidimu lukama bia kumpala, katuena ne bua kudia bulunda ne muntu udi kayi munange Yehowa to. Tudi ne bana betu ba balume ne ba bakaji miliyo ya bungi badi ne lulamatu kudi Yehowa batudi mua kudia nabu bulunda. Nebatuambuluishe bua ‘kushindama mu ditabuja’ mu bikondo bikole ebi. (1 Kolinto 16:13; Nsumuinu 13:20) Elabi meji disanka dituikala nadi patuapanduka ku nshikidilu wa ndongoluelu mubi wa malu eu, ne kuikala ne muoyo mu bulongolodi bupiabupia bua Yehowa! Bushuwa, bidi ne mushinga bua kuepuka malunda mabi matuku etu aa.