Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi (Tshia kulonga)  |  Ngondo wa 8 2015

Dilongolola ku mpindieu bua nsombelu wa mu bulongolodi bupiabupia

Dilongolola ku mpindieu bua nsombelu wa mu bulongolodi bupiabupia

‘Ubambile bua benze malu mimpe, bua bakuate bikole ku muoyo wa bushuwa.’—1 TIMOTE 6:18, 19.

MISAMBU: 125, 40

1, 2. a) Ntshinyi tshiudi muindile ne muoyo kuulu kuulu mu Mparadizu? (Tangila tshimfuanyi.) b) Ntshinyi tshiatupetesha disanka dia bungi mu bulongolodi bupiabupia?

TUDI bushuwa bindile ne muoyo kuulu kuulu bua kupeta “muoyo wa tshiendelele.” Mupostolo Paulo wakabikila muoyo eu ne: “muoyo wa bushuwa.” (Bala 1 Timote 6:12, 19.) Bua bantu ba bungi, bualu ebu budi buleja ne: nebasombe kashidi mu Mparadizu pa buloba. Mbikole bua kudifuanyikijila muikala nsombelu pikala bantu bajuka mu dinda ne makanda a mubidi, bikale ne disanka ne bionso bidibu nabi dijinga. (Yeshaya 35:5, 6) Ela meji muikalabi bimpe bua kupitshisha dîba pamue ne bena mu dîku dienu, ne balunda bebe ne aba babishibua ku lufu. (Yone 5:28, 29; Bienzedi 24:15) Newikale ne dîba dia kulonga midimu mipiamipia ne kumanya bimpe malu adi akusankisha. Tshilejilu, udi mua kulonga malu a bungi a sianse. Anyi udi mua kulonga mua kuimba ne biombelu bia mizike peshi mua kudienzela plan wa nzubu webe.

2 Nansha mutudi bindile malu mimpe onso aa ne muoyo kuulu kuulu, kutendelela Yehowa nekutupeteshe disanka dia bungi. Ela  meji muikala nsombelu pikala bantu bonso bangata dîna dia Yehowa bu dinsantu ne bitaba ne: Yehowa m’Mukokeshi wabu. (Matayi 6:9, 10) Netuikale ne disanka bua kumona buloba buule tente ne bantu bapuangane anu muvua Nzambi mulongolole. Ela kabidi meji muikalabi bipepele menemene bua kukolesha bulunda buetu ne Yehowa patuikala tuenda tulua bapuangane ku kakese ku kakese.—Musambu 73:28; Yakobo 4:8.

3. Tudi ne bua kudilongolola bua bualu kayi ku mpindieu?

3 Tudi bashindike ne: Yehowa neenze malu mimpe onso aa, bualu “Nzambi udi mua kuenza malu onso.” (Matayi 19:25, 26) Tuetu basue kusomba kashidi mu bulongolodi bupiabupia, etshi ke tshikondo tshia tuetu ‘kukuata bikole’ ku muoyo wa tshiendelele. Tudi bamanye ne: nshikidilu ukadi pa kulua, nunku tudi ne bua kuikala ne nsombelu udi uleja ne: tudi bindile nshikidilu dîba kayi dionso dialuaye. Tudi ne bua kuenza tshionso tshitudi mua kuenza ku mpindieu bua kudilongolola bua nsombelu wikala mu bulongolodi bupiabupia. Tumonayi mutudi mua kuenza nanku.

MUA KUDILONGOLOLA

4. Mmunyi mutudi mua kudilongolola ku mpindieu bua nsombelu wikala mu bulongolodi bupiabupia? Fila tshilejilu.

4 Mmunyi mutudi mua kudilongolola ku mpindieu bua nsombelu wikala mu bulongolodi bupiabupia? Tuetu balongolole bua kuya kusombela mu ditunga dikuabu, tudi ne bua kuenza amue malu bua kudilongolola bua nsombelu wa mu ditunga adi. Tshilejilu, tudi mua kutuadija kulonga muakulu ne bibidilu bia bantu ba mu ditunga adi. Tudi mua kuteta kudia bimue biakudia biabu. Bia muomumue, tudi mua kudilongolola ku mpindieu bua nsombelu wikala mu bulongolodi bupiabupia pa kuenza tshionso tshitudi mua kuenza bienze bu tukadimu. Tukonkononayi imue mishindu itudi mua kuenza nanku.

5, 6. Mmunyi muikala kutumikila bulongolodi bua Yehowa kutuambuluisha bua kudilongolola bua nsombelu wikala mu bulongolodi bupiabupia?

5 Mu bulongolodi ebu, Satana mmusue bua bantu bele meji ne: badi mua kuenza tshionso tshidibu basue. Bantu ba bungi batu bela meji ne: mbimpe kudienzela malu, ne kabidi kabiena ne mushinga bua kutumikila Nzambi to. Mbipeta kayi bidi bimueneke? Kudi ntatu ya bungi ne tunyinganyinga. (Yelemiya 10:23) Kadi Yehowa m‘Mukokeshi wa dinanga. Nsombelu neikale muimpe be mu bulongolodi bupiabupia pikala muntu yonso umutumikila!

6 Mu bulongolodi bupiabupia, netuikale ne disanka bua kulonda buludiki budi bufumina kudi bulongolodi bua Yehowa buatuambuluisha bua kuvuija buloba ebu mparadizu mulenga ne kulongesha bantu babishibua ku lufu. Yehowa neikale ne mudimu wa bungi wa kutupesha. Kadi ntshinyi tshitudi mua kuenza padi aba badi batulombola batulomba bua kuenza bualu kampanda butudi katuyi basue? Netutumikile anyi? Netuenze muetu muonso bua kuenza mudimu udibu batupeshe ne kuwanyisha anyi? Bua kudilongolola bua muoyo wa tshiendelele mu bulongolodi bupiabupia, tudi ne bua kulonda buludiki budi bufumina ku bulongolodi bua Yehowa anu ku mpindieu.

7, 8. a) Bua tshinyi tudi ne bua kueleshangana diboko ne bantu badi batulombola? b) Bavua bashintulule bamue bena Kristo mu midimu kayi? c) Ntshinyi tshitudi ne bua kumanya bua nsombelu wetu mu bulongolodi bupiabupia?

7 Tuetu basue kuikala badilongolole bua nsombelu wa mu bulongolodi bupiabupia, tudi ne bua kulonga mua kusanka ne bitudi nabi ne kueleshangana diboko ne bulongolodi bua Yehowa ne bantu bakuabu. Tshilejilu, padibu batupesha mudimu kampanda wa kuenza, mbimpe tuitabe bua kuwenza ne tuenze muetu  muonso bua kuikala ne disanka ne kuwunanga. Tuetu balonge ku mpindieu mua kueleshangana diboko ne bantu badi batulombola, pamuapa netuenze bia muomumue mu bulongolodi bupiabupia. (Bala Ebelu 13:17.) Pakabuela bena Isalele mu Buloba bulaya, bakababanyina miaba ya kusombela. (Nomba 26:52-56; Yoshua 14:1, 2) Katuena bamanye muaba wapeshabu yonso wa kutudi bua kusombela mu buloba bupiabupia to. Kadi tuetu balonge mua kutumikila, netuikale ne disanka bua kuenza disua dia Yehowa muaba wonso utuasomba.

8 Ela meji diakalenga dituikala nadi dia kuenza mudimu mu bulongolodi bupiabupia pikala Bukalenge bua Nzambi bukokesha. Bua bualu ebu, tudi ne disanka bua kutumikila bulongolodi bua Yehowa ku mpindieu ne kuenza mudimu wonso udibu batupesha. Kadi misangu mikuabu badi mua kutushintulula mu midimu yetu. Tshilejilu, mbatume bamue bana betu ba ku Betele wa mu États-Unis bua kuya kuenza mudimu mu teritware. Bu mukadi bamue batangidi bena ngendu balue bantu bakole anyi bua nsombelu kampanda, mbabashintulule mu mudimu wabu, balue bampanda-njila ba pa buabu. Badi ne disanka bua mudimu wabu mupiamupia ne Yehowa udi ubabenesha. Tuetu balombe Yehowa diambuluisha, tuenze muetu muonso bua kumuenzela mudimu, ne tulonge mua kuanyisha mudimu wonso udibu batupesha, nunku netuikale ne disanka ne Yehowa neatubeneshe. (Bala Nsumuinu 10:22.) Kadi ntshinyi tshituikala mua kuenza tuetu basue kusomba muaba kampanda mu bulongolodi bupiabupia kadi bulongolodi bua Yehowa butulomba bua kuya kusomba muaba mukuabu? Tshikondo atshi, ki mmuaba utuikala mua kusombela anyi tshituikala mua kuenza bikala ne bualu to. Netuikale amu ne dianyisha bua kuikala mu bulongolodi bupiabupia.—Nehemiya 8:10.

9, 10. a) Bua tshinyi nebikengele bua tuetu kuikala ne lutulu mu bulongolodi bupiabupia? b) Mmunyi mutudi mua kuleja ku mpindieu ne: tudi ne lutulu?

9 Mu bulongolodi bupiabupia, nebikengele bua tuetu kuikala ne lutulu bimue bikondo. Tshilejilu, tudi mua kumvua ne: bamue bantu badi basanka bua mudi balela ne balunda babu babishibue ku lufu. Kadi, bidi mua kutulomba bua kuindila dibishibua dia banangibue betu. Biobi mua kuenzeka nunku, netusankaku nabu ne kushala ne lutulu anyi? (Lomo 12:15) Tuetu balonge ku mpindieu mua kuindila ne lutulu bua Yehowa kukumbajaye milayi yende, nebituambuluishe bua kushala ne lutulu tshikondo atshi.Muambi 7:8.

10 Tudi kabidi mua kudilongolola bua bulongolodi bupiabupia pa kuikala ne lutulu padibu bashintulula ngumvuilu wetu wa malongesha a mu Bible. Tutuku tulonga malu mapiamapia aa ne bikale ne lutulu tuetu katuyi baumvue bimpe menemene anyi? Biobi nanku, mu bulongolodi bupiabupia nebikale bipepele menemene bua kuikala ne lutulu misangu yonso idi Yehowa utuambila malu mapiamapia a kuenza.—Nsumuinu 4:18; Yone 16:12.

11. Bua tshinyi tudi ne bua kulonga bua kufuila bakuabu luse ku mpindieu? Kuenza nunku nekutuambuluishe mushindu kayi mu bulongolodi bupiabupia?

11 Mushindu mukuabu utudi mua kudilongolola bua nsombelu wikala mu bulongolodi bupiabupia nkulonga bua kufuilangana luse.  Mu Bukokeshi bua Kristo bua bidimu tshinunu, nebiangate matuku bua muntu yonso kuluaye mupuangane. (Bienzedi 24:15) Netuikalaku banangangane ne tufuilangana luse anyi? Tuetu balonge bua kufuila bantu bakuabu luse ne bua kuikala nabu mu malanda mimpe ku mpindieu, nebikale bipepele menemene bua kuenza bia muomumue mu bulongolodi bupiabupia.—Bala Kolosayi 3:12-14.

Mu bulongolodi bupiabupia, netuikale dijinga ne ngikadilu imue imue idi Yehowa utulongesha bua kuikala nayi mpindieu

12. Bua tshinyi tudi ne bua kudilongolola ku mpindieu bua nsombelu wikala mu bulongolodi bupiabupia?

12 Mu bulongolodi bupiabupia, katuakuikala pamuapa tupeta tshionso tshitudi tujinga to, anyi nebikale mua kutulomba bua kuindila bua kutshipeta. Nebikengele bua tuikale ne dianyisha ne disanka bua nsombelu yonso utuikala nende. Bushuwa, netuikale dijinga ne ngikadilu imue imue idi Yehowa utulongesha bua kuikala nayi mpindieu. Nunku, patudi tulonga bua kuikala ne ngikadilu eyi mpindieu, tudi tuleja ne: bulongolodi bupiabupia mbualu bulelela ne tudi tuenda tudilongolola bua muoyo wa tshiendelele. (Ebelu 2:5; 11:1) Netuleje kabidi ne: tudi bushuwa basue kusomba mu bulongolodi bupiabupia muikala muntu yonso utumikila Yehowa.

ENZELA YEHOWA MUDIMU BIKOLE

Yisha lumu luimpe ne tshisumi tshionso

13. Mmudimu kayi utuateka pa muaba wa kumpala mu nsombelu wetu mu bulongolodi bupiabupia?

13 Mu bulongolodi bupiabupia, netuikale ne tshionso tshitudi natshi dijinga bua muoyo utusankishe. Kadi malanda etu makole ne Yehowa ke atupetesha disanka dia bungi menemene. (Matayi 5:3) Netuikale ne bia bungi bia kuenza mu mudimu wa Yehowa, ne netuikale ne disanka dia kumuenzela mudimu. (Musambu 37:4) Nunku patudi tuteka Yehowa pa muaba wa kumpala mu nsombelu wetu ku mpindieu, tudi tudilongolola bua nsombelu wikala mu bulongolodi bupiabupia.—Bala Matayi 6:19-21.

14. Mbipatshila kayi bidi bansonga mua kudifundila mu mudimu wa Yehowa?

14 Mmunyi mutudi mua kuenzela Yehowa mudimu bikole menemene? Umue mushindu nkudifundila bipatshila. Biwikala nsonga, ela meji bikole bua muudi mua kudifila bua kuenzela  Yehowa mudimu. Kuenaku mua kuenza makebulula mu mikanda yetu bua kumanya mishindu mishilashilangane ya mudimu wa ku dîba ne ku dîba anyi? Udi mua kudifundila tshimue tshia ku bipatshila ebi. * (Tangila note.) Yukila ne bamue bana betu bakadi benzele Yehowa mudimu wa ku dîba ne ku dîba munkatshi mua bidimu bia bungi. Wewe mudifile bua kuenzela Yehowa mudimu mu nsombelu webe, neulonge malu a mushinga. Bualu ebu nebukuambuluishe bua kuenzela Yehowa mudimu mu bulongolodi bupiabupia.

Difundila bipatshila mu mudimu wa Yehowa

15. Mbipatshila kayi bikuabu bitudi mua kudifundila mu mudimu wa Yehowa?

15 Kudi bipatshila bia bungi bitudi mua kudifundila mu mudimu utudi tuenzela Yehowa. Tshilejilu, tudi mua kudifundila tshipatshila tshia kulonga mishindu mipiamipia ya kuyisha. Anyi tudi mua kukeba bua kumvua mêyi manene a mu Bible bimpe ne kulonga mua kuatumikila mu nsombelu wetu. Tudi mua kukeba bua kuakaja mushindu utudi tubala kumpala kua bantu anyi utudi tuenza miyuki ne utudi tuandamuna mu bisangilu. Bualu bua mushinga budi ne: paudi udifundila bipatshila mu mudimu uudi wenzela Yehowa, nebikuambuluishe bua kuikala ne tshisumi tshia bungi ne kudilongolola bua nsombelu wikala mu bulongolodi bupiabupia.

NSOMBELU MUTAMBE BUIMPE MPINDIEU

Leja dianyisha bua tshintu tshionso tshidi Yehowa ukupesha

16. Bua tshinyi kuenzela Yehowa mudimu ke nsombelu mutambe buimpe?

16 Patudi tufila dîba dietu bua kudilongolola bua bulongolodi bupiabupia bua Nzambi, mbuena kuamba ne: tudiku tudipangisha nsombelu muimpe lelu anyi? Tòo. Kuenzela Yehowa mudimu ke nsombelu mutambe buimpe. Katuena tumuenzela mudimu bualu muntu kampanda udi utuenzeja ku bukole anyi anu bua tuetu kupanduka ku dikenga dinene to. Tuetu mu malanda mimpe ne Yehowa, nsombelu wetu neikale muimpe ne netuikale ne disanka dia bungi. Ke nsombelu uvuaye mutulongoluele. Kuikala banangibue kudi Nzambi ne kupeta  buludiki buende nkuimpe kupita tshintu kayi tshionso. (Bala Musambu wa 63:1-3.) Tuetu bonso tudi mua kupeta disanka bua mutudi tutendelela Yehowa ne muoyo wetu wonso. Bamue bantu bakadi bamuenzele mudimu munkatshi mua bidimu bia bungi badi bushuwa mua kuamba ne: eu ke nsombelu mutambe buimpe.—Musambu 1:1-3; Yeshaya 58:13, 14.

Keba buludiki mu Bible

17. Malu adi atusankisha ne dijikija lutetuku nebikale ne mushinga mu Mparadizu anu tuetu benze tshinyi?

17 Mu Mparadizu netuikale ne disanka dia kupitshisha amue mêba bua kuenza malu adi atusankisha ne bua kujikija lutetuku. Bushuwa, Yehowa ke udi mutufuke ne dijinga dia kuikala ne malu adi atusankisha, ne mmulaye ne: ‘neakumbaje dijinga dia tshintu tshionso tshidi ne muoyo.’ (Musambu 145:16, NWT; Muambi 2:24) Tutu ne dijinga dia kujikija lutetuku ne dia kuikisha, kadi bua majinga aa kutusankishawu bikole, tudi ne bua kuteka malanda etu ne Yehowa pa muaba wa kumpala. Ke muikalabi kabidi mu bulongolodi bupiabupia. Nunku, mbimpe kutungunuka “tshia kumpala ne kukeba Bukalenge” ne kuimanyina pa masanka atudi tupeta patudi tuenzela Yehowa mudimu.—Matayi 6:33.

Tuetu mu malanda mimpe ne Yehowa, nsombelu wetu neikale muimpe ne netuikale ne disanka dia bungi

18. Mmunyi mutudi mua kuleja ne: tudi badilongolole bua kuikala ne muoyo wa kashidi mu Mparadizu?

18 Mu bulongolodi bupiabupia, nsombelu neikale muimpe kupita ne mutudi tuela meji. Tulejayi mutudi ne dijinga dikole dia kusomba mu Mparadizu pa kudilongolola ku mpindieu bua “muoyo wa bushuwa.” Tuikalayi ne ngikadilu idi Yehowa utulongesha bua kuikala nayi ne tuyishayi lumu luimpe ne tshisumi tshionso. Tutekayi ntendelelu wa Yehowa pa muaba wa kumpala mu nsombelu wetu bua tuikale ne disanka. Tudi bashindike ne: mu bulongolodi bupiabupia Yehowa neakumbaje malu onso adiye mulaye. Nunku, tuenzayi malu bienze anu bu tukadi mu bulongolodi bupiabupia!

^ tshik. 14 Bala Les jeunes s’interrogent — Réponses pratiques, Volime 2, dibeji dia 311-318.